Linka súladu s predpismi Speak Up spoločnosti LEGO

OZVITE SA

Linka súladu s predpismi Speak Up spoločnosti LEGO pre tretie strany spoločnosti LEGO Group

Ak sa ako tretia strana spoločnosti LEGO Group domnievate, že došlo k porušeniu alebo máte podozrenie z porušenia akýchkoľvek zákonov, zásad zodpovedného podnikania, zásad, noriem alebo správania spoločnosti LEGO Group, mali by ste využiť našu linku súladu s predpismi Speak Up spoločnosti LEGO. Ide o dôvernú službu, ktorú poskytuje nezávislá spoločnosť NAVEX a prostredníctvom ktorej môže ktorákoľvek tretia strana spoločnosti LEGO Group nahlásiť svoje obavy.

  • Hlásenie môžete podať online alebo telefonicky.
  • Informácie, ktoré poskytnete, spoločnosť NAVEX dôverne odošle spoločnosti LEGO Group. Môžete si vybrať, či chcete alebo nechcete uviesť svoje meno.
  • Všetky hlásenia prijaté cez linku súladu s predpismi Speak Up spoločnosti LEGO dôverne spracúvajú konkrétni zamestnanci spoločnosti LEGO, ktorí majú špeciálny výcvik pre takéto situácie a sú pripravení pomôcť.
  • Všetky hlásenia preskúmame a radšej dostaneme hlásenie, ktoré sa ukáže byť ako neopodstatnené, než by sme mali niečo prehliadnuť, pretože nik nič nenahlási.
  • Linka súladu s predpismi Speak Up spoločnosti LEGO nie je pohotovostná služba. Nepoužívajte tento web na nahlasovanie udalostí, ktoré predstavujú bezprostredné riziko pre niekoho zdravie alebo pre majetok. Na hlásenia odoslané prostredníctvom tejto služby nemusíte dostať okamžitú odpoveď. Ak vyžadujete pomoc v núdzi, je potrebné kontaktovať miestne pohotovostné služby alebo subjekty.

NA AKÉ HLÁSENIA LINKA SLÚŽI

NAHLASUJTE obavy z porušenia etických princípov alebo domnelé či skutočné porušenia v spojitosti s podnikaním, ktoré zahŕňajú spoločnosť LEGO Group

Nahláste nasledovné:

  • akékoľvek porušenia zákonov alebo podozrenie z nich,
  • akékoľvek porušenia zásad zodpovedného podnikania spoločnosti LEGO Group alebo podozrenie z nich,
  • akékoľvek porušenia zásad spoločnosti LEGO Group alebo podozrenie z nich,
  • akékoľvek porušenia noriem správania spoločnosti LEGO Group (napríklad obťažovanie, šikanovanie, prenasledovanie a diskriminácia) alebo podozrenie z nich,
  • dôvodné podozrenie z porušenia právnych, účtovných alebo regulačných požiadaviek alebo akéhokoľvek pochybného správania.

Linka súladu s predpismi spoločnosti LEGO nie je určená na otázky týkajúce sa Služieb zákazníkom. Namiesto toho kontaktujte náš tím Služieb zákazníkom na tomto odkaze.

Žiadna tolerancia odvetných opatrení

Chceme, aby ste sa bez obáv ozvali alebo požiadali o pomoc. Spoločnosť The LEGO Group netoleruje žiadne odvetné opatrenia proti komukoľvek, kto nahlási problém alebo pomáha pri vyšetrovaní.

Ozvať sa, upozorniť na problém a požiadať o pomoc je prejavom odvahy a niekedy nás brzdí strach z reakcie druhých. Každý prípad odvety voči tretej strane za nahlásenie problému je potrebné nahlásiť.

Upozorňujeme, že úmyselné falošné obvinenia nebudú tolerované. Okrem toho nahlásenie problému nezbavuje tretiu stranu dôsledkov jej vlastného nesprávneho konania.