Právne oznámenia

Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov

Prečítajte si o férovom konaní

Brožúra o férovom konaní

Podmienky používania aplikácií

Súbory cookie

Responsible Disclosure Policy

Skôr než začnete používať túto stránku, prečítajte si tieto zmluvné podmienky. Používaním tejto stránky vyslovujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. V prípade, že so zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, túto stránku nepoužívajte.

Stránku vlastní a prevádzkuje LEGO System A/S, spoločnosť podliehajúca dánskym zákonom, ktorá má svoje hlavné sídlo v Dánsku. LEGO System A/S prevádzkuje stránku pre vašu zábavu a poskytovanie informácií. Neváhajte a stránku si prehliadnite. Materiály publikované na tejto stránke si môžete stiahnuť a využiť výlučne na osobné nekomerčné účely za predpokladu, že akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochranných známkach a ďalších vlastníckych právach ostanú nedotknuté. Nie je však dovolené akokoľvek kopírovať, reprodukovať, znova publikovať, nahrávať, uverejňovať, preposielať či distribuovať obsah tejto stránky vrátane textov, obrázkov, audia či videa na verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti LEGO System A/S. V prípade služieb poskytovaných spoločnosťou LEGO Group na stránke shop.LEGO.com môže ako miestny predajca na stránke shop.LEGO.com konať subjekt v rámci spoločnosti LEGO Group. Subjekt v rámci spoločnosti LEGO Group, ktorý koná ako predajca, bude jasne uvedený na lokálnej stránke shop.LEGO.com.

Zmluvné podmienky

  1. Ak nie je uvedené inak, všetok obsah, ktorý vidíte či čítate na tejto stránke, je chránený autorskými právami a môže byť použitý iba v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Spoločnosť LEGO System A/S nezaručuje, že použitím materiálov uverejnených na tejto stránke nijako nenarušujete práva tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani spojené so spoločnosťou LEGO System A/S. Obrázky sú buď vlastníctvom spoločnosti LEGO System A/S, alebo sú použité s jej dovolením. Použitie týchto obrázkov vami či vašou poverenou osobou je zakázané, ak to nie je výslovne povolené v týchto zmluvných podmienkach. Neoprávneným používaním obrázkov môžete porušiť autorské práva, ochranné známky, právo na súkromie, právo na publikovanie a komunikačné nariadenia a predpisy.

  2. Spoločnosť LEGO System A/S vynakladá primerané úsilie na to, aby na svojej stránke uverejňovala presné a aktuálne informácie. Súčasne však spoločnosť LEGO System A/S nemôže zaručiť presnosť týchto informácií. LEGO System A/S nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v obsahu tejto stránky.

  3. Používanie a prehliadanie tejto stránky je na vlastné riziko. Spoločnosť LEGO System A/S ani žiadna iná strana podieľajúca sa na tvorbe, výrobe či sprostredkovaní tejto stránky nezodpovedá za prípadné priame, nepriame, vedľajšie, následné či trestné škody vyplývajúce z vášho prístupu na stránku či jej používania. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené vyjadrenie, všetok obsah na tejto stránke je uverejnený „V SÚČASNOM STAVE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ČI NEPORUŠENIU PRÁV. Je potrebné vziať do úvahy, že niektoré jurisdikcie nemusia umožňovať vylúčenie implicitných záruk, takže sa vás niektoré z vyššie uvedených vylúčení nemusia týkať. Skontrolujte si miestne právne predpisy, pokiaľ ide o prípadný zákaz či obmedzenia týkajúce sa vylúčenia implicitných záruk. Spoločnosť LEGO System A/S rovnako nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody či vírusy, ktoré môžu poškodiť váš počítač či iný majetok v súvislosti s vaším prístupom na stránku, jej používaním či prehliadaním alebo sťahovaním materiálov, dát, textov, obrázkov, videí či audia.

  4. Všetka komunikácia či materiály, ktoré prenášate na stránku elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane údajov, otázok, komentárov, návrhov a pod., sa nepovažujú za dôverné či proprietárne. Všetko, čo prenášate alebo uverejňujete, môže spoločnosť LEGO System A/S a jej pridružené spoločnosti použiť na ľubovoľný účel vrátane reprodukcie, zverejnenia, prenosu, publikovania, vysielania či uverejnenia. Spoločnosť LEGO System A/S má ďalej možnosť využiť všetky nápady, koncepty, know-how či techniky obsiahnuté v komunikácii, ktorú zašlete na stránku, na ľubovoľné účely vrátane vývoja, výroby a marketingu výrobkov s využitím týchto informácií.

  5. Ochranné známky a logá umiestnené na stránke sú ochrannými známkami skupiny LEGO Group. Žiadna časť obsahu stránky by nemala byť interpretovaná ako pridelenie licencie či práva na použitie akejkoľvek ochrannej známky umiestnenej na stránke bez písomného súhlasu skupiny LEGO Group či takej tretej strany, ktorá je vlastníkom ochranných známok umiestnených na stránke, či už implicitne, ako prekážka uplatnenia nároku alebo iným spôsobom. Prečítajte si pravidlá férového konania skupiny LEGO Group pre používanie ochranných známok.

  6. Skupina LEGO Group neskúma všetky stránky prepojené odkazmi so svojou stránkou a nezodpovedá za obsah týchto či ďalších stránok prepojených odkazmi so svojou stránkou. Prechod na iné stránky je len na vlastné riziko.

  7. Táto stránka môže obsahovať odkazy na ďalšie webové stránky prevádzkované tretími stranami, inými než je skupina LEGO Group. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu potrebu. Skupina LEGO Group tieto webové stránky nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Skutočnosť, že táto stránka obsahuje odkazy na ďalšie stránky, neznamená, že skupina LEGO Group tieto stránky schvaľuje, podporuje či odporúča, a taktiež neimplikuje žiadnu spojitosť s ich prevádzkovateľmi. Skupina LEGO Group sa zrieka všetkých záruk, vyjadrených či implicitných, pokiaľ ide o presnosť, zákonnosť, spoľahlivosť či platnosť obsahu na iných stránkach, a zrieka sa zodpovednosti za prípadnú stratu, ujmu na zdraví, nároky, záväzky či poškodenie akéhokoľvek druhu vyplývajúcich z webových stránok tretích strán či obsahu na nich, ktoré sú priamo alebo nepriamo dostupné prostredníctvom odkazov na našej stránke.

  8. Skupina LEGO Group môže tieto zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť a aktualizovať. Takéto úpravy podmienok sú pre vás záväzné, a preto by ste mali túto stránku so zmluvnými podmienkami pravidelne navštevovať, aby ste si prečítali aktuálne zmluvné podmienky, ktoré sú pre vás záväzné.

Príjemnú hru!

©2022 The LEGO Group

TM a ® sú ochranné známky skupiny LEGO Group