Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná úprava: 20. júna 2018

TRUSTe

Naše pravidlá ochrany osobných údajov

Vitajte v našich pravidlách ochrany osobných údajov! Je skvelé, že sa chcete dozvedieť viac o spôsobe, akým chránime vaše údaje. Tieto pravidlá obsahujú informácie o tom, ako sa staráme o vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú lokalitu (bez ohľadu na miesto, z ktorého nás navštívite) alebo používate naše služby alebo aplikácie. Nájdete tu tiež informácie o svojich právach na ochranu osobných údajov a o ochrane, ktorú vám poskytujú zákony.

Ak teda hľadáte ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme, uchovávame, používame a zdieľame vaše osobné údaje, ste na správnom mieste!

Na začiatok by sme vám radi dali do pozornosti niekoľko praktických a zároveň veľmi dôležitých podrobností.

Kto sme

Spoločnosť LEGO Group pozostáva z niekoľkých rôznych právnických osôb pôsobiacich po celom svete. Ďalšie informácie o spoločnosti LEGO Group si môžete prečítať na stránke https://www.lego.com/aboutus

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú vydané v mene všetkých spoločností v rámci LEGO Group. Všetky spoločnosti v rámci LEGO Group sa rozhodli, že dánska spoločnosť LEGO System A/S bude naším globálnym správcom údajov (zodpovedným za údaje). Keď v týchto pravidlách používame výrazy „my“, „nás“ alebo „naše“, hovoríme o skupine LEGO System A/S.

Ako nás kontaktovať

Určili sme povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov („DPO“), ktorý je zodpovedný za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok o týchto pravidlách kontaktujte nášho povereného zástupcu DPO na adrese:

LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dánsko
Att: Data Protection Officer
Alebo e-mailom na adrese: privacy.officer@LEGO.com
Telefón: +44 1 753 826 000

Vo svojej žiadosti uveďte svoje meno a príslušnú spoločnosť LEGO Group, ak ju poznáte. Ak túto informáciu nepoznáte, je to v poriadku. Vašu žiadosť spracujeme tak, akoby sa týkala priamo skupiny LEGO System A/S.

Vaše práva ako osoby, o ktorej máme osobné údaje (dotknutá osoba)

Informácie o svojom účte môžete zmeniť sami tak, že ich upravíte v nastaveniach účtu. Ak chcete zrušiť odber, napr. bulletinov alebo marketingových e-mailov, môžete to urobiť s použitím prepojení uvedených v týchto e-mailoch. Ak chcete odstrániť uložené súbory cookie, postup na to nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie (ďalšie informácie nájdete ďalej v týchto pravidlách v časti Súbory cookie).

Keď máme v držbe alebo spracovávame vaše osobné údaje, máte vždy nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup – máte právo vyžiadať si kópiu údajov, ktoré o vás máme.
 2. Právo na opravu – máte právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov, ktoré o vás máme.
 3. Právo na zabudnutie – za určitých okolností môžete požiadať o to, aby boli z našich záznamov vymazané údaje, ktoré o vás máme. Tieto údaje neodstránime, ak máme zákonnú povinnosť uchovávať ich alebo ak je to nemožné alebo neprimerané. Budeme ich však uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné, a v našich dátových systémoch máme stanovené časové limity.
 4. Právo na obmedzenie spracovania – pri splnení určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracovania.
 5. Právo na prenosnosť – máte právo na to, aby boli údaje, ktoré o vás máme, prenesené inej organizácii.
 6. Právo na námietku – máte právo vzniesť námietku voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 7. Právo na námietku voči automatickému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na to, aby priame rozhodnutia o vás neuskutočňoval počítač (to nezahŕňa všeobecný marketing na základe vášho veku alebo pohlavia).
 8. Právo na súdne preskúmanie – ak odmietneme vašu žiadosť na základe práv na prístup, uvedieme vám dôvod odmietnutia. Máte právo podať sťažnosť.

Skôr ako nás budete kontaktovať, vezmite do úvahy túto skutočnosť: naše lokality a aplikácie môžu obsahovať prepojenia na iné lokality, ktoré nevlastníme a nie sú pod našou kontrolou. Môže ísť napríklad o služby alebo platformy sociálnych médií. Za postupy ochrany osobných údajov na týchto lokalitách nenesieme zodpovednosť. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto lokalít je preto potrebné, aby ste kontaktovali priamo príslušnú lokalitu. Dôrazne vám tiež odporúčame prečítať si a vziať na vedomie pravidlá ochrany osobných údajov na iných lokalitách, pretože je pravdepodobné, že zhromažďujú, ukladajú a zdieľajú vaše osobné údaje.

Sťažnosti na naše správanie

Ak máte pocit, že si spoločnosť LEGO Group neplní svoje povinnosti týkajúce sa vašich údajov, máte právo podať sťažnosť.

V spoločnosti LEGO Group máme globálneho povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov, ktorý vaše sťažnosti berie veľmi vážne. Nášho globálneho povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese privacy.officer@lego.com. Do 5 dní vám odošleme potvrdenie a vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme problém vyriešili do 1 mesiaca. Ak je problém zložitý alebo si vyžaduje veľa práce, môže to trvať dlhšie, budeme vás však priebežne informovať.

Vždy máte právo podať sťažnosť aj na štátnych úradoch, ale keďže problematiku ochrany osobných údajov berieme veľmi vážne, budeme si nesmierne vážiť, ak oslovíte nás. Orgán, ktorý je oprávnený nás kontrolovať, je dánsky úrad pre ochranu údajov. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite tohto úradu: https://www.datatilsynet.dk/.

Čo môže byť predmetom vašej sťažnosti:

 1. spôsob spracovania vašich osobných údajov,
 2. spôsob spracovania vašej žiadosti o prístup k údajom,
 3. spôsob spracovania vašej sťažnosti,
 4. odvolanie voči akémukoľvek rozhodnutiu prijatému po sťažnosti.


Naše pravidlá zhromažďovania údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto vás žiadame len o informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať skvelé služby.

Pri zhromažďovaní údajov sa vždy ubezpečujeme, že sú splnené tieto podmienky:

– Žiadame vás o súhlas so zhromažďovaním údajov.
– Údaje používame len na dohodnutý účel a len počas nevyhnutného obdobia.
– Minimálne dodržiavame miestne zákony o ochrane údajov v krajine, v ktorej vám poskytujeme službu prostredníctvom našej webovej lokality alebo našich aplikácií.
– Uchovávame údaje, ktoré sme zákonne povinní zaznamenávať.
– Vysvetlíme vám, prečo údaje potrebujeme a ako ich použijeme (pokiaľ nemáme oprávnený dôvod to neurobiť).
– Pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme informácie o ochrane osobných údajov (údaje tiež môžeme porovnať s inou databázou, aby sme sa ubezpečili o ich správnosti).
– Údaje s nikým nezdieľame, pokiaľ na to nemáme zákonný alebo oprávnený dôvod, prípadne váš súhlas alebo súhlas vašich rodičov, ak ste dieťa mladšie ako 16 rokov.

Zhromažďovanie údajov v našich online kanáloch

Zhromažďujeme od vás osobné a anonymné informácie, keď navštívite niektorú z lokalít na našej doméne LEGO.com alebo keď použijete niektorú z našich aplikácií. Keď navštívite naše online kanály, môžete si v obchodných podmienkach príslušnej lokality overiť, či zhromažďujeme údaje.

Získavame tiež informácie prostredníctvom tretích strán, keď navštívite našu stránku na lokalitách alebo kanáloch sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Wechat atď.).

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Keď navštívite niektorý z týchto online kanálov, môžeme zhromažďovať tieto informácie:

– Registračné informácie, ktoré používame na to, aby sme vám pomohli nastaviť účet (napr. vaše meno, krajina, pohlavie, dátum narodenia, e-mailová adresa, meno používateľa a heslo).
– Platobné alebo transakčné informácie, ktoré používame, keď si kupujete produkty alebo používate online služby (napr. poštová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty).
– Informácie o vašej polohe alebo IP adrese, ktoré používame na to, aby sme vám poskytovali relevantný online obsah.
– Informácie, ktoré ste verejne zdieľali na našich fórach.
– Informácie, ktoré ste odoslali osobe alebo skupine s použitím našich služieb správ, chatu alebo pošty.
– Informácie, ktoré poskytnete pri používaní našich vlastných online kanálov alebo kanálov tretích strán (ako sú sociálne siete) alebo pri prepojení svojho registračného účtu LEGO s platformou tretích strán.

Prečo potrebujeme spracovávať osobné údaje

Z právneho hľadiska spôsob, akým spracovávame údaje, popisuje to, ako zhromažďujeme, ukladáme, používame, zdieľame a odstraňujeme údaje, ktoré dostaneme od zákazníkov. Keď v našich online kanáloch zdieľate svoje osobné údaje, spracujeme ich podľa popisu v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Keďže sme globálna spoločnosť, ktorá predáva hračky priamo zákazníkom a ponúka svojim fanúšikom mnoho rôznych možností, potrebujeme spracovávať osobné údaje zákazníkov na tieto účely:

– Aby si zákazníci mohli kupovať produkty z nášho online obchodu LEGO a dať si ich doručiť na požadované miesto.
– Aby si zákazníci mohli zaregistrovať účty a zaregistrovať sa do služieb, ktoré chcú používať.
– Aby zákazníci mohli využívať online a offline možnosti od spoločnosti LEGO, ktoré sme pre nich vytvorili.
– Aby zákazníci mohli zdieľať informácie na našich verejných fórach.
– Aby sme zákazníkom mohli odosielať informácie, o ktoré nás požiadali, alebo im odpovedať na ich otázky.
– Aby sme zákazníkov mohli požiadať o spätnú väzbu o našich službách prostredníctvom dotazníkov a prieskumov.
– Aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať relevantné marketingové informácie o našich produktoch.

Vždy majte na pamäti, že ak používate službu LEGO prostredníctvom kanála tretích strán, ako sú napríklad sociálne médiá alebo aplikácia LEGO, môže vaše osobné údaje spracovávať aj príslušná tretia strana podľa svojich vlastných postupov ochrany osobných údajov.

Pri spracovávaní vašich osobných údajov pre niektoré služby a produkty môžeme používať automatické rozhodovacie procesy. Príkladom sú naše snahy o prevenciu a zisťovanie podvodov na lokalite shop.LEGO.com. V prípade nespokojnosti s presnosťou automatického rozhodnutia môžete požiadať o jeho manuálnu kontrolu.

Ako spracovávame osobné údaje

Keď navštívite naše online kanály alebo použijete lokality alebo platformy tretích strán, na spracovanie vašich osobných údajov používame technológie zahŕňajúce napríklad súbory cookie, súbory flash cookie, pixely a webové signály.

Ďalšie informácie vrátane postupu na odstránenie súborov cookie uložených vo vašom zariadení a postupu na zablokovanie ich ukladania do zariadenia nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie.

Majte na pamäti, že ak vo svojom zariadení zakážete funkcie súborov cookie, niektoré z našich služieb a funkcií na lokalite nebudú fungovať.

Zhromažďujeme tiež informácie z iných dôveryhodných zdrojov, aby sme mohli aktualizovať alebo doplniť osobné údaje, ktoré sme získali.

Zdieľanie informácií s dôveryhodnými dcérskymi spoločnosťami (inými spoločnosťami LEGO)

Naše dcérske spoločnosti (iné spoločnosti v rámci spoločnosti LEGO Group) môžu niekedy potrebovať prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v našom mene. Keďže ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť LEGO Group veľmi dôležitá, rozhodli sme sa implementovať rovnakú ochranu osobných údajov na celom svete, aby ste sa mohli cítiť bezpečne bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť LEGO Group vaše údaje používa. Z právneho hľadiska budú potom iné spoločnosti LEGO Group vystupovať ako spracovatelia údajov a budú sa na ne vzťahovať zákony upravujúce spracovanie údajov. Vaše osobné údaje potrebujú na tieto účely:

– Aby vám mohli poskytovať vyžiadané produkty a služby.
– Aby vás mohli kontaktovať v súvislosti s vaším účtom alebo transakciami.
– Aby vám mohli odosielať informácie o našich lokalitách, aplikáciách a pravidlách.
– Aby vám mohli odosielať bulletiny, ktoré odoberáte (odber môžete kedykoľvek zrušiť).
– Aby mohli spracovávať informácie, ktoré tieto dcérske spoločnosti spracovávajú v našom mene na základe zmluvného záväzku, pričom môže ísť napríklad o realizáciu vášho nákupu, spravovanie aktivity na vašom účte LEGO ID alebo údajov o VIP účte.
– Aby mohli identifikovať, kontrolovať a zastaviť akékoľvek aktivity, ktoré môžu porušovať naše pravidlá alebo zákon.

Zdieľanie informácií na verejných fórach a v chate

Naše verejné fóra a služby chatu si môže prečítať ktokoľvek, a preto všetky osobné údaje, ktoré v nich zdieľate, sú verejne viditeľné. Ak chcete, aby sme odstránili všetky vaše osobné údaje z verejných oblastí lokality, pošlite e-mail nášmu oddeleniu zákazníckeho servisu. Ak vaše osobné údaje z nejakého dôvodu nemôžeme odstrániť, budeme vás o tomto dôvode informovať. Ak máte menej ako 16 rokov, na použitie našich verejných fór a funkcií chatu potrebujete súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Zdieľanie LEGO ID

Svoje LEGO ID môžete používať na webových lokalitách tretích strán našich dôveryhodných partnerov, aby ste mohli hrať virtuálne hry bez potreby vytvorenia samostatného účtu. Ak sa rozhodnete použiť LEGO ID, budeme mať prístup k niektorým informáciám, ktoré poskytnete na webových lokalitách tretích strán. Tieto informácie budeme zhromažďovať, ukladať, používať a spracovávať v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Lokality tretích strán tiež budú mať prístup k niektorým informáciám z vášho profilu LEGO ID, aby ste sa mohli zúčastniť na zážitkoch poskytovaných na ich lokalite. Ak chcete zistiť viac o spôsobe, akým používajú vaše údaje, prečítajte si ich pravidlá ochrany osobných údajov.

Zdieľanie informácií v sociálnych médiách (funkciách) a widgetoch

Niektoré z našich webových lokalít môžu obsahovať prepojenia na sociálne médiá (napr. tlačidlo Páči sa mi to Facebooku), widgety (napr. tlačidlo Zdieľať) a interaktívne miniprogramy. Ak kliknete na niektoré z týchto prepojení, funkcie môžu zistiť vašu IP adresu a zaznamenať, na ktorej stránke ste sa v danom momente nachádzali. Tieto funkcie môžu na svoje správne fungovanie používať aj súbory cookie. Funkcie a widgety sociálnych médií sú hosťované tretími stranami alebo môžu byť hosťované priamo na našej webovej lokalite. Keď používate tieto funkcie a widgety, vaše osobné údaje spracovávajú príslušné tretie strany podľa vlastných pravidiel ochrany osobných údajov.

Zdieľanie informácií s inými spoločnosťami

Zoznam kategórií dôveryhodných tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše informácie, nájdete tu.
Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať mimo spoločnosti LEGO Group s výnimkou nasledujúcich prípadov:

– Keď potrebujeme presadiť podmienky používania alebo pravidlá, pri ktorých od zákazníkov žiadame, aby s nimi súhlasili.
– Keď potrebujeme chrániť bezpečnosť, zabezpečenie, práva a majetok našich zákazníkov alebo partnerských tretích strán.
– Keď potrebujeme splniť právne postupy alebo keď poskytnutie údajov vyžaduje zákon.
– Keď žiadame iné spoločnosti, ako sú napríklad kuriéri, poskytovatelia doručovacích a skladových služieb, poskytovatelia platieb, poskytovatelia IT platforiem, poskytovatelia služieb zisťovania a prevencie podvodov, poskytovatelia prieskumov, poskytovatelia produktových katalógov a poskytovatelia služieb zákazníkov, aby poskytovali služby v našom mene; s týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy, ktoré zaisťujú, že vaše osobné údaje použijú len na poskytnutie dohodnutých služieb a splnenie zákonných požiadaviek.
– Keď ukladáme vaše informácie pomocou zabezpečených služieb alebo prostriedkov cloudového úložiska. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy, ktoré zaisťujú, že vaše osobné údaje použijú len na poskytnutie dohodnutých služieb a splnenie zákonných požiadaviek.
– Ak by sme v dôsledku prípadnej fúzie, akvizície alebo predaja aktív museli zdieľať informácie s treťou stranou – v takomto prípade by sme vám odoslali e-mail a zverejnili na našej webovej lokalite oznámenie o zmene vlastníka, pričom zároveň by sme vás informovali spôsobe používania vašich údajov a poskytli vám možnosti vo vzťahu k vašim osobným údajom.
– Keď nám dáte povolenie na zdieľanie svojich informácií s tretími stranami na to, aby vám mohli odosielať informácie o svojich produktoch a propagačných akciách (odber týchto e-mailov môžete zrušiť kontaktovaním nášho tímu zákazníckeho servisu LEGO, v niektorých prípadoch však možno budete musieť kontaktovať aj priamo príslušnú tretiu stranu).
– Keď nám dáte povolenie na zdieľanie svojich informácií s tretími stranami na to, aby vám mohli poskytovať marketingové informácie a propagačné akcie týkajúce sa našich produktov (napríklad prispôsobené reklamy poskytované prostredníctvom platformy sociálnych médií). Odber týchto marketingových aktivít môžete zrušiť úpravou nastavení súborov cookie vo svojom zariadení. V niektorých prípadoch možno budete musieť kontaktovať aj priamo príslušnú tretiu stranu (v prípade sociálnych médií upravte svoje nastavenia ochrany osobných údajov a požiadajte o odstránenie informácií zhromaždených lokalitou tretej strany).
– Keď nás požiadate o zdieľanie svojich osobných údajov s lokalitami alebo platformami tretích strán, ako sú napríklad lokality sociálnych sietí – po zdieľaní vašich osobných údajov ich budú spracovávať príslušné tretie strany podľa vlastných postupov ochrany osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame, pokým je váš účet aktívny alebo pokým sú potrebné na poskytovanie služby. Pre každú kategóriu spracovávaných osobných údajov máme zavedené tzv. politiky uchovávania údajov.

Ak chcete zrušiť svoj účet alebo chcete, aby sme odstránili vaše údaje, budeme uchovávať len informácie, ktoré potrebujeme z právnych dôvodov na riešenie sporov alebo presadenie našich zmlúv.

Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení. Samotný súbor cookie neobsahuje ani nezhromažďuje informácie. Keď ho však prostredníctvom webového prehliadača načíta server, súbor cookie môže webovej lokalite pomôcť poskytnúť službu, ktorá je k používateľovi ústretovejšia napríklad tým, že si pamätá predchádzajúce nákupy alebo podrobnosti účtu.

Naše online kanály a aplikácie podobne ako väčšina webových lokalít zhromažďujú niektoré informácie (napr. informácie o IP adresách, prehliadačoch, poskytovateľoch internetových služieb, odkazujúcich stránkach, posledných navštívených stránkach, operačných systémoch, dátumových pečiatkach, časových pečiatkach a údaje o postupnosti kliknutí). Tieto informácie nebudú spojené so žiadnymi inými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme, pokiaľ nám na to nedáte súhlas.

My aj naši externí partneri na sledovanie používame ukladací priestor prehliadača, ukladací priestor aplikácie, súbory cookie, pixely, signály, skripty a značky na analýzu trendov, spravovanie lokality, sledovanie pohybu používateľov v rámci lokality a zhromažďovanie demografických informácií o našej celkovej používateľskej základni. Od našich externých partnerov na sledovanie môžeme získavať individuálne alebo súhrnné zostavy s týmito informáciami. Ďalšie informácie o súboroch cookie si môžete prečítať v našich úplných Pravidlách používania súborov cookie.

TRUSTe

Bezpečnosť detí online

Veľmi nám záleží na bezpečnosti detí online a zaviedli sme dodatočné postupy ochrany osobných údajov, ktorých úlohou je zaistiť bezpečnosť našich mladších fanúšikov pri používaní našich online kanálov. Niektoré funkcie sú obmedzené na základe veku, aby sa zabránilo ich neúmyselnému použitiu deťmi. Vynakladáme tiež primerané úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sme vedome nezhromažďovali, neukladali, nepoužívali ani nespracovávali osobné údaje od detí, ktoré môžu tieto funkcie použiť bez náležitého súhlasu rodiča.

Zapojili sme sa do programu digitálnej bezpečnosti detí, ktorý každoročne preveruje, či naša spoločnosť pri online interakcii s deťmi postupuje podľa pravidiel.

Riadime sa tiež všetkými príslušnými zákonmi týkajúcimi sa detí vo veku od 13 do 18 rokov a z hľadiska osobných údajov považujeme všetky osoby mladšie ako 16 rokov za dieťa.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa našich pravidiel ochrany osobných údajov kontaktujte nášho povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy.officer@lego.com.

Pokiaľ máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktorý sme uspokojivo nevyriešili, kontaktujte (bezplatne) nášho externého poskytovateľa riešení sporov so sídlom v USA na stránke https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Ak chcete zobraziť zoznam vlastností krytých naším poskytovateľom riešení sporov, kliknite na pečať v hornej časti tejto sekcie.

Pri spracovávaní osobných údajov detí vykonávame nasledujúce dodatočné kroky na ich ochranu:

– Informujeme rodičov o tom, aké osobné údaje od ich dieťaťa zhromažďujeme, ukladáme, používame a spracovávame a či tieto údaje zdieľame.
– V záujme splnenia zákonných požiadaviek požiadame rodiča o súhlas so zhromažďovaním, používaním a spracovaním údajov dieťaťa a o súhlas s odosielaním informácií o našich produktoch a službách ich dieťaťu.
– Obmedzujeme spôsob zhromažďovania, používania a spracovania osobných údajov od detí tak, aby sme zhromažďovali len údaje nevyhnutné na to, aby sa deti mohli zúčastniť na online aktivite.
– Poskytujeme rodičom prístup alebo možnosť požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sme od ich dieťaťa zhromaždili. Rodičia tiež môžu požiadať o zmenu alebo odstránenie osobných údajov ich dieťaťa.

Zhromažďovanie a používanie informácií o deťoch

Hoci niektoré z našich webových lokalít, kanálov a aplikácií sú navrhnuté pre rodiny a používateľov všetkých vekových kategórií, iné sú určené najmä pre deti. Pri zhromažďovaní osobných údajov od dieťaťa tieto informácie vždy uchovávame len na obdobie, počas ktorého ich potrebujeme na poskytovanie služby, alebo na obdobie vyžadované zákonom.

Deti si môžu vybrať, či budú s nami zdieľať svoje informácie, na našich webových lokalitách však existujú funkcie, ktoré nebudú fungovať, ak nám svoje údaje neposkytnú. Pri funkciách, ktoré na fungovanie vyžadujú osobné údaje, budeme žiadať len o informácie, ktoré sú nevyhnutné na účasť na aktivite.

Tu je niekoľko príkladov toho, kedy zhromažďujeme údaje detí:

 • Keď sa deti registrujú online

  Deti sa môžu na našich webových lokalitách zaregistrovať, aby získali prístup k širokej škále služieb vrátane obsahu, hier a súťaží. Počas registrácie môžeme dieťa požiadať, aby zadalo e-mailovú adresu svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, svoje krstné meno, pohlavie, dátum narodenia, meno používateľa a heslo. Tieto informácie používame z dôvodu zabezpečenia a na odosielanie oznámení. Deťom dôrazne odporúčame, aby si vytvorili meno používateľa, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje.

 • Keď deti zdieľajú obsah, ktorý vytvorili

  Niektoré naše webové lokality umožňujú deťom vytvárať alebo používať vlastný obsah. Keďže osobné údaje od dieťaťa vyžadujú len niektoré z týchto funkcií, niektoré aktivity nevyžadujú súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Vždy, keď by nejaká aktivita mohla umožniť dieťaťu zdieľať osobné údaje, buď obsah sami skontrolujeme a zabezpečíme odstránenie osobných údajov, alebo požiadame rodiča alebo zákonného zástupcu o povolenie na zhromažďovanie údajov. Osobné údaje, ktoré s nami deti v minulosti zdieľali, zahŕňajú príbehy, polia voľného textu, obrázky umožňujúce zadanie textu alebo zadanie rukou, fotografie dieťaťa, zvukové klipy, videosúbory alebo iné typy obsahu alebo trvalé identifikátory, ktoré nejakým spôsobom dieťa jednoznačne identifikujú. Ak popri zhromažďovaní obsahu zahŕňajúceho osobné údaje plánujeme tiež daný obsah verejne zdieľať alebo poskytnúť na použitie tretím stranám, požiadame rodiča alebo zákonného zástupcu o overiteľný súhlas rodiča (ide o vyššiu úroveň súhlasu rodiča).

 • Keď sa deti zúčastňujú na súťažiach alebo žrebovaniach

  Ak sa chce dieťa zúčastniť na súťaži, požiadame o osobné údaje, ktoré sú potrebné na účasť dieťaťa. Obvykle žiadame len o krstné meno dieťaťa (aby sme mohli rozlíšiť deti z rovnakej rodiny) a e-mailovú adresu rodiča alebo zákonného zástupcu (aby sme splnili zákonnú požiadavku spočívajúcu v upovedomení zodpovednej dospelej osoby). Rodiča budeme kontaktovať len v prípade, že dieťa vyhrá súťaž alebo žrebovanie, aby sme zistili, kam máme odoslať cenu. Ak sa na účasť v súťaži vyžaduje, aby deti vytvorili obsah, je možné, že budeme musieť vopred požiadať o súhlas rodiča e-mailom, aby sme splnili požiadavky na ochranu osobných údajov týkajúce sa obsahu, ktorý deti vytvorili (pozrite si vyššie uvedené informácie o obsahu vytvorenom deťmi). Bez súhlasu sa deti nebudú môcť zúčastniť na našich súťažiach.

 • Keď od nás deti dostávajú e-maily

  Dieťa možno budeme musieť požiadať o jeho kontaktné informácie (vrátane jeho e-mailovej adresy), aby sme mu mohli odpovedať na otázku, ktorú nám položilo. Aby sme splnili legislatívne požiadavky v rámci celého sveta, okamžite po odoslaní odpovede odstránime všetky informácie, ktoré o dieťati máme. Ak sa potrebujeme s dieťaťom spojiť druhýkrát, napríklad preto, aby sme odpovedali na ďalšie otázky, vyžiadame si e-mailovú adresu od jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Online kontaktné informácie dieťaťa budeme potom uchovávať len počas obdobia nevyhnutného na vybavenie jeho žiadosti a nepoužijeme ich na žiadny iný účel. Ak by sme niekedy potrebovali online kontaktné informácie dieťaťa na pokračujúcu komunikáciu, čo najskôr požiadame o e-mailovú adresu rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme mohli informovať dospelú osobu o údajoch, ktoré zhromažďujeme, a poskytli rodičovi možnosť požiadať nás o ukončenie zhromažďovania údajov. Rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek zrušiť odber akejkoľvek komunikácie medzi nami a ich dieťaťom podľa pokynov na zrušenie odberu uvedených v jednotlivých komunikáciách (ak prebieha viacero typov komunikácie, môže byť potrebné, aby dospelá osoba zrušila odber každej z nich samostatne). Prípadne môžu kontaktovať náš tím zákazníckeho servisu LEGO.

 • Keď deti dostávajú oznámenia aplikácií

  Mnohé aplikácie odosielajú používateľom oznámenia do mobilných telefónov alebo zariadení, ktorými ich informujú o aktualizáciách (niekedy aj v prípade, keď sa aplikácia nepoužíva). Niektoré naše aplikácie sú navrhnuté pre deti. Deti žiadame o poskytnutie e-mailovej adresy ich rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme mohli informovať dospelú osobu o žiadosti ich dieťaťa predtým, ako mu začneme odosielať oznámenia z našich aplikácií. Identifikátor zariadenia nespájame so žiadnymi inými osobnými údajmi bez súhlasu rodiča. Ak chcete, aby už vaše dieťa nedostávalo oznámenia z niektorej z našich aplikácií, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia v zariadení, ktoré dieťa používa.

 • Kedy zhromažďujeme informácie o polohe

  Niektoré naše webové lokality, kanály a aplikácie sú navrhnuté pre deti. Pred zhromažďovaním názvu ulice, adresy alebo geografických súradníc dieťaťa vyžadujeme súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu e-mailom. Robíme to preto, lebo takéto informácie nám umožnia identifikovať konkrétne dieťa. Súhlas rodiča naopak nevyžadujeme na zhromažďovanie informácií o meste, krajine alebo oblasti dieťaťa, pokiaľ nie sú tieto informácie priamo spojené s konkrétnym dieťaťom. Dôvodom je to, že takéto všeobecné informácie nám neumožnia identifikovať konkrétne dieťa. Ak chcete, aby sme prestali zhromažďovať tento typ informácií o polohe, môžete kedykoľvek upraviť nastavenia v zariadení, ktoré vaše dieťa používa. Prípadne môžete kontaktovať náš tím zákazníckeho servisu LEGO.

 • Kedy zhromažďujeme trvalé identifikátory

  Aby sme mohli návštevníkom našich online kanálov poskytovať relevantnejšie a prispôsobené online možnosti, automaticky zhromažďujeme niektoré typy informácií (napr. informácie o IP adresách, identifikátoroch mobilných zariadení, prehliadačoch, poskytovateľoch internetových služieb, odkazujúcich stránkach, posledných navštívených stránkach, častosti návštev, operačných systémoch, dátumových pečiatkach, časových pečiatkach a údaje o postupnosti kliknutí). Tieto informácie zhromažďujeme pomocou technológií, ako sú napríklad súbory cookie, pixely, súbory flash cookie, webové signály a iné jedinečné identifikátory (ktoré sú definované v časti Pravidlá používania súborov cookie týchto pravidiel ochrany osobných údajov). Tieto informácie môžeme zhromažďovať sami alebo môžeme požiadať tretiu stranu, aby údaje spracovávala v našom mene. Tieto údaje používame na poskytovanie prístupu k online funkciám a aktivitám deťom, prispôsobenie obsahu, zlepšenie našich online kanálov, analýzu výkonu nášho online kanála a vytvorenie anonymných zostáv. Ak by sme kedykoľvek chceli zhromažďovať údaje detí z iného dôvodu, budeme vopred kontaktovať rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa a požiadame ho o súhlas. Zoznam externých operátorov, ktorí zhromažďujú trvalé identifikátory na našich lokalitách a v našich aplikáciách, nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie.

Čo sa stane, ak omylom zhromaždíme údaje detí?

Ak zistíme, že sme od dieťaťa neúmyselne získali informácie spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky zákona USA o ochrane súkromia dieťaťa online (COPPA), tieto informácie okamžite odstránime.

Vyžiadanie súhlasu rodiča

Vyžiadanie súhlasu nízkej úrovne e-mailom
Ak potrebujeme zhromažďovať osobné údaje dieťaťa, požiadame o súhlas rodiča v súlade s požiadavkami zákona COPPA. Rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa pošleme e-mail, v ktorom vysvetlíme, aké informácie zhromažďujeme a ako ich plánujeme použiť, a požiadame rodiča o udelenie alebo odmietnutie súhlasu. Ak v primeranom čase nedostaneme súhlas rodiča, odstránime všetky informácie zhromaždené od dieťaťa vrátane kontaktných informácií dospelej osoby, o ktoré sme požiadali, aby sme si mohli vyžiadať súhlas.

Vyžiadanie overiteľného súhlasu vysokej úrovne

Ak chceme zdieľať osobné údaje dieťaťa verejne alebo s treťou stranou, vyžiadame si súhlas rodiča, ktorý má vyššiu úroveň ako vyššie popísaná žiadosť e-mailom. Môžeme požiadať o overenie kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby (uplatní sa minimálny poplatok), overenie cez telefón alebo videochat s vyškoleným zástupcom zákazníckeho servisu alebo podpísaný formulár súhlasu, ktorý je nám potrebné odoslať späť poštou, faxom alebo ako prílohu e-mailu. Rodičovi alebo zákonnému zástupcovi môžeme poskytnúť PIN kód alebo heslo, ktoré môžu použiť v budúcej komunikácii na potvrdenie identity.

Aký je postup, ak sme nekontaktovali rodiča alebo zákonného zástupcu so žiadosťou o súhlas?

Ak dieťa mladšie ako 16 rokov navštívi online kanál určený pre deti s použitím obmedzenia veku, pred zhromažďovaním akýchkoľvek osobných údajov od dieťaťa odošleme e-mail jeho rodičovi alebo zákonnému zástupcovi. Ak si myslíte, že vaše dieťa sa zúčastňuje na online aktivite, ktorá zhromažďuje jeho osobné údaje, a vy ani iný rodič alebo zákonný zástupca ste nedostali e-mail s oznámením alebo žiadosťou o súhlas, kontaktujte nášho povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy.officer@lego.com. E-mailové adresy poskytnuté na účel súhlasu rodiča nepoužijeme na žiadny iný účel, pokiaľ sa dospelá osoba výslovne neprihlási na odber marketingových e-mailov alebo sa nezúčastní na aktivite, ktorá umožňuje kontakt e-mailom.

Možnosti nastavenia a kontroly pre rodičov

Rodičia alebo zákonní zástupcovia nám môžu kedykoľvek odmietnuť povoliť používanie a zhromažďovanie ďalších osobných údajov od ich dieťaťa. Rodičia alebo zákonní zástupcovia nás môžu požiadať, aby sme zo svojich záznamov odstránili osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v súvislosti s účtom ich dieťaťa. Keďže niektoré služby vyžadujú osobné údaje, odstránenie záznamov dieťaťa môže spôsobiť budúcu nedostupnosť účtu, členstva alebo služby.

Ak má dieťa zaregistrované LEGO ID, osobné údaje, ktoré sme zhromaždili od dieťaťa, môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia zobraziť, zmeniť alebo odstrániť týmito spôsobmi:

– prihlásením sa k účtu LEGO ID svojho dieťaťa pomocou jeho mena používateľa a hesla,
– kontaktovaním nášho tímu zákazníckeho servisu LEGO

Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, uveďte nám meno používateľa dieťaťa, ako aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pred poskytnutím prístupu k osobným údajom dieťaťa budeme musieť overiť vašu identitu ako jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranej lehote.

Ak vykonáme významné zmeny spôsobu, akým používame osobné údaje zhromažďované od detí mladších ako 16 rokov, oznámime to ich rodičom alebo zákonným zástupcom e-mailom a požiadame o overiteľný súhlas rodiča s novými spôsobmi používania osobných údajov dieťaťa.

Zdieľanie informácií, na zdieľanie ktorých máme súhlas

Ak sme získali súhlas rodiča vysokej úrovne s verejným zdieľaním osobných údajov dieťaťa, osobné údaje môžeme tiež zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb alebo právnymi orgánmi. Informácie môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb vrátane spoločností poskytujúcich softvérové riešenia, partnerov pre online zabezpečenie a zákaznícky servis. Naše zmluvy s týmito spoločnosťami zaručujú, že osobné údaje používajú len na dohodnutý účel.

Osobné údaje môžeme zdieľať, keď potrebujeme splniť právne postupy alebo keď poskytnutie údajov vyžaduje zákon. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi môžeme osobné údaje zhromaždené od detí zdieľať aj z týchto dôvodov:

– Aby sme vyhoveli žiadosti od orgánu presadzovania práva alebo verejného orgánu (vrátane škôl alebo sociálnych služieb pre deti) alebo sa vyhli zodpovednosti.
– Keď sa domnievame, že poskytnutím údajov môžeme zabrániť spáchaniu trestného činu.
– Aby sme pomohli vo vyšetrovaní týkajúcom sa verejnej bezpečnosti.
– Aby sme chránili bezpečnosť dieťaťa používajúceho naše online kanály.
– Aby sme chránili technológiu našich poskytovateľov služieb alebo zabezpečenie samotných online kanálov.

Rodičia majú právo udeliť súhlas so zhromažďovaním, používaním a spracovaním osobných údajov dieťaťa bez toho, aby tým zároveň udelili súhlas s poskytnutím týchto údajov tretím stranám. Informácie nezdieľame s inými ako vyššie popísanými tretími stranami.

Naši zamestnanci

Či už ste naším existujúcim zamestnancom alebo sa uchádzate o pozíciu v našej spoločnosti, spracujeme konkrétne informácie relevantné pre vaše zamestnanie a žiadosť o zamestnanie. Princípy v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na vaše zamestnanie alebo žiadosť o zamestnanie.

Partneri spoločnosti LEGO

Partnerov spoločnosti LEGO definujeme ako iné spoločnosti, ktoré sú v obchodnom vzťahu so spoločnosťou LEGO Group. Informácie o partneroch spoločnosti LEGO spracovávame na účely spolupráce a hodnotenia.

Zabezpečenie a integrita údajov

Zabezpečenie, integrita a dôvernosť údajov zákazníkov sú pre nás mimoriadne dôležité. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a úpravou používame technické, administratívne a fyzické zabezpečovacie prostriedky. Všetky externé prenosy obsahujúce osobné údaje sa uskutočňujú s použitím technológie šifrovania. Informácie o kreditných kartách spracovávajú schválení poskytovatelia služieb, ktorí spĺňajú štandardy PCI (Payment Card Industry) a uplatňujú náležité ochranné opatrenia.
Hoci v záujme zvýšenia zabezpečenia našich online kanálov pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné postupy a vyhodnocujeme nové technológie a metódy, žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé ani nepreniknuteľné.

Dôležitú rolu v ochrane informácií zohrávajú aj naši zákazníci, zamestnanci a partneri. Zákazníkom odporúčame používať heslá, ktoré je ťažké uhádnuť, a uchovávať svoje osobné heslá v tajnosti.

Ak zistíte akékoľvek nedostatky alebo problémy týkajúce sa nášho zabezpečenia, čo najskôr kontaktujte náš tím zákazníckeho servisu LEGO.

Ak niekedy zaznamenáme porušenie ochrany údajov, pri ktorom vznikne riziko zneužitia údajov zákazníkov, zákazníkov budeme kontaktovať v súlade so zákonnými požiadavkami. V prípade potreby budeme kontaktovať aj orgány na ochranu údajov.

Globálne prenosy, ukladanie a spracovanie údajov

Keďže sme globálna spoločnosť, vaše osobné údaje môžeme prenášať jednotlivým dcérskym firmám spoločnosti LEGO Group alebo tretím stranám po celom svete na účely popísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Vždy, keď prenášame, ukladáme alebo spracovávame vaše osobné údaje alebo keď tieto služby vykonávajú spoločnosti v našom mene, prijmeme primerané kroky na ochranu súkromia vašich osobných údajov. Pri používaní alebo poskytovaní osobných údajov sa navyše riadime našimi záväznými podnikovými pravidlami, keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť.

Záväzné podnikové pravidlá poskytujú najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia v súvislosti so spôsobom spracovania vašich údajov.

Záväzné podnikové pravidlá a miestne zákonné požiadavky

Chceme zabezpečiť, aby sme všade na svete, kde zhromažďujeme, ukladáme, používame alebo zdieľame osobné údaje, spĺňali minimálne štandardy ochrany osobných údajov a zabezpečenia podľa európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Ak vo vašej oblasti platia prísnejšie predpisy, naše postupy prispôsobíme tak, aby boli vaše údaje v bezpečí bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzate. K plneniu tohto sľubu sme sa zaviazali implementovaním tzv. záväzných podnikových pravidiel platných od júna 2016. Tieto pravidlá stanovujú európske orgány na ochranu údajov v rámci celej Európskej únie (EÚ) a predstavujú jedny z najvyšších štandardov zhromažďovania, ukladania, používania a zdieľania údajov na svete.

Poznámka pre obyvateľov Kalifornie:

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte podľa časti 1798.83 Kalifornského občianskeho zákonníka (California Civil Code) právo požiadať o informácie týkajúce sa poskytnutia vašich osobných údajov určitými členmi spoločnosti LEGO Group tretím stranám na účely priameho marketingu tretích strán. V súvislosti s týmito subjektmi sa tieto pravidlá ochrany osobných údajov vzťahujú len na ich aktivity v štáte Kalifornia.

Poznámka pre obyvateľov Austrálie:

V záujme zabezpečenia súladu spôsobu spracovania vašich údajov s miestnou legislatívou sa popri pravidlách ochrany osobných údajov uplatňujú aj tieto pravidlá:

Keď je to primerané a realizovateľné, osobné údaje všeobecne zhromažďujeme priamo od vás, ale môžeme tiež získavať informácie z iných dôveryhodných zdrojov na účely aktualizácie alebo doplnenia osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme spracovali automaticky.

– Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na to, aby sme vás informovali o produktoch a službách spoločnosti LEGO Group alebo tretích strán. Z času na čas vás môžeme my a subjekty spoločnosti LEGO Group a obchodní partneri kontaktovať poštou, telefonicky, e-mailom alebo inými službami elektronických správ (ako sú textové, hlasové, zvukové alebo obrazové správy vrátane použitia automatických volacích systémov) s cieľom informovať vás o produktoch a službách (vrátane informácií o zľavách a špeciálnych ponukách). Ak už od nás a našich subjektov spoločnosti LEGO Group alebo partnerov nechcete dostávať marketingové alebo propagačné informácie, môžete kedykoľvek zrušiť ich odber. Existujú určité správy týkajúce sa poskytovaného tovaru a služieb, ktorých odber nemožno zrušiť.
– Ak spoločnosť LEGO Group zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré sa týka vašich údajov, budeme vás kontaktovať, pokiaľ existuje riziko, že vám môže byť spôsobená vážna škoda, a pokiaľ nás k tomu zaväzuje zákonná povinnosť. V niektorých prípadoch má tiež spoločnosť LEGO Group zákonnú povinnosť kontaktovať pri porušení ochrany osobných údajov orgány (na ochranu údajov).
– Keď už osobné údaje nie sú potrebné, prijmeme vzhľadom na okolnosti (ak nejaké sú) primerané kroky na ich likvidáciu alebo odstránenie ich rozpoznateľnosti.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme zmeniť v záujme uplatnenia nových technológií, postupov v odvetví, regulačných požiadaviek alebo z iných dôvodov. Ak ide o významné zmeny, používateľov budeme vopred informovať e-mailom, zverejníme informácie na našich online kanáloch a požiadame vás o súhlas, pokiaľ to vyžaduje zákon.

Kategórie externých dodávateľov

Spoločnosť LEGO Group spolupracuje s viacerými dôveryhodnými partnermi, aby mohla svojim zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom poskytovať najlepšie možné zážitky. To znamená, že niekedy potrebujeme umožniť tretím stranám spracovávať osobné údaje.

Aby sme vám poskytli prehľad, svojich dodávateľov sme rozdelili do kategórií podľa toho, na čo ich využívame.

Ak však chcete zistiť, aké súbory cookie ukladáme do vašich zariadení, pozrite si náš podrobný zoznam súborov cookie tretích strán.

Spracovávame osobné údaje s dodávateľmi v nasledujúcich kategóriách:

 • Poskytovatelia IT služieb

  V rámci celého sveta spolupracujeme s viacerými dôveryhodnými partnermi, ktorí nám poskytujú IT služby a služby správy systémov – v súvislosti s aktivitami určenými pre našich zákazníkov a partnerov, ako aj našimi internými IT systémami a systémami správy.

 • Globálni poskytovatelia platobných služieb a služieb spracovania

  Umožňujú nám zaistiť bezpečný a efektívny proces platieb online a v našich predajniach, ako aj platieb na faktúru alebo peňažných prevodov.

 • Poskytovatelia cloudového úložiska

  Naše a vaše údaje ukladáme v zabezpečených dátových centrách po celom svete.

 • Partneri a agentúry na prevenciu a zisťovanie podvodov

  Spoločnosť LEGO Group s týmito partnermi a agentúrami spolupracuje v rámci celého sveta s cieľom zaistiť, aby sa spoločnosť LEGO Group nestala obeťou podvodu.

 • Partneri pre skladovanie, balenie, dopravu a doručovanie

  Pomáhajú nám doručovať naše produkty do rúk zákazníkov a obchodných partnerov po celom svete.

 • Partneri pre tlač katalógov a zásielkoví a poštoví partneri

  Pomáhajú nám poskytovať vám katalógy a časopisy.

 • Marketingoví partneri

  Umožňujú nám poskytovať cielené a prispôsobené reklamy, propagačné akcie a kampane, keď ste v interakcii so spoločnosťou LEGO na našich online platformách, sociálnych médiách, v predajni alebo iným spôsobom.

 • Partneri pre sociálne médiá

  Starajú sa o našu prítomnosť na platformách, ktoré používate, a umožňujú vám byť na nich v interakcii so spoločnosťou LEGO Group.

 • Poskytovatelia prieskumov, dotazníkov a recenzií produktov

  Pomáhajú nám zabezpečiť, aby sme dostali vašu dôležitú spätnú väzbu o zážitkoch LEGO®.

 • Daňové a colné úrady, regulačné a iné globálne orgány

  Za určitých okolností vyžadujú podávanie správ týkajúcich sa činností spracovania.

 • Profesionálni poradcovia

  Vrátane právnikov, bankárov, audítorov a poisťovateľov, ktorí spoločnosti LEGO Group poskytujú poradenské, bankové, právne, poisťovacie a účtovné služby.