LEGO® appok felhasználási feltételei

Érvényes 2019 májusától

Bevezetés

Ezt az appot önnek a LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR no. 47458714 szolgáltatja.

A LEGO System A/S és minden olyan szervezet, mely ellenőrzése alatt tart vagy ellenőrzése alatt áll, társult vagy közös ellenőrzés alatt áll, a továbbiakban „TLG”-ként, illetve együttesen többes szám első személyű névmásként szerepel.

Ha a TLG Appot használja vagy belekattint egy olyan négyzetbe, amellyel elfogadja a feltételeket vagy egyetért azokkal, azzal jelzi a felhasználási feltételekkel való egyetértését. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a TLG appot. Az előzőekben írtak figyelembe vételével ön elismeri, TLG App használatát és a TLG Appon vagy keresztül elérhető adatok, anyagok és információk átvételét megfontolta.

Kapcsolatba léphet a TLG-vel, ha levelet ír a LEGO System A/S cégne, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Dánia, vagy a Vevőszolgálat-hoz fordul.

Adatvédelmi politikánk és Cookie politikánk szerves része ezen feltételeknek, melyek a következő címen érhetők el:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy és https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

A gyermekektől online begyűjtött személyes adatok feldolgozásáról szóló információt az Adatvédelmi politikánkban találhat Adatvédelmi szabályzat.

A TLG nevében eljáró bármely harmadik felet ugyanazok a szabályok és elvek kötik, mint a TLG-t.

Tartalomhasználat

A TLG Appon található minden információ, anyag, funkció és egyéb tartalom („Tartalom”) a mi szerzői jogi védelem alatt álló tulajdonunk vagy a licencadóink vagy engedélybirtokosaink szerzői jogi védelem alatt álló tulajdona. Minden védjegy, szolgáltatási jegy, kereskedelmi név és kereskedelmi cím a mi tulajdonunk és/vagy a licencadóink vagy licencbirtokosaink tulajdona. Bármely módon, bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül megszüntethetjük a TLG Apphoz való további hozzáférését, módosíthatjuk a TLG Appot, törölhetünk tartalmat vagy jellemzőt.

Ön egyetért azzal, hogy nem másolhatja, terjesztheti, és nem használhatja a Tartalmat kódvisszafejtésre, és nem használhatja a Tartalmat másképpen, mint ahogy az integrálva van, vagy a Tartalom használatához szükséges.

Fiókok

A TLG Appon egyes szolgáltatások megengedik vagy előírják önnek, hogy egy LEGO ID felhasználói fiókot hozzon létre a részvételhez vagy további szolgáltatásokhoz jusson. A LEGO ID azonosító általános feltételei itt olvasható: https://identity.lego.com/en-US/terms.

Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az ön számára adott hozzáférést a TLG App vagy annak egy része használatára abban az esetben, ha nem tartja be a LEGO ID Általános Feltételeit vagy egy adott szolgáltatás bármely különleges feltételét.

App forgalmazók / boltok

Ön tudomásul veszi, hogy az e feltételekről szóló megállapodás csak ön és a LEGO Csoport között és nem az Appal jön létre. Forgalmazók / üzletek pl. Apple, Inc., Amazon, Samsung stb. (“App forgalmazók”). Mi, és nem az App forgalmazók, felelünk kizárólag a TLG Appért és a rajta elérhető szolgáltatásokért és Tartalomért. A felek egyetértenek, hogy az App forgalmazók nem kötelesek karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani a TLG Appra vonatkozóan.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig az App forgalmazóknak nincs semminemű garanciális kötelezettségük a TLG App tekintetében.

Ön egyetért azzal, hogy mi vagyunk felelősek és nem az App forgalmazók a TLG Appal kapcsolatosan és/vagy a TLG App ön általi birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatosan ön vagy bármely harmadik fél által támasztott reklamációk megválaszolásáért az ezekre való korlátozás nélkül ideértve: (i) termékfelelősség körébe tartozó reklamációkat; (ii) bármely reklamációt arról, hogy a TLG App nem felel meg valamely törvényi vagy hatósági előírásnak; és (iii) a fogyasztóvédelem vagy hasonló szabályozás alapján felmerülő reklamációkat.

Ön egyetért azzal, hogy mi vagyunk felelősek és nem az App forgalmazók a TLG Appal kapcsolatosan vagy a TLG App ön általi birtoklásával és használatával kapcsolatosan harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértése miatti támasztott reklamációk kivizsgálásáért, rendezéséért és elutasításáért.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) ön nem tartózkodik olyan országban, ami az USA kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az USA kormánya „terrorizmus-támogató országként” jelölt meg; és (iii) ön nem szerepel az USA kormányának tilalom vagy korlátozás alatt álló felekről szóló listáján.

Ön vállalja, hogy betartja a megállapodás harmadik felekre vonatkozó feltételeit a TLG App használatakor (pl. a TLG App használatakor ön nem szegheti meg a vezeték nélküli adatszolgáltatási megállapodása feltételeit).

A felek egyetértenek, hogy az App forgalmazók és leányvállalataik külső haszonélvezői a jelen Használati Feltételeknek. Azzal, hogy ön elfogadja a Használati Feltételeket, az App forgalmazóknak joga van (és ők e jogot elfogadónak tekintendők) arra, hogy a Használati Feltételeket önnel mint azok külső haszonélvezőjével szemben érvényesítsék.

Ön elfogadja, hogy a TLG App használatára az App forgalmazók mindenkori, az appoknak az App forgalmazón keresztüli letöltésére vonatkozó Szolgáltatási Feltételeiben rögzített Használati Szabályok vonatkoznak.

Kártérítés

Ön felel az ön felhasználói neve(i), jelszava(i) és felhasználói fiókja(i) valamint a felhasználói fiókja(i) alapján folytatott tevékenységei titkosságának fenntartásáért. A hatályos jogszabályok alapján lehetséges mértékig ön ezennel vállalja, hogy bennünket, licencadóinkat, forgalmazóinkat, , képviselőinket és más feljogosított felhasználóink és az előbb említettek mindegyikének viszonteladóit, forgalmazóit, szolgáltatóit és beszállítóit, továbbá az előbb említettek minden tisztségviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, munkavállalóját, képviselőjét és kedvezményezettjét (együttesen a „Kártalanítandó Felek”) mentesíti a Kártalanítandó Feleknél a jelen Használati Feltételek ön általi megszegése folytán vagy a TLG app és/vagy a az ön felhasználói fiókja(i) ön általi használatából eredően felmerült mindennemű veszteség, kár, kötelezettség és költségek alól (ideértve bármely cselekedet vagy kilátásba helyezett cselekedet kivizsgálásával vagy védelmével kapcsolatos egyezkedési, jogi és egyéb kiadásokat). Ön mindent megtesz azért, hogy együttműködjön velünk bármely követeléssel szembeni védekezésben. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkön külön jogi tanácsadót vegyünk igénybe, és kizárólag mi vállaljuk a védekezést és kontrollt az egyébként az ön kártalanítási körébe tartozó bármely ügyben.

Joghatóság és illetékes bíróság

A jelen Használati Feltételekre és értelmezésére Dánia törvényei az irányadók anélkül, hogy teret adnának bármilyen jogütközési elvnek. Ön elfogadja, hogy a jelen használati feltételekkel vagy a TLG Appal kapcsolatos bármely jogi vagy méltányossági jog alá tartozó keresetet csak Dániában szabad benyújtani ottani illetékes bíróságnál, és ön ezennel beleegyezik és aláveti magát az ilyen bíróságok személyi joghatóságának az esetleges kereset peres eljárását illetően. Vegye figyelembe, hogy kötelező jogszabályok feljogosíthatják önt arra, hogy más joghatóságoknál nyújtson be keresetet. Nem állítjuk, hogy bármely TLG Appon a Tartalom helyénvaló vagy használható valamely konkrét helyen. Aki egy TLG Apphoz hozzáférést kér, azt saját kezdeményezésére teszi, és felel azért, hogy minden alkalmazandó jogszabálynak eleget tesz, ideértve bárminemű helyi szintű jogszabályt.

Módosítás

Bármikor módosíthatjuk a jelen Használati Feltételeket (ideértve a Feltételek közül bármennyinek a módosítását, törlését és/vagy kiegészítését). Ha lényeges módosítást hajtunk végre e használati feltételekben, akkor vagy a nekünk megadott legutolsó e-mail címére küldött e-mail útján értesítjük önt az ilyen módosításról, vagy pedig az ilyen módosításról szóló értesítésnek a jelen Használati Feltételek által lefedett weboldalakon való feltüntetésével vagy a vonatkozó App bolton vagy magán az Appon keresztül. A jelen Használati Feltételek bárminemű ilyen módosítása az önnek szóló e-mail értesítésünk feladását követő harminc (30) naptári nappal lép hatályba. Azzal, hogy a harminc (30) naptári napos értesítést követően használja az Appot, ön hozzájárul az esetleges lényeges módosításokhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ön felel személyes adatainak aktualizálásáért, hogy megadja nekünk aktuális e-mail címét. Abban az esetben, ha nem érvényes az ön által megadott legutolsó e-mail cím, vagy ha bármely más okból nem lehet kézbesíteni a fent említett értesítést, az értesítést tartalmazó e-mailünk feladása mindazonáltal érvényes értesítésnek számít az értesítésben írt bármely módosításról.