Lasten sinnikkyyden kehittäminen

Lasten sinnikkyyden kehittäminen

Lasten sinnikkyyden kehittyminen on tärkeä osa lasten kehitystä, sillä tämä on juuri se taito, joka auttaa selviytymään esteistä, toipumaan vastoinkäymisistä ja löytämään ilon elämästä. Tutustutaanpa hiukan sinnikkyyden merkkeihin ja hauskoihin aktiviteetteihin, jotka auttavat lasta kehittämään sinnikkyyttään!

Mitä sinnikkyys on ja miksi se on tärkeää?

Pohjimmiltaan sinnikkyys on keskeinen taito, jonka avulla selviämme negatiivisista tilanteista ja tunteista. Se on voima, joka saa meidät jatkamaan, kun olemme luovuttamassa. Joka kerta, kun olet patistanut itseäsi saavuttamaan jotain vaikeaa, kuten jaksamaan rankan juoksulenkin loppuun asti, sinnikkyys on saanut sinut jatkamaan.Lasten kohdalla sinnikkyys on yksi niistä rakennuspalikoista, joiden avulla heistä tulee itsevarmoja, osaavia ja kykeneviä ihmisiä. Sinnikkyyden ansiosta lapset ovat myös halukkaampia kokeilemaan uusia asioita ja vastaamaan haasteisiin. Se auttaa heitä myös selviytymään muutoksista, kuten uuteen kotiin muuttamisesta tai koulun aloittamisesta. Sinnikkäät lapset osaavat mukautua, kun he kohtaavat esteitä, ja kykenevät jatkamaan taitojensa ja suhteidensa kehittämistä.

Sinnikkyyteen vaikuttavat tekijät

Monet tekijät vaikuttavat lasten sinnikkyyteen, ja yksi tärkeimmistä tekijöistä on vahvat ihmissuhteet. Vahvojen ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen huoltajiin, ystäviin ja laajempaan yhteisöön antaa lapsille turvallisuuden, varmuuden ja hyvinvoinnin tunteen. Tämä puolestaan antaa lapselle itseluottamusta tielleen tulevien haasteiden kohtaamiseen.

Kokemus on toinen tekijä, joka kehittää lasten sinnikkyyttä. Kun lapset oppivat selviytymään ongelmista terveellä tavalla, he alkavat ymmärtää mihin pystyvät ja ovat valmistautuneempia kohtaamaan tulevia haasteita. Lapsia voi auttaa kehittämään sinnikkyyttään, mutta on aivan yhtä tärkeää huomioida lapsiin vaikuttavat biologiset tekijät.

Biologiset tekijät

Monet tekijät voivat vaikuttaa lapsiin kaikilla kehitysalueilla, kuten kotiolot, sosiaalinen ympäristö, koulu ja jopa vanhemmat. Vaikka osaa näistä tekijöistä voidaan hallita, on hyvä muistaa, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja voi olla joissakin asioissa sinnikkäämpi kuin muissa. Tämä johtuu usein geeneistä.

Terveys

Välistä me kaikki sairastumme, mutta tämä on epätodennäköisempää lapsilla, jotka ovat sinnikkäämpiä. Voit auttaa lasta omaksumaan terveet elämäntavat kannustamalla liikuntaan, säännölliseen unirytmiin ja syömään terveellisesti.

Geneettinen luonteenlaatu

Vanhemmiltamme perityt geenit vaikuttavat suuresti siihen, millaisia meistä tulee. Tämä voi ulottua fyysisiä ominaisuuksia syvemmälle, sillä lapset todennäköisesti saavat vanhemmiltaan myös psykologisia piirteitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten sinnikkäitä heistä kehittyy. Vaikka emme juurikaan voi vaikuttaa tähän, on tärkeää tarjota lapsille turvallisuutta, hyvinvointia ja kumppanuutta, jotta he kokevat voivansa selviytyä kaikista tielleen tulevista haasteista.

Temperamentti 

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä lapsen temperamentti (eli se, onko hän vilkas vai rauhallinen vauva) voi vaikuttaa siihen, miten hänen sinnikkyytensä kehittyy varhaisina vuosina. Kärsivällisten, tarkkaavaisten ja vastaanottavaisten lasten voi olla helpompi sopeutua muutokseen, mutta on tapoja, joilla lapsia voi auttaa oppimaan käytösmalleja ja jotka auttavat tarjoamaan heille parhaan kehityksellisen alun.

Ulkoiset tekijät

Myös ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa sinnikkyyteen, etenkin tuki, jota lapsi saa huoltajiltaan ja yhteisönsä jäseniltä.

Positiiviset kokemukset lapsen kotona, koulussa ja lähiympäristössä parantavat myös sitä, miten sinnikäs lapsesta tulee, sillä lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja kykeneväksi toimimaan ja reagoimaan näissä paikoissa.

Kotiympäristö

On todettu, että puhdas, järjestyksessä oleva ja jäsentynyt koti on optimaalinen ympäristö sinnikkyyden kehittymiselle. Kun kannustat lasta auttamaan siivouksessa, hän oppii huolehtimaan itsestään ja ympäröivästä maailmasta – molemmat asiat ruokkivat lapsen sinnikkyyttä.

Kasvatustyyli

Sääntöjen ja yhdenmukaisten odotusten luominen varhaisessa vaiheessa tukee nuorten lasten sinnikkyyden kehittymistä. Säännöllisen positiivisen palautteen antaminen lapselle tukee lapsen positiivisen käytöksen, terveiden rajojen ja empaattisen päätöksenteon kehitystä.Vanhemmat ja huoltajat ovat lasten lähimpiä roolimalleja, joten on aina hyvä pohtia myös omaa käytöstään ja mitä se opettaa lapselle. Vanhemmat ja huoltajat voivat toimia lasten esikuvana muistamalla oman roolinsa esimerkin näyttäjänä. Sen, mikä tekee jostakusta sinnikkään, voi ymmärtää monella tavalla. Olemme eritelleet alapuolelle seitsemän tunnistettavinta elementtiä.

Sinnikkyyden seitsemän tekijää

1. Kompetenssi

Kompetenssi tarkoittaa kykyä ymmärtää, miten stressiä aiheuttavat tilanteet hoidetaan tehokkaasti. Lapset, jotka tunnistavat, mitä heiltä odotetaan tietyissä tilanteissa ja miten reagoidaan asianmukaisesti, tuntevat olonsa kykenevämmiksi, kun he toimivat vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa.Monet aktiviteetit tarjoavat lapsille tilaisuuden harjoitella ja kehittää kompetenssiaan. Esimerkkejä:
 • Itsenäisyyteen kannustaminen antamalla lapsen johtaa itse leikkejä
 • Uteliaisuuden – ja virheiden – tukeminen!
 • Itsensä kannustamiseen opettaminen
Lelusetit voivat kannustaa lapsia kokeilemaan uusia asioita. Esimerkiksi MINDSTORMS® Robotti-innovaattori -setti sisältää 949 osaa ja viisi ainutlaatuista rakennettavaa robottia ja tarjoaa useita erilaisia tapoja leikkiä ja oppia.

  2. Itseluottamus

  Itsevarma lapsi uskoo itseensä ja kykyynsä selvitä tosielämän tilanteista. Mitä useammin lapsi voi osoittaa kyvykkyytensä, sitä itsevarmemmaksi hän olonsa kokee. Kannustaminen kirjoittamaan tai piirtämään voi tarjota hauskaa puuhaa itseluottamuksen kehittämiseksi, sillä tätä tehdessään lapset voivat kommunikoida ja ilmaista, mikä puolestaan saa heidät tuntemaan olonsa rohkeaksi.

  3. Yhteys

  Lapset, jotka tuntevat vahvaa yhteyttä, tuntevat olonsa todennäköisesti sinnikkäämmäksi. Olipa kyse läheisistä suhteista perheen, ystävien tai yhteisön ryhmien kanssa, lapsi, jolla on yhteyksiä, tuntee todennäköisesti kuuluvansa jonnekin. Jotta lapsi voi tuntea kuuluvansa jonnekin, kommunikointi on ensiarvoisen tärkeää. Ryhmäaktiviteetit kannustavat lapsia kertomaan omista kokemuksistaan ja omia mielipiteitään, jolloin he kokevat, että heitä kuunnellaan ja tuetaan.

  4. Luonne

  Luonteeltaan vahvoilla lapsilla on taipumus tuntea oma arvonsa ja olla itsevarmoja. Tämä tietoisuus ruokkii suoraan sinnikkyyttä, sillä lapset ymmärtävät, mitä valintoja heidän on tehtävä eri tilanteissa, sekä sen, että he kykenevät tekemään valintoja, jotka ovat heidän oikeudentuntonsa mukaisia. Luonnetta vahvistavat aktiviteetit voivat tukea itsetuntoa, empatiaa ja jopa auttaa lasta tuntemaan oman arvonsa. Tällaisiin aktiviteetteihin voi kuulua esimerkiksi uusiin kiinnostuksenkohteisiin ja kokemuksiin tutustuminen tai aktiviteettien ottaminen mukaan päivittäisiin rutiineihin.

  5. Osallistuminen

  Jos lapsi tuntee voivansa kantaa kortensa kekoon häntä ympäröivän maailman hyväksi, hän oppii hyväntahtoisuuden voiman ja tuntee itsensä tarpeelliseksi. Lapsi, joka osallistuu, ymmärtää myös toimiensa vaikutukset, mikä kehittää hänen kyvykkyyttään, yhteyden tunnetta ja luonnettaan. Tämän oppimisen tukemiseksi voit näyttää lapselle, miten hän voi antaa aikaansa ja huomiotaan muille. Voit myös etsiä ja luoda lapselle tilaisuuksia, joissa hän voi osallistua, vaikkapa auttamalla sinua säännöllisesti jossain tietyssä asiassa. Tällainen sinnikäs tehtävä opettaa lasta arvostamaan muita ja osallistumaan enemmän.

  6. Selviytyminen

  Selviytymistaidot ovat elintärkeitä lapsen sinnikkyyden tukemisessa. Selviytymistaidot, kuten stressin lievittäminen ja sosiaaliset taidot, auttavat lasta valmistautumaan elämässä kohtaamistaan haasteista selviytymiseen. Voit auttaa lasta selviytymään näyttämällä positiivisia selviytymisstrategioita, jotta he näkevät ne käytännössä. Voit myös luoda avoimen ympäristön, joka tukee puhumista ja kertomista turvallisessa tilassa.

  7. Hallinta

  Kun lapset huomaavat, että he voivat hallita omia reaktioitaan ja valintojaan, he todennäköisesti tietävät, miten vaikeita päätöksiä tehdään. Tämä hallinnan tunne tukee lasta, kun hän toipuu haastavista tilanteista.Voit auttaa lasta tuntemaan olevansa tilanteen herra antamalla hänen tehdä itse pieniä päätöksiä. Kyse voi olla jostain niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin pelin tai aterian valitsemisesta. Voit myös opettaa lasta ymmärtämään, miten toimista ja valinnoista aiheutuu seurauksia. Tämä auttaa lasta näkemään, miten hänen oma käytöksensä vaikuttaa hänen omaan tulevaisuuteensa – ja muiden tulevaisuuteen.

  Sinnikkyysaktiviteetteja lapsille: Lasten sinnikkyyden kehittäminen

  Ei ole olemassa ”oikeaa aikaa” lapsen sinnikkyyden kehittämiselle – se voi olla arvokasta lapsen elämän missä tahansa vaiheessa.Sinnikkyysaktiviteetit voivat auttaa taaperoita hallitsemaan stressiä, kun he hoksaavat asioita oppiessaan motorisia ja kognitiivisia taitoja.Kolme- tai neljävuotiata nämä aktiviteetit voivat opettaa säätelemään tunteitaan ja kommunikoimaan muiden kanssa tehokkaammin, kun he aloittavat alakoulun tai esikoulun.Puolestaan 9–12-vuotiaita aktiviteetit voivat auttaa kehittämään itsenäisyyttä, saamaan itseluottamusta ja ymmärtämään, keitä he ovat ja keitä he haluavat olla vanhempana. Tutustu sinnikkyyttä kehittäviin aktiviteetteihin, jotka sopivat näihin ikäryhmiin kuuluville lapsille.

  Kehitä lasten toiminnanohjausta, jotta he voivat hallita paremmin käytöstään ja tunteitaan

  Lapset, joiden toiminnanohjausta ja etuotsalohkon kuorta kehitetään, kykenevät hallitsemaan paremmin käytöstään ja tunteitaan sekä omaksumaan selviytymisstrategioita.Esimerkkejä aktiviteeteista, jotka auttavat lapsia saavuttamaan tämän:
 • Rutiinien luominen 
 • Terveen sosiaalisen käytöksen muodostaminen
 • Tukea antavien ja luotettavien suhteiden luominen ja ylläpitäminen lasten ympärillä 
 • Tilaisuuksien tarjoaminen lasten sosiaalisille suhteille
 • Luovat leikit kotona ja koulussa
 • Lautapelit ja ohjelmointi opettavat impulssien hallintaa ja suunnittelua sekä kehittävät työmuistia ja henkistä joustavuutta
 • Kannusta riskien ottamiseen ja tilaisuuksiin ajatella ja toimia itsenäisesti 

  Terveiden riskien ottaminen kannustaa lasta siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ponnistelemaan ja keksimään jotain uutta. Lapset, jotka osoittavat säännöllisesti tällaista rohkeutta, tulevat itsevarmemmiksi ja sinnikkäämmiksi. Toisaalta lapset, jotka välttävät riskejä, uskovat todennäköisesti, että he eivät selviydy haasteista.

  Auta lasta löytämään häntä kiinnostavia asioita esittelemällä hänelle paljon erilaisia aktiviteetteja

  Monien erilaisten sinnikkyysaktiviteettien esitteleminen lapselle voi tarjota hänelle paljon mahdollisuuksia. Siten lapset ymmärtävät paremmin, mistä asioista he pitävät ja muodostavat luonnetta kehittäviä mielipiteitä leikkiessään.Auta lastasi kehittämään sinnikkyyttä tutustumalla uusiin kiinnostuksenkohteisiin ja teemoihin, joita voivat olla esimerkiksi STEM-aineet, LEGO® Technic, Architecture, Art ja supersankaripelit. Nämä lasten sinnikkyysaktiviteetit auttavat lapsia tekemään tärkeitä päätöksiä tulevaisuudessa – ja pitämään hauskaa!

  Välttämätön muutos

  Muutos voi olla pelottava kokemus kaikenikäisille lapsille. Silti lapset, jotka ovat tietoisia muutoksen vääjäämättömyydestä, oppivat ennakoimaan sitä ja jopa hyväksymään sen. Kun lapselle opettaa, että muutos on ainoa varma asia, se voi kannustaa häntä näkemään muutoksen jännittävänä mahdollisuutena.

  Opeta lasta huolehtimaan itsestään

  Itsestään huolehtimisen tärkeyden opettaminen lapselle voi vaikuttaa siihen, miten sinnikäs lapsesta tulee. Aloita keskustelemalla siitä, miten lapsi voi tunnistaa epämukavuuden tai stressin merkit, ja sitten tunnistamaan pienet muutokset ja tavat, jotka voivat helpottaa oloa. Tähän voivat kuulua terveelliset ruokailutottumukset, lepo, hauskan pitäminen ja hyvän unenlaadun varmistaminen.

  Kannusta lasta löytämään itsensä

  Lapsen kannustaminen itsensä etsimiseen parantaa lapsen itsetietoisuutta, mikä on höydyllinen työkalu lapsen sinnikkyyden kehittämiseksi. Koska lapsi oppii enemmän itsestään juuri vaikeina aikoina, ne ovat hyödyllisiä tilaisuuksia selvittää kuka hän on ja mihin hän kykenee. Lapsen tukeminen hänen uteliaisuutensa ja itseluottamuksensa kehittyessä ohjaa lapsen polulle, joka johtaa vahvaan sinnikkyyteen.

  Lapsen sinnikkyyden merkit

  Monet vanhemmat miettivät, onko heidän lapsensa sinnikäs. Tällaista tilannetta varten haluamme kertoa, että sinnikkäillä lapsilla on useita havaittavissa olevia merkkejä ja piirteitä:
  • Aito kiinnostus koulutusta, oppimista ja koulutusta kohtaan
  • Tehokas ja rauhallinen ongelmanratkaisutapa 
  • Itsevarmuus ja aloitekyky 
  • Empatian osoittaminen muita ihmisiä sekä eläimiä kohtaan 
  • Vastuuntuntoinen ja luotettava 
  • Reagoi järkevästi stressaavissa tilanteissa ja toipuu nopeasti 
  • Asettaa ja saavuttaa realistisen uran ja tavoitteet elämässä
  • Säilyttää tarkoituksen tunteen ja positiivisen elämänasenteen 
  • Toimii itsenäisesti ilman runsasta tukea tai muiden osallistumistarvetta
  • Tutkii kaiken ja pyytää tarvittaessa tukea
  Jos lapsellasi ei ole kaikkia tämän luettelon piirteitä tai jos hänellä on vain osa niistä, ei huolta – koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa lapsen sinnikkyyden kehittämistä, ja asian tiedostaminen on ensimmäinen askel tiellä menestykseen!Hyödynnä joitakin mainitsemistamme hauskoista aktiviteeteista ja ala kehittää lapsesi sinnikkyyttä!
  Rakennukset
  Rakennukset
  Rakennukset
  Junat
  Avaruus
  Ajoneuvot
  Pelaaminen
  Siirry