Bara online! LEGO® Insiders-gåva när du köper Dungeons & Dragons*Läs mer

Bara online! LEGO® Insiders-gåva när du köper Dungeons & Dragons*Läs mer

(0)
Så lär du barn att hantera motgångar

Så lär du barn att hantera motgångar

Att lära sig hantera motgångar är för barn en viktig del av utvecklingen, eftersom det är denna förmåga som gör att de kan ta sig förbi hinder, hämta sig från motgångar och hitta glädjen i livet. Nu vill vi berätta vad som kännetecknar motståndskraft och tipsa om några roliga aktiviteter som kan hjälpa ditt barn att blir bättre på att hantera motgångar!

Vad är motståndskraft och vad har det för betydelse?

I korthet är motståndskraft en central färdighet som hjälper oss att klara av negativa situationer och känslor. Det är kämpaglöden som får oss att fortsätta när vi är nära att ge upp. Varje gång du pressar dig själv att göra något svårt, som en riktigt tuff löprunda, är det din motståndskraft som gör att du orkar fortsätta.För barn är motståndskraft en av byggstenarna för att kunna bli självsäkra, kompetenta och kapabla människor. Motståndskraft kan också göra barn mer villiga att prova på nya saker och både anta utmaningar och hantera förändring, som att flytta eller börja skolan. Motståndskraftiga barn kan anpassa sig när de stöter på hinder och klarar att fortsätta utveckla sina färdigheter och relationer.

Vilka är då faktorerna som påverkar motståndskraften?

Många faktorer påverkar barns motståndskraft och starka relationer hör till de viktigaste. När barn bygger och bibehåller starka relationer med vårdnadshavare, vänner och i vidare kretsar ger det en känsla av säkerhet, trygghet och tröst. Detta ger i sin tur barnen självförtroende att klara av de situationer de ställs inför.

Erfarenhet är en annan faktor som kan bidra till att utveckla barns motståndskraft. När barn lär sig att övervinna problem på hälsosamma sätt, börjar de förstå vad de är kapabla till och blir mer förberedda på att hantera utmaningar framöver. Samtidigt som det finns sätt att hjälpa barn att bygga upp sin motståndskraft, är det även viktigt att vara medveten om de biologiska faktorer som kan påverka dem.

Biologiska faktorer

Många faktorer kan påverka barns utveckling i olika avseenden, till exempel hemmet, den sociala miljön, skolan och föräldrarna. Även om det går att kontrollera en del av dessa faktorer, bör man komma ihåg att varje barn är unikt och kan vara mer motståndskraftigt på vissa sätt än andra, vilket ofta kan ha genetiska orsaker.

Hälsa

Vi blir alla krassliga då och då, men barn med en större motståndskraft drabbas inte i lika stor utsträckning. Du kan hjälpa dina barn att anamma en hälsosam livsstil genom att uppmuntra till träning, regelbundna sömnvanor och nyttig kost.

Genetisk disposition

Det råder inget tvivel om att generna som vi ärver från våra föräldrar har stor betydelse för hur vi blir när vi växer upp. Men det handlar inte bara om fysiska egenskaper, eftersom barn även får sina föräldrars psykologiska egenskaper, som kan påverka hur de utvecklar sin motståndskraft. Det här är svårt att göra något åt, det är bara så det fungerar. Det viktiga är att ge barn en känsla av säkerhet, tröst och gemenskap, så att de känner att de kan klara alla utmaningar de ställs inför.

Temperament 

Vissa experter tror att ett spädbarns temperament (om det är en kinkig eller lugn baby) kan vara det som avgör hur de grundlägger motståndskraft i tidiga år. Även om tålmodiga, uppmärksamma och lyhörda barn kan ha lättare att acceptera förändring, finns det alltid sätt att hjälpa barn att välja vissa beteenden och ge dem bästa möjliga start när det gäller utveckling.

Externa faktorer

Externa faktorer kan också påverka motståndskraften, i synnerhet det stöd som ett barn får från sina huvudsakliga vårdnadshavare och människor i bekantskapskretsen.

Positiva upplevelser i ett barns hem, skola och grannskap kan också förbättra barnets motståndskraft, eftersom det känner sig säkert och kapabelt att agera och reagera i dessa miljöer.

Hemmiljön

Man har funnit att ett hem där det är undanplockat och rent är en optimal miljö för att utveckla motståndskraft. När du uppmuntrar ditt barn att hjälpa till med städningen lär det sig också att ta hand om sig självt och världen runt omkring – vilket bidrar till motståndskraften.

Föräldrastil

Regler och konsekventa förväntningar på barnet från tidig ålder främjar också utvecklingen av motståndskraft. Om ett barn regelbundet får positiv förstärkning blir det lättare för det att utveckla positiva beteenden, hälsosamma gränser och empatiskt beslutsfattande.Föräldrar och andra som tar hand om barnet är också direkta förebilder, så det är alltid en bra idé att fundera över sitt beteende och vad det förmedlar till ett barn. Genom att tänka på att de är förebilder för barnen kan föräldrar och vårdnadshavare föregå med gott exempel. Det finns många olika sätt att förklara hur någon lär sig hantera motgångar. Vi räknar upp sju av de mest framträdande elementen nedan.

Vilka är de sju komponenterna för motståndskraft?

1. Kompetens

Kompetens är förmågan att veta hur man ska hantera jobbiga situationer på ett bra sätt. Barn som vet vad de behöver göra i vissa situationer och vad som är ett bra sätt att reagera känner sig mer kompetenta när de ska hantera liknande situationer längre fram.Många andra aktiviteter ger barn möjlighet att träna och bygga upp sin kompetens, till exempel:
 • Uppmuntra till självständighet med egen lek
 • Främja nyfikenhet – och misstag!
 • Lära ut självuppmuntran
Fundera över leksatser som uppmuntrar barn att testa nya saker. Satsen MINDSTORMS® Robotuppfinnare har till exempel 949 delar och fem unika robot-motiv att bygga, och erbjuder många olika sätt att leka och lära.

  2. Självförtroende

  Barn med gott självförtroende tror på sig själva och sin förmåga att klara de situationer de ställs inför. Ju oftare ett barn kan visa sin kompetens, desto mer växer självförtroendet. Att skriva eller rita instruktioner kan vara en rolig aktivitet som stärker självförtroendet, eftersom barnen kan kommunicera och reflektera över vad som får dem att känna sig modiga.

  3. Samhörighet

  Barn med en stark känsla av samhörighet brukar uppleva att de har mer motståndskraft. Oavsett om det handlar om nära relationer med familjen, vänner eller intressegrupper, känner ett barn med relationer att det hör till. Kommunikation är ett måste för att ett barn ska känna samhörighet. Gruppaktiviteter kan uppmuntra barn att dela sina upplevelser och åsikter, att bli lyssnade på och stöttade.

  4. Karaktär

  Barn med en stark karaktär brukar vara medvetna om sitt eget värde och känna självförtroende. Denna medvetenhet bidrar direkt till att öka motståndskraften eftersom barnen både förstår vilka val som måste göras i olika situationer, och kan göra val som stämmer överens med deras känsla för vad som är rätt. Aktiviteter som stärker karaktären kan främja självkänsla och empati och till och med hjälpa ett barn att identifiera sina värderingar. Aktiviteterna kan handla om att utforska nya intressen och upplevelser, eller att introducera aktiviteter i de dagliga rutinerna.

  5. Att bidra

  Om ett barn kan känna att det bidrar till världen runt omkring sig, lär det sig generositet och kraften i att känna sig behövd. Ett barn som bidrar märker också hur det kan påverka med sina handlingar, vilket ökar självförtroendet och samhörigheten och stärker karaktären. Visa barnen hur de kan vara generösa med sin tid och uppmärksamhet, så lär de sig att bidra. Du kan också hitta och skapa tillfällen när ditt barn kan bidra, kanske genom att regelbundet hjälpa dig med en specifik uppgift. Den här aktiviteten för ökad motståndskraft kan lära barn att uppskatta andra och bidra mer.

  6. Konstruktiv anpassning

  Förmågan att kunna anpassa sig på ett konstruktivt sätt är viktigt för barns motståndskraft Att kunna anpassa sig genom stresshantering och sociala färdigheter gör barn förberedda på att klara de utmaningar de ställs inför. Genom att visa upp positiva anpassningsstrategier kan du lära barnet att använda dem. Du kan också skapa ett öppet klimat som främjar samtal och förtroenden i en trygg miljö.

  7. Kontroll

  När barn upptäcker att de har kontroll över sina reaktioner och val, blir det enklare för dem att fatta svåra beslut. Det är den här känslan av kontroll som kan hjälpa ett barn att hämta sig efter påfrestande situationer.Du kan hjälpa barnet att känna att det har kontroll genom att låta det fatta mindre beslut på egen hand. Det kan vara något så litet som att välja vilket spel barnet ska spela eller vilken maträtt det vill ha. Du kan också lära barn att förstå hur handlingar och val ger upphov till konsekvenser. Detta kan hjälpa dem att förstå hur beteenden påverkar deras egen och andras framtid.

  Aktiviteter som främjar motståndskraft hos barn: Hur lär du barn att hantera motgångar?

  Det finns inget ”rätt tillfälle” att lära barn att hantera motgångar. Det kan vara värdefullt när som helst under ett barns uppväxt.För småbarn kan aktiviteter som främjar motståndskraft bidra till att de lättare kan hantera stress, eller att de kan komma på hur saker fungerar medan de utvecklar sina motoriska och kognitiva färdigheter.För 3- och 4-åringar kan dessa aktiviteter bidra till att de lär sig hur de kan styra sina känslor och kommunicera mer effektivt när de börjar i förskolan.Medan barn mellan 9 och 12 år kan få hjälp att utveckla sin självständighet och sitt självförtroende, och upptäcka vilka de är och vilka de vill bli när de växer upp. Läs om några aktiviteter som passar för barn i alla dessa åldersgrupper och som hjälper dem att utveckla motståndskraft.

  Stärk deras exekutiva funktioner så att de blir bättre på att styra sitt beteende och sina känslor

  Barn som får stärka sina exekutiva funktioner och sin prefrontalcortex blir både bättre på att styra sitt beteende och sina känslor, och på att anpassa sig på ett konstruktivt sätt.Här följer några exempel på aktiviteter som hjälper barn att uppnå detta:
  • Etablera rutiner 
  • Visa vad som är bra sociala beteenden 
  • Skapa och bibehålla stödjande och pålitliga relationer kring barnet 
  • Skapa tillfällen för sociala kontakter 
  • Kreativ lek hemma och i skolan 
  • Sällskapsspel eller kodningsaktiviteter som ger träning i impulskontroll/planering/arbetsminne/mental flexibilitet

  Uppmuntra till risktagande och ge barnet tillfälle att tänka och agera självständigt

  Ett barn som får ta sunda risker lär sig att gå utanför sin komfortzon, peppa sig själv och upptäcka nya saker. Barn som ofta får visa att de är modiga får bättre självförtroende och motståndskraft. Barn som undviker risker kan istället lätt tro att de inte klarar av att hantera utmaningar.

  Hjälp barnen att upptäcka sina intressen genom att låta dem prova på en rad olika aktiviteter

  När barn får prova på olika slags aktiviteter som främjar motståndskraft, kan det öppna en hel värld av möjligheter för dem. De utvecklar en djupare förståelse för vad de tycker om att göra och bildar åsikter som stärker karaktären när de leker.Hjälp ditt barn att bygga upp sin motståndskraft genom att utforska nya intressen och teman, som STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art och superhjältespel. Dessa aktiviteter som främjar motståndskraft hos barn kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut i framtiden – och att ha kul!

  Lär barnen att förändring är oundvikligt

  Förändring kan vara skrämmande för barn i alla åldrar. Men barn som förstår att förändring är oundvikligt kan lära sig att vara beredda på det och till och med se fram emot det. Genom att barn får lära sig att förändring är livets grundval, kan de börja betrakta förändring som en spännande möjlighet.

  Lär ditt barn att ta hand om sig själv 

  Om barn får lära sig vikten av att kunna ta hand om sig själv, bidrar det till deras motståndskraft. Börja med att prata om hur de kan lägga märke till stress eller att de känner sig illa till mods. Identifiera sedan små förändringar och vanor som de kan använda för att må bättre. Exempel på dessa är nyttig kost, att vila, ha roligt och sova ordentligt.

  Uppmuntra barn att försöka förstå sig själva

  När barn uppmuntras att förstå hur de själva fungerar ökar deras självinsikt, vilket är ett användbart verktyg för att bygga upp barns motståndskraft. Det är ofta under svåra perioder som barn lär sig mer om sig själva och det är därför bra tillfällen för att ta reda på vem man är och vad man kan klara av. När barn får stöd i att utveckla sin nyfikenhet och självtillit, kan de med tiden bygga upp otroligt mycket motståndskraft.

  Vilka är tecknen på motståndskraft hos ett barn?

  Många föräldrar frågar sig om deras barn har mycket motståndskraft eller inte. I så fall finns det några tydliga tecken och egenskaper som barn med stor motståndskraft brukar ha:
  • Uppvisar ett genuint intresse för utbildning, inlärning och att gå i skolan
  • Löser problem lugnt och effektivt 
  • Uppvisar beslutsamhet och förmåga att ta initiativ 
  • Visar tecken på empati gentemot både andra människor och djur 
  • Är ansvarsfulla och pålitliga 
  • Reagerar rationellt i stressiga situationer och hämtar sig snabbt efteråt 
  • Sätter upp och uppnår realistiska karriär- och livsmål 
  • Upprätthåller en känsla av mening och en positiv syn på livet 
  • Kan agera självständigt utan mycket stöd eller behov av att andra är inblandade 
  • Ifrågasätter allting och ber om stöd vid behov
  Om nu ditt barn inte har alla, eller bara några, av dessa egenskaper behöver du inte oroa dig. Det är aldrig för sent att börja bygga upp motståndskraften hos barn. Och att skaffa sig de rätta kunskaperna är första steget mot att lyckas! Sätt bara igång med några av de roliga aktiviteter vi har nämnt här för att börja stärka dina barns motståndskraft redan idag!
  Rymden
  Rymden
  Rymden
  Byggnader
  Tåg
  Fordon
  Spel
  Nu reser vi