Podmienky používania aplikácií LEGO®

Platí od mája 2019

Úvod

Túto aplikáciu vám poskytuje LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR č. 47458714.

LEGO System A/S a akékoľvek a všetky subjekty, ktoré kontrolujú, sú ňou kontrolovaní alebo sú s ňou spoločne kontrolovaní, sú tu spoločne označovaní ako „TLG“, „my“, „nás“ alebo „naše“.

Použitím ktorejkoľvek aplikácie TLG alebo kliknutím na políčko, v ktorom sa uvádza, že súhlasíte s týmito podmienkami, vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania. V prípade, že s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete použiť aplikáciu TLG. Bez toho, aby sa obmedzila všeobecná platnosť vyššie uvedeného, beriete na vedomie, že takýto dôvod zahŕňa používanie aplikácií TLG a získanie údajov, materiálov a informácií dostupných v aplikáciách TLG alebo prostredníctvom týchto aplikácií!

Spoločnosť TLG môžete kontaktovať tak, že napíšete list spoločnosti LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Dánsko, alebo že sa spojíte s naším zákazníckym servisom.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá používania súborov cookie nájdete na adrese:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy a https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Informácie o spracovaní osobných údajov získaných online od detí nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Na všetky tretie strany konajúce v mene spoločnosti TLG sa vzťahujú rovnaké pravidlá a zásady ako na spoločnosť TLG.

Používanie obsahu

Všetky informácie, materiály, funkcie a iný obsah (ďalej len „obsah“), ktoré sú obsiahnuté v aplikácii TLG, sú naším vlastníctvom chráneným autorskými právami alebo vlastníctvom chráneným autorskými právami našich poskytovateľov licencií alebo nadobúdateľov licencií. Všetky ochranné známky, ochranné známky služieb, obchodné mená a úpravy sú naším vlastníctvom a/alebo vlastníctvom našich poskytovateľov licencií alebo nadobúdateľov licencií. Váš ďalší prístup k aplikáciám TLG môžeme akýmkoľvek spôsobom, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez akéhokoľvek dôvodu ukončiť alebo môžeme aplikácie TLG zmeniť, vymazať obsah alebo funkcie.

Súhlasíte s tým, že nebudete obsah kopírovať, distribuovať ani spätne dešifrovať, a že nebudete obsah využívať iným spôsobom ako tým, ktorý je mu vlastný alebo nevyhnutný.

Účty

Niektoré služby v aplikáciách TLG povoľujú alebo vyžadujú, aby ste si kvôli účasti alebo na zaistenie ďalších výhod vytvorili účet LEGO ID. Zmluvné podmienky pre LEGO ID nájdete na adrese https://identity.lego.com/en-US/terms.

V prípade nedodržania uvedených podmienok používania účtu LEGO ID alebo akýchkoľvek osobitných podmienok, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu službu, môžeme pozastaviť alebo zrušiť vašu možnosť používať aplikácie TLG alebo ich časť.

Distribútori/predajne aplikácií

Beriete na vedomie, že na týchto podmienkach používania sme sa dohodli len my a vy, a nedohodli ste sa na nich s distribútormi/predajňami aplikácií, napr. Apple, Inc., Amazon, Samsung atď. (ďalej len „distribútori aplikácií“). Zodpovednosť za aplikácie TLG, ako aj za služby a obsah, ktoré sú v nich dostupné, nesieme výhradne my, a nie distribútori aplikácií. Strany súhlasia s tým, že distribútori aplikácií nie sú povinní poskytovať údržbárske a podporné služby, pokiaľ ide o aplikácie TLG.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom nebudú mať distribútori aplikácií žiadnu záručnú povinnosť, pokiaľ ide o aplikácie TLG.

Súhlasíte s tým, že my, a nie distribútori aplikácií, sme zodpovední za riešenie akýchkoľvek nárokov z vašej strany alebo akejkoľvek tretej strany týkajúcich sa aplikácií TLG alebo vášho vlastníctva a/alebo používania aplikácií TLG, a to vrátane, nie však výhradne: (i) nárokov zo zodpovednosti za výrobok; (ii) akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z toho, že aplikácia TLG nespĺňa akúkoľvek platnú právnu alebo regulačnú požiadavku; a iii) nárokov vyplývajúcich z predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

Súhlasíte s tým, že my, a nie distribútori aplikácií, sme zodpovední za vyšetrovanie, obranu, vyrovnanie a anulovanie nároku vyplývajúceho z porušenia práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany vzťahujúcich sa na aplikácie TLG alebo vaše vlastníctvo a použitie aplikácií TLG.

Vyhlasujete a zaručujete sa, že (i) nemáte sídlo v krajine, ktorá podlieha embargu vlády USA, ani v krajine, ktorá bola vládou USA označená za krajinu, ktorá „podporuje teroristov“; a (ii), nie ste uvedení na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán, ktorý zostavila vláda USA.

Súhlasíte s tým, že pri používaní aplikácií TLG budete dodržiavať všetky platné podmienky dohody s treťou stranou (napr. pri používaní aplikácií TLG nesmiete porušiť podmienky dohody o poskytovaní bezdrôtovej dátovej služby).

Strany súhlasia s tým, že distribútori aplikácií a ich dcérske spoločnosti predstavujú z hľadiska Podmienok používania oprávnené tretie strany. Distribútori aplikácií budú mať po vyjadrení vášho súhlasu s Podmienkami používania právo (a budú sa pokladať za distribútorov prijímajúcich toto právo) uplatniť tieto Podmienky používania voči vám ako voči ich oprávnenej tretej strane.

Súhlasíte s tým, že vaše používanie aplikácií TLG podlieha pravidlám používania uvedeným v aktuálnych podmienkach distribútorov aplikácií týkajúcich sa poskytovania služby preberania aplikácií prostredníctvom distribútorov aplikácií.

Odškodnenie

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho používateľského mena (používateľských mien), hesla (hesiel) a vášho účtu (vašich účtov), ako aj všetkých činností, ktoré sa vyskytnú v rámci vášho účtu (účtov). V rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zaväzujete nás, našich poskytovateľov licencií, držiteľov licencií, distribútorov , sprostredkovateľov, zástupcov a iných autorizovaných používateľov a príslušných predajcov, distribútorov, poskytovateľov služieb a dodávateľov každého z vyššie uvedených subjektov a príslušných funkcionárov, riaditeľov, vlastníkov, zamestnancov, sprostredkovateľov, zástupcov a nástupcov každého z vyššie uvedených subjektov (ďalej spoločne len „odškodnené strany“) odškodniť, brániť a zbaviť zodpovednosti voči akýmkoľvek a všetkým alebo za akékoľvek a všetky straty, škody, záväzky a náklady (vrátane nákladov na vyrovnanie a akýchkoľvek právnych alebo iných poplatkov a výdavkov na vyšetrovanie alebo obranu akýchkoľvek opatrení alebo hroziacich opatrení) vynaložených odškodnenými stranami v súvislosti s akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z vašej strany alebo nárokov vyplývajúcich z vášho používania aplikácií TLG a/alebo vášho účtu (vašich účtov). Vynaložíte maximálne úsilie na spoluprácu s nami pri obrane akéhokoľvek nároku. Vyhradzujeme si právo zamestnať na vlastné náklady samostatného právneho zástupcu a prevziať výlučnú obranu a kontrolu všetkých záležitostí, ktoré inak podliehajú odškodneniu z vašej strany.

Otázky týkajúce sa právomoci a miesta konania

Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Dánska, a to bez uplatnenia akýchkoľvek zásad kolíznych noriem. Súhlasíte s tým, že akákoľvek súdna žaloba alebo žaloba na základe ekvity vyplývajúca z týchto podmienok používania alebo aplikácií TLG alebo s nimi súvisiaca sa musí podať len v Dánsku a že miesto konania sa musí nachádzať len v Dánsku, a súhlasíte s osobnou právomocou takýchto súdov na účely konania vo veci akejkoľvek žaloby a podriadite sa jej. Upozorňujeme, že v dôsledku povinných zákonov možno budete musieť podať zákonnú žalobu v iných jurisdikciách. Nepopierame ani nezaručujeme, že obsah v akejkoľvek aplikácii TLG je vhodný alebo k dispozícii na použitie v ktoromkoľvek konkrétnom mieste. Tí, ktorí sa rozhodnú vybrať si aplikáciu TLG, robia tak z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov vrátane všetkých platných miestnych právnych predpisov.

Dodatok

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť (vrátane úpravy, vymazania a/alebo doplnenia akejkoľvek ich časti). Ak vykonáme podstatnú zmenu týchto podmienok používania, oznámime vám takúto zmenu zaslaním e-mailu na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a/alebo zverejnením oznámenia o takejto zmene na webových lokalitách, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky používania, alebo prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami alebo prostredníctvom samotnej aplikácie. Všetky takéto zmeny týchto podmienok používania nadobudnú účinnosť tridsať (30) kalendárnych dní po odoslaní oznámenia e-mailom. Ak budete používať aplikáciu aj po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch od odoslania oznámenia, vyjadrujete tým súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami. Upozorňujeme, že ste vždy zodpovední za aktualizáciu vašich osobných údajov, aby ste nám poskytli vašu aktuálnu e-mailovú adresu. V prípade, že posledná e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, nie je platná, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nie je možné doručiť vám touto cestou vyššie uvedené oznámenie, naše odosielanie e-mailu obsahujúceho takéto oznámenie bude napriek tomu účinným oznámením každej zmeny uvedenej v danom oznámení.