LEGO® lietotņu lietošanas noteikumi

Stājas spēkā 2019. gada maijā

Ievads

Šo lietotni jums nodrošina LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, reģ. nr. 47458714.

LEGO System A/S un jebkādas un visas juridiskās personas, kas to kontrolē, ko tas kontrolē, ir tā filiāles vai tiek kontrolētas kopā ar to, šeit kopā tiek sauktas “TLG” vai “mēs” jebkurā šī vārda locījumā.

Izmantojot jebkuru TLG lietotni vai noklikšķinot uz lauka, kas apstiprina, ka jūs akceptējat vai piekrītat šiem noteikumiem, jūs izsakāt savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, nelietojiet TLG lietotni. Neierobežojot iepriekšminētos vispārīgos formulējumus, jūs atzīstat, ka šādi apsvērumi ietver to, kā jūs lietojat TLG lietotni un saņemat datus, materiālus un informāciju, kas pieejama TLG lietotnē vai caur to.

Ar TLG varat sazināties, nosūtot vēstuli uz adresi LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Personīgās informācijas apstrāde un sīkfailu izmantošana

Mūsu privātuma politika un sīkfailu politika ir integrāla šo noteikumu daļa, un tās ir pieejamas šeit:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy un https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Informāciju par to, kā tiek apstrādāta no bērniem tiešsaistē savāktā personīgā informācija, skatiet mūsu privātuma politikā.

Visām trešajām pusēm, kas rīkojas TLG vārdā, ir saistošie tie paši noteikumi un principi kā TLG.

Satura izmantošana

Visa informācija, materiāli, funkcijas un cits saturs (“Saturs”), kas ietverts TLG lietotnē, ir mūsu ar autortiesībām aizsargāts īpašums vai arī mūsu licences devēju vai ņēmēju ar autortiesībām aizsargāts īpašums. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, preču nosaukumi un preču noformējumi pieder mums un/vai mūsu licences devējiem vai ņēmējiem. Mēs varam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla liegt jums turpmāku piekļuvi TLG lietotnei, jebkādā veidā mainīt TLG lietotni vai dzēst tās saturu vai funkcijas.

Jūs piekrītat neveikt satura kopēšanu, izplatīšanu un dekompilēšanu un neizmantot saturu nekādā citā veidā, izņemot, kā paredzēts vai kā nepieciešams, lai to izmantotu.

Konti

Dažu TLG lietotnes pakalpojumu ietvaros jums būs ļauts vai tiks prasīts izveidot LEGO ID kontu, lai piedalītos vai lai gūtu papildu labumus. LEGO ID noteikumi un nosacījumi ir sniegti šeit: https://identity.lego.com/en-US/terms.

Mēs varam apturēt vai pārtraukt jūsu iespējas izmantot jebkuru TLG lietotni vai tās daļu, ja jūs neievērosiet minētos noteikumus un nosacījumus par LEGO ID vai jebkādus ar noteiktu pakalpojumu saistītos īpašos noteikumus.

Lietotņu izplatītāji/veikali

Jūs atzīstat, ka vienošanās par šiem lietošanas noteikumiem ir noslēgta tikai starp jums un mums, nevis ar lietotņu izplatītājiem/veikaliem, piemēram, Apple, Inc., Amazon, Samsung u.c. (“Lietotņu izplatītāji”). Mēs, nevis Lietotņu izplatītāji, uzņemamies visu atbildību par TLG lietotni un tajā pieejamajiem pakalpojumiem un saturu. Puses piekrīt, ka Lietotņu izplatītājiem nav pienākuma nodrošināt uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus attiecībā uz TLG lietotni.

Ciktāl to atļauj spēkā esošie likumi, Lietotņu izplatītājiem nav pienākuma sniegt jebkādas garantijas attiecībā uz TLG lietotni.

Jūs piekrītat, ka mēs, nevis Lietotņu izplatītāji, esam atbildīgi par jebkādām jūsu vai jebkādas trešās puses iesniegtām prasībām saistībā ar TLG lietotni vai jūsu īpašumtiesībām un/vai lietošanas tiesībām uz TLG lietotni, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: (i) produktatbildības prasībām; (ii) jebkādām prasībām par to, ka TLG lietotne neatbilst kādām spēkā esošām juridiskām vai normatīvām prasībām; (iii) prasībām, kas izriet no patērētāju tiesību aizsardzības vai līdzīgiem likumiem.

Jūs piekrītat, ka mēs, nevis Lietotņu izplatītāji, esam atbildīgi par izmeklēšanu, aizstāvību, vienošanos un saistību izpildi attiecībā uz jebkādām prasībām par trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem saistībā ar TLG lietotni vai jūsu īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām uz TLG lietotni.

Jūs atzīstat un garantējat, ka (i) jūsu dzīvesvietas valsts nav valsts, uz kuru attiecas ASV valdības noteiktie embargo vai ko ASV valdība ir atzinusi par “terorismu atbalstošu” valsti; (ii) jūs nepiederat nekādiem ASV valdības aizliegtiem vai ierobežotiem grupējumiem.

Jūs piekrītat ievērot visus atbilstošos trešo pušu līgumu noteikumus, kad izmantojat TLG lietotni (piemēram, jūs nedrīkstat pārkāpt bezvadu datu pārraides pakalpojuma līguma noteikumus, kad izmantojat TLG lietotni).

Puses piekrīt, ka Lietotņu izplatītāji un to filiāles ir šo lietošanas noteikumu trešās puses labuma guvēji. Kad jūs esat akceptējis lietošanas noteikumus, Lietotņu izplatītājiem ir tiesības (un tiks uzskatīts, ka viņi ir akceptējuši šīs tiesības) kā to trešās puses labuma guvējiem īstenot lietošanas noteikumus pret jums.

Jūs piekrītat, ka uz jūsu veiktu TLG lietotnes izmantošanu attiecas lietošanas nosacījumi, kas ir izklāstīti Lietotņu izplatītāja spēkā esošajos pakalpojumu lietošanas noteikumos par lietotņu lejupielādi, izmantojot Lietotņu izplatītāja pakalpojumus.

Atlīdzināšana

Jūs esat atbildīgs par savu lietotājvārdu, paroļu un kontu konfidencialitātes uzturēšanu, kā arī visām darbībām, kas tiek veiktas jūsu kontā. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie likumi, jūs ar šo piekrītat kompensēt, aizsargāt un neapdraudēt mūs, mūsu licences devējus, licences ņēmējus, izplatītājus, aģentus, pārstāvjus un citus pilnvarotus lietotājus, visu iepriekšminēto personu attiecīgos tālākpārdevējus, izplatītājus, pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus, kā arī visu iepriekšminēto personu attiecīgās amatpersonas, direktorus, īpašniekus, darbiniekus, aģentus, pārstāvjus un pilnvarotās personas (kopā saukti “Atlīdzināmās puses”) no un pret jebkādiem un visiem zaudējumiem, kaitējumu, atbildības un izmaksām (ieskaitot izmaksas par strīdu risināšanu un jebkādas juridiskas vai citas nodevas un izdevumus par izmeklēšanu vai aizstāvību jebkādus tiesas procesos vai iespējamos tiesas procesos), kas Atlīdzināmajām pusēm radušās saistībā ar jebkādām prasībām, kas izriet no jebkādiem jūsu izdarītiem šo lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai prasībām, kas izriet no jūsu veiktas TLG lietotnes un/vai jūsu kontu izmantošanas. Jūs apņematies darīt visu iespējamo, lai sadarbotos ar mums aizstāvībai jebkādu prasību gadījumā. Mēs paturam tiesības par saviem līdzekļiem nodarbināt atsevišķu advokātu un uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un jebkādu citu jautājumu kontroli, par ko jums ir jāatlīdzina.

Jautājumi par jurisdikciju un tiesas apgabalu

Šos lietošanas noteikumus regulē un tie ir jāskaidro atbilstoši Dānijas likumiem, neņemot vērā likumu principu pretrunas. Jūs piekrītat, ka jebkādas likumīgas vai vienlīdzīgas prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar šiem lietošanas noteikumiem vai TLG lietotni, ir jāiesniedz tikai atbilstošā tiesas apgabalā Dānijā, un ar šo jūs piekrītat un pakļaujaties šādu tiesu personiskai jurisdikcijai jebkādu šādu tiesas procesu risināšanai. Ņemiet vērā, ka obligātajos likumos jums var būt piešķirtas tiesības iesniegt prasību citas jurisdikcijas tiesā. Mēs negarantējam, ka TLG lietotnes saturs ir atbilstošs vai pieejams lietošanai noteiktās atrašanās vietās. Lietotāji, kas izvēlas piekļūt TLG lietotnei, to dara paši pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par visu spēkā esošo likumu, tostarp attiecīgo vietējo likumu, ievērošanu.

Grozījumi

Mēs varam jebkurā laikā grozīt šos lietošanas noteikumus (tostarp modificēt, dzēst un/vai pievienot jebkādu to daļu). Ja mēs veiksim būtiskus grozījumus šajos lietošanas noteikumus, mēs jums par šādiem grozījumiem paziņosim, nosūtot e-pasta ziņu uz pēdējo e-pasta adresi, ko esat mums norādījis, un/vai publicējot paziņojumu par šādiem grozījumiem tīmekļa vietnēs, uz kurām attiecas šie lietošanas noteikumi, vai arī atbilstošajā lietotņu veikalā vai pašā lietotnē. Jebkādi šādi lietošanas noteikumu grozījumi stājas spēkā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc tam, kad esam jums pa e-pastu nosūtījuši paziņojumu. Izmantojot lietotni pēc trīsdesmit (30) kalendāro dienu perioda pēc paziņošanas, jūs piekrītat jebkādām būtiskām izmaiņām. Ņemiet vērā, ka jūs vienmēr esat atbildīgs par savas personīgās informācijas atjaunināšanu, lai mums būtu norādīta jūsu pašreizējā e-pasta adrese. Gadījumā, ja pēdējā e-pasta adrese, ko esat mums norādījis, nav derīga, vai ja kādu citu iemeslu dēļ nav iespējams jums piegādāt iepriekšminēto paziņojumu, tas, ka mēs esam nosūtījuši e-pasta ziņu ar šo paziņojumu , tik un tā tiks uzskatīts par paziņošanu par jebkādiem paziņojumā aprakstītajiem grozījumiem.