LEGO® VIP-PROGRAMMI TINGIMUSED

LEGO® VIP-PROGRAMMI TINGIMUSED

Kui soovite saada VIP-liikmeks, peate nõustuma nende LEGO® VIP-programmi tingimustega („tingimused“). Lugege need tingimused hoolikalt läbi, enne kui esitate meile taotluse LEGO VIP-programmi („programm“) liikmeks saamiseks. Kui olete Ameerika Ühendriikide elanik, vaadake üle allpool toodud vahekohtu kokkulepe ja kollektiivsest hagist loobumine. Programm hõlmab nendes tingimustes kirjeldatud stiimuleid ja preemiaskeeme. Tingimused kirjeldavad, kes me oleme, kuidas teile programmi pakume, kuidas teie või meie võime muuta või lõpetada lepingut, mida need tingimused meie vahel moodustavad, ning muud olulist teavet. Kui arvate, et nendes tingimustes esineb viga [või neid on vaja muuta], võtke meiega klienditeeninduse kaudu ühendust, et asja arutada. Programmis osalemisega nõustute mööndusteta järgima neid tingimusi.

Üldine

See programm on liikmetele mõeldud lojaalsus- ja preemiaprogramm, mida omab ja käitab LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, keskne ettevõtte registreerimisnumber 47458714 („LEGO Group“ või „meie“). LEGO System A/S kuulub LEGO Groupi ettevõtete hulka. Lugege meie kohta lisateavet siit. Kui viitame nendes tingimustes LEGO Groupile, sisaldab see automaatselt ka viidet LEGO System A/S-ile.

Nimetame nendes tingimustes teid järgmiselt: „teie“ või „liige“.

Kui teil on vaja meiega ühendust võtta, saate kirjutada järgmisel aadressil:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Võite meie klienditeenindusega alati ühendust võtta, helistades numbril 00-800-5346-555 (E–R 10.00–18.00 EET) või saates meilisõnumi aadressil shoptermsandconditions@LEGO.com.

LEGO Group võib programmi mis tahes osa omal äranägemisel täielikult või osaliselt tühistada, muuta või peatada (sh mis tahes preemiad ja/või punktid, nagu allpool määratletud), juhul kui sellised muudatused ei põhjusta muudatuse ajal liikmete punktide väärtuse olulist negatiivset muutust. Liikmete punktide väärtuse olulise negatiivse muutuse korral teavitatakse liikmeid sellistest muudatustest meili teel kaks kuud ette, meilisõnum saadetakse sel hetkel VIP-kontol registreeritud meiliaadressile.

Need tingimused ja mis tahes muudatused loetakse kinnitatuks, kui kasutate oma VIP-kaarti punktide või tellimuste teenimiseks või lunastamiseks või kasutate mis tahes viisil programmi kaudu pakutud preemiat või soodustust või kui te pole 30 päeva jooksul pärast teatise saamist meile kirjalikku protesti saatnud. Kui te ei saa programmi muudatustega nõustuda, võite oma liikmesuse tühistada, kustutades oma VIP-konto.

Lisaks osalevad programmis kõik LEGO Groupile kuuluvad LEGO kauplused üle kogu maailma ning samamoodi ka meie veebipood, mis on saadaval aadressil www.LEGO.com. Osalevate LEGOLE kuuluvate kaupluste loendi leiate siit.

Liikmesus

Tingimustele vastamine

Liikmesuse tingimustele vastavad need füüsilised isikud, kes on vähemalt kaheksateist (18) aastat vanad ja kes elavad riigis, kus programmi pakutakse. Programm on saadaval ainult füüsilistele isikutele. Korporatsioonid, ühendused või muud rühmitused või juriidilised isikud ei tohi programmis osaleda. Nende riikide loendi, kus programmi pakutakse, leiate siit. Elukohaks loetakse liikme tegelikku füüsilist kodu (alaline asukoht, nt peamine elukoht). Isiku ja elukoha üksikasjad tuleb esitada täpselt ja ausalt ning taotluse korral tuleb tõendusmaterjal esitada LEGO Groupile või LEGO Groupi üksusele või LCS-kaupluseketile, kus registreerumine aset leiab.

Tingimustele vastavale isikule programmi liikmesuse andmine on LEGO Groupi otsus. LEGO Group võib keelduda liikmesust andmast mis tahes isikule, kes ei vasta programmi nõuetele. LEGO Group ei ole kohustatud liikmesuse andmisest keeldumist põhjendama.

Liige võib esitada liikmesuse saamiseks ainult ühe taotluse ning liikmel võib olla liikme juriidilise nime all ainult üks VIP-konto. Duplikaatkontode korral tühistatakse väikseima punktide arvuga konto ning kõik sellel kontol kogutud punktid kantakse üle teisele kontole.

Liige garanteerib, et kogu edastatud teave, sealhulgas, kuid mitte ainult täisnimi, postiaadress, kehtiv meiliaadress ja telefoninumber, oleks õige, ning vastutab ainuisikuliselt eksliku, ebatäieliku või aegunud teabe eest. Kõiki andmeid, sealhulgas isikuandmeid, kasutatakse ja vahetatakse LEGO Groupi, LEGO Groupi üksuste, usaldusväärsete partnerite ja teenusepakkujate ning LCS-kauplusekettide poolt nii, nagu on programmis nõutud ning täiendavalt kirjeldatud allpool jaotises Privaatsus ja LEGO privaatsuspoliitikas, mis on saadaval siin.

Kui mõni üksikisik, ettevõte, ühendus või rühmitus suunab või julgustab üksikisikuid kasutama või lubab neil kasutada ühte VIP-kontot või LEGO kontot (määratletud allpool) punktide või preemiate kogumiseks nende üheskoos kasutamise eesmärgil, on tegu pettusega.

Kõik punktid ja järgnevad preemiad tuleb saada, teenida ja kasutada vastavalt nendes üldtingimustes toodud reeglitele ja juhistele. LEGO Groupil on lõplik õigus otsustada, kas tegevus vastab punktide ja/või preemiate teenimise tingimustele.

LEGO Group ei kogu isiku tuvastamist võimaldavat teavet üheltki isikult, kes on LEGO Groupile teadaolevalt laps või alla 18-aastane.

Punkte ei anta petturlike ega tagasi makstud või tühistatud tehingute eest.

VIP-kaardi kaotsiminekust, varastamisest või kahjustusest tuleb klienditeeninduskeskusele kohe teada anda. Kui liige annab kadunud, varastatud või kahjustatud kaardist teada, vahetatakse see välja või väljastatakse uus kaart (võtke arvesse, et LEGO Group kavatseb füüsiliste kaartide väljastamise programmi „Meie planeet“ raames lähiaastatel järk-järgult lõpetada). LEGO Group ei vastuta VIP-kaardi petturliku kasutamise eest ega selle eest, kui liige ei täida selle sätte sisu, välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on LEGO Groupi tahtlik väärkäitumine või raske hooletus.

Punktide või preemiate müümine, ostmine, vahendamine, edasimüümine või vahetamine kompensatsiooni saamise eesmärgil on keelatud. Rikkujad, sealhulgas liikmed, kes kasutavad ostetud või vahetatud punkte või preemiaid, vastutavad kahjutasude ja kohtukulude eest. Punktidel ja preemiatel puudub rahaline väärtus ning neid ei saa kunagi vahetada raha ega kinkekaartide vastu.

Liikmeks registreerumine

Isik saab programmi liikmeks registreeruda järgmistel viisidel:

a) registreerudes LEGO Store'is (otsige kohalikku osalevat kauplust siit) või helistades klienditeeninduse numbril 00-800-5346-555 ja kasutades hiljem meilisõnumis olevat linki, mis saadi kaupluses registreerumise järel, kinnitades liikmesuse LEGO konto loomise ja VIP-kaardi numbri veebis registreerimise teel. Liikmeks registreerumine pole lõpule viidud enne, kui LEGO konto on loodud ja VIP-kaart on kontole registreeritud;

b) registreerudes aadressil LEGO.com/VIP ning luues LEGO konto.

Liikmel tuleb registreerumisel esitada järgmine teave:

  • liikme nimi (ees- ja perekonnanimi)
  • kehtiv meiliaadress
  • sünnikuupäev
  • elukohariik ja -piirkond

Iga liige vastutab ainuisikuliselt oma juurdepääsuandmete ja muu kontoteabe konfidentsiaalsuse tagamise eest ning kõigi tema kontol tehtavate tegevuste eest, välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on LEGO Groupi tahtlik väärkäitumine või raske hooletus. Liige vastutab kogu kontoteabe ajakohasena hoidmise eest. Liige nõustub LEGO klienditeenindust kohe teavitama tema konto loata kasutamisest või muudest turvanõuete rikkumistest.

Liikmesus algab VIP-konto avamisel pärast registreerumise lõpuleviimist. Kui taotleja on juba programmi liige, loetakse uus taotlus teise VIP-konto avamiseks kehtetuks, see tähendab, et isiku kohta saab avada ja alles hoida ainult ühe konto.

VIP-konto

VIP-konto on konto, kuhu kogunevad liikme poolt programmis teenitud punktid ning mida võib kasutada ostude tegemiseks ning tingimustes selgesõnaliselt määratletud eesmärkidel.

LEGO VIP-kaart

Kui liige on oma VIP-konto registreerinud, väljastatakse elektrooniline VIP-kaart, mida saab kasutada Apple Passporti või Google Pay rakenduse kaudu. Liikme taotluse korral saadetakse talle füüsiline VIP-kaart, kuid LEGO Groupi maailmaparandamise lubaduse kohaselt lõpetatakse lähiaastatel järk-järgult see VIP-kaartide teenuse osutamine ja LEGO Group võib mingil hetkel otsustada, et ei väljasta ega anna enam uuesti välja füüsilisi kaarte.

LEGO ID

Liikme LEGO kontot („LEGO ID“) kasutatakse isiku tuvastamiseks, näiteks preemiate taotlemisel, teie VIP-konto kontrollimisel veebis ja teie VIP-konto lunastamiskeskusele juurdepääsemisel. Programmis osalemiseks on nõutav LEGO konto ja koos sellega ka LEGO ID. Liige vastutab oma LEGO ID väärkasutamise vältimise eest, tagades, et volitamata kolmandatel isikutel poleks juurdepääsu tema LEGO kontole. Kui kahtlustate LEGO ID väärkasutamist, peate sellest LEGO klienditeenindusele kohe teada andma.

Liikme olek

LEGO Group jätab endale õiguse teha eripreemiad või -sooduspakkumised või -tegevused kättesaadavaks liikmete rühmadele olenevalt nende tegevusest programmis, sealhulgas, kuid mitte ainult punktide olekust ja ajaloost, elukohariigist, ostleja ajaloost/toote-eelistustest ja preemiate ajaloost. Selliste eripreemiate või -sooduspakkumiste või -tegevuste tingimused, järgnevalt näiteks selliste eripreemiate või -sooduspakkumiste või -tegevuste laad, ulatus, kestus ja saadavus, vastavad pakkumisele/tegevusele ning võivad aeg-ajalt erineda.

Punktide teenimine

Üldteave

Programm võimaldab liikmetel koguda ja lunastada lojaalsuspõhiseid preemiapunkte („punktid“), mida saab kasutada „preemiate“ (määratletud allpool) jaoks individuaalselt ja üksnes enda kontol. Programm võib olla üles ehitatud nii, et pakkuda teatud eeliseid liikme „lunastatavate“ punktide (st punktid, mida pole varem lunastatud) või „programmi“ punktide (st kõik eelnevad liikme kogutud mitteaegunud punktid, olenemata sellest, kas need on varem lunastatud või mitte) praeguse saldo põhjal. LEGO Group jätab endale õiguse ilma vastutuse ja liikmetele etteteatamata peatada, lõpetada, ümber hinnata või muuta täielikult või osaliselt selle ettevõttesisese punktide või preemiate väärtuse struktuuri ja pakkumisi ning mis tahes tooteid või teenuseid. LEGO Group võib aeg-ajalt pakkuda liikmetele eeliseid või privileege teatud arvu liikmete punktide lunastamise ja/või liikme sooritatud konkreetselt määratletud tegevuse eest („preemiad“). Preemiad võivad olla järgmised (loetelu ei ole ammendav): allahindlus LEGO toodete ostmisel saidilt LEGO.com või osalevates LEGO Store'ides, LCS-kauplustes, LEGOLANDI kauplustes ja LEGO Discovery Centeri kauplustes, LEGO® toodete digitaaltõmmise allalaadimine, mis on koheselt saadaval või saadetakse registreeritud meiliaadressile, vautšerikoodid allahindluste või toodete lunastamiseks saidil LEGO.com või kolmanda osapoole veebisaitidel, nt osalevate LEGOLANDI parkide piletite lunastamiseks. Lunastamiseks pakutavate preemiate loend ja sellega seotud tingimused on alati saadaval liikme VIP-lunastamiskeskuse lehel. Nende preemiate laadi ning vastavate eeliste või privileegide hankimiseks nõutavate punktide arvu või tegevused määrab LEGO Group oma äranägemise järgi. Need võivad igal ajal või aeg-ajalt muutuda, võivad olla saadaval piiratud ajaperioodil ning neid võidakse muuta. Konkreetseid preemiaid võib olla saadaval piiratud arv ning neid preemiaid pakutakse põhimõttel „kes ees, see mees“. LEGO Group jätab endale õiguse saadaolevaid preemiaid muuta või redigeerida. Liikmed ei saa loota, et preemia on pidevalt saadaval. Mis tahes preemia lunastamiseks nõutavat punktide arvu võidakse oluliselt suurendada, mis tahes preemia võidakse tagasi võtta ning LEGO Group või selle määratud isik või kolmandast poolest äripartner, kes preemiat pakub, võib mis tahes preemiale või selle lunastamisele kehtestada piirangud. Preemiad on võõrandamatud ja edasiandmatud ning neid ei tohi vahetada ega müüa. Preemiad, mida loovutatakse, antakse üle, vahetatakse või müüakse neid tingimusi rikkudes, võidakse konfiskeerida või tühistada. Kui preemiate saamiseks punktide lunastamisele eelneb või järgneb vastava programmikonto aadressi muutmine, võidakse seda pidada lunastamispettuseks ja see võib kaasa tuua teie programmi liikmesuse lõpetamise. LEGO Group jätab endale õiguse asendada preemiad võrreldava või suurema väärtusega, kui mõni lunastatud preemia muutub mingil põhjusel kättesaamatuks. Müügikohas, veebis, televisioonis ja trükireklaamides, reklaampakenditel ja muudes programmimaterjalides piltidel esitatud preemiad on ära toodud üksnes illustreerival eesmärgil. Tegelik preemia võib pildil esitatud preemiast erineda.

Programmi puhul on arvutamise aluseks punktid, mis on kantud liikmete VIP-kontole. Punktide arvutamise viis on üle kogu maailma samasugune, kuid punktide arv, mida liige konkreetse toote ostu eest võib teenida, erineb riigiti, sest toote hind on erinev. Punktide ja auhindade määramise põhimõtted leiate siit ja neid värskendatakse aeg-ajalt.

Punkte võib kasutada ainult nendes tingimustes sõnaselgelt määratletud eesmärkidel või preemia, sooduspakkumiste või tegevuste tingimustes konkreetselt sätestatud juhul aeg-ajalt. Punktidel puudub rahaline väärtus. Liikmed võivad punkte koguda tingimustele vastavatelt ostudelt allahindluse teenimiseks või lunastamiskeskuses saadaolevate preemiate hankimiseks.

Liikmed saavad hakata punkte teenima pärast liikmesuse algust. Punktid kantakse liikme individuaalsele VIP-kontole ainult ostude või tegevuste eest, mida liige ise tegi, välja arvatud juhul, kui nendes tingimustes või LEGO Groupi konkreetsete pakkumiste, tegevuste või kampaaniate tingimustes on sõnaselgelt öeldud teisiti. Punktid lisatakse VIP-kontole maksmise hetkel. Võtke arvesse, et telefoni või veebipõhise ostu korral toimub maksmine tingimustele vastava tellimuse tarnimisel. Pärast maksmist võib kuluda kuni 24 tundi, enne kui teenitud punktid kuvatakse VIP-kontol või on lunastamiskeskuses kasutamiseks saadaval.

Punkte saab teenida tingimustele vastava LEGO® toote ostu eest LEGO Store'is, saidil LEGO.com, osalevas LCS-kaupluses ning LEGOLAND® Parkide ja LEGOLAND® Discovery Centerite kauplustes. Tingimustele vastavateks ostudeks peetakse kõiki müüdavaid teenuseid ja tooteid, välja arvatud kinkekaarte. Liikmed võivad punkte teenida ka muudel viisidel, millest LEGO Group on aeg-ajalt saadetavates meilisõnumites või veebipostitustes sõnaselgelt teada andnud. LEGO Group võib ka oma äranägemise järgi anda teatud tegevuste (nt varajase registreerumise või sagedase tegevuse) eest boonuspunkte. Sellistele boonuspunktide kampaaniatele võivad kehtida täiendavad reeglid ja piirangud.

LEGO Store'is või osalevates LCS-kauplustes punktide teenimiseks peab liige ostu hetkel esitama VIP-kaardi. Saidil LEGO.com tehtavate veebiostude eest punktide teenimiseks peab liige enne ostu tegemist sisse logima oma LEGO kontoga (LEGO ID).

Telefoni teel tehtud ostude eest punktide teenimiseks peab liikme VIP-liikmesus olema registreeritud ja liige peab telefoni teel tellimuse tegemisel esitama oma VIP-kaardi numbri.

Punktid kehtivad ainult juhul, kui need on teenitud vastavalt LEGO Groupi sätestatud ja kavandatud nõuetele. Liige ei tohi üritada punkte teenida viisil (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades skripte, bote või muid automatiseeritud vahendeid), mis ainult simuleerib kohaldatavate nõuete järgimist.

LEGO Group jätab endale õiguse punkte maha arvata või vähendada mis tahes liikme kontolt, kes on punktid teeninud ebaausalt.

Punkte ei teenita kohaldatavate posti- ega tarnetasude maksmise eest. Teatud riikides (nt Ameerika Ühendriikides ja Kanadas) on maksud toodud ostuhindadest eraldi, mistõttu ei arvestata neid punktide teenimisel.

Kuigi punkte ei saa kasutada kinkekaartide ostmiseks, saab punkte teenida kehtiva kinkekaardiga tehtud tingimustele vastavate ostude eest.

LEGO Group ei ole mis tahes lepingu osaline, mis on sõlmitud teie ja LCS-kaupluseketi vahel, ning LEGO Group ei vastuta kaupade ega teenuste eest, mida vastav LCS-kauplusekett pakub. LCS-kauplusekett vastutab ainuisikuliselt müüjana kaupade ja teenuste eest, mida LCS-kauplusekett antud juhul pakub.

Nagu allpool jaotises „Kolmandate poolte saidid ja teenused“ täiendavalt selgitatud, ei vastuta LEGO Group kolmanda poole pakutavate preemiate eest.

Muud lojaalsusprogrammid

LCS-kauplusekettidel võib olla sarnaseid kliendiprogramme või nad võivad nendes osaleda. Liikmesus programmis ei anna sellistes LCS-kauplusekettide või nende partnerite muudes programmides mingeid õigusi ega eeliseid.

Punktide lunastamine

Punktide lunastamise üldsätted

Punkte saab preemiate vastu lunastada meie lunastamiskeskuses, sobivates LEGO Store'ides või LCS-kauplustes või saidil LEGO.com. Punktide vahetamine ja maksmine sularaha või kinkekaartide vastu pole võimalik. Kuigi liige saab punkte teenida kõigis sobivates LEGO Store'ides, LCS-kauplustes või saidil LEGO.com, saab punkte lunastada ainult liikme elukohariigis.

Punkte ei saa lunastada sama tehingu ajal, millega need teeniti, välja arvatud juhul, kui LEGO Groupi pakkumise või kampaania tingimustes on sõnaselgelt öeldud teisiti.

Punkte saab lunastada ainult riikides, kus programm on saadaval. Siit leiate nende riikide loendi ning punktide väärtuse osalevates riikides, mida aeg-ajalt värskendame. Punktide väärtuse arvutamisel kasutatakse selle riigi punktide väärtust. Võtke arvesse, et LEGO Group loeb programmi väärkasutuseks seda, kui liige proovib programmi enda kasuks manipuleerida, teenides punktid ühes riigis ja lunastades need teises riigis või lastes nende lunastamisel tehtud ostud tarnida teise riiki. Kui sellist tüüpi oste tehakse aeg-ajalt, on see lubatud, kuid kui selline tegevus kordub pidevalt, võidakse teie VIP-konto sulgeda ja teie punktid kustutada.

Selles programmis ei saa osta lisapunkte.

Kui toode tagastatakse tagasimakse saamiseks, käsitletakse ostu eest teenitud või lunastatud punkte vastavalt selle LEGO Store'i või LCS-kaupluse tagastuspoliitikale, kust liige ostu tegi (nt kauplusesisese krediidi või vautšeri abil). Saidil LEGO.com tehtud ostude puhul väljastatakse lunastatud punktide vastu vautšerikood, mida saab kasutada mõne muu ostu jaoks. Kui punkte on kasutatud preemia hankimiseks, ei saa vastavat preemiat tagastada ning lunastatud punkte ei saa ennistada, välja arvatud juhul, kui see on preemia tingimustes muidu lubatud.

Kui punktid on liikme VIP-kontole kantud eksikombel, jätab LEGO Group endale õiguse sellised liikme kontole kantud punktid tühistada või eemaldada. LEGO Group ei luba sellise liikmepoolse eksimuse sihilikku või teadlikku väärkasutamist ning selline väärkasutus võib kaasa tuua liikmesuse kohese lõpetamise ning koos sellega kõigi teenitud punktide kaotuse ning programmi liikmeksoleku keelu tulevikus.

Väärkasutuse tagajärjed

Juhul kui ilmneb väärkasutus, mille eest vastutab liige, jääb LEGO Groupile õigus liikmesus lõpetada, punktid või preemiad tagasi võtta, keelduda punktide või preemia väljastamisest või keelduda punktide või preemia lunastamise heakskiitmisest.

Punktide aegumine

Juhul kui VIP-kontol tegevusi ei tehta, aeguvad kõik punktid 18 kuu järel. Tegevus on määratletud kui punktide teenimine või lunastamine. 18-kuuline periood on jooksev ja lähtestatakse tegevuse hetkel. LEGO Group saadab teie VIP-konto meiliaadressile meeldetuletusmeili kolm kuud enne punktide aegumist. Passiivsed kontod inaktiveeritakse, kui need on olnud passiivsed 18 kuud. VIP-konto andmed kustutatakse, kui olete olnud passiivne kolm aastat. Võtke arvesse, et teatud ühendatud andmetele (nt LEGO ID, ostuandmed või muud andmed) kehtivad vastavate teenuste andmete säilitamise poliitikad. Lisateavet andmete säilitamise kohta lugege andmete säilitamise poliitikatest ja meie privaatsuspoliitikast. KOGUTUD PUNKTID POLE TEIE OMAND JA NEIL POLE VÄLJASPOOL PROGRAMMI MINGIT VÄÄRTUST. PUNKTID ON KREDIIT, MILLE LEGO GROUP VÕIB SIIN SÄTESTATUD TINGIMUSTEL IGAL AJAL TÜHISTADA. PUNKTE EI KANTA ÜLE SURMA KORRAL, PEREKONDLIKUL PÕHJUSEL EGA MUUL JUHUL.

Isikuandmed, andmete privaatsus ja auditeerimine

LEGO System A/S kogub, säilitab ja töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitseseadustega, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse ja kohaldatavate riiklike andmekaitsealaste õigusaktidega.

LEGO System A/S võib teie isikuandmeid avaldada ja/või need kättesaadavaks teha teistele LEGO Groupi liikmetele, LCS-kauplusekettidele, meie tarnijatele ja/või teenusepakkujatele seoses programmi üldise tööga (nt programmi haldamine, analüüsiülesanded, turundusülesanded jne). Lisaks võib LEGO System A/S teie isikuandmeid töödelda mitteidentifitseeritaval, koondatud, pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul programmi haldamise, täiendava arendamise ja turundamise eesmärgil.

Võtke arvesse, et mõnda preemiat, kampaaniat või pakkumist käitavad LEGO Groupist sõltumatud kolmandad pooled ning nendele võivad kehtida eraldiseisvad privaatsustingimused ja need võivad nõuda teie isikuandmete kasutamiseks eraldi nõusolekut. LEGO Group teavitab teid, et lahkute LEGO platvormilt/veebisaidilt. Lugege need tingimused enne nendega nõustumist hoolikalt läbi. Ka sotsiaalmeediaplatvormidel sisu jagamiseks peate nõustuma vastavate platvormide tingimustega. LEGO Group ei vastuta selle eest, kui niisugused kolmandad osapooled teie isikuandmete töötlevad.

Lisateavet selle kohta, kuidas LEGO System A/S isikuandmeid töötleb, sealhulgas teie kui andmesubjekti õigused, leiate privaatsuspoliitikast meie veebisaidil www.LEGO.com/privacy. Võtke arvesse, et võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, mistõttu soovitame teil privaatsuspoliitikat sageli kontrollida, et oleksite muudatustest teadlik.

Auditeerimine

LEGO Group jätab endale õiguse igal ajal ja liikmele ette teatamata auditeerida ükskõik milliseid programmi kontosid, et tagada programmi reeglite järgimine.

Juhul kui audit toob esile vasturääkivused või rikkumised, võime punktide või preemiate töötlemise ja/või kasutamise peatada seniks, kuni oleme vasturääkivuste või rikkumiste lahendamisega rahul. Vastava auditi ajal ja seni kuni auditi tulemust pole avaldatud, võib liikmetel olla punktide lunastamine ning programmiga seotud preemiate, teenuste või eeliste kasutamine keelatud (üksnes meie otsusel).

LEGO Group jätab endale ka õiguse vahetada auditeerimise eesmärgil teavet LEGO Groupi üksustega, LCS-kauplustest partnerite, usaldusväärsete partnerite ja teenusepakkujate või nende esindajatega.

Vastutus ja vastutuse piiramine (kehtib mittesakslastest liikmetele)

LEGO Group, LEGO Groupi üksused ega LCS-kaupluseketid ei vastuta kahjude, kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, advokaadikulude), õnnetuste ega ebamugavuste eest, mis võivad tekkida seoses punktide või preemiate kasutamisega või partneritelt tellitud preemiate defekti või tõrke tulemusena, välja arvatud juhul, kui selline kahju tuleneb meie tahtlikust väärkäitumisest või raskest hooletusest, kui kohaldatavates õigusaktides pole sätestatud teisiti. Miski selles lepingus ei piira LEGO Groupi vastutust kohaldatavate õigusaktide alusel.

Kaotsiläinud, varastatud või aegunud punkte või preemiaid ei hüvitata, vahetata välja ega asendata.

Välja arvatud eespool sätestatud juhtudel ja kohaldatavate õigusaktide alusel, ei vastuta LEGO Group kahju eest, mis tuleneb programmi lõpetamisest või muutmisest. Liikmed ei või LEGO Groupi vastu esitada kahjunõudeid seaduses nõutavate või soovitatavate riigipõhiste muudatuste kohta.

Kui LEGO Group loetakse nende tingimuste või kohaldatavate õigusaktide alusel vastutavaks, on liikmete ainsaks hüvitiseks kaotsiläinud punktide või preemiate ennistamine (viimane, kui see on saadaval, või niisugused muud mõistlikud, alternatiivsed ja võrreldavad eelised, mille määrab LEGO Group).

Igasugune täiendav vastutus kahju eest on välistatud, välja arvatud nõuete korral, mida pole kohaldatavate õigusaktide alusel lubatud välistada.

Programm ja/või preemiad on kehtetud seal, kus see on seadusega keelatud. Teatud riikides kohaldatavad õigusaktid võivad kehtestada programmi rakendamise või selle liikmesuse tingimustele piiranguid. Kohalike õigusaktide ja määruste tõttu ei pruugi LEGO Group saada programmi või selle osi teatud riikides või teatud isikutele kättesaadavaks teha. LEGO Group ei ole vastutav juhul, kui järgib selliseid kohalikke õigusakte, ning jätab endale vastavalt õiguse lõpetada liikme osalemine programmis ja tühistada punktid või preemiad, mida vastav liige võib olla kogunud. Kui preemia muutub kättesaamatuks, võib LEGO Group asendada eelise võrdse või suurema väärtusega. Programmipunkte ega preemiaid ei saa vahetada rahaks ega kinkekaartideks.

Liige vastutab kolmandate osapoolte (sh maksuametite) nõuete eest, mis tulenevad programmi liikmesusest, selle punktidest ja/või preemiatest.

Vastutus ja vastutuse piiramine (kehtib ainult sakslastest liikmetele)

LEGO Group vastutab tahtluse ja raske hooletuse eest. Lisaks vastutab LEGO Group hooletusest tingitud kohustuste rikkumise eest, mille täitmine on hädavajalik lepingu tavalise täitmise võimaldamiseks vastavalt nendele tingimustele, mille rikkumine ohustab lepingu eesmärgi saavutamist vastavalt nendele tingimustele ning mille järgimisele võite reeglipäraselt loota. Viimati mainitud juhul vastutab LEGO Group ainult ettenähtava, tüüpilise lepingulise kahju eest. LEGO Group ei vastuta kergest ettevaatamatusest tulenevate muude kohustuste rikkumise eest (välja arvatud eelnevates lausetes mainitud kohustused).

Ülalnimetatud vastutuse välistamised ei kehti juhul, kui kahju on tekitatud elule, kehale või tervisele. Tootevastutusseadusest tulenev vastutus jääb puutumata.

PROGRAMMIRIKKED JA PROGRAMMI TOIMIMINE

LEGO Group ei vastuta katkenud, katkestatud, ligipääsmatute või kättesaamatute võrkude, serverite, satelliitide, Interneti-teenuse pakkujate, veebisaitide või muude ühenduste; sidehäirete, nurjunud, moonutatud, skrambleeritud, viivitatud või valesti suunatud arvuti-, telefoni- või kaabelülekannete; tehniliste rikete, tõrgete, raskuste või mis tahes liiki või laadi muude vigade; teabe ebaõige või ebatäpse jäädvustamise või suutmatuse eest teavet jäädvustada. Lisaks ei vastuta LEGO Group arvuti-, programmeerimis- või printimistõrgete ega tahtmatu punktide või preemiate väljastamise eest. LEGO Group ei vastuta ühelgi juhul tahtmatu punktide või preemiate väljastamise eest ning vabastate LEGO Groupi sõnaselgelt sellistest nõuetest. Kui programm ei saa mingil põhjusel plaanipäraselt töötada, sealhulgas mis tahes liiki või laadi tõrgete, arvutiviirusega nakatumise, programmivigade, manipuleerimise, loata sekkumise, pettuse või tehniliste rikete tõttu või muudel LEGO Groupist mitteolenevatel põhjustel, mis rikuvad või mõjutavad programmi haldamist, turvalisust, ausust, terviklust või nõuetekohast toimimist, jätab LEGO Group endale õiguse programmi oma äranägemise järgi tühistada, lõpetada, muuta või peatada või reageerida olukorrale muul viisil, mida LEGO Group peab asjakohaseks. Juhul kui LEGO Groupil takistab programmi osutamise jätkamist mõni siinloetletud temast olenematu sündmus, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, üleujutus, loodusliku päritoluga või inimtegevusest tingitud epideemia, maavärin, plahvatus, töövaidlus või streik, ettenägematu õnnetusjuhtum või rahvavaenlase tegu, satelliidi- või seadmete rike, mäss või rahvarahutus, terrorismioht või terroristlik tegevus, sõda (välja kuulutatud või välja kuulutamata), föderaalne, osariiklik või kohalik seadus, määrus või korraldus, rahvatervisealane kriisiolukord, mis tahes kohtu või kohtupiirkonna määrus või muu põhjus, mis ei allu põhjendatult LEGO Groupi kontrollile (igaüks „vääramatu jõu“ juhtum või ilming), on LEGO Groupil õigus programmi täielikult või osaliselt muuta, peatada või lõpetada.

Kui üritate programmile juurde pääseda botiskripti või muu jõuründe abil, kaotate õiguse programmis osaleda. LEGO Group jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ära võtta ja lõpetada selliste isikute osalemisõigus, kes on (i) manipuleerinud programmi tööd, (ii) tegutsenud nende programmi tingimuste või LEGO teenusetingimuste või muude liidetud tingimustega vastuolus, (iii) tegutsenud ebaeetilisel või häirival viisil, (iv) tegutsenud kavatsusega tüüdata, solvata, ähvardada või ahistada LEGO Groupi, selle esindajaid või muid programmiga mingil viisil seotud isikuid, (v) manipuleerinud, muutnud või üritanud muuta punktide seisu, (vi) manipuleerinud, muutnud, üritanud muuta, loonud, üritanud luua või dubleerinud punkte, või (vii) tegutsenud koos või üritanud koos tegutseda ühe või mitme programmi kontoomanikuga, et saada ebaaus eelis, jagades teadmisi või muud teavet punktide teenimiseks.

Lõpetamine

Teiepoolne lõpetamine

Võite oma VIP-liikmesuse igal lõpetada või tühistada. Selleks tehke järgmist.

  • Võtke LEGO Groupi klienditeenindusega ühendust telefoni või meili teel või minge klienditeeninduse veebilehele. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, küsitakse teilt teie VIP-kontoga seotud turbeküsimused, et veenduda, et tegemist on teie VIP-kontoga.

Võtke arvesse, et VIP-konto lõpetamisel või tühistamisel teie punktid kustutatakse. Teie konto kustutatakse vastavalt meie andmete säilitamise poliitikale.

Meiepoolne lõpetamine

LEGO Group jätab endale õiguse lõpetada programm ja koos sellega ka teie liikmesus, teatades sellest 2 (kaks) kuud varem kirjalikult ette meili teel, mis saadetakse teie VIP-kontol registreeritud meiliaadressile.

LEGO Group jätab endale ka õiguse lõpetada teie liikmesus kohe pärast teie VIP-kontol registreeritud meiliaadressile saadetud teatist, juhul kui rikute nendes tingimustes sätestatud kohustusi. Me jätame endale õiguse mitte anda teile võimalust rikkumise parandamiseks, kui rikkumise põhjuseks on teiepoolne programmi väärkasutus vastavalt nendele tingimustele. Miski nendes tingimustes ei piira LEGO Groupi juriidiliste või samaväärsete õiguste või abinõude kasutamisel.

Lõpetamise järel teie punktid kustutatakse ning LEGO Groupil ei ole kohustust pakkuda teile kompensatsiooni lõpetamise hetkel kasutamata punktide eest.

Muu

Kolmandate poolte saidid ja teenused

Programm võib kättesaadavaks teha kolmandate poolte pakkumisi või linkida kolmandate poolte platvormidele (nt sotsiaalmeediaplatvormid, preemiate või kampaaniate pakkujad). LEGO Group teavitab teid ekraanil, et lahkute meie saidilt. Võtke arvesse, et need muud veebisaidid pole LEGO Groupi kontrolli all ning LEGO Group ei vastuta selliste veebilehtede või platvormide sisu eest. Lisaks sellele võtke teadmiseks, et selliste veebilehtede või platvormide kasutamise ja privaatsuse osas võivad kehtida muud tingimused, mis pole meie kontrolli all ning et peaksite enne selliste saitide või teenuste kasutamisega nõustumist need läbi lugema ja endale selgeks tegema. Lisaks kinnitate, et LEGO Group ei vastuta selliste veebisaitide täpsuse, seaduslikkuse, sobivuse ega muude sisu või talitlusega seotud aspektide eest. Sellise lingi lisamine tähenda, et LEGO Group või muu ühendus annab heakskiidu selle pakkuja veebisaidile.

Mõnda preemiat või kampaaniat, mis on teile programmis saadaval, pakub/osutab kolmandast poolest partner. LEGO Group ei vastuta teie ees selliste preemiate osutamise eest, kaupade ja teenuste maksmise ega muude selliste preemiate või kampaaniatega seotud tingimuste, garantiide või kirjelduste eest. Kõik selliste preemiate või kampaaniatega seotud küsimused on ainult teie ning preemiat või kampaaniat pakkuva või osutava kolmandast poolest partneri vahelised.

Õigusaktid, kohtualluvus

Seda lepingut käsitletakse üksnes Taani õigusaktide alusel ja Taani, Kopenhaageni linnakohtu erandliku kohtualluvuse korras. See kehtib juhul, kui liige on Taani elanik või pole Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) asuva riigi elanik, eeldusel, et liikmele sätetega pakutav kaitse, mida ei saa lepingu kohaselt piirata õigusaktidega, mida rakendatakse liikme elukohariigis, jääb kehtima. Kui liige on tarbija, kelle elukoht on väljaspool Taanit, kuid EEA-s, on liikmel õigus esitada nõudeid Taani, Kopenhaageni linnakohtus, ning samuti pädevas kohtus, mis asub riigis, kus on tema elukoht. Lisaks võidakse liige kohutusse kaevata tema üldises kohtualluvuses või mis tahes muus kohtualluvuses. 

Kui liikme elukohariigi kohtualluvuses kohaldatavad õigusaktid on vastuolus selle lepingu sätetega, järgime kohaldatavates õigusaktides toodud nõudeid.

Vahekohtumenetluse kord (kehtib ainult Ameerika Ühendriikide liikmetele)

Programmis osaledes nõustute tingimusteta järgmisega: (1) igasugune vaidlus, lahkarvamus või nõue (lepinguline, lepinguväline või muu), mis teil võib olla LEGO Groupi ja/või selle emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete ning nende vastavate liikmete, ametnike, direktorite ja töötajate (kõik sellised isikud ja juriidilised isikud on siin ühiselt nimetatud kui ‘LEGO üksused’) vastu, mis tuleneb või mis on mingil viisil seotud programmiga või selle kokkuleppe ulatuse väljaselgitamise või selle kohaldatavusega vahekohtumenetluses, lahendatakse üksnes lõpliku ja siduva vahekohtumenetlusega, mida haldab JAMS ja mille viib läbi üksainus vahekohtunik vastavalt JAMS-i reeglitele; (2) see vahekohtu kokkulepe sõlmitakse vastavalt osariikidevahelisele kaubandustehingule ning seda reguleerib Föderaalne vahekohtu seadus (‘FAA’), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) vahekohtumenetlus toimub Los Angeleses, Californias; (4) vahekohtuniku otsuse tegemisel lähtutakse selle lepingu tingimustest ja mis tahes muudest siinviidatud lepingutest, mille kasutaja võis veebisaidiga seoses sõlmida; (5) vahekohtunik kohaldab California seadusi kooskõlas FAA ja kohaldatavate aegumistähtaegadega, ning austab seaduses tunnustatud konfidentsiaalsusnõudeid; (6) hagisid ei saa vahekohtus menetleda kollektiivsel või esinduslikul alusel, vahekohtumenetluses saab otsuse langetada ainult teie ja/või asjakohase LEGO üksuse individuaalsete hagide üle: vahekohtunik ei tohi ühendada ega liita teiste sarnases olukorras olevate isikute või poolte hagisid; (7) vahekohtunikul pole õigust määrata karistuslikku kahjuhüvitist teie või LEGO üksuse vastu; (8) juhul kui halduskulud, mis tuleb tasuda LEGO üksuse vastu vahekohtumenetluse alustamiseks, on suuremad kui 125 $, ning te ei saa (või pole JAMS-i reeglite kohaselt kohustatud) seda summat ületavaid kulusid tasuda, nõustub LEGO Group need teie eest tasuma ja/või edasi saatma olenevalt vahekohtuniku määratud lõplikust summast. Kui suudate lisaks tõendada, et vahekohtumenetluse kulud on võrreldes kohtumenetluse kuludega üle jõu käivad, tasub LEGO Group teiepoolsed taotluse esitamise ja vahekohtuistungiga seotud kulud nii suures ulatuses, kui vahekohtunik peab vajalikuks selleks, et vältida vahekohtumenetluse üle jõu käivalt kulukaks muutumist; ja (9) kui mõni selle vahekohtumenetluse korra punkt loetakse kehtetuks, jõustamatuks või ebaseaduslikuks või on JAMS-i reeglitega muul viisil vastuolus, siis jäävad ülejäänud selle vahekohtumenetluse korra punktid jõusse ning need loetakse selle tingimustele vastavaks, just nagu kehtetut, jõustamatut, ebaseaduslikku või vastuolulist punkti nendes ei sisalduks, välja arvatud eespool toodud alampunkti (6) korral. Kui aga leitakse, et alampunkt (6) on kehtetu, jõustamatu või ebaseaduslik, siis on kogu see vahekohtumenetluse kord kehtetu ning ei teil ega LEGO Groupil pole vaidluse vahekohtusse esitamiseks õigust. Lisateavet JAMS-i ja/või JAMS-i reeglite kohta leiate nende veebisaidilt www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019