VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET LEGO® VIP-PROGRAMMA

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET LEGO® VIP-PROGRAMMA

Als u VIP-lid wilt worden, moet u akkoord gaan met deze Voorwaarden en bepalingen van het LEGO® VIP-programma ("Voorwaarden en bepalingen"). Lees deze Voorwaarden en bepalingen zorgvuldig door voordat u uw aanvraag om deelnemer te worden van het LEGO VIP-programma ("Programma") naar ons stuurt. Als u inwoner van de Verenigde Staten bent, controleert u de arbitrageovereenkomst en ontheffing van groepsvordering hieronder. De prikkels en beloningsschema's die in deze Voorwaarden en bepalingen worden beschreven, behoren tot het Programma. In de Voorwaarden en bepalingen wordt beschreven wie we zijn, op welke wijze we het Programma aanbieden, op welke wijze u of wij het contract, waarin deze Voorwaarden en bepalingen worden uiteengezet, kunnen wijzigen of beëindigen en andere belangrijke informatie. Als u meent dat deze Voorwaarden en bepalingen een fout bevatten (of als u iets wilt wijzigen), neemt u contact met ons op via onze klantenservice om dit te bespreken. Door deel te nemen aan het Programma, stemt u onvoorwaardelijk in met deze Voorwaarden en bepalingen en aanvaardt u deze.

Algemeen

Het Programma is een loyaliteits- en beloningsprogramma voor deelnemers, in eigendom van en geëxploiteerd door LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, centraal zakelijk registratienummer 47458714 ("LEGO Groep", "we" of "wij") LEGO System A/S is onderdeel van de bedrijven van de LEGO Groep. Lees hier meer over ons. Als we in deze Voorwaarden en bepalingen verwijzen naar de LEGO Groep, is dit een impliciete verwijzing naar LEGO System A/S.

In deze Voorwaarden en bepalingen verwijzen we naar u als "u" of als de "Deelnemer".

U kunt als volgt schriftelijk contact met ons opnemen:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

U kunt telefonisch contact met onze klantenservice opnemen via 00-800-5346-555 (de openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur CET) of u stuurt een e-mail naar shoptermsandconditions@LEGO.com.

De LEGO Groep kan geheel naar eigen goeddunken elk onderdeel van het Programma, in zijn geheel of gedeeltelijk (waaronder Beloningen en/of Punten zoals hieronder gedefinieerd) annuleren, wijzigen, opschorten of aanpassen, mits dergelijke wijzigingen op het moment van de wijziging niet resulteren in een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten. Als een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten optreedt, worden de Deelnemers twee maanden vooraf op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Deze kennisgeving geschiedt via een e-mail die gestuurd wordt naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het registreren van het VIP-account.

Deze Voorwaarden en bepalingen en eventuele wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer u gebruikmaakt van uw VIP-kaart om punten te verdienen of in te wisselen, als u een Beloning of voordeel in het kader van het Programma bestelt of gebruikt, of als u binnen dertig dagen na de kennisgeving niet schriftelijk bezwaar maakt. Als u de wijzigingen van het Programma niet wilt accepteren, kunt u het lidmaatschap beëindigen door uw VIP-account te verwijderen.

Alle LEGO Stores van de LEGO Groep overal ter wereld nemen deel aan het Programma, net als onze onlinewinkel op www.LEGO.com. U vindt hier een lijst met de deelnemende winkels van LEGO.

Deelname

Toelating

Alleen natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar oud zijn en inwoner zijn van een land waarin het Programma wordt aangeboden, komen in aanmerking voor deelname. Alleen natuurlijke personen hebben toegang tot het Programma. Bedrijven, verenigingen en andere groepen of rechtspersonen worden niet toegelaten tot het Programma. Een lijst met landen waarin het Programma wordt aangeboden, vindt u hier. De woonplaats wordt geacht de feitelijke (hoofd)verblijfplaats van de Deelnemer te zijn. De persoonlijke gegevens en de woonplaats moeten nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden verstrekt en op verzoek moet hiervan bewijs worden overlegd aan de LEGO Groep, een vertegenwoordiger van de LEGO Groep of een vertegenwoordiger van de LCS-winkel waar het aanmelden plaatsvindt.

De LEGO Groep bepaalt of iemand in aanmerking komt voor deelname aan het Programma. De LEGO Groep kan iedereen weigeren die niet voldoet aan de eisen die het Programma stelt. De LEGO Groep kan zonder opgave van reden een deelname weigeren. 

Een Deelnemer kan slechts één aanvraag voor een deelname indienen en een Deelnemer mag slechts één VIP-account op de naam van de Deelnemer hebben. In geval van een dubbel account, wordt het account met de laagste Puntenstand geannuleerd en worden alle Punten van het betreffende account overgedragen aan het andere account.

De Deelnemer staat in voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volledige naam, het postadres, geldig e-mailadres en telefoonnummer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Alle gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, worden gebruikt en uitgewisseld door de LEGO Groep, vertegenwoordigers van de LEGO Groep, vertrouwde partners en dienstverleners en exploitanten van LCS-winkels zoals dit door het Programma wordt vastgelegd en zoals hieronder wordt uiteengezet in het onderdeel Privacy en in het LEGO-privacybeleid, dat hier beschikbaar is.

Het is frauduleus als een individu of bedrijf, vereniging of groep ertoe aanzet, aanmoedigt of toestaat dat verschillende individuen één enkel VIP-account of LEGO-account (dit wordt verderop gedefinieerd) gebruiken om Punten of Beloningen te verzamelen.

Alle Punten en hieruit volgende Beloningen moeten worden verkregen, verdiend en gebruikt in overeenstemming met de regels en richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden en bepalingen. De LEGO Groep beslist in laatste instantie of een activiteit in aanmerking komt voor Punten en/of Beloningen.

De LEGO Groep verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen van wie de LEGO Groep weet dat ze kinderen zijn of dat ze jonger zijn dan achttien.

Er worden geen Punten verleend voor frauduleuze of gerestitueerde/geannuleerde transacties.

Verlies, diefstal en beschadiging van de VIP-kaart moet onmiddellijk bij de Klantenservice worden gemeld. Als de Deelnemer meldt dat de Kaart is verloren, gestolen of beschadigd, wordt de Kaart vervangen/heruitgegeven (let op dat de LEGO Groep uit duurzaamheidsoogpunt van plan is fysieke kaarten in de komende jaren geleidelijk op te heffen). De LEGO Groep is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de VIP-kaart en ook niet als de Deelnemer de inhoud van deze bepaling niet naleeft, tenzij veroorzaakt door opzettelijk wanbeheer of grove nalatigheid van de LEGO Groep.

De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Punten of Beloningen tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders, waaronder Deelnemers die gekochte of geruilde Punten of Beloningen gebruiken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en proceskosten. Punten en Beloningen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden geruild voor contant geld of cadeaubonnen.

Aanmelden voor deelname

Iemand kan zich op de volgende manieren aanmelden om deel te nemen aan het Programma:

a) Aanmelden in een LEGO Store (zoek hier een deelnemende winkel in de buurt) of door met de Klantenservice te bellen op 00-800-5346-555 en vervolgens via een koppeling in de ontvangen e-mail na aanmelding in de winkel de deelname te bevestigen door een LEGO-account te maken en het VIP-kaartnummer online te registreren. De registratie van de deelname is pas voltooid als een LEGO-account is gemaakt en de VIP-kaart bij het betreffende account is geregistreerd.

b) Aanmelden op LEGO.com/VIP-programma en vervolgens een LEGO-account maken.

Een Deelnemer moet bij het aanmelden de volgende gegevens verstrekken:

  • Naam van de deelnemer (voornaam en achternaam)
  • Geldig e-mailadres
  • Geboortedatum
  • Land en woonplaats

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens en andere accountgegevens en zijn zelf aansprakelijk voor activiteiten die in naam van het account hebben plaatsgevonden, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzettelijk wanbeheer of grove nalatigheid door de LEGO Groep. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van alle accountgegevens. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de LEGO Klantenservice onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van ongeoorloofd gebruik van het account van de Deelnemer of van een andere inbreuk op de veiligheid.

De deelname gaat van start wanneer een VIP-account wordt geopend bij het voltooien van het registratieproces. Als de aanvrager al deelneemt aan het Programma, is de nieuwe aanvraag om een ander VIP-account te openen ongeldig. Per persoon kan slechts één account worden geopend en onderhouden.

VIP-account

Het VIP-account is een account waar Punten, die door een Deelnemer zijn verdiend in het kader van het Programma, worden verzameld. Deze Punten kunnen worden gebruikt voor aankopen en doeleinden die uitdrukkelijk zijn bepaald in de Voorwaarden en bepalingen.

LEGO VIP-kaart

Zodra de Deelnemer zich heeft geregistreerd met zijn/haar VIP-account, wordt een elektronische VIP-kaart uitgegeven die toegankelijk is via de Apple Passport-app of via Google Pay. Als een Deelnemer dit aanvraagt, wordt een fysieke VIP-kaart naar de Deelnemer opgestuurd. In het kader van het duurzaamheidsbeleid van de LEGO Groep wordt deze service in de komende jaren geleidelijk opgeheven wanneer VIP-kaarten en de LEGO Groep eventueel besluiten geen fysieke kaarten meer uit te geven.

LEGO ID

Het LEGO-account van de Deelnemer ("LEGO ID") wordt gebruikt voor persoonlijke identificatie, dat wil zeggen wanneer een Beloning wordt aangevraagd, voor het controleren van uw online VIP-account en bij het openen van het inwisselcentrum van het VIP-account. Een LEGO-account, en daarmee een LEGO ID, is vereist om deel te nemen aan het Programma. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van misbruik van het LEGO ID door te waarborgen dat geen ongeoorloofde derden toegang hebben tot het LEGO-account. Bij vermoedelijk misbruik van het LEGO ID moet de LEGO Klantenservice onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

Lidstatus

De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten beschikbaar te stellen aan groepen Deelnemers op basis van hun activiteit bij het Programma, met inbegrip van maar niet beperkt tot de status en het verleden van Punten, vestigingsland, winkelgeschiedenis, productvoorkeuren en Beloningsgeschiedenis. De specifieke voorwaarden en bepalingen van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, die hier als voorbeeld worden genoemd, zoals de aard, reikwijdte, tijdsduur of beschikbaarheid van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, zijn gebonden aan de betreffende aanbieding of activiteit en kunnen afwijken.

Punten verdienen

Algemene informatie

Met het Programma kunnen Deelnemers loyaliteitspunten ("Punten") verzamelen en inwisselen en gebruiken voor "Beloningen" (hieronder gedefinieerd). Dit geschiedt op individuele basis en uitsluitend voor hun eigen account. Het Programma kan ruimte geven aan bepaalde voordelen op basis van het actuele saldo van "inwisselbare" Punten (dat wil zeggen Punten die niet eerder zijn ingewisseld) of op basis van "Programmapunten" (dat wil zeggen alle voorgaande niet-verlopen Punten die door de Deelnemer zijn verzameld, ongeacht of ze zijn ingewisseld of niet). De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om de interne waardestructuur van Punten of Beloningen en aanbiedingen en andere merchandise of diensten, zonder verplichting jegens en zonder kennisgeving aan Deelnemers, op te schorten, te beëindigen, te herwaarderen of aan te passen. De LEGO Groep kan van tijd tot tijd aanbiedingen of privileges aanbieden aan Deelnemers in ruil voor het inwisselen van een bepaald aantal Punten van de Deelnemer en/of als uitkomst van een specifiek gedefinieerde actie die door de Deelnemer wordt uitgevoerd ("Beloningen"). Beloningen zijn onder andere (maar niet beperkt tot): een korting bij het aanschaffen van LEGO-producten op LEGO.com of bij deelnemende LEGO Stores, LCS-winkels, LEGOLAND-winkels en LEGO Discovery Center-winkels; een download van een digitale afbeelding van LEGO® producten, die onmiddellijk beschikbaar is of als bestand wordt verstuurd naar het e-mailadres; tegoedboncodes voor kortingen of voor merchandise, in te wisselen op LEGO.com of op andere websites, bijvoorbeeld voor (gedeeltelijke) tickets voor deelnemende LEGOLAND Parks. In de inwisselcentrum op de VIP-pagina van de Deelnemer is altijd een lijst beschikbaar met de Beloningen die kunnen worden ingewisseld en de voorwaarden en bepalingen daarvan. De aard van deze Beloningen en het aantal Punten of handelingen die vereist zijn om dergelijke voordelen of privileges te verkrijgen, worden door de LEGO Groep vastgesteld naar eigen goeddunken, kunnen op elk moment en van tijd tot tijd worden gewijzigd, kunnen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn en kunnen worden gewijzigd. De beschikbaarheid van bepaalde Beloningen kan beperkt zijn. Deze Beloningen worden verstrekt aan degenen die zich hiervoor het eerst melden. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor de beschikbare Beloningen te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Deelnemers kunnen er niet op vertrouwen dat een Beloning doorlopend beschikbaar is. Het aantal Punten dat moet worden ingewisseld voor een Beloning kan aanzienlijk worden verhoogd, een Beloning kan worden teruggetrokken en beperkingen kunnen worden ingesteld op een Beloning of het inwisselen daarvan door de LEGO Groep, een vertegenwoordiger daarvan of door een externe zakelijke partner die de Beloning verstrekt. Beloningen zijn niet toewijsbaar en niet overdraagbaar en mogen niet worden geruild of verkocht. Beloningen die in strijd met deze Voorwaarden worden toegewezen, overgedragen, geruild of verkocht, kunnen in beslag worden genomen of worden geannuleerd. Een patroon van het inwisselen van Punten voor Beloningen, voorafgegaan of volgend op het wijzigen van het adres van betreffende Programma-account, kan worden gezien als inwisselingsfraude en kan resulteren in het beëindigen van uw lidmaatschap van het Programma. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om Beloningen te vervangen door Beloningen van vergelijkbare of grotere waarde als een ingewisselde Beloning om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. Beloningen die worden afgebeeld in advertenties online, bij verkooppunten, op televisie en in gedrukte advertenties, promotieverpakking en ander Programmamateriaal, zijn slechts ter illustratie afgebeeld. De daadwerkelijke Beloning kan afwijken van de afgebeelde Beloning.

De punten op het saldo van het VIP-account van de Deelnemer vormen de basis van de berekening van het Programma. De berekeningsmethode voor de Punten is wereldwijd dezelfde, maar het aantal Punten dat een Deelnemer voor een aankoop van een bepaald product krijgt, kan per land verschillen omdat ook de prijs kan verschillen. De verdeelprincipes voor Punten en Beloningen vindt u hier. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en bepalingen zijn uiteengezet of zoals van tijd tot tijd wordt uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een Beloning of promotieaanbieding of -activiteit. Punten hebben geen waarde in contant geld. Punten kunnen door Deelnemers worden verzameld voor een korting op in aanmerking komende aankopen of voor Beloningen uit het inwisselcentrum.

Deelnemers kunnen beginnen met Punten verdienen vanaf het moment dat de deelname begint. Punten worden uitsluitend toegewezen aan het individuele VIP-account van de Deelnemer voor aankopen die de Deelnemer persoonlijk heeft uitgevoerd of voor activiteiten die de Deelnemer persoonlijk heeft ondernemen, tenzij anders is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen of in de voorwaarden en bepalingen van specifieke aanbiedingen of activiteiten of promoties van de LEGO Groep. De Punten worden op het moment van betalen toegevoegd aan het VIP-account. Let op dat bij een telefonische of online aankoop de betaling plaatsvindt wanneer de in aanmerking komende bestelling wordt verzonden. Het kan tot vierentwintig uur na de betaling duren voordat de verdiende Punten in het VIP-account verschijnen of in het inwisselcentrum beschikbaar zijn om te worden gebruikt.

Punten kunnen worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen van LEGO® producten in een LEGO Store, op LEGO.com, in een deelnemende LCS-winkel en in deelnemende winkels in LEGOLAND® Parks en LEGOLAND® Discovery Centers. In aanmerking komende aankopen zijn diensten of producten die te koop worden aangeboden, met uitzondering van het kopen van cadeaubonnen. Deelnemers kunnen ook op andere manieren Punten verdienen. Dit wordt door de LEGO Groep van tijd tot tijd gecommuniceerd in e-mails of in online boodschappen. De LEGO Groep kan volledig naar eigen inzicht ook "bonuspunten" toekennen voor bepaalde acties (zoals vroege deelname of regelmatige activiteit). Voor dergelijke promoties met bonuspunten kunnen aanvullende regels en beperkingen gelden.

Om Punten te verdienen in LEGO Stores of in deelnemende LCS-winkels, moet de Deelnemer op het moment van aankoop de VIP-kaart overleggen. Om Punten te verdienen voor online aankopen op LEGO.com moet de Deelnemer zich voorafgaand aan de aankoop aanmelden bij zijn of haar LEGO-account (het LEGO ID).

Om Punten te verdienen bij telefonische aankopen, moet het VIP-lidmaatschap van de Deelnemer zijn geregistreerd en moet de Deelnemer zijn of haar VIP-kaartnummer overleggen wanneer de telefonische bestelling wordt opgegeven.

Punten zijn niet geldig, tenzij ze zijn verdiend in strikte overeenstemming met de vereisten die zijn opgesteld en beoogd door de LEGO Groep. De Deelnemer mag niet proberen om Punten op een andere wijze, die slechts de overeenstemming met de geldende vereisten nabootst, te verdienen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een script, bot of andere geautomatiseerde middelen).

De LEGO Groep behoudt het recht voor de Punten af te trekken van of in mindering te brengen op het account van Deelnemers die onterecht Punten hebben verkregen.

Toepasselijke verzendkosten worden niet meegerekend voor het verdienen van Punten. In bepaalde landen (zoals de Verenigde Staten en Canada) worden geen belastingen opgenomen in de verkoopprijs en deze zijn dus uitgesloten van het verdienen van Punten.

Punten kunnen weliswaar niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen, maar er kunnen wel Punten worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen die met een geldige cadeaubon worden gekocht.

De LEGO Groep is geen partij bij overeenkomsten tussen u en een exploitant van een LCS-winkel en de LEGO Groep is niet verantwoordelijk voor goederen of diensten die door een dergelijke exploitant van een LCS-winkel worden geleverd. De exploitant van een LCS-winkel blijft als enige verantwoordelijk als verkoper in verband met goederen of diensten die door de betreffende exploitant van de LCS-winkel zijn geleverd.

Zoals verder is beschreven bij ‘Sites en services van derden’, is de LEGO Groep niet verantwoordelijk voor Beloningen die door derden worden geleverd. 

Andere loyaliteitsprogramma's

De exploitanten van LCS-winkels kunnen vergelijkbare klantenprogramma's aanbieden of daaraan deelnemen. Deelname aan het Programma verleent geen rechten of voordelen in dergelijke andere Programma's van exploitanten van LCS-winkels of daaraan gelieerde bedrijven

Punten inwisselen

Algemene bepalingen voor het inwisselen van Punten

Punten kunnen voor Beloningen worden ingewisseld in ons inwisselcentrum of bij in aanmerking komende LEGO Stores, LCS-winkels of op LEGO.com. Het is niet mogelijk om Punten om te zetten of uit te betalen in contant geld of cadeaubonnen. Een Deelnemer kan weliswaar Punten verdienen in alle in aanmerking komende LEGO Stores, LCS-winkels of op LEGO.com, maar de Punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld in het vestigingsland van de Deelnemer.

Het is niet mogelijk om Punten in te wisselen tijdens dezelfde transactie waarbij ze worden verdiend, tenzij anders is uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een aanbieding of promotie van de LEGO Groep.

Punten kunnen alleen worden ingewisseld in de landen waar het Programma beschikbaar is. U vindt hier een lijst van de betreffende landen en van de Puntenwaarde van elk deelnemend land. Deze lijst wordt regelmatig door ons bijgewerkt. De waarde van Punten wordt berekend op basis van de Puntenwaarde van het betreffende land. Let erop dat pogingen tot manipulatie van het Programma voor eigen voordeel door Deelnemers die Punten in het ene land verdienen en deze inwisselen in een ander land of die aankopen doen door Punten in te wisselen en de aankopen laten verzenden naar een ander land, door de LEGO Groep worden beschouwd als misbruik van het Programma. Incidentele aankopen van deze aard zijn toegestaan, maar als dergelijke activiteiten een patroon volgen, kan dit resulteren in opzegging van het VIP-account en het verwijderen van uw Punten.

In dit Programma is het niet mogelijk om extra Punten te kopen.

Als een product wordt geretourneerd, worden de Punten, die zijn verdiend of ingewisseld voor de aankoop, behandeld volgens het retourneerbeleid van de LEGO Store of LCS-winkel waar de Deelnemer de aankoop heeft uitgevoerd, dus eventueel met een tegoedbon voor de winkel of een voucher. Voor aankopen via LEGO.com wordt een vouchercode uitgegeven voor ingewisselde punten die voor een andere aankoop kunnen worden gebruikt. Als Punten voor een Beloning zijn gebruikt, kan een dergelijke Beloning niet worden geretourneerd en kunnen de ingewisselde Punten niet worden hersteld, tenzij dit is toegestaan volgens de voorwaarden en bepalingen van de Beloning.

Als Punten per ongeluk zijn toegevoegd aan het VIP-account van een Deelnemer, behoudt de LEGO Groep zich het recht voor om de Punten, die per ongeluk zijn toegevoegd aan het account van de Deelnemer, te annuleren of verwijderen. De LEGO Groep tolereert het opzettelijk of bewust misbruiken van een dergelijke fout door de Deelnemer niet. Dergelijk misbruik kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de Deelnemer en daarmee met het verlies van alle verdiende Punten en ook tot uitsluiting van toekomstige deelname aan het Programma.

Gevolgen van misbruik

Bij oneigenlijk gebruik waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is, behoudt de LEGO Groep het recht om de deelname te beëindigen of de Punten of Beloningen in te trekken, om geen Punten of een Beloning te verlenen of om Punten of een Beloning niet in te wisselen.

Verloop van Punten

Alle Punten verlopen na achttien maanden zonder activiteit van het VIP-account. Activiteit wordt gedefinieerd als het verdienen of inwisselen van Punten. De achttien maanden schrijden voort en worden op het moment van een activiteit gereset. De LEGO Groep stuurt drie maanden voor het verlopen van Punten een herinnering naar het e-mailadres van het VIP-account. Inactieve accounts worden na achttien maanden gedeactiveerd. De gegevens van het VIP-account worden verwijderd na drie jaar inactiviteit. Let op dat voor bepaalde gegevens, zoals een LEGO ID, aankoopgegevens of andere gegevens, het dataretentiebeleid van de betreffende services geldt. Zie het dataretentiebeleid en ons Privacybeleid voor meer informatie over dataretentie. OPGEBOUWDE PUNTEN VORMEN NIET UW EIGENDOM EN HEBBEN BUITEN DIT PROGRAMMA GEEN WAARDE. PUNTEN ZIJN EEN TEGOED DAT DE LEGO GROEP OP ELK MOMENT ZOALS HIER IS UITEENGEZET KAN HERROEPEN. PUNTEN KUNNEN BIJ OVERLIJDEN NIET OP BASIS VAN FAMILIEBANDEN OF ANDERSZINS WORDEN OVERGEDRAGEN.

Persoonlijke gegevens, privacy van gegevens en controle

LEGO System A/S verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en relevante nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

LEGO System A/S mag uw persoonlijke gegevens bekendmaken en/of beschikbaar stellen aan andere leden van de LEGO Groep, aan exploitanten van LCS-winkels, aan onze leveranciers en/of dienstverleners met betrekking tot de algemene werking van het Programma, zoals het onderhoud van het Programma, voor analysetaken, voor marketingtaken en dergelijke. Bovendien mag LEGO System A/S uw persoonlijke gegevens verwerken in niet identificeerbare, geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ten behoeve van het beheer, de verdere ontwikkeling en de marketing van het Programma.

Let op dat bepaalde Beloningen of promoties of aanbiedingen door onafhankelijke derden worden geëxploiteerd en aan de LEGO Groep worden geleverd en gebonden kunnen zijn aan aparte privacybepalingen waarvoor u apart toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens moet verlenen. De LEGO Groep stelt u op de hoogte als u het LEGO-platform of de LEGO-website verlaat. Let op dat u dergelijke voorwaarden en bepalingen zorgvuldig doorleest voordat u deze aanvaardt. Als u content deelt op socialemediaplatforms, moet u zich ook houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze platforms. De LEGO Groep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens door dergelijke derden.

Meer informatie over de wijze waarop LEGO System A/S persoonlijke gegevens verwerkt en over uw rechten als betrokkene vindt u in het Privacybeleid op onze website www.LEGO.com/privacy. Let op dat we ons Privacybeleid van tijd tot tijd kunnen veranderen, dus we raden aan dat u ons Privacybeleid geregeld controleert zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Controle

De LEGO Groep behoudt zich het recht voor elk account in het Programma op elk moment en zonder kennisgeving aan de Deelnemer te controleren om te waarborgen dat de regels van het Programma worden nageleefd.

Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan het verwerken en/of gebruik van punten of Beloningen door ons worden vertraagd totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar onze redelijke tevredenheid zijn opgelost. Tijdens een dergelijke controle en totdat de resultaten van een dergelijke controle beschikbaar zijn, kunnen wij Deelnemers naar eigen goeddunken verbieden om Punten in te wisselen en Beloningen, services of voordelen in verband met het Programma te gebruiken.

De LEGO Groep behoudt zich tevens het recht voor om met het oog op controles informatie uit te wisselen met entiteiten van de LEGO Groep, met LCS-winkelpartners, met vertrouwde partners en met dienstverleners of hun agenten.

Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid (van toepassing op niet-Duitse Deelnemers)

De LEGO Groep, entiteiten van de LEGO Groep en exploitanten van LCS-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), ongeluk of ongemak dat zich kan voordoen in het kader van het gebruik van Punten of Beloningen of als gevolg van een defect of tekortkoming van Beloningen die bij Partners zijn besteld, behalve voor zover dergelijke schade of verlies voortvloeit uit ons opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, tenzij anders bepaald door geldende wetgeving. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van de LEGO Groep volgens het geldend recht.

Verloren, gestolen of verlopen Punten of Beloningen worden niet gerestitueerd, vervangen of verlengd.

Tenzij anders bepaald en met inachtneming van de geldende wetgeving is de LEGO Groep niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het beëindigen of wijziging van het Programma. Deelnemers kunnen geen schadevergoeding eisen van de LEGO Groep als gevolg van wettelijk verplichte of landsgebonden wijzigingen.

Als de LEGO Groep krachtens deze Voorwaarden en bepalingen of krachtens geldende wetgeving aansprakelijk wordt gehouden, heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid het herstellen van verloren Punten of Beloningen (laatstgenoemde, indien beschikbaar of een ander redelijk alternatief met vergelijkbare voordelen, beoordeeld door de LEGO Groep).

Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten, met uitzondering van vorderingen die volgens de geldende wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Het Programma en/of Beloningen zijn ongeldig wanneer dit wettelijk is verboden. De voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van of deelname aan het Programma kunnen in bepaalde landen worden beperkt door de geldende wetgeving. Als gevolg van lokale wetten en voorschriften is het mogelijk dat de LEGO Groep niet in staat is het Programma of delen daarvan in bepaalde landen of voor bepaalde personen beschikbaar te stellen. De LEGO Groep is niet aansprakelijk indien zij handelt conform deze lokale wetten en behoudt zich als dusdanig ook het recht voor om de deelname van een Deelnemer aan het Programma te beëindigen en alle Punten en Beloningen die de Deelnemer heeft gespaard te annuleren. Als een Beloning niet meer beschikbaar is, kan de LEGO Groep een vervangende Beloning van gelijke of grotere waarde aanbieden. Programmapunten en Beloningen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of cadeaubonnen.

De Deelnemer is aansprakelijk voor claims van derden, met inbegrip van de belastingdienst, die voorvloeien uit zijn/haar deelname aan het Programma en de Punten en Beloningen ervan.

Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid (alleen van toepassing op Duitse Deelnemers)

De LEGO Groep is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De LEGO Groep is aansprakelijk voor het nalatig niet nakomen van verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de normale uitvoering van het contract overeenkomstig deze Voorwaarden en bepalingen, als gevolg waarvan het met de overeenkomst nagestreefde doel overeenkomstig deze Voorwaarden en bepalingen in gevaar komt terwijl u op een naleving zou moeten kunnen vertrouwen. In het laatstgenoemde geval is de LEGO Groep uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare en contracttypische schade. De LEGO Groep is niet aansprakelijk voor het licht onachtzaam nalaten van andere verplichtingen dan de hierboven genoemde.

De bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij dood, lichamelijk letsel of aangetaste gezondheid. De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.

PROGRAMMASTORINGEN EN HANDELWIJZE

De LEGO Groep is niet verantwoordelijk voor verloren, onderbroken, ontoegankelijke of niet beschikbare netwerken, servers, satellieten, internetaanbieders, websites of andere verbindingen; en ook niet voor miscommunicatie, onjuiste, verwarde, gecodeerde, versleutelde of verkeerd gestuurde computer-, telefoon- of kabeloverdrachten; en ook niet voor technische storingen, defecten, moeilijkheden of andere fouten van welke aard dan ook; en ook niet voor het onjuist of onnauwkeurig registreren van informatie of het niet registreren van informatie. Bovendien is de LEGO Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor computer-, programmeer- en afdrukfouten en ook niet voor de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. De LEGO Groep is in geen enkel geval aansprakelijk voor, en u ontheft de LEGO Groep uitdrukkelijk van vorderingen met betrekking tot, de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. Als het Programma, om wat voor reden dan ook, niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten van welke aard dan ook, een infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarover de LEGO Groep geen invloed heeft en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de correcte uitvoering van het Programma belemmeren of beïnvloeden, behoudt de LEGO Groep zich het recht voor om het Programma naar eigen inzicht te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten of op een andere wijze die de LEGO Groep passend acht op de omstandigheden te reageren. In het geval dat de LEGO Groep is verhinderd om het Programma voort te zetten op een wijze zoals hier is uiteengezet, door omstandigheden die buiten haar macht liggen, met in begrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, door de mens veroorzaakte epidemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, overmacht, daad van een staatsvijand, defect van een satelliet of apparatuur, rellen of burgerlijke ongehoorzaamheid, terroristische bedreiging of terreurdaad, oorlog (verklaard of niet-verklaard), of wetgeving van een nationale staat of lokale overheid, bevel, regulering, gezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van de LEGO Groep ligt (elke hiervan overmacht), heeft de LEGO Groep het recht om het Programma in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

Elke poging van u om toegang tot het Programma te krijgen via een botscript of andere brute-force-aanval zal ertoe leiden dat u niet meer in aanmerking komt om deel te nemen aan het Programma. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen te diskwalificeren en uit te sluiten van deelname die (i) de exploitatie van het Programma manipuleren; (ii) handelen in strijd met deze Programmavoorwaarden of in strijd met de Algemene vooraarden van LEGO of in strijd met andere opgenomen voorwaarden; (iii) handelen op een onethische of ontwrichtende wijze; (iv) handelen met de bedoeling om de LEGO Groep, haar vertegenwoordigers of andere personen die op enige wijze verbonden zijn aan het Programma te hinderen, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren; (v) de Puntenstand manipuleren, wijzigen of dit proberen; (vi) Punten manipuleren, wijzigen, proberen te wijzigen, creëren, proberen te creëren of dupliceren; (vii) samenspannen of proberen samen te spannen met een of meer houders van een Programma-account om een oneerlijk voordeel te behalen door kennis of andere informatie te delen om Punten te verdienen.

Beëindiging

Beëindiging door u

U mag het VIP-lidmaatschap op elk moment als volgt beëindigen of annuleren:

  • Neem telefonisch of per e-mail of via de website van de Klantenservice contact op met de Klantenservice van de LEGO Groep. Als u contact opneemt met de Klantenservice, wordt u gevraagd om veiligheidsvragen over uw VIP-account te beantwoorden om te verifiëren dat dit uw VIP-account is.

Let op dat als u uw VIP-account beëindigt of annuleert, uw Punten worden verwijderd. Uw Account wordt verwijderd volgens ons dataretentiebeleid.

Beëindiging door ons

De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om het Programma en deelname te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, middels schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het VIP-account.

De LEGO Groep behoudt zich tevens het recht voor om uw deelname onmiddellijk te beëindigen door kennisgeving via e-mail aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het VIP-account als u uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden en bepalingen schendt. We behouden ons het recht voor om u niet de gelegenheid te geven om de schending te herstellen als de schending het gevolg is van misbruik van het Programma door u zoals is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen. Niets in deze Voorwaarden en bepalingen beperkt de LEGO Groep in het uitoefenen van juridische of billijke rechten of rechtsmiddelen.

Bij beëindiging worden uw Punten verwijderd en heeft de LEGO Groep geen verplichting u te compenseren voor ongebruikte Punten op het moment van de beëindiging.

Diversen

Sites en services van derden

Het Programma kan aanbiedingen van derden ter beschikking stellen of koppelingen naar platforms van derden (zoals socialemediaplatforms, exploitanten van Beloningen of promoties). De LEGO Groep stelt u op de hoogte als u onze website verlaat. Let op dat deze andere websites niet door de LEGO Groep worden beheerd en dat de LEGO Groep niet verantwoordelijk is voor de content van deze webpagina's en platforms. Let er daarnaast op dat voor deze webpagina's en platforms andere voorwaarden en bepalingen voor het gebruik en de privacy kunnen gelden waarop wij geen invloed hebben. Lees daarom deze voorwaarden en bepalingen voordat u het gebruik van deze websites of services aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat de LEGO Groep niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, rechtmatigheid, juistheid en andere aspecten van de content of functie van deze websites. Het opnemen van een dergelijke koppeling impliceert geen goedkeuring van de website en ook geen betrokkenheid met de exploitanten door de LEGO Groep.

Bepaalde Beloningen en promoties die beschikbaar zijn in het Programma worden aangeboden/geleverd door externe partners. De LEGO Groep is niet aansprakelijk jegens u voor de levering van dergelijke Beloningen of voor enige betaling voor goederen en diensten en alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke Beloningen en promoties. Elke kwestie in verband met dergelijke Beloningen en promoties is enkel tussen u en de externe partner die de Beloning of promotie aanbiedt.

Wet, bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt uitsluitend door de Deense wet beheerst met een exclusieve bevoegdheid voor de rechtbank van Kopenhagen, Denemarken. Dit geldt als de Deelnemer een inwoner is van Denemarken en als de Deelnemer niet woonachtig is in de Europese Economische Ruimte (EER); echter op voorwaarde dat de bescherming die aan de Deelnemer wordt geboden door voorwaarden, die niet bij overeenkomst kunnen worden afgezwakt krachtens de geldende wet op de plek waar de Deelnemer woonachtig is, onaangetast blijven. Als een Deelnemer consument is en is gevestigd buiten Denemarken, maar binnen de EER, kan de Deelnemer vorderingen indien bij de rechtbank van Kopenhagen, Denemarken, maar ook bij een bevoegde rechtbank in het land van vestiging. Daarnaast kan de Deelnemer ook voor de rechter worden opgeroepen in zijn of haar rechtsgebied of op een andere locatie waar sprake is van wettelijke rechtsbevoegdheid.

Voor zover de geldende wetgeving in het rechtsgebied waar de Deelnemer is gevestigd, in strijd is met de voorwaarde van deze Overeenkomst, voldoen we aan de vereisten van de geldende wetgeving.

Arbitragebepalingen (geldt alleen voor Deelnemers in de VS)

Door op enige wijze aan het Programma deel te nemen, stemt u onvoorwaardelijk in met en aanvaardt u het volgende: (1) Elke vordering, onenigheid of geschil (op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) jegens of met de LEGO Groep en/of haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectieve leden, functionarissen, bestuurders en werknemers (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘LEGO Entiteiten’) voortvloeiend uit, in verband met of verbonden aan het Programma of het vaststellen van de reikwijdte of geldigheid van deze overeenkomst, wordt exclusief voorgelegd aan JAMS voor definitieve en bindende arbitrage en uitgevoerd voor één arbiter volgens de regels van JAMS. (2) Deze arbitrageovereenkomst is gebaseerd op een interstatelijke handelsovereenkomst en is onderworpen aan de the Federal Arbitration Act (‘FAA’), 9 U.S.C. §§ 1-16. (3) De arbitrage zal plaatsvinden in Los Angeles, Californië. (4) De beslissing van arbiter wordt bepaald door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en eventuele andere hierin genoemde overeenkomsten die de gebruiker is aangegaan in verband met de website. (5) De arbiter past het recht van Californië toe in overeenstemming met de FAA en de geldende verjaringstermijnen en houdt rekening met aanspraken op wettelijk beroepsgeheim. (6) Alle vorderingen die moeten worden gearbitreerd, moeten op individuele basis en niet op collectieve basis worden voorgelegd. De arbitrage kan alleen uw en/of de relevante individuele vorderingen van de LEGO Entiteit arbitreren. De arbiter mag geen soortgelijke vorderingen van andere personen of partijen in combinatie of gezamenlijk arbitreren. (7) De arbiter mag geen schadevergoedingen opleggen aan u of een LEGO Entiteit. (8) Mochten de administratiekosten en borgsommen die betaald moeten worden om een arbitrage te ondernemen tegen een LEGO Entiteit, meer bedragen dan $125 USD en u niet in staat bent (of niet verplicht bent volgens de regels van JAMS) om enige vergoeding of borgsommen te betalen die hoger zijn dan dit bedrag, dan stemt de LEGO Groep ermee in om dit te betalen en/of deze namens u te voldoen, behoudens de uiteindelijke toedeling van de arbiter. Daarnaast zal de LEGO Groep door de arbiter gehouden worden aan het betalen van de kosten in verband met het indienen van de arbitrage en de verhoren als blijkt dat de deelnemer kan aantonen dat de arbitragekosten de kosten van een rechtszaak overschrijden. Dit om te voorkomen dat de kosten van de arbitrage te hoog worden. En (9) met uitzondering van de subbepaling (6) hierboven, als enig onderdeel van deze arbitragebepaling geacht wordt ongeldig, niet-afdwingbaar, onwettig te zijn of op andere wijze in strijd is met de regels van JAMS, dan blijft het overige deel van deze arbitragebepaling van kracht en wordt uitgelegd in overeenstemming met de voorwaarden alsof de ongeldige, niet-afdwingbare, onwettige of strijdige bepaling hierin niet is opgenomen. Als echter wordt vastgesteld dat subbepaling (6) ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, dan is deze Arbitragebepaling in zijn geheel nietig en kunnen zowel u als de LEGO Groep geen aanspraak maken op arbitrage van het geschil. Meer informatie over JAMS en/of de regels van JAMS vindt u op de website www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019