Όροι Χρήσης Εφαρμογών LEGO®

Ισχύουν από Μάιο 2019

Εισαγωγή

Η παρούσα Εφαρμογή παρέχεται σε εσάς από την εταιρεία LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, ΑΦΜ. 47458714.

Η LEGO System A/S και κάθε και όλες οι οντότητες οι οποίες ελέγχουν, ελέγχονται ή συνδέονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτήν, αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως “TLG”, “εμείς,” “εμάς” ή “μας”.

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε Εφαρμογή TLG ή κάνοντας κλικ σε πλαίσιο που δηλώνει ότι αποδέχεστε ή συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δηλώνετε τη συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή TLG. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, αναγνωρίζετε ότι το εν λόγω θέμα περιλαμβάνει την εκ μέρους σας χρήση της εφαρμογής TLG και τη λήψη δεδομένων, υλικών και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή TLG ή μέσω αυτής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TLG μέσω επιστολής στη διεύθυνση LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και χρήση cookies

Η Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies που διαθέτουμε αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και θα τις βρείτε στο:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy και https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται διαδικτυακά από παιδιά, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Τυχόν τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους της TLG δεσμεύονται από τους ίδιους όρους και αρχές που δεσμεύουν και την TLG.

Χρήση περιεχομένου

Όλες οι πληροφορίες, υλικά, λειτουργίες και λοιπό περιεχόμενο (“Περιεχόμενο”) που περιέχονται στην Εφαρμογή TLG αποτελούν ιδιοκτησία μας η οποία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων ή δικαιοδόχων μας η οποία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν ιδιοκτησία μας και/ή ιδιοκτησία δικαιοπάροχων ή δικαιοδόχων μας. Ενδέχεται να τερματίσουμε την περαιτέρω πρόσβασή σας στην Εφαρμογή TLG ή να αλλάξουμε την Εφαρμογή TLG ή να διαγράψουμε περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, διανείμετε ή προβείτε σε αποσυμπίληση του Περιεχομένου, ούτε θα χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρά μόνον όπως ενσωματώνεται ή απαιτείται για τη χρήση του Περιεχομένου.

Λογαριασμοί

Ορισμένες υπηρεσίες της Εφαρμογής TLG θα σας επιτρέψουν ή απαιτήσουν τη δημιουργία ενός λογαριασμού LEGO ώστε να συμμετάσχετε ή να εξασφαλίσετε πρόσθετα οφέλη. Δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις για το LEGO ID στο https://identity.lego.com/en-US/terms.

Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Εφαρμογή TLG ή τμήμα αυτής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις για το LEGO ID ή οποιονδήποτε ειδικό όρο σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Διανομείς/καταστήματα εφαρμογών

Αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες όροι χρήσης συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς μόνο, και όχι με τους Διανομείς / καταστήματα Εφαρμογών π.χ. Apple, Inc., Amazon, Samsung, κ.λπ. (“Διανομείς Εφαρμογών”). Εμείς, και όχι οι Διανομείς Εφαρμογών, είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την Εφαρμογή TLG και τις υπηρεσίες και το Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα σε αυτήν. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι Διανομείς Εφαρμογών δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή TLG.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι Διανομείς Εφαρμογών δεν θα έχουν καμία υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την Εφαρμογή TLG.

Συμφωνείτε ότι εμείς, και όχι οι Διανομείς Εφαρμογών, είμαστε υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οι οποίες σχετίζονται με την Εφαρμογή TLG ή την κατοχή και/ή την χρήση της Εφαρμογής TLG από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: (i) αξιώσεων περί ευθύνης προϊόντος· (ii) τυχόν αξίωση περί μη συμμόρφωσης της Εφαρμογής TLG με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή ρυθμιστική απαίτηση· και iii) αξιώσεις που απορρέουν από την προστασία καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία.

Συμφωνείτε ότι εμείς, και όχι οι Διανομείς Εφαρμογών, είμαστε υπεύθυνοι για τη διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και απαλλαγή από οποιαδήποτε αξίωση παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους που σχετίζεται με την Εφαρμογή TLG ή την κατοχή και χρήση της Εφαρμογής TLG από εσάς.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία η Αμερικανική Κυβέρνηση έχει επιβάλει εμπάργκο ή η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Αμερικανική Κυβέρνηση ως χώρα που “υποστηρίζει την τρομοκρατία”· και (ii) δεν συμπεριλαμβάνεστε σε κανέναν κατάλογο απαγορευμένων ή αποκλεισμένων μερών της Αμερικανικής Κυβέρνησης.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων μερών κατά τη χρήση της Εφαρμογής TLG (π.χ. δεν πρέπει να παραβιάζετε τους όρους της συμφωνίας σας για την ασύρματη υπηρεσία δεδομένων κατά τη χρήση της Εφαρμογής TLG).

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι Διανομείς Εφαρμογών και οι θυγατρικές τους είναι τρίτοι δικαιούχοι στους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης από εσάς, οι Διανομείς Εφαρμογών θα έχουν το δικαίωμα (και θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί το δικαίωμα) επιβολής των Όρων Χρήσης εναντίον σας ως τρίτοι δικαιούχοι αυτών.

Συμφωνείτε ότι η χρήση της Εφαρμογής TLG από εσάς υπόκειται στους Κανόνες Χρήσης που παρατίθενται στους εκείνη τη στιγμή τρέχοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Διανομέων Εφαρμογών για τη λήψη εφαρμογών μέσω του Διανομέα Εφαρμογών.

Αποζημίωση

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του(ων) ονόματος(ων) χρήστη, του(ων) κωδικού(ών) πρόσβασης και του(ων) λογαριασμού(ών) σας, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον(ους) λογαριασμό(ούς) σας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δια της παρούσης συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε εμάς, τους δικαιοπαρόχους, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες, τους αντιπροσώπους μας και λοιπούς εξουσιοδοτημένους χρήστες, και κάθε έναν από τους αντίστοιχους μεταπωλητές, διανομείς, παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές των προαναφερθεισών οντοτήτων, και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους, πράκτορες, αντιπροσώπους και διαδόχους των προαναφερθεισών οντοτήτων (συλλογικά “Τα Αποζημιούμενα Μέρη”), από και έναντι οιωνδήποτε και όλων των απωλειών, ζημιών, ευθυνών και κόστους (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διακανονισμού και οποιωνδήποτε νομικών ή λοιπών αμοιβών και εξόδων για τη διερεύνηση ή υπεράσπιση τυχόν αγωγών ή απειλούμενων αγωγών) που επιβάρυναν τα Αποζημιούμενα Μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση η οποία προκύπτει από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς ή αξιώσεων που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής TLG και/ή του(ων) λογαριασμού(ών) σας. Θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση τυχόν αξιώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να απασχολήσουμε ξεχωριστούς συμβούλους και να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος που διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς.

Θέματα δικαιοδοσίας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων. Συμφωνείτε στη λήψη κάθε μόνιμου μέσου σε ο,τιδήποτε προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους χρήσης ή την Εφαρμογή TLG και ότι αρμόδια είναι μόνο τα δικαστήρια της Δανίας και δια της παρούσης συναινείτε και δεσμεύεστε από την ατομική αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς επίλυσης τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τέτοια νόμιμα μέσα. Σημειώστε ότι το αναγκαστικό δίκαιο ενδέχεται να σας παρέχει το δικαίωμα κατάθεσης αγωγής σε άλλες δικαιοδοσίες. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ότι το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε Εφαρμογή TLG είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν μια Εφαρμογή TLG, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων τοπικών νόμων.

Τροποποίηση

Ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής, διαγραφής και/ή προσθήκης οποιουδήποτε τμήματος αυτών). Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιώδη τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση αποστέλλοντας e-mail στην τελευταία διεύθυνση e-mail που μας δώσατε, και/ή δημοσιεύοντας την εν λόγω τροποποίηση στους ιστοτόπους που καλύπτονται από αυτούς τους Όρους Χρήσης ή μέσω του σχετικού καταστήματος Εφαρμογών ή μέσω της ίδιας της Εφαρμογής. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θα ισχύσει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά από την αποστολή της ειδοποίησης σε εσάς μέσω email. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση, συναινείτε σε οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση. Σημειωτέον ότι, είστε πάντα υπεύθυνοι για την επικαιροποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας ώστε να μας παρέχετε την τρέχουσα διεύθυνση email σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση email που μας έχετε παράσχει δεν είναι έγκυρη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν είναι σε θέση να σας παραδώσει την ειδοποίηση που περιγράφεται παραπάνω, η αποστολή από εμάς του email που περιέχει την εν λόγω ειδοποίηση θα συνιστά, παρόλα αυτά, ισχύουσα ειδοποίηση οποιασδήποτε τροποποίησης περιγράφεται στην ειδοποίηση.