Sekretesspolicy

Senast ändrad: 8 februari 2024

AVSNITT 1: DATASKYDDSLAGEN OCH DINA DIGITALA RÄTTIGHETER

Vad handlar den här policyn om?

Välkommen till vår sekretesspolicy! Det är toppen att du vill veta mer om hur vi skyddar dina uppgifter. Den här policyn ger dig information om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker eller använder våra tjänster eller våra applikationer (appar). Policyn berättar också om dina rättigheter och hur lagen skyddar dig. Slutligen täcker denna sekretesspolicy både våra datainsamlingsaktiviteter online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in via våra olika kanaler, som webbplatser, appar, tredje parts sociala nätverk, butiker, försäljningsställen och evenemang.

Detta är vår övergripande sekretesspolicy. För vissa jurisdiktioner gäller ytterligare lands-/statsspecifika bestämmelser. Klicka här för att komma till de särskilda bestämmelserna.

Så om du letar efter mer information om hur vi samlar in, lagrar, använder och överför dina personuppgifter, då har du kommit rätt!

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

LEGO Koncernen består av flera olika juridiska enheter som är spridda över hela världen. Du kan läsa mer om LEGO Koncernen på https://www.lego.com/aboutus.

Denna sekretesspolicy utfärdas på uppdrag av alla företag i LEGO Koncernen, där LEGO System A/S är vår globala personuppgiftsansvariga (den som är ansvarig för uppgifterna). Under vissa omständigheter har lokala enheter inom LEGO Koncernen identifierat sin egen personuppgiftsansvarig för sitt land där lokal behandling äger rum. När vi använder ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna policy menar vi egentligen LEGO System A/S.

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som ansvarar för tillsynsfrågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta oss. Du kan även skicka ett brev till DSO på:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Danmark
   Att: DPO

Kom ihåg att inkludera ditt namn och landet som din förfrågan avser.

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter med avseende på de personuppgifter vi har om dig:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. I många fall finns denna information redan tillgänglig i dina onlinetjänster från oss. Din rätt till tillgång kan dock begränsas av lagstiftning, skydd av andra personers integritet och hänsyn till LEGO Koncernens affärsmetoder, know-how, affärshemligheter och interna bedömningar.

 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade, med de begränsningar som följer av lagstiftningen.

 • Begära radering Du har rätt att begära radering av dina uppgifter när:

 1. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlades för.
 2. Du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan berättigad anledning till behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen och det inte finns någon motiverad anledning att fortsätta behandlingen.
 4. Behandlingen är olaglig.

Observera att vi under vissa omständigheter kan vara skyldiga att behålla vissa av dina personuppgifter efter att du har begärt radering för att uppfylla våra juridiska eller avtalsenliga skyldigheter. Vi kan också tillåtas att behålla vissa av dina personuppgifter enligt gällande lagar för att tillgodose våra affärsbehov.

 • Begränsning av bearbetning av personuppgifter. Om du bestrider riktigheten av de uppgifter som vi har registrerat om dig eller lagenligheten av behandlingen, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med din rätt att invända, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter. Behandlingen kommer endast att begränsas till lagring tills det att uppgifternas korrekthet kan fastställas, eller det kan kontrolleras om vårt berättigade intresse åsidosätter dina intressen. Även när behandlingen av dina uppgifter har begränsats enligt beskrivningen ovan, kan LEGO Koncernen komma att behandla dina uppgifter på andra sätt om detta är nödvändigt för att göra gällande ett rättsligt anspråk, eller för att behandla tidigare insamlade uppgifter som du tidigare gett ditt samtycke till.
 • Invända mot behandling baserat på vårt berättigade intresse. Du kan alltid invända mot behandling av personuppgifter om dig som baseras på berättigat intresse. Om vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring och profilering i samband med sådan marknadsföring kommer din invändning alltid att upprätthållas. För invändningar mot behandling för andra ändamål kommer vi att genomföra ett avvägningstest för berättigat intresse och överväga om vi stödjer din invändning.
 • Dataportabilitet. Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format. Denna rättighet gäller för personuppgifter som endast behandlas med automatiska medel och som baseras på medgivande eller för att fullgöra ett avtal.
 • Andra rättigheter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

Övrig information: uppdateringar

Om vi ändrar hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i vår praxis och denna sekretesspolicy, så kom tillbaka ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.


AVSNITT 2: PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter samlar LEGO Koncernen in?

Personuppgifter är all information om en person som innebär att den personen kan identifieras. Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat tillsammans enligt följande:

 • Identitetsuppgifter såsom förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande unika identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön,
 • Kontaktuppgifter såsom faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer eller liknande kontaktuppgifter,
 • Finansiella uppgifter såsom bankkonto- och betalkortsuppgifter,
 • Transaktionsuppgifter innehåller information om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt från oss,
 • Tekniska data såsom IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsdata, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform, användar-ID, MAC-ID och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats,
 • Profiluppgifter såsom ditt användarnamn och lösenord,
 • Köpardata såsom köp eller beställningar som gjorts av dig, tjänster som begärts, belöningar eller förmåner som begärts eller använts, dina intressen, preferenser och feedback eller enkätsvar,
 • Användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster,
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata såsom dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, delta i utlottningar och andra pristävlingar och dina kommunikationspreferenser.
 • Spårningsdata såsom data om vilka sidor du besökte innan du landade på våra webbplatser, eller vart du gick efter att ha besökt vår webbplats, samt hur du interagerade med e-postmeddelanden eller andra meddelanden som vi skickat till dig (t.ex. om du raderade eller öppnade e-postmeddelandet).

Vi samlar även in, använder och delar Aggregerad data som statistiska eller demografiska data för varje ändamål. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter, men betraktas inte som personuppgifter eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som använder en viss webbplatsfunktion. I den händelse att vi kombinerar eller lägger till aggregerad data med dina personuppgifter, så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter, vilket betyder att de kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi använder Pseudonymiserade uppgifter för att minimera att uppgifterna kan kopplas till dig.

Pseudonymisering är en metod som ersätter eller tar bort information i datamängden som identifierar en individ, men som tillåter en personuppgiftsansvarig eller tredje part att med rimlig ansträngning återidentifiera personuppgifterna. Det är viktigt att vara medveten om att pseudonymisering, till skillnad från anonymisering, inte tar bort all identifierande information från data, utan minskar länkbarheten till en individs identitet.

Vi samlar inte proaktivt in några Särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om hälsa eller genetisk information, biometriska uppgifter för identifieringsändamål eller information om brottmålsdomar och brott.

Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till oss (vi kommer att meddela dig om så är fallet, till exempel genom att göra denna information tydlig i våra registreringsformulär), kanske vi inte kan förse dig med våra varor och/eller tjänster.

Hur samlar LEGO Koncernen in personuppgifter från dig?

Vi samlar in personuppgifter från följande källor:

 • Webbplatser omfattar alla webbplatser som drivs av eller för LEGO Koncernen, inklusive webbplatser som vi driver under våra egna domäner/webbadresser och miniwebbplatser som vi driver på tredje parts sociala nätverk som Facebook,
 • Mobilspel/appar såsom mobilspel eller applikationer som drivs av eller för LEGO Koncernen, till exempel smartphone-appar.
 • E-post, sms och andra elektroniska meddelanden som inkluderar elektronisk kommunikation mellan dig och LEGO Koncernen.
 • Kundtjänst såsom telefonsamtal eller samtal med vår kundtjänstpersonal i onlinechattar.
 • Butiker såsom butiker som förvaltas av eller för LEGO Koncernen.
 • **Registreringsformulär online ** såsom registrering till LEGO® Insiders-konto och prenumerationer på LEGO Life Magazine.
 • Offlineregistreringsformulär såsom tryckta registreringsformulär och liknande formulär som vi samlar in via till exempel post, demonstrationer i butik, tävlingar och andra kampanjer eller evenemang.
 • Kundtävlingar och utlottningar online
 • Vårt LEGO® Insiders-program såsom dina aktiviteter inom programmet.
 • Enkäter där du och/eller dina barn kan delta, både personligen och online.

Personuppgifter som LEGO Koncernen kan komma att samla in från tredje part

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt följande:

 • Tekniska data från följande parter:
 1. analysleverantörer;
 2. reklamnätverk; och
 3. leverantörer av sökinformation.
 • Kontakt-, finans- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster och betalnings- och leveranstjänster
 • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller -aggregatorer
 • Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor
 • Identitets-, kontakt- och inloggningsuppgifter från tredje part som du har instruerat att dela uppgifter med oss (till exempel för att logga in på ditt LEGO konto genom ett spel eller en social medietjänst från tredje part som Epic Games eller Facebook)
 • Identitets-, kontakt- och köparuppgifter från detaljhandels- och underhållningspartners, som Merlin Entertainments och certifierade LEGO Store-partners
 • Spårningsdata från en tredje parts plattform, t.ex. sociala medieplattformar eller sökmotorer, eller webbplatser som partnerwebbplatser eller applikationer

Hur använder LEGO Koncernen dina personuppgifter?

Ändamål och rättsliga grunder för behandling

LEGO® appar och onlinekanaler
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
använder en LEGO® app eller onlinekanal
 • Tekniska data
 • Användningsdata
 • Spårningsdata
 • Köparuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Vi samlar även in data med hjälp av cookies* på våra appar eller webbplatser (i den utsträckning du har samtyckt till användningen av cookies). Se avsnitt 3 i denna policy eller vår cookiepolicy för mer information om hur cookies fungerar och vilka typer av data de samlar in.
 • Om du vill skapa ett LEGO® Insiders-konto för att använda i våra appar och onlinekanaler, behandlar vi vissa av de identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för ett LEGO® Insiders-konto eller redigerar din profil.
*Om ett barn under 18 år besöker en webbkanal som är avsedd för barn men med en åldersgräns, ber vi om förälderns eller vårdnadshavarens samtycke innan vi samlar in personuppgifter från barnet (se avsnitt 4 i denna policy för mer information).
 • För att optimera användarupplevelsen och funktionaliteten i våra appar och onlinekanaler
 • För att leverera skräddarsydd marknadsföring, däribland retargeting för användare över 18 år, om du har gett oss ditt samtycke (se vår cookiepolicy för mer information)
 • För användare över 18 år, för att leverera ett skräddarsytt webbplatsinnehåll och upplevelser baserade på de uppgifter vi har om dig.
 • För att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra appar, webbplatser och tjänster (som LEGO® Insiders-programmet och LEGO.com preferenscenter.
 • För att säkerställa att innehåll från våra appar och webbplatser är optimerat för dig och för din dator eller enhet.
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner när du väljer att göra det.
 • För att hjälpa dig skapa ett LEGO® Insiders-konto.
 • För att verifiera och dokumentera att skaparen av ett LEGO® Insiders-konto inte är ett barn under 16 år.
 • För att kunna generera statistik och insikter baserade på aggregerad data för att förstå verksamhetens hälsa och mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer och kampanjer.
 • För att ge vuxna användare relevant marknadsföring både när du interagerar med oss i våra egna kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, söksajter, marknadsplatser).
 • Att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som ser ut som våra nuvarande kunder.
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges)
 • Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår leverans av en skräddarsydd webbplatsupplevelse.
 • Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna optimera och förbättra våra appar och onlinekanaler, att vara så relevanta för våra vuxna konsumenter som möjligt i våra marknadsföringsinsatser, såväl i våra egna kanaler som i tredjepartskanaler, för att säkerställa att våra appar och webbplatser fungerar smidigt för konsumenter och att säkerställa att vi inte behandlar några personuppgifter om ett barn under 16 år utan föräldrarnas samtycke.

Ordergenomförande
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
beställer från oss
 • identitetsuppgifter och kontaktuppgifter
 • köparuppgifter
 • finansiella uppgifter
 • Om du vill skapa ett LEGO® Insiders-konto för att använda i våra appar och onlinekanaler, behandlar vi vissa av de identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för ett LEGO® Insiders-konto eller redigerar din profil.
 • transaktionsuppgifter
 • tekniska data
 • för att uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig, vilket inkluderar behandling och leverans av dina beställningar och administration av dina rättigheter att returnera varor eller lämna in ett klagomål
 • För att följa lagstiftningen om t.ex. återkallelser av produkter, bokföring och konsumenträttigheter
 • Att veta vilka våra kunder är
 • För att du ska kunna lagra dina betalningsuppgifter, identitetsuppgifter och kontaktuppgifter eller liknande för att underlätta framtida köp eller interaktioner med oss
 • för att genomföra bedrägeribekämpningsaktiviteter
 • för att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga köpeavtal
 • rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR, i förhållande till vår efterlevnad av lagstiftning om t.ex. återkallelser av produkter, bokföring och konsumenträttigheter
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt legitima intresse av att känna våra kunder och ge dem en sömlös shoppingupplevelse
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att förhindra bedrägliga aktiviteter i samband med köp som görs på våra webbplatser

Kundtjänst
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
Interagerar med våra kundtjänstfunktioner
 • identitetsuppgifter och kontaktuppgifter
 • transaktionsuppgifter
 • användningsdata
 • tekniska data och information om tekniska problem
 • produktfrågor/reklamationer
 • Feedback (t.ex. vidarebefordrad via våra kommunikationskanaler eller sociala medier)
 • allmänna frågor
 • annan information eller innehåll om orsaken till din förfrågan
 • för att kunna hjälpa dig
 • för att hitta beställningar eller skicka ersättningar till dig
 • för att få insikter om hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster
 • för att agera enligt tillämplig lag för att svara på konsumentklagomål
 • För att fullfölja avtalet vi ingått med dig angående ditt köp från oss
 • ditt samtycke, paragraf 6(1)(a), GDPR, när du kontaktar vår kundsupport och ger oss information om din förfrågan
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera våra kundtjänster och produkter
 • rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR, i samband med att vi följer lagstiftningen
 • för att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga köpeavtal

Digital marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, push-meddelanden, app-meddelanden eller liknande direktmarknadsföring)
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
 • Prenumerera på en eller flera av våra digitala marknadsföringskommunikationer där opt-in-prenumeration krävs enligt lag
 • Har inte valt bort att ta emot en eller flera av våra digitala marknadsföringskommunikationer eller våra nyhetsbrev
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata
 • Nödvändiga identitetsuppgifter
 • Information om vilken typ av marknadskommunikation du öppnar och hur du interagerar med innehållet
 • För att kunna leverera vår digitala marknadskommunikation till dig
 • För att driva intern statistik och få insikter samt för att optimera och skräddarsy både innehållet och leveransen av vårt kommunikationsnyhetsbrev till dig som vill ta emot det
 • För att ge dig relevant marknadsföring baserat på dina intressen och preferenser både när du interagerar med oss i våra egna LEGO® kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser)
 • För att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som ser ut som våra nuvarande kunder ("look alike") eller säkerställa att våra nuvarande kunder inte riktas mot irrelevanta marknadsföringsmeddelanden ("undertryckande")
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, som tillhandahålls när du prenumererar på nyhetsbrevet
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR för att förstå vår marknadsföringseffektivitet utanför våra egna kanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser)
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR för att vi ska kunna rikta personlig marknadsföring till dig utanför våra egna varumärkeskanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser)
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt legitima intresse av att förse dig med relevant innehåll i ditt marknadsföringsmeddelande baserat på aggregerade insikter från kunder och användare på vår webbplats
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. vårt berättigade intresse är att få statistik för internt bruk för att förbättra våra produkter och tjänster

Marknadsföring via post, såsom kataloger
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
 • Handlar aktivt på vår hemsida
 • Har inte valt bort att ta emot marknadsföring via post från oss
 • Har aktivt begärt att få en LEGO® katalog
 • Tillåter en datamäklare från tredje part att skicka marknadsföringskataloger till dig
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata
 • Nödvändiga identitet- och kontaktuppgifter
 • För att skicka dig vår marknadsföring via post, såsom kataloger
 • För att dela med våra datamäklare och -aggregatorer för att säkerställa att du inte får en LEGO® katalog eller LEGO marknadsföring via post från oss båda samtidigt (även kallat dataundertryckning), eller vidarebefordra din begäran om avanmälan till dem (där de är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter)
 • Baserat på aggregerade data förstår relevansen och effektiviteten av vår marknadsföring mot dig för att hitta nya kunder som liknar dig
 • Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, av att skicka dig marknadsföring via post, såsom kataloger som innehåller liknande produkter som du har köpt (där du senare kan välja att avregistrera dig),
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, genom att skicka dig marknadsföring via post, såsom kataloger som du uttryckligen begärt från oss,
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att tillåta oss att använda andra uppgifter vi har om dig för att specifikt skräddarsy innehållet i marknadsföring vis post, såsom kataloger vi skickar till dig,
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i att säkerställa en bra LEGO® varumärkesupplevelse
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, för att förstå den allmänna effektiviteten av vår övergripande marknadsföring via post,
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, när du använder dina uppgifter för att bättre förstå egenskaperna och preferenserna hos vår befintliga kund och använda den för att hitta nya kunder som liknar dig,
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att vi ska kunna använda andra uppgifter vi har om dig för att specifikt skräddarsy innehållet i kataloger som vi skickar till dig.

Kontoadministration, statistik och insikter för LEGO® Insiders
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
Registrerar dig för och använder ett LEGO® Insiders-konto
 • Vi behandlar vissa identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du anger när du registrerar dig för ett LEGO® Insiders-konto eller redigerar din profil,
 • information om kortnumret i ditt LEGO® Insiders-konto,
 • transaktionsuppgifter och köparuppgifter om du har utnyttjat ditt medlemskap i LEGO® Insiders i samband med köp,
 • information insamlad med cookies (i den utsträckning du har samtyckt till användningen av cookies).
 • För att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i LEGO® Insiders och ge dig tillgång till medlemsförmåner,
 • för att vi ska kunna kommunicera med dig om ditt medlemskap i LEGO® Insiders,
 • för att se hur du har tjänat och spenderat dina LEGO® Insiders-poäng,
 • för att skapa en skräddarsydd upplevelse när du är inloggad på ditt LEGO® Insiders-konto, såsom att visa produkter som vi tror att du kanske gillar,
 • för att generera statistik och insikter baserade på aggregerad data för att förbättra LEGO® Insiders-programmet och skapa mer värde för våra kunder som registrerar sig. Detta kan till exempel vara att förbättra framtida val av belöningar och policyändringar för LEGO® Insiders-programmet. Vi gör detta för att kunna bedöma och optimera LEGO® Insiders-programmets hälsa och för att administrera, utveckla och marknadsföra programmet,
 • för att ge dig relevant marknadsföring baserat på dina intressen och preferenser både när du interagerar med oss i våra egna LEGO® kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser),
 • för att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som ser ut som våra nuvarande kunder ("ser likadana ut") eller se till att nuvarande kunder inte riktas mot irrelevanta marknadsföringsmeddelanden ("undertryckande").
 • För att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, som är vårt avtal med dig om ditt LEGO® Insiders-konto,
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att förse dig med relevant information när du använder våra plattformar
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges)
 • berättigat intresse, artikel 6.(1)(f), GDPR, i samband med generering av statistik och insikter baserade på aggregerad data
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, när du använder dina uppgifter för att bättre förstå egenskaperna och preferenserna hos vår befintliga kund och använda den för att hitta nya kunder som liknar dig
 • vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, för att förstå vår marknadsföringseffektivitet utanför våra egna kanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser)
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att vi ska kunna rikta dig med personlig marknadsföring utanför våra egna kanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser)

Personlig upplevelse och marknadsföring för LEGO® Insiders
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
Använder ditt LEGO® Insiders-konto där du har gett oss ditt samtycke för att ge dig relevant innehåll och relevanta upplevelser
 • Transaktionsuppgifter, spårningsdata och köparuppgifter om du har använt ditt LEGO® Insiders-medlemskap i samband med köp, vilket inkluderar information om vilka webbsidor du använder på LEGO.com och vilka produkter du klickar på när du är inloggad på ditt LEGO Insiders-konto,
 • information om vilka e-postmeddelanden eller andra marknadsföringsmeddelanden du öppnar och klickar på,
 • information insamlad med cookies (i den utsträckning du har samtyckt till användningen av cookies)
 • information om vilka tävlingar eller utlottningar du deltar i
 • information om vilka produkter du har registrerat på ditt LEGO® Insiders-konto.
För att vi automatiskt ska kunna skräddarsy vår marknadsföring och dina upplevelser till dig och dina personliga intressen genom att förutspå dina preferenser baserat på din personliga information, däribland information om saldon för LEGO® Insiders-poäng, historik för inlösta Insiders-poäng, medlemsaktivitet, köphistorik, produktpreferenser, cookiedata online (om du väljer att göra det separat), dina platsdata och all annan information som är kopplad till ditt LEGO Insiders-konto.
 • Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med avancerad analys. Du kan välja att ge ditt samtycke när du skapar ett LEGO® Insiders-konto eller på din kontosida på LEGO insiders,
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med ditt personliga flöde på LEGO.com,
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges).

Tävlingar, utlottningar, marknadsföring och andra kampanjer
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
Deltar i en tävling eller utlottning eller får meddelanden från oss om tävlingar, utlottningar, kampanjer eller erbjudanden
 • identitetsuppgifter
 • kontaktuppgifter
 • för att administrera tävlingar och utlottningar
 • för att generera statistik och insikter baserade på aggregerad data, så att vi kan fastställa hälsan i vår verksamhet och i våra kampanjer och kampanjer
 • för att kontakta dig om du vinner ett pris
 • för att uppfylla krav i lagstiftningen
 • för att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, som vi avtalat med dig angående villkoren för tävlingen eller utlottningen
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR i samband med generering av statistik och insikter baserade på aggregerad data och i samband med att vi kontaktar dig om du vinner ett pris
 • rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR.

LEGO Koncernens egna sociala nätverk
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
Interagerar med LEGO Koncernens sociala nätverk (t.ex. LEGO® Life, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders community och LEGO Ideas.Information som du har gjort tillgänglig, genom t.ex. kommentarer, bilder, designer, reaktioner, delning av våra inlägg på sociala medier eller annat användargenererat innehåll.
 • för att svara på dina frågor
 • för att rapportera om och analysera användarengagemang på plattformen
 • för att ge dig möjlighet att påverka vilka nya produkter vi lanserar
 • för att du ska kunna dela information med andra användare.
 • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med att vi svarar på dina frågor och gör rapporter och analyser om användarengagemang
 • för att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, som vi avtalat med dig angående tilldelning av immateriella rättigheter
 • ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med avancerad analys och innehåll som du lägger upp på våra sociala nätverk.

Sociala nätverk från tredje part
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
interagerar med funktioner för sociala nätverk från tredje part, till exempel ”gilla”-funktioner*

*De sociala medieplattformarna kan använda personuppgifter som samlats in från LEGO Koncernens sociala nätverkskonto på sin plattform för sina egna ändamål enligt beskrivningen i deras egna sekretesspolicyer
 • information som du har gjort tillgänglig, vilket kan inkludera demografisk information om dig och var du bor, dina kommentarer, reaktioner, delning av våra inlägg på sociala medier eller annat användargenererat innehåll
 • analytiska resultatdata för inlägg på sociala medier och digitala annonser
 • för att rapportera om och analysera användarengagemang genom innehåll som publiceras på plattformen/plattformarna
 • för att ge dig möjlighet att påverka vilka nya produkter vi lanserar
berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med analys och rapportering om användarengagemang och efterprestation

Livestreaminghändelser (i butik och online)
Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
deltar direkt i eller filmas i publiken eller i bakgrunden på ett livestreamat evenemang av en tillfällighet*

 • Områden kommer att vara tydligt markerade, och vi kommer att få samtycke för personer som är direkt med
Livestream på film av evenemanget, som visar personer i inspelningsområdet
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Spårningsdata
 • för att kunna presentera evenemang som livestreamas för att interagera med konsumenter
  • med ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med ditt direkta deltagande i sådana livestreamade evenemang
  • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med att personer filmas i publiken eller i bakgrunden på ett livestreamat evenemang av en tillfällighet

  Videoövervakning (i butiker och andra relevanta platser inom LEGO Koncernen)
  Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
  besöker en LEGO® Store eller en annan allmänt tillgänglig anläggning inom LEGO Koncernenvideofilmer från våra lokalerFör att förhindra och dokumentera brottsliga överträdelser, däribland påtvingat inträde, rån, stöld, misshandel eller bedrägeri, och för att tillhandahålla säkerhet och trygghet för anställda. för att analysera fotgängare, butikslayout och serviceerbjudanden i butik för att möjliggöra bästa möjliga butiksupplevelse.berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med förhindrande av lagbrott eller brott som begås på LEGO® platser

  Affärspartners och handelsförbindelser
  Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
  ingår en kommersiell relation med oss som företag eller privatperson
  • Identitetsuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Transaktionsuppgifter
  • Köparuppgifter
  • Andra personuppgifter som du ger oss
  • för att kunna hantera den kommersiella relationen med dig eller ditt företag
  • för att uppfylla våra skyldigheter i den kommersiella relationen
  • för att utföra ett kontrakt, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga avtal
  • berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att hantera vår relation med dig eller ditt företag

  Undersökning
  Vad du görVad vi samlar inDärför samlar vi in detRättslig grund om du är bosatt inom EU/EES
  deltar i enkätundersökningar, fokusgrupper eller annan undersökning
  • identitetsuppgifter
  • kontaktuppgifter
  • foton eller videor (om forskningen utförs personligen)
  • andra personuppgifter som du ger oss
  • för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster
  • för att utveckla och förbättra nya produkter
  för att utföra ett kontrakt, artikel 6.(1)(b), GDPR i förhållande till att enkätdeltagaren kan tas bort

  Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, reglerande, skattemässiga, bokförings- eller rapporteringskrav. Vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål, eller om vi rimligen tror att det finns en möjlighet till tvist angående vår relation med dig.

  För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt tillämpliga rättsliga, regleringsmässiga, skatte-, redovisnings- eller andra krav.

  Vem delar LEGO Koncernen personuppgifter med?

  Överföring av uppgifter till andra företag

  Våra dotterföretag (övriga företag i LEGO Koncernen) kan ibland behöva åtkomst till dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig för vår eller deras egen räkning. De behöver dina personuppgifter så att vi eller de kan utföra de aktiviteter som anges i tabellen ovansummary>, däribland för att till exempel:

  • leverera de produkter och tjänster du beställt
  • få kontakt med dig angående ditt konto eller transaktioner
  • skicka information om våra webbplatser, appar och policyer
  • skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig
  • skicka produktkataloger och annat tryckt marknadsföringsmaterial till dig,
  • behandla information som dotterföretaget har ett formellt avtal om att behandla för vår räkning, t.ex. genomföra ett köp som du gjort, hantera ditt LEGO® konto, din kontoaktivitet på ditt LEGO Insiders-konto, och/eller hantera dina preferenser i vårt preferenscenter på LEGO.com eller i våra cookieinställningar,
  • intern forskning, analys och rapportering
  • identifiera, revidera och stoppa aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller bryta mot lagen.

  Överföringar till LEGO Koncernens företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet baseras på bindande företagsregler.

  Överföring av uppgifter till andra företag

  Se vår kategorilista över betrodda tredje parter som vi kan överföra dina uppgifter till här. Vi behandlar personuppgifter med tredje parter/leverantörer inom följande kategorier:

  • IT-tjänsteleverantörer. Vi använder ett antal betrodda partner världen över för att tillhandahålla IT-tjänster och administrationstjänster – både för våra kund- och partneraktiviteter, samt för våra interna IT- och administrationssystem
  • Globala betalningsleverantörer och bearbetningspartners. Dessa hjälper oss säkerställa en säker och effektiv betalningsprocess såväl på webben, i butik och via fakturering eller penningöverföring
  • Molnlagringspartners. Vi lagrar våra och dina data på säkra datacenter.
  • Partner och byråer för att förebygga och upptäcka bedrägerier. Dessa samarbetar med LEGO Gruppen för att säkerställa att LEGO Koncernen inte blir bedragen.
  • Lager-, förpacknings-, frakt- och leveranspartners. Dessa hjälper oss att få våra produkter i händerna på våra kunder och affärspartners.
  • Partner inom tryck- och posttjänster. Dessa hjälper oss att se till att du får kataloger, tidskrifter eller annat tryckt marknadsföringsmaterial skickat till dig.
  • Datamäklare och -aggregatorer Dessa hjälper oss att nå potentiella nya kunder med kataloger, tidskrifter och annan tryckt eller digital marknadsföring och reklam. De hjälper oss även att förhindra att du t.ex. får mer än en LEGO® katalog samtidigt.
  • Marknadsförings- och reklampartners Dessa hjälper oss erbjuda skräddarsydda annonser, marknadsföring, utlottningar, tävlingar och kampanjer, både när du interagerar med LEGO Koncernen på vår webbplattform, i sociala medier, i butik eller på annat sätt. De hjälper oss dessutom att hitta nya potentiella kunder att skicka marknadsföringsmeddelanden (även kallade ”look alike”) till, eller hjälper oss att bättre säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till kunder som inte är intresserade av produkten eller tjänsten i fråga (även kallat ”dataundertryckning”).
  • B2B-partners inklusive Merlin Entertainments och LEGO® Certified Stores partners. Dessa hjälper oss driva erbjudanden, utlottningar, tävlingar och kampanjer, som LEGO® Insiders-program eller LEGO Family Club, samt tillhandahålla skräddarsydda annonser och kundinsikter.
  • Sociala mediepartners och sökplattformar online. Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen på plattformar som du använder och gör det möjligt för oss att tillhandahålla skräddarsydd marknadsföring för våra produkter samt ger oss en bredare förståelse för hur våra kunder och konsumenter interagerar med oss via dessa plattformar och partners.
  • Leverantörer av enkäter, frågeformulär och produktrecensioner. Dessa hjälper oss att få din viktiga feedback om din LEGO® upplevelse.
  • Skatte- och tullmyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter globalt. Dessa kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
  • Professionella rådgivare. Inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag globalt. Dessa tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster till LEGO Koncernen.
  • Samarbetspartners för spelplattformar Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen och länka ditt LEGO® konto till det konto på spelplattformen där den funktionen finns tillgänglig.

  Andra användningsområden och upplysningar

  Vi kommer även att använda och upplysa om personuppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga, (a) för att följa gällande lagar (vilket kan inkludera lagar utanför det land du bor i), (b) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför det land du bor i), c) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och (d) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och våra dotterbolags, din eller andras.

  Dessutom kommer vi att använda, avslöja eller överföra personuppgifter till en tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, gemensamt företagande och uppdrag.

  Överföringar till tredje land

  LEGO Koncernen kan komma att överföra personuppgifter till organisationer i så kallade tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Sådana överföringar kan göras om något av följande villkor gäller:

  • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i landet i fråga, eller
  • Binding Corporate Rules (BCR – bindande företagsregler) finns på plats (för interna överföringar mellan företag), eller
  • Standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) används. eller
  • Undantag i särskilda situationer gäller, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller ditt samtycke till den specifika överföringen.

  AVSNITT 3: COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER ("COOKIES") Cookies är små datafiler som din webbläsare sparar i din dator eller i andra apparater. Cookies varken innehåller eller samlar information på egen hand. När en server läser filerna via en webbläsare kan de dock hjälpa en webbplats att fungera mer användarvänligt – till exempel genom att komma ihåg tidigare inköp eller kontouppgifter.

  För mer information om cookies och hur du hanterar dem, kan du läsa vår cookiepolicy och cookiedeklaration, eller klicka på dina cookieinställningar på LEGO.com eller i det digitala spelet eller appen (i förekommande fall).


  AVSNITT 4: INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

  Information till föräldrar: så hanterar LEGO Koncernen personuppgifter för barn

  Så skyddar vi barn online

  Vi tycker att det är väldigt viktigt att skydda barn när de är online och har infört extra integritetsprocesser för att se till att vi håller våra yngsta fans säkra när de använder våra webbkanaler. Vissa funktioner har åldersgränser för att förhindra att barn oavsiktligt använder sådana funktioner. Vi gör även allt vi kan för att säkerställa att vi inte medvetet samlar in, lagrar, använder eller behandlar personuppgifter från barn som använder funktionerna utan vårdnadshavares godkännande.

  Vi har anslutit oss till ett digitalt barnsäkerhetsprogram som granskar vårt företag varje år för att se till att vi följer reglerna när vi interagerar med barn online.

  När det gäller personuppgifter ber vi om föräldrarnas samtycke för alla som är under 16 år (eller äldre, i länder där lokala lagar kräver det).

  Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

  När vi ska behandla barns personuppgifter vidtar vi särskilda åtgärder för att skydda deras integritet. Några exempel:

  • Vi ser till att vi talar om för föräldrar vilka personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar om deras barn och berättar om vi överför uppgifterna eller inte.
  • Uppfyller lagkrav genom att be om vårdnadshavares samtycke att samla in, använda och behandla barns uppgifter och ber om samtycke för att skicka information om våra produkter och tjänster till deras barn.
  • Vi begränsar insamling, lagring, användning och behandling av personuppgifter från barn så att endast de uppgifter som verkligen behövs för att de ska kunna delta i webbaktiviteter samlas in.
  • Vi ger föräldrar åtkomst eller möjlighet att begära tillgång till personuppgifter som vi har samlat in från deras barn – föräldrar kan också be att få sina barns personuppgifter ändrade eller raderade.

  Insamling och användning av barns uppgifter

  Vissa av våra webbplatser, kanaler och appar är utformade för familjer och användare av alla åldrar, andra är avsedda att användas främst av barn. När vi samlar in personuppgifter från ett barn behåller vi bara informationen under den tid vi behöver den för att tillhandahålla en tjänst eller under den tid det är ett rättsligt krav att behålla den.

  Barn kan välja att dela sin information med oss, men det finns funktioner på våra webbplatser som inte fungerar om de inte lämnar uppgifterna till oss. Om personuppgifter krävs för vissa funktioner ber vi endast om de uppgifter som krävs för att delta i aktiviteten.

  Här följer några exempel på tillfällen när vi samlar in barns uppgifter:

  • När ett barn registrerar sig på webbplatsen. Barn kan registrera sig på våra webbplatser för att få tillgång till en mängd olika tjänster inklusive innehåll, spel och tävlingar. Under registreringen kan vi be barnet att lämna sin förälders eller vårdnadshavares e-postadress, barnets förnamn, kön, födelsedatum, användarnamn och lösenord. Vi använder informationen av säkerhetsskäl och för att skicka aviseringar. Vi rekommenderar starkt att barn skapar ett användarnamn som inte innehåller någon personlig information.
  • När barn delar innehåll som de själva har skapat. Vissa av våra webbplatser tillåter barn att själva skapa eller använda innehåll. Eftersom endast en del av dessa funktioner kräver personuppgifter från barnet kräver inte alla aktiviteter förälders eller vårdnadshavares samtycke. När en aktivitet potentiellt kan tillåta ett barn att dela personlig information ber vi föräldern eller vårdnadshavaren om ett ”verifierat föräldrasamtycke” (vilket är en högre nivå av föräldrasamtycke). Exempel på personuppgifter kan vara historier, fält med fritext, teckningar som möjliggör text eller information i fritextformat, fotografier av barnet, ljudklipp, filmklipp eller annat innehåller eller beständiga identifierare som tydligt identifierar barnet på något sätt.
  • När barnen deltar i tävlingar och utlottningar. Om ett barn vill delta i en tävling ber vi om de personuppgifter vi behöver för att ett barn ska kunna delta. Vi ber normalt endast om barnets förnamn (så vi kan skilja mellan barn från samma familj) och e-postadressen till en förälder eller vårdnadshavare (så att vi uppfyller lagkraven att meddela ansvarig vuxen). Vi kontaktar endast föräldern om barnet vinner tävlingen eller utlottningen för att få reda på vart priset ska skickas. Om tävlingen innebär att barnet ska skapa innehåll för att delta kan vi behöva be om föräldrasamtycke via e-post i förväg så att vi uppfyller integritetskraven gällande innehåll som barn själva skapat (se informationen ovan om innehåll skapat av barn). Utan samtycke får barnet inte delta i tävlingen.
  • När barn får e-post från oss. Vi kan behöva be om ett barns kontaktuppgifter (inklusive deras e-postadress) så att vi kan svara på en fråga de har ställt till oss. Om vi behöver kontakta barnet igen, t.ex. för att besvara ytterligare en fråga, ber vi om e-postadressen från en förälder eller vårdnadshavare. Vi behåller då barnets kontaktuppgifter endast under den tid det tar oss att uppfylla en begäran och använder inte uppgifterna för något annat syfte. Om vi behöver ett barns kontaktuppgifter för fortlöpande kommunikation ber vi om en förälders eller vårdnadshavares e-postadress så snart vi kan så att vi kan hålla den vuxna informerad om de uppgifter som vi samlar in och för att ge föräldern möjlighet att be oss sluta samla in uppgifter. Föräldrar eller vårdnadshavare kan stoppa all kommunikation vi har med deras barn när som helst genom att följa avprenumereringslänken som finns i alla meddelanden (om det finns fler än ett slags kommunikation kanske den vuxna måste avprenumerera på samtliga). Alternativt kan de kontakta LEGO® kundtjänst.
  • När barn får push-notiser i appen. Många appar skickar “push-meddelanden” till sina kunders mobiltelefoner eller enheter för att berätta om uppdateringar (ibland även när appen inte används). Vissa av våra appar är avsedda att användas av barn. Vi ber barnen att ange förälderns eller vårdnadshavarens e-postadress så att vi kan berätta för den vuxna om barnets begäran innan vi skickar pushnotiser till barnet från våra appar. Vi kopplar inte ihop enhetsidentifieraren med några andra personuppgifter utan föräldrasamtycke. Om du vill att ditt barn inte längre ska få pushnotiser från en av våra appar kan du när som helst ändra inställningarna på barnets enhet.
  • När vi samlar in platsinformation. Vissa av våra webbplatser, kanaler och appar är utformade för barn. Vi begär samtycke från förälder eller vårdnadshavare via e-post innan vi samlar in information om barnets adress och koordinater. Det gör vi för att sådan information gör att vi på ett effektivt sätt kan identifiera ett visst barn. Vi kräver dock inte förälders godkännande för att samla in information om ett barns stad, land eller region så länge informationen inte kopplas direkt till ett visst barn. Orsaken är att sådan allmän information inte kommer att göra det möjligt för oss att identifiera ett visst barn. Om du vill att vi inte ska samla in den här typen av platsinformation kan du när som helst justera inställningarna på barnets enhet. Alternativt kan du kontakta LEGO kundtjänst.
  • När vi samlar in “beständiga identifierare”. För att ge besökare på våra onlinekanaler mer relevanta och personliga onlineupplevelser samlar vi in vissa typer av information (t.ex. information om IP-adresser, mobilenhetsidentifierare, webbläsare, internetleverantörer, hänvisande sidor, utgångssidor, besöksfrekvens, operativsystem, datumstämplar, tidsstämplar och klickströmsdata). Denna information samlas in med hjälp av tekniker som cookies, pixlar, flash-cookies, webbfyrar och andra unika identifierare (se avsnittet om cookies i denna sekretesspolicy). Vi kan samla in uppgifterna själva eller be en tredje part att behandla uppgifter för vår räkning. Vi använder uppgifterna för att ge barnen åtkomst till webbfunktioner och aktiviteter, anpassa innehåll, förbättra våra webbkanaler, analysera webbkanalens prestanda och skapa anonyma rapporter. Om vi vill samla in barnens personuppgifter av något annat skäl, kontaktar vi barnets förälder eller vårdnadshavare i förväg för ett samtycke. En lista över tredjepartsoperatörer som samlar in “beständiga identifierare” på våra webbplatser och appar finns i vår Cookie Policy och Cookie Declaration.

  Så ber vi om förälders godkännande

  Vi använder olika typer av godkännande från förälder beroende på vilken typ av personuppgifter vi behandlar och för vilket ändamål.


  Be om förälders godkännande via e-post
  Om vi behöver samla in ett barns personuppgifter för att tillhandahålla en tjänst som barnet vill använda kommer vi att be om föräldrasamtycke i enlighet med rättsliga krav (t.ex. COPPA för USA och GDPR för EU). Vi kontaktar barnets förälder eller vårdnadshavare via e-post och förklarar vilka uppgifter vi samlar in, hur vi planerar att använda dem och ber föräldern att ge eller neka sitt samtycke. Om vi inte får förälders godkännande inom rimlig tid raderar vi alla uppgifter som vi har samlat in från barnet, inklusive den vuxnas kontaktinformation som vi bett om för att kunna begära samtycke.


  Att be om ett verifierat medgivande från förälder’
  Om ett barn vill dela personuppgifter offentligt eller genom en tredje part via en av våra webbplatser eller digitala upplevelser, kommer vi att be om ett föräldrasamtycke på en högre nivå än det e-postmeddelande som beskrivs ovan. Vi kan begära verifiering med kreditkort eller en annan betalningsmetod (med en nominell avgift) eller genom att granska förälderns statligt utfärdade ID.


  Vad händer om en förälder eller vårdnadshavare inte blivit kontaktad för medgivande?
  Om ett barn under 16 år besöker en webbkanal som är avsedd för barn men med en åldersgräns, skickar vi e-post till barnets förälder eller vårdnadshavaren innan vi samlar in personuppgifter från barnet. Om du tror att ditt barn deltar i en onlineaktivitet som samlar in deras personuppgifter och du eller en annan förälder/vårdnadshavare inte har fått ett e-postmeddelande som kontaktar dig för medgivande vänligen kontakta oss. Vi använder inte e-postadresser som vi fått för föräldrasamtycke för andra skäl, om inte den vuxna uttryckligen valt att erhålla marknadsföring vi e-post eller deltagit i en aktivitet som möjliggör e-postkontakt.

  Föräldrars val och kontroller

  Föräldrar eller vårdnadshavare kan när som helst neka oss att använda eller samla in ytterligare personuppgifter från deras barn. Föräldrar eller vårdnadshavare kan be oss radera de personuppgifter som vi samlat in i samband med deras barns konto från våra register. Eftersom personuppgifter krävs för vissa tjänster kan det om vi raderar barnets uppgifter resultera i att ett konto, medlemskap eller tjänst inte längre är tillgängligt för barnet i framtiden.
  Om ett barn har registrerat ett LEGO Account kan föräldrar eller vårdnadshavare få åtkomst till, ändra eller radera personuppgifter som vi samlat in om barnet genom att:

  • använda barnets användarnamn och lösenord för att logga in till barnets LEGO Account, eller
  • kontakta LEGO kundtjänst

  Om du föredrar att kontakta oss, vänligen meddela oss ditt barns användarnamn tillsammans med ditt eget telefonnummer och e-postadress. Vi måste bekräfta att du är barnets förälder eller vårdnadshavare innan vi beviljar dig åtkomst till barnets personuppgifter. Vi besvarar din förfrågan inom en rimlig tid.


  AVSNITT 5: INFORMATION FÖR BARN

  Information för barn: Barnvänlig sekretessinformation

  Vilka är vi?

  Vi är LEGO Koncernen och vi vill inspirera och utveckla framtidens byggare. Vi tillverkar massor av produkter som LEGO® klossar och set samt digitala appar och spel. Vi driver även butiker runt om i världen och på internet, och vi driver webbplatsen LEGO.com.

  I denna sekretesspolicy berättar vi hur vi använder dina personuppgifter så att du vet vad som händer med dem när du ger dem till oss.

  Ibland finns det länkar till andra sidor. Det kan vara bra att be en vuxen om hjälp med dessa, eftersom de kan vara förvirrande ibland.

  Personuppgifter? Vad är det?

  Dina personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera dig. Du kanske redan vet att det kan vara saker som ditt namn eller ett foto av dig, men det är även saker som din e-postadress eller ditt användarnamn på nätet.

  LEGO Koncernen använder många olika personuppgifter. Om du vill veta mer, be en vuxen att hjälpa dig att läsa hela sekretesspolicyn.

  Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Den främsta anledningen till att vi behöver använda dina personuppgifter är för att veta vem du är.

  Om du är inloggad på en av våra appar eller ett av våra spel så använder vi dina personuppgifter för att hålla reda på hur långt du nått i spelet, för att hjälpa dig att hålla kontakten med dina vänner i appen eller spelet, eller för att låta dig spara innehåll som du har laddat upp till ditt LEGO Account.

  Ibland använder vi också dina personuppgifter när du deltar i ett evenemang eller i en tävling vi anordnar för att se till att du får ditt pris om du vinner.

  Om vi inte har dina personuppgifter kan vi kanske inte göra vissa saker åt dig. Vi kanske inte kan komma ihåg hur långt du nått i ett visst spel, eller låta dig ladda upp foton för att dela med vänner.

  Om du vill veta mer om vad vi gör med dina personuppgifter kan du be en vuxen att läsa hela sekretesspolicyn med dig, så att det är lättare att förstå detaljerna.

  Så kan ni använda mina personuppgifter till vad som helst?

  Nix! Vi får bara använda dina personuppgifter för vissa ändamål.

  Vi tillhandahåller många onlinetjänster, och det finns vissa regler som säger att vi måste använda dina personuppgifter för att kunna göra vårt arbete och leverera tjänsten till dig, och det kan vi göra utan att fråga dig först.

  Men ibland behöver vi få samtycke från dina föräldrar. Om du eller dina föräldrar (eller vårdnadshavare) säger nej kommer vi inte (och kan inte) använda dina personuppgifter.

  Kan någon annan se mina personuppgifter?

  Ibland behöver vi dela dina personuppgifter för att kunna göra vårt jobb. Vi är väldigt försiktiga med hur vi gör detta, vilket innebär att det finns ännu fler regler.

  Vi kan behöva dela dina uppgifter med din familj om de hjälper dig. Vi kan också behöva dela dina uppgifter med andra personer. Be en vuxen hjälpa dig att läsa hela vår sekretesspolicy, cookiepolicy och cookiedeklaration.

  Behåller ni mina personuppgifter för alltid?

  Vi får bara behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem. Denna period kan variera beroende på omständigheterna.

  Kan jag bestämma vad som händer med mina personuppgifter?

  Ja, det kan du. Du har något som kallas ”rättigheter” när vi använder dina uppgifter. En av dessa är rätten att veta vad vi gör med dem. Det är vad den här sidan är till för.

  Du kan be oss att berätta vilka personuppgifter vi har om dig, eller så kan du be oss att sluta använda dem eller radera dem. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du berätta det för oss, så rättar vi till det.

  Vilka rättigheter du har beror på vad vi använder dina uppgifter till, och det kan du läsa mer om i denna sekretesspolicy. Be en vuxen hjälpa dig att läsa den.

  Vem ser till att ni följer alla regler?

  Vi har en person här på LEGO Koncernen som kallas dataskyddsombud, och deras jobb är att skydda dina uppgifter. Det betyder att de ser till att vi följer alla regler och att dina uppgifter är säkra. Om de ser att något är fel, så berättar de för oss hur vi kan åtgärda det.

  Det är väldigt viktigt för oss att dina uppgifter hålls säkra och att vi följer alla regler. Om du är orolig för vad vi gör med dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

  Det finns också en myndighet som ser till att företag som vi följer reglerna och den rättar oss om vi gör fel. Du kan även maila eller skriva till dem. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

  Om vår webbplats

  Precis som många andra webbplatser laddar vår webbplats ner små filer som kallas ”cookies” till din dator. Dessa hjälper vår webbplats att fungera på rätt sätt när du använder den. Du kan läsa mer om cookies i vår Captain Safety-video, här.


  LEGO BrickLink, Inc. Sekretesspolicy