Informacje prawne

Przeczytaj Politykę prywatności

Przeczytaj o uczciwych działaniach

Broszura o uczciwych działaniach

Warunki korzystania z aplikacji

Pliki cookie

Responsible Disclosure Policy

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki przed skorzystaniem z Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki, prosimy nie korzystać z Witryny.

Witryna stanowi własność będącej jej operatorem firmy LEGO A/S, przedsiębiorstwa zarejestrowanego na mocy prawa duńskiego z główną siedzibą w Danii. Firma LEGO A/S utrzymuje Witrynę dla użytkowników w celach rozrywkowych i informacyjnych. Użytkownicy mogą korzystać z Witryny. Dozwolone jest pobieranie materiałów prezentowanych w Witrynie w niekomercyjnych celach, wyłącznie do użytku prywatnego, pod warunkiem zachowania w niezmienionej formie wszystkich informacji w zakresie praw autorskich, znaków towarowych i wszelkiej własności. Nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, prezentowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie zawartości Witryny, między innymi tekstu, obrazów, dźwięku i materiałów wideo,  w celach prezentacji publicznej lub komercyjnych bez pisemnej zgody firmy LEGO A/S. W przypadku usług świadczonych przez Grupę LEGO w witrynie internetowej shop.LEGO.com podmiot z Grupy LEGO może działać jako lokalny sprzedawca dla działalności shop.LEGO.com. Informacja o podmiocie z Grupy LEGO działającym jako sprzedawca zostanie wyraźnie podana w lokalnej witrynie shop.LEGO.com.

Regulamin

  1. Użytkownik powinien założyć, że cała zawartość Witryny jest chroniona prawami autorskimi, z wyjątkiem oznaczonych przypadków; z zawartości można korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i postanowieniami. LEGO A/S nie gwarantuje ani nie stwierdza, że użycie materiałów prezentowanych w Witrynie nie będzie stanowić naruszenia praw podmiotów trzecich niebędących własnością spółki LEGO A/S ani z nią niestowarzyszonych. Obrazy stanowią własność spółki LEGO A/S lub używa ich ona za zgodą właścicieli. Użycie tych obrazów przez użytkownika lub inne osoby upoważnione przez użytkownika jest zabronione z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie obrazów może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków handlowych, przepisów ochrony prywatności i wizerunku publicznego oraz regulacji prawnych dotyczących komunikacji.

  2. Firma LEGO A/S dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności informacji w Witrynie. Firma LEGO A/S jednak nie gwarantuje w jakikolwiek sposób dokładności informacji. Firma LEGO A/S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w zakresie zawartości Witryny.

  3. Użytkownicy przeglądają witrynę i korzystają z niej na własne ryzyko. Firma LEGO A/S i inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie zawartości Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, podlegające odszkodowaniu i inne szkody wynikające z uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Bez ograniczania powyższych warunków cała zawartość Witryny jest dostarczana użytkownikowi w stanie „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych wyłączenie gwarancji dorozumianych nie jest dozwolone, więc niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do działań użytkownika. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami w zakresie ograniczania lub wyłączania gwarancji dorozumianych. Firma LEGO A/S nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powodowane między innymi przez wirusy, w odniesieniu do sprzętu komputerowego lub innej własności w kontekście uzyskiwania dostępu do Witryny, korzystania z niej lub pobierania dowolnych materiałów, danych, tekstu, obrazów, zawartości wideo lub dźwięku z Witryny.

  4. Wszelkie informacje lub materiały przesyłane do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych mediów, między innymi dane, pytania, komentarze i sugestie, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszelka zawartość transmitowana lub publikowana może zostać użyta przez firmę LEGO A/S lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, co obejmuje między innymi reprodukcję, ujawnienie, transmisję, publikację, prezentację i przekazanie. Ponadto firma LEGO A/S ma prawo do użycia wszelkich idei, pomysłów, metod lub technik zawartych w komunikacji  do Witryny w dowolnym celu, obejmującym między innymi opracowywanie, produkcję i sprzedaż produktów  przy wykorzystaniu takich informacji.

  5. Znaki towarowe i logo prezentowane w Witrynie są znakami towarowymi Grupy LEGO. Żadna informacja znajdująca się w Witrynie nie może być interpretowana, w sposób dorozumiany, na podstawie zasady estoppel lub innej, jako licencja lub zezwolenie na użycie jakiegokolwiek znaku towarowego prezentowanego w Witrynie bez pisemnej zgody Grupy LEGO lub podmiotu trzeciego będącego właścicielem takiego znaku towarowego. Aby uzyskać informacje dotyczące użycia znaków towarowych, należy zapoznać się z Zasadami Grupy LEGO dotyczącymi uczciwych działań.

  6. Grupa LEGO nie przeprowadziła kontroli wszystkich witryn połączonych z Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość stron zewnętrznych lub innych witryn połączonych. Przejście do stron zewnętrznych lub innych witryn odbywa się na ryzyko użytkownika.

  7. Witryna może zawierać łącza do witryn sieci Web kontrolowanych przez podmioty trzecie, inne niż Grupa LEGO. Łącza takie są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Grupa LEGO nie kontroluje takich witryn sieci Web i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Fakt obecności w Witrynie łączy do innych witryn nie oznacza popierania ani zalecania przez Grupę LEGO korzystania z takich witryn ani nie stanowi o związku Grupy z ich operatorami. Grupa LEGO wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w zakresie dokładności, legalności, wiarygodności lub prawidłowości jakiejkolwiek zawartości innych witryn oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia lub należności wynikające z korzystania z witryn innych podmiotów w sieci Web lub ich zawartości, do której uzyskano dostęp za pośrednictwem łączy w niniejszej Witrynie.

  8. Grupa LEGO może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Warunków i postanowień, aktualizując niniejszą publikację. Wszelkie takie zmiany są wiążące dla użytkownika. Należy regularnie odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnymi Warunkami mającymi moc w tym zakresie.

Miłej zabawy!

©2022 Grupa LEGO.

TM i ® oznaczają znaki towarowe Grupy LEGO