Uczciwe działania

Postępuj uczciwie

Zobacz również naszą broszurę o uczciwych działaniach

Szanowny konsumencie, kliencie, użytkowniku lub konkurencie,

Niniejsza wiadomość dotyczy praw autorskich, znaków towarowych, nieuczciwych działań konkurencyjnych i innych kwestii prawnych. Nie odnosimy się przychylnie do jakichkolwiek nielegalnych kopii elementów LEGO®, z którymi się zetknęliśmy, szczególnie w ostatnich 25 latach. Pragniemy wyjaśnić powody takiego podejścia do sprawy.
Krajowe przepisy w zakresie patentów, wzorów i znaków towarowych, nie wspominając o praktyce przestrzegania takich przepisów i powiązanych z nimi regulacji, różnią się znacznie w zależności od kraju. W wielu krajach prawo regulujące konkurencyjność nie istnieje. W ostatnich czasach brak regulacji zwalczających fałszerstwo i zapobiegających naruszaniu znaków towarowych sprawił, że właściciele pierwotnych praw zmagają się z istotnym problemem dotyczącym działań producentów kopii. Ponieważ brak odpowiedniego prawa wręcz zachęca do dokonywania fałszerstw i kopiowania produktów, Grupa LEGO wspiera oczywiście kroki podejmowane przez organizacje rządowe w celu wprowadzenia przepisów chroniących produkty i znaki towarowe do krajowego porządku prawnego.

Wspieramy również działania legislacyjne Unii Europejskiej obejmujące konfiskatę sfałszowanych produktów oraz wspólne wysiłki Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Unii Europejskiej w kierunku wzmocnienia i zharmonizowania odpowiedniego prawa. Nawet w przypadku wysoko rozwiniętych rynków przepisy w zakresie ochrony własności intelektualnej mają luki i wady. Z tego powodu proces obejmujący zapewnienie ich egzekwowania i dostosowywanie prawa może przebiegać bardzo powoli.

Uzyskanie ochrony przed kopiowaniem znaków towarowych i produktów wiąże się często z niezwykłymi trudnościami, a procedura jest czasochłonna i kosztowna. Grupa LEGO współpracuje więc na skalę globalną z innymi producentami markowych wyrobów w celu wzmocnienia, zharmonizowania i uproszczenia międzynarodowych przepisów oraz zapewnienia ich egzekwowania.

Niedawne badanie przeprowadzone wśród europejskich producentów markowych produktów wskazuje, że ponad 80% respondentów dotknął problem kopiowania produktów przynajmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat. Tylko połowa firm podjęła kroki prawne przeciwko fałszerzom. Druga połowa jako główne powody rezygnacji z dochodzenia praw wskazała uciążliwe procedury, wysokie koszty i niepewność rezultatów działań ze względu na różnorodność praktyki prawnej w tym zakresie, nawet w Unii Europejskiej. Wskazuje to, że poprawa przepisów w tym zakresie jest stanowczo potrzebna.

Na szczęście świadomość konieczności zapewnienia lepszej ochrony produktów jest coraz powszechniejsza. W Grupie LEGO wierzymy, że wszelkie pierwotne wzornictwo produktów powinno być chronione przed kopiowaniem, jeśli są one nadal produkowane i sprzedawane. Zapobieganie fałszerstwom i innym naruszeniom prawa powinno być łatwe. Sądzimy również, że wzory, nazwy firm i znaki towarowe nie powinny być wykorzystywane w określonych sytuacjach bez zgody ich właścicieli. Każdego roku nasz dział prawny ma do czynienia z setkami przypadków naruszeń naszych praw na całym świecie. Monitorujemy je i regularnie pozywamy związane z takimi działaniami osoby do sądu, aby nasi klienci mogli zaufać produktom noszącym znaki towarowe Grupy LEGO lub charakteryzującym się cechami marki LEGO. Działamy nie tylko w najlepszym interesie firmy, lecz również konsumentów, głównie dzieci, na całym świecie. W tym celu opracowaliśmy zalecenia dotyczące praktyk mających zapewnić uczciwą konkurencję i właściwe traktowanie klientów. Niektóre z zaleceń możemy egzekwować, podejmując kroki prawne; w pełni korzystamy z takich możliwości. Z innych postanowień chcielibyśmy korzystać w przypadku naruszeń.

Prosimy o podejmowanie uczciwych działań i zapewnienie konsumentom możliwości podejmowania decyzji o zakupie na podstawie wiarygodnych informacji.

W jaki sposób entuzjaści produktów LEGO® mogą przekazywać informacje o produktach firmy LEGO w Internecie
Grupa LEGO ma świadomość, że wielu entuzjastów produktów firmy LEGO na całym świecie korzysta z Internetu w celu dzielenia się informacjami i pomysłami ich dotyczącymi. Powstało wiele nieoficjalnych witryn cieszących się dużym zainteresowaniem i przyciągających wielu aktywnych użytkowników. Niestety niektóre z takich witryn korzystają z logo i znaków towarowych LEGO w sposób mogący powodować błędne przekonanie, że witryny takie są sponsorowane lub autoryzowane przez Grupę LEGO.

Opracowaliśmy poniższe zalecenia w celu wsparcia użytkowników Internetu chcących przekazywać informacje dotyczące produktów firmy LEGO w celach niekomercyjnych, co obejmuje również właściwe korzystanie z naszych znaków towarowych LEGO. Należy jednak mieć świadomość, że nie jest możliwe zdefiniowanie reguł obejmujących wszystkie przypadki korzystania ze znaków towarowych. Naszym celem jest zapobieganie ich użyciu w kontekście, który będzie prowadzić do dezorientacji i utraty wyróżniającego charakteru naszych znaków towarowych lub spowoduje przekonanie konsumentów o sponsorowaniu danych podmiotów przez Grupę LEGO lub ich powiązaniu z nią. Ponieważ użycie w różnym kontekście może wywrzeć na odbiorcy inne wrażenie, także błędne, nie wszystkie przypadki można generalizować. Mimo to zdecydowaliśmy się na zdefiniowanie tych zaleceń i zwracamy się z prośbą do użytkowników, aby pomogli nam zapewnić właściwą ochronę znaków towarowych oraz zadbać o ich odpowiednie eksponowanie.

Co to jest znak towarowy?
Znak towarowy to słowo, symbol lub wzór, na przykład logo, kształt towaru lub jego opakowania, umożliwiające odróżnienie produktów określonych firm. W niektórych krajach podstawowy wzór klocka LEGO jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Znak towarowy może również służyć do wskazania faktu aprobaty lub zezwolenia jego właściciela w odniesieniu do materiałów nim oznaczonych.

Znak towarowy musi być chroniony
Dzięki znakowi towarowemu musi być możliwe odróżnienie produktów jednej firmy od produktów innego przedsiębiorstwa. Jeśli ta możliwość zostanie utracona, właściciel znaku towarowego może przekonać się, że nie jest w stanie zapobiec korzystaniu z niego przez inne podmioty. Właściciel musi zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu znaków towarowych, aby publiczny odbiorca informacji nie odniósł mylnego wrażenia. Dlatego Grupa LEGO prowadzi bardzo aktywne działania o światowym zasięgu w celu zapobiegania nieprawidłowemu użyciu naszych znaków towarowych.

Logo LEGO nie może być używane w nieoficjalnej witrynie sieci Web
Jaskrawoczerwone logo LEGO jest jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków towarowych na świecie. Ciężko pracowaliśmy, aby logo to było symbolem wysokiej jakości produktów rozwijających kreatywność dzieci. Logo symbolizuje Grupę LEGO i nie możemy pozwolić na osłabienie jego wyróżniającego charakteru. Musimy więc nalegać, aby logo LEGO NIGDY nie było używane w nieoficjalnych witrynach sieci Web.

Znaki towarowe firmy LEGO mogą być wykorzystywane w nieoficjalnych witrynach sieci Web zgodnie z ograniczonymi prawami korzystania
Znaki towarowe firmy LEGO (oprócz logo) mogą być używane w celach niekomercyjnych do przekazywania informacji o produktach firmy LEGO i elementach prezentowanych lub omawianych w witrynie sieci Web, pod warunkiem że znaki takie nie będą nienależycie eksponowane ani nie zostaną użyte w sposób mogący prowadzić do przekonania, że witryna jest sponsorowana lub autoryzowana przez Grupę LEGO.

Właściwe użycie znaku towarowego firmy LEGO w witrynie sieci Web
Znak towarowy firmy LEGO można wykorzystywać wyłącznie w formie przymiotnikowej, nie rzeczownikowej. Na przykład należy mówić „MODELE ZBUDOWANE Z KLOCKÓW LEGO”. Nigdy nie należy mówić „MODELE ZBUDOWANE Z LEGO”. Znak towarowy powinien także mieć taką samą czcionkę jak otaczający go tekst; nie należy zamieszczać go osobno lub oddzielać od otaczającego tekstu. Innymi słowy, znaki towarowe nie powinny być eksponowane ani wyróżniane. Znak towarowy firmy LEGO zawsze musi być zamieszczany z symbolem ®.

Znaku towarowego firmy LEGO nie wolno używać jako elementu adresu internetowego
Znak towarowy LEGO nie może być częścią adresu internetowego. Adresy takie stanowią użyteczne narzędzie umożliwiające zidentyfikowanie źródła strony. Użycie słowa „LEGO” w nazwie domeny może sprawić błędne wrażenie, że dana witryna jest sponsorowana przez Grupę LEGO.

Należy używać oświadczenia o zastrzeżeniu własności
Jeśli znak towarowy firmy LEGO jest używany na stronie sieci Web, należy zamieścić również oświadczenie o zastrzeżeniu własności. Oświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: „LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGO”. Oświadczenie może jednak służyć jako uzasadnienie niewłaściwego użycia znaków handlowych. Zamieszczenie oświadczenia o zastrzeżeniu własności nie pozwala na użycie logo LEGO lub nieprawidłowe użycie znaku towarowego firmy LEGO.

Czym są prawa autorskie?
Prawo autorskie to wyłączne uprawnienie do tworzenia lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób kopii treści pisemnych lub artystycznych. To wyłączne prawo obejmuje również tworzenie kopii w pamięci komputera.

Skanowanie materiałów objętych prawami autorskimi w celu użycia w witrynie sieci Web
Grupa LEGO jest właścicielem praw autorskich do instrukcji montażu, publikacji i fotografii zamieszczanych w naszych katalogach i na opakowaniach. Kopiowanie, skanowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w Internecie stanowi naruszenie naszych praw autorskich. Mimo tego Grupa LEGO nie sprzeciwia się skanowaniu w ograniczonym zakresie elementów takich materiałów w niezmienionej formie w celach niekomercyjnych obejmujących wymianę informacji lub dyskusję prowadzoną w dobrej wierze. Zeskanowane obrazy lub informacje nie powinny jednak sprawiać wrażenia, że witryna sieci Web jest sponsorowana przez Grupę LEGO. Prosimy również o skanowanie fotografii w sposób umożliwiający uniknięcie zniekształceń i nieeksponowanie logo LEGO. Należy przedstawić informację o wyłączeniu odpowiedzialności lub powiadomienie, które wskazuje, że prawa autorskie są własnością Grupy LEGO (np. Grupa LEGO. Niniejsza witryna internetowa jest witryną niezależną, która nie jest autoryzowana ani sponsorowana przez Grupę LEGO).

Mamy nadzieję, że niniejsze zalecenia pozwolą uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania ze znaków towarowych i praw autorskich firmy LEGO. Mamy świadomość, że większość użytkowników Internetu pragnie przestrzegać prawa, lecz nie zawsze mają oni pewność w odniesieniu do dozwolonych praktyk. Internet stanowi doskonałe medium efektywnej komunikacji o zasięgu globalnym, pozwalając każdemu wyrażać opinie. Ponieważ Internet stale ewoluuje w tym zakresie, od czasu do czasu może być konieczne aktualizowanie niniejszych zaleceń. Doceniamy zainteresowanie działalnością firmy oraz naszymi produktami i mamy nadzieję, że kontynuowanie dialogu przyczyni się do dalszego wzrostu ich popularności, o co gorąco zabiegamy.