Legal

[Article page/Published] : 17 grudnia 2014, 10:35 CET

Informacje prawne

Zasady ochrony prywatności Grupy LEGO
Prosimy o zachowanie uczciwości działań
Warunki korzystania z aplikacji LEGO

Przed skorzystaniem z niniejszej witryny należy uważnie zapoznać się z Warunkami i postanowieniami. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na związanie się Warunkami i Postanowieniami. W przypadku niewyrażenia zgody na związanie się Warunkami nie należy korzystać z Witryny. 


Witryna stanowi własność będącej jej operatorem firmy LEGO A/S, przedsiębiorstwa zarejestrowanego na mocy prawa duńskiego z główną siedzibą w Danii. Firma LEGO A/S utrzymuje Witrynę dla użytkowników w celach rozrywkowych i informacyjnych. Użytkownicy mogą korzystać z Witryny. Dozwolone jest pobieranie materiałów prezentowanych w Witrynie do celów niekomercyjnych, wyłącznie do użytku prywatnego, pod warunkiem zachowania w niezmienionej formie wszystkich informacji w zakresie praw autorskich, znaków towarowych i wszelkiej własności. Nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, prezentowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie zawartości Witryny, między innymi tekstu, obrazów, dźwięku i materiałów wideo, 
w celach prezentacji publicznej lub komercyjnych bez pisemnej zgody firmy LEGO A/S. 

Warunki i postanowienia 

1. Użytkownik powinien założyć, że cała zawartość Witryny jest chroniona
prawami autorskimi, z wyjątkiem oznaczonych przypadków; z zawartości można korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszymi
Warunkami i postanowieniami. Firma LEGO A/S nie gwarantuje ani nie stwierdza, że użycie przez użytkownika 
materiałów prezentowanych w Witrynie nie będzie stanowić naruszenia praw podmiotów trzecich 
będących własnością firmy LEGO A/S lub z nią stowarzyszonych. Obrazy stanowią własność firmy LEGO A/S lub użyto ich 
za pozwoleniem firmy LEGO A/S. Użycie obrazów przez użytkownika lub inne osoby 
upoważnione przez użytkownika jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych niniejszymi 
Warunkami i postanowieniami. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie obrazów może stanowić naruszenie praw autorskich, 
praw handlowych, przepisów ochrony prywatności oraz przepisów i statutów 
w zakresie komunikacji. 

2. Firma LEGO A/S dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności
informacji w Witrynie. Firma LEGO A/S jednak nie gwarantuje w jakikolwiek sposób
dokładności informacji. Firma LEGO A/S nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w zakresie zawartości Witryny. 

3. Ponadto użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko.
Firma LEGO A/S i inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie
zawartości Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, podlegające odszkodowaniu i inne 
szkody wynikające z uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Bez ograniczania 
powyższych warunków, cała zawartość Witryny jest dostarczana użytkownikowi w stanie „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, MIĘDZY INNYMI 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Należy pamiętać, że 
w niektórych systemach prawnych wyłączenie gwarancji dorozumianych nie jest dozwolone, więc niektóre
z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do działań użytkownika. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami w zakresie ograniczania
lub wyłączania gwarancji dorozumianych. Firma LEGO A/S 
nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powodowane między innymi przez wirusy, 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego lub innej własności w kontekście 
uzyskiwania dostępu do Witryny, korzystania z niej lub pobierania dowolnych materiałów, 
danych, tekstu, obrazów, zawartości wideo lub dźwięku z Witryny. 

4. Wszelkie komunikacja lub materiały przesyłane do witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
innych mediów, między innymi dane, pytania, komentarze i sugestie,
będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszelka zawartość
transmitowana lub publikowana może zostać użyta przez firmę LEGO A/S lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu,
co obejmuje między innymi reprodukcję, ujawnienie, transmisję, 
publikację, prezentację i przekazanie. Ponadto firma LEGO A/S ma prawo
do użycia wszelkich idei, pomysłów, metod lub technik zawartych w komunikacji 
do Witryny w dowolnym celu, obejmującym między innymi
opracowywanie, produkcję i sprzedaż produktów 
przy wykorzystaniu takich informacji. 


5. Znaki towarowe i logo prezentowane w Witrynie są znakami towarowymi
Grupy LEGO. Żadna informacja znajdująca się w Witrynie nie może być interpretowana,
w sposób dorozumiany, na podstawie zasady estoppel lub innej, jako licencja lub zezwolenie na użycie jakiegokolwiek znaku towarowego
prezentowanego w Witrynie bez pisemnej zgody Grupy LEGO
lub podmiotu trzeciego będącego właścicielem takiego znaku towarowego.
Aby uzyskać informacje dotyczące użycia znaków towarowych, należy zapoznać się z przepisami w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

6. Grupa LEGO nie przeprowadziła kontroli wszystkich witryn połączonych z Witryną i nie ponosi
odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość stron wewnętrznych lub innych witryn połączonych
z Witryną. Przejście do stron zewnętrznych lub innych witryn odbywa się na ryzyko użytkownika. 

7. Witryna może zawierać łącza do witryn sieci Web kontrolowanych przez podmioty trzecie 
nie związane z firmą LEGO. Łącza takie są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Firma LEGO nie
kontroluje takich witryn sieci Web i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Fakt obecności 
w Witrynie łączy do innych witryn nie oznacza popierania 
lub zalecania przez firmę LEGO korzystania z takich witryn, ani nie stanowi o związku firmy z ich operatorami. 
Firma LEGO wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w zakresie dokładności, legalności, 
wiarygodność lub prawidłowości jakiejkolwiek zawartości innych witryn oraz nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia lub należności
wynikające z korzystania z witryn innych podmiotów w sieci Web lub ich zawartości,
do której uzyskano dostęp za pośrednictwem łączy w niniejszej Witrynie.

8. Grupa LEGO może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Warunków i postanowień,
aktualizując niniejszą publikację. Użytkownik jest związany wszelkimi zmianami; należy regularnie
odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnymi Warunkami 
i postanowieniami mającymi moc w tym zakresie. 

Życzymy dobrej zabawy! 

® 1999 Grupa LEGO 
Oznaczenia TM i ® wskazują znaki towarowe Grupy LEGO