LEGO® programėlių naudojimo sąlygos

Įsigaliojo 2019 m. gegužės mėn.

Įvadas

Šią Programėlę jums suteikia „LEGO System A/S“, įsikūrusi Aastvej 1, DK-7190 Billund (įmonės kodas 47458714).

„LEGO System A/S“ ir bet kurie ir visi subjektai, kurie valdo, yra valdomi arba yra susiję ar bendrai valdomi, šiame dokumente kartu vadinami „TLG“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“.

Naudodami bet kokią TLG Programėlę arba spustelėdami langelį, kuriuo nurodoma, kad priimate šias sąlygas arba su jomis sutinkate, jūs išreiškiate savo sutikimą su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, negalite naudoti TLG Programėlės. Neapribodami bendro anksčiau pateiktos informacijos pobūdžio jūs patvirtinate, kad toks susitarimas apima jūsų naudojimąsi TLG Programėle ir duomenų, medžiagos bei informacijos, prieinamos TLG Programėlėje arba per ją, gavimą.

Su TLG galite susisiekti parašydami laišką „LEGO System A/S“, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark (Danija), arba kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Asmeninės informacijos tvarkymas ir slapukų naudojimas

Mūsų Privatumo politika ir Slapukų politika yra integruota šių sąlygų dalis, ir jas galima rasti adresu:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy and https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Informacijos apie asmeninės informacijos, renkamos internete iš vaikų, tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje.

Bet kuri trečioji šalis, veikianti TLG vardu, yra saistoma tų pačių taisyklių ir principų, kaip ir TLG.

Turinio naudojimas

Visa informacija, medžiaga, funkcijos ir kitas turinys („Turinys“), esantis TLG programėlėje, yra mūsų autorių teisių saugoma nuosavybė arba mūsų licencijų išdavėjų ar licencijų turėtojų autorių teisių saugoma nuosavybė. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir prekių dizainas priklauso mums ir (arba) mūsų licencijų išdavėjams ar licencijų turėtojams. Mes galime nutraukti jūsų tolimesnę prieigą prie TLG Programėlės, pakeisti TLG Programėlę, ištrinti turinį ar funkcijas bet kokiu būdu, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties ar be priežasties.

Jūs sutinkate nekopijuoti, neplatinti ar neperdirbti Turinio arba nenaudoti jo jokiu būdu, išskyrus kaip integruota arba būtina Turiniui naudoti.

Paskyros

Kai kurios TLG Programėlės paslaugos leis arba reikalaus sukurti LEGO ID paskyrą, kad galėtumėte dalyvauti gaunant arba išsaugoti papildomas privilegijas. LEGO ID Nuostatas ir sąlygas žr. https://identity.lego.com/en-US/terms.

Mes galime sustabdyti arba nutraukti jūsų galimybę naudoti bet kurią TLG Programėlę arba jos dalį, jei nesilaikysite nurodytų LEGO ID Nuostatų ir sąlygų arba bet kokių specialių, su konkrečia paslauga susijusių sąlygų.

Programėlių platintojai / parduotuvės

Jūs patvirtinate, kad šios naudojimo sąlygos yra sudarytos tik tarp jūsų ir mūsų, o ne su Programėlių platintojais / parduotuvėmis, pvz., „Apple Inc.“, „Amazon“, „Samsung“ ir kt. („Programėlių platintojai“). Mes, o ne Programėlių platintojai, esame išimtinai atsakingi už TLG Programėlę ir joje pasiekiamas paslaugas bei Turinį. Šalys susitaria, kad Programėlių platintojai neprivalo teikti priežiūros ir palaikymo paslaugų, susijusių su TLG Programėle.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Programėlių platintojai neturi jokių su TLG Programėle susijusių garantinių įsipareigojimų.

Jūs sutinkate, kad mes, o ne Programėlių platintojai, esame atsakingi už reagavimą į jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijas dėl TLG Programėlės ar dėl jūsų TLG Programėlės valdymo ir (arba) naudojimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant): (i) pretenzijas dėl atsakomybės už gaminius; (ii) bet kokią pretenziją, kad TLG Programėlė neatitinka bet kurio galiojančio teisinio ar norminio reikalavimo; ir (iii) pretenzijas, kylančias iš vartotojų apsaugos ar panašių teisės aktų.

Jūs sutinkate, kad mes, o ne Programėlių platintojai, esame atsakingi už pretenzijos dėl bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su TLG Programėle ar jūsų TLG Programėlės valdymu ir naudojimu, tyrimą, gynybą, ginčų sprendimą ir įsipareigojimų įvykdymą.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV Vyriausybės embargas, arba kurią JAV Vyriausybė yra įvardijusi kaip „teroristus remiančia“ šalį; ir (ii) nesate įtraukti į jokį JAV Vyriausybės draudžiamų ar ribojamų subjektų sąrašą.

Naudodamiesi TLG Programėle jūs sutinkate laikytis visų trečiosioms šalims taikomų sutarties sąlygų (pvz., naudodami TLG Programėlę negalite pažeisti savo belaidžio ryšio duomenų teikimo sutarties sąlygų).

Šalys susitaria, kad Programėlių platintojai ir jų antrinės įmonės pagal šias Naudojimo sąlygas yra trečiųjų šalių naudos gavėjai. Kai sutiksite su Naudojimo sąlygomis, Programėlių platintojai turės teisę (ir bus laikoma, kad jie yra sutikę su tokia teise) jums, kaip trečiosios šalies naudos gavėjui pagal šias sąlygas, taikyti Naudojimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų TLG Programėlės naudojimui taikomos Naudojimo taisyklės, išdėstytos Programėlių platintojų tuo metu galiojančiose Paslaugų teikimo sąlygose, skirtose programėlių atsisiuntimui per Programėlių platintoją.

Žalos atlyginimas

Jūs esate atsakingas už savo vartotojo vardo (-ų), slaptažodžio (-ių) ir savo paskyros (-ų), taip pat visų veiklų, kurios įvyksta jūsų paskyroje (-se), konfidencialumo išlaikymą. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti mus, mūsų licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus, platintojus, agentus, atstovus ir kitus įgaliotuosius naudotojus ir kiekvieno iš pirmiau minėtų subjektų atitinkamus perpardavėjus, platintojus, paslaugų teikėjus ir tiekėjus, taip pat visus pirmiau minėtų subjektų atitinkamus pareigūnus, direktorius, savininkus, darbuotojus, agentus, atstovus ir įgaliotinius (kartu vadinama „Šalys, kurioms atlyginama žala“) nuo bet kokių ir visų nuostolių, žalos, įsipareigojimų ir išlaidų (įskaitant ginčų sprendimo išlaidas ir bet kokius teisinius ar kitus mokesčius ir išlaidas, patirtas tiriant ar ginant bet kokius įvykdytus ar gresiančius veiksmus), kurias patyrė Šalys, kurioms atlyginama žala, dėl bet kokios pretenzijos, kylančios dėl to, kad jūs pažeidėte šias Naudojimo sąlygas, arba pretenzijų, atsirandančių dėl jūsų naudojimosi TLG Programėle ir (arba) jūsų paskyra (-omis). Jūs turite dėti visas pastangas bendradarbiauti su mumis ginantis dėl bet kokios pretenzijos. Mes pasiliekame teisę savo sąskaita samdyti atskirą patarėją ir imtis išskirtinės gynybos bei kontrolės bet kokiu klausimu, dėl kurio jūs galite reikalauti atlyginti žalą.

Jurisdikcijos ir vietos klausimai

Šios Naudojimo sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Danijos įstatymus, nesudarant galimybės įsigalioti jokiems teisės kolizijos principams. Jūs sutinkate, kad byla dėl bet kokio įstatymo numatyto ar teisingo veiksmo, kylančio dėl šių naudojimo sąlygų arba TLG Programėlės ar su jomis susijusio, turi būti keliama ir nagrinėjama tik Danijoje, ir jūs sutinkate paklusti tokių teismų jurisdikcijai bylinėjantis dėl bet kokio tokio veiksmo. Atkreipkite dėmesį, kad privalomieji įstatymai gali jums suteikti teisę pateikti ieškinį kitose jurisdikcijose. Mes nedarome jokių pareiškimų, kad bet kurios TLG Programėlės turinys yra tinkamas arba jį galima naudoti bet kurioje konkrečioje vietoje. Tie, kurie pasirenka naudoti TLG Programėlę, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už visų taikomų įstatymų, įskaitant bet kokius taikomus vietos įstatymus, laikymąsi.

Pakeitimai

Mes galime bet kuriuo metu keisti šias Naudojimo sąlygas (įskaitant bet kokios jų dalies pakeitimą, ištrynimą ir (arba) papildymą). Jei atliksime esminį šių naudojimo sąlygų pakeitimą, informuosime jus apie tokį pakeitimą išsiųsdami jums el. laišką paskutiniu jūsų pateiktu el. pašto adresu ir (arba) paskelbdami pranešimą apie tokį pakeitimą svetainėse, kurioms taikomos šios Naudojimo sąlygos, arba per atitinkamą Programėlių parduotuvę arba pačią Programėlę. Bet koks toks šių Naudojimo sąlygų pakeitimas įsigalios po trisdešimties (30) kalendorinių dienų, kai mes jums išsiųsime pranešimą el. paštu. Naudodami Programėlę praėjus trisdešimčiai (30) kalendorinių dienų po pranešimo jūs sutinkate su bet kokiais esminiais pakeitimais. Atminkite, kad visada esate atsakingi už asmeninės informacijos atnaujinimą ir turite mums pateikti savo esamą el. pašto adresą. Jei paskutinis jūsų pateiktas el. pašto adresas negalioja arba dėl kokios nors kitos priežasties negali jums perduoti anksčiau aprašyto pranešimo, mūsų el. laiško, kuriame yra toks pranešimas, išsiuntimas vis tiek reikš, kad pranešime aprašytas pakeitimas įsigalios.