Vilkår for brug af LEGO® apps

Gældende fra maj 2019

Indledning

Denne app leveres af LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR-nr. 47458714.

LEGO System A/S og alle enheder, der kontrollerer, kontrolleres af, er tilknyttet eller under fælles kontrol heraf, benævnes kollektivt “LEGO Koncernen”, “LEGO”, “vi”, “os” eller “vores”.

Ved at bruge en hvilken som helst LEGO app eller ved at klikke på et felt, hvor det fremgår, at du godkender eller accepterer disse vilkår, angiver du din accept af disse Vilkår for brug. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår for brug, må du ikke benytte LEGO appen. Uden at begrænse det generelle i det foregående erkender du, at dette omfatter din brug af LEGO appen og modtagelse af data, materialer og oplysninger, der er til rådighed i eller gennem LEGO appen.

Du kan kontakte LEGO Koncernen ved at skrive et brev til LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund eller kontakte vores Kundeservice.

Behandling af personoplysninger og brug af cookies

Vores fortrolighedspolitik og politik vedrørende cookies er en integreret del af disse vilkår og kan findes på:
https://www.LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy og https://www.LEGO.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Hvis du vil vide mere om vores behandling af personoplysninger indsamlet online fra børn, henvises til vores Fortrolighedspolitik.

Eventuelle tredjeparter, der handler på vegne af LEGO Koncernen, er bundet af de samme regler og principper som LEGO Koncernen.

Brug af indhold

Alle oplysninger, materialer, funktioner og øvrigt indhold (“indhold”), som LEGO appen indeholder, er vores ophavsretligt beskyttede ejendom eller ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende vores licensgivere eller licenstagere. Alle varemærker, servicemærker, varenavne og udstyr er vores og/eller vores licensgiveres eller licenstageres ejendom. Vi kan afbryde din fortsatte adgang til LEGO appen, ændre LEGO appen eller slette indhold eller funktioner på en hvilken som helst måde, på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund eller uden nogen grund.

Du accepterer, at du ikke vil kopiere, distribuere eller dekompilere indholdet eller bruge indholdet på nogen anden måde end som integreret i eller nødvendigt for brug af indholdet.

Konti

Nogle serviceydelser i LEGO appen tillader eller kræver, at du opretter en LEGO ID-konto for at deltage eller sikre yderligere fordele. Se vilkår og betingelser for LEGO ID på https://identity.LEGO.com/da-dk/terms.

Vi kan ophæve eller afbryde din mulighed for at bruge nogen LEGO app eller dele heraf, hvis du ikke overholder disse vilkår og betingelser for LEGO ID eller eventuelle særlige vilkår knyttet til en bestemt serviceydelse.

App-forhandlere/butikker

Du accepterer, at disse Vilkår for brug udelukkende er indgået mellem dig og os, og ikke med app-forhandlere/butikker, f.eks. Apple Inc., Amazon, Samsung osv. (“app-forhandlere”). Vi, og ikke app-forhandlerne, er eneansvarlige for LEGO appen og de serviceydelser og det indhold, der findes deri. Parterne accepterer, at app-forhandlerne ikke har nogen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forhold til LEGO appen.

I det omfang, det er lovmæssigt tilladt, har app-forhandlerne ingen garantimæssige forpligtelser overhovedet i forhold til LEGO appen.

Du accepterer, at vi, og ikke app-forhandlerne, er ansvarlige for at håndtere eventuelle krav, som du eller nogen tredjepart måtte have vedrørende LEGO appen eller din besiddelse og/eller brug af LEGO appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) eventuelle påstande om, at LEGO appen ikke efterlever gældende lovgivning; og (iii) krav på baggrund af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.

Du accepterer, at vi, og ikke app-forhandlerne, er ansvarlige for efterforskning, forsvar, afgørelse og udredning af eventuelle påstande om krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder i forhold til LEGO appen eller din besiddelse og brug af LEGO appen.

Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en officiel amerikansk embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et land, der “støtter terrorisme”, og at (ii) du ikke er opført på nogen officiel amerikansk liste over forbudte eller begrænsede parter.

Du accepterer at overholde alle gældende tredjeparters aftalevilkår ved brug af LEGO appen (du må f.eks. ikke overtræde din trådløse dataudbyders aftalevilkår ved brug af LEGO appen).

Parterne er enige om, at app-forhandlerne og deres datterselskaber er tredjepartsbegunstigede under disse Vilkår for brug. Når du har accepteret Vilkårene for brug, vil app-forhandlerne have ret (og vil blive anset for at have accepteret denne ret) til at håndhæve Vilkårene for brug over for dig som tredjepartsbegunstiget deraf.

Du accepterer, at din brug af LEGO appen er underlagt de regler for brug, som fremgik af app-forhandlerens servicevilkår gældende på tidspunktet for download af apps gennem app-forhandleren.

Skadesløsholdelse

Du er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af brugernavn(e), adgangskode(r), og konto/konti samt alle aktiviteter på din konto/dine konti. I det omfang, det er muligt ifølge gældende lovgivning, accepterer du hermed at skadesløsholde, forsvare og holde os, vores licensgivere, licenstagere, forhandlere, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere og hver af ovenstående enheders respektive forhandlere, distributører, serviceudbydere og leverandører samt alle ovenstående enheders respektive ledere, direktører, ejere, medarbejdere, agenter, repræsentanter og assignatarer (samlet kaldet “skadesløsholdte parter”) skadesløse fra og mod ethvert tab, erstatning, erstatningsansvar og omkostninger (herunder forligsomkostninger og alle juridiske eller andre gebyrer og omkostninger til undersøgelse eller forsvar af eventuelle søgsmål eller varslede retshandlinger), som påføres de skadesløsholdte parter i forbindelse med ethvert krav som følge af nogen form for misligholdelse af disse vilkår for brug eller krav opstået som følge af din brug af LEGO appen og/eller din konto/dine konti. Du skal efter bedste evne samarbejde med os i forsvaret af eventuelle krav. Vi forbeholder os ret til for egen regning at søge særskilt advokatbistand og at overtage det overordnede forsvar af og kontrol over alle spørgsmål, som ellers skulle skadesløsholdes af dig.

Jurisdiktion og værneting

Disse Vilkår for brug er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret i det omfang, dette er muligt uden lovkonflikter. Du accepterer, at enhver retslig handling eller ethvert økonomisk krav, som udspringer af eller opstår i forbindelse med disse Vilkår for brug eller LEGO appen, skal anmeldes, og at værneting udelukkende er i Danmark, og du accepterer og underkaster dig hermed sådanne retsinstansers personlige jurisdiktion i forbindelse med retslig udredning af sådanne krav. Bemærk, at obligatoriske lovkrav kan give dig ret til at anlægge sag under andre retslige jurisdiktioner. Vi fremsætter ikke noget anbringende om, at indholdet i nogen LEGO app er passende eller tilgængeligt til brug noget bestemt sted. Personer, der vælger at få adgang til en LEGO app, gør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for at overholde alle gældende love, herunder gældende lokal lovgivning.

Ændring

Vi kan når som helst ændre disse Vilkår for brug (herunder ændring, sletning og/eller tilføjelse af nogen del heraf). Hvis vi foretager væsentlige ændringer i disse vilkår for brug, får du besked om sådanne ændringer via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse om sådanne ændringer på hjemmesider, der er omfattet af disse Vilkår for brug, eller via den relevante app-butik eller via selve appen. Eventuelle ændringer til disse Vilkår for brug træder i kraft tredive (30) kalenderdage efter vores udsendelse af en e-mailmeddelelse til dig. Ved at bruge appen efter de tredive (30) kalenderdages varsel giver du dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer. Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personoplysninger opdateret, så vi har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, eller hvis vi af nogen anden årsag ikke er i stand til at give dig det ovenfor beskrevne varsel, udgør vores afsendelse af e-mailen med meddelelsen ikke desto mindre effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.