Warunki korzystania z aplikacji LEGO®

Data wejścia w życie: maj 2019 r.

Wprowadzenie

Aplikację tę dostarcza firma LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, nr CVR 47458714.

Firma LEGO System A/S oraz wszelkie podmioty kontrolujące, kontrolowane, powiązane lub objęte wspólną kontrolą zwane są łącznie „TLG”.

Korzystając z jakiejkolwiek aplikacji TLG albo klikając pole wyrażające akceptację niniejszych warunków lub zgodę na nie, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania. W przypadku niewyrażenia zgody na związanie się Warunkami korzystania nie należy korzystać z aplikacji TLG. Bez ograniczania ogólnego znaczenia powyższego użytkownik potwierdza, że przesłanki te obejmują korzystanie z aplikacji TLG oraz otrzymanie danych, materiałów i informacji dostępnych w aplikacji TLG albo za jej pośrednictwem.

Użytkownik może skontaktować się z TLG, wysyłając list na adres LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Dania lub kontaktując się z zespołem ds. obsługi klienta.

Nasze zasady dotyczące ochrony prywatności oraz zasady dotyczące plików cookie są integralną częścią tych warunków i można uzyskać do nich dostęp pod adresem:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy oraz https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebrane w Internecie od dzieci znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Jakiekolwiek strony trzecie działające w imieniu firmy TLG są związane tymi samymi regułami i zasadami jak firma TLG.

Wykorzystanie treści

Wszystkie informacje, materiały, funkcje i inne treści („Treści”) zawarte w aplikacji TLG App stanowią naszą własność chronioną prawem autorskim albo własność chronioną prawem autorskim należącą do naszych licencjodawców lub licencjobiorców. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe oraz szata graficzna stanowią własność naszą i/lub naszych licencjodawców bądź licencjobiorców. Możemy zakończyć dalszy dostęp do aplikacji TLG albo zmienić aplikację TLG lub usunąć treści bądź funkcje w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek czasie oraz z jakiegokolwiek powodu lub z żadnego powodu.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, rozpowszechniać ani odtwarzać za pomocą inżynierii wstecznej Treści oraz że nie będzie wykorzystywać ich w żaden sposób z wyjątkiem sposobów wynikających z Treści albo koniecznych do ich wykorzystywania.

Konta

Niektóre usługi aplikacji TLG umożliwią utworzenie lub będą wymagać utworzenia konta LEGO ID do korzystania albo zabezpieczania dodatkowych korzyści. Więcej informacji znajduje się w Warunkach dotyczących konta LEGO ID pod adresem: https://identity.lego.com/en-US/terms.

Możemy zawiesić lub zakończyć możliwość używania jakiejkolwiek aplikacji TLG albo jej części w przypadku nieprzestrzegania rzeczonych Warunków dotyczących LEGO ID albo jakichkolwiek specjalnych warunków dotyczących określonej usługi.

Dystrybutorzy aplikacji / sklepy z aplikacjami

Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki korzystania obowiązują tylko w odniesieniu do użytkownika i firmy LEGO, a nie aplikacji. Dystrybutorzy/sklepy, np. Apple, Inc., Amazon, Samsung itd. („Dystrybutorzy aplikacji”). Firma LEGO, a nie Dystrybutorzy aplikacji, jest wyłącznie odpowiedzialna za aplikację TLG oraz usługi i Treści dostępne w nich. Strony zgadzają się, że Dystrybutorzy aplikacji nie mają obowiązku zapewniania usług konserwacji i pomocy technicznej w odniesieniu do aplikacji TLG.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dystrybutorzy aplikacji nie mają żadnego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do aplikacji TLG.

Użytkownik zgadza się, że firma LEGO, a nie Dystrybutorzy aplikacji, jest odpowiedzialna za odpowiadanie na wszelkie roszczenia wniesione przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią, które odnoszą się do aplikacji TLG lub posiadania i/lub używania przez użytkownika aplikacji TLG, w tym między innymi (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkty, (ii) każde roszczenie, według którego aplikacja TLG nie spełnia żadnego obowiązującego obowiązku prawnego lub regulacyjnego, oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumenta lub podobnych przepisów prawa.

Użytkownik zgadza się, że firma LEGO, a nie Dystrybutorzy aplikacji, jest odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, rozliczanie i zwalnianie jakichkolwiek osób trzecich z roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej związanych z aplikacją TLG albo posiadaniem i używaniem aplikacji TLG przez użytkownika.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który nie jest obłożony embargiem rządu USA lub został określony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”, a także (II) że nie znajduje się na żadnej liście rządu USA, która dotyczy jednostek objętych zakazami lub ograniczeniami.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków umowy osoby trzeciej podczas używania aplikacji TLG (np. zabronione jest naruszanie warunków umowy ‌dotyczących bezprzewodowych usług związanych z danymi użytkownika podczas używania aplikacji TLG).

Strony zgadzają się, że Dystrybutorzy aplikacji i ich podmioty zależne podlegają jako osoby trzecie niniejszym Warunkom korzystania. Po akceptacji Warunków korzystania Dystrybutorzy aplikacji będą mieć prawo (i będzie uznawane, że przyjęły to prawo) do egzekwowania Warunków korzystania od użytkownika jako osoby trzeciej objętej nimi.

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z aplikacji TLG przez użytkownika podlega zasadom użytkowania określonym w aktualnych Warunkach usług Dystrybutorów aplikacji dotyczących pobierania aplikacji za pomocą Dystrybutorów aplikacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności w odniesieniu do nazw użytkownika, haseł oraz kont, jak również wszystkich działań wykonywanych w ramach kont użytkownika. W zakresie możliwym na mocy obowiązującego prawa użytkownik niniejszym gwarantuje podmiotom wymienionym poniżej zabezpieczenie i obronę oraz zwalnia nas, naszych licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników, a także odpowiednich odsprzedawców, dystrybutorów, dostawców usług i dostawców produktów każdego z następujących podmiotów, a także odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, właścicieli, pracowników, agentów, przedstawicieli i cesjonariuszy wszystkich z powyższych podmiotów (zwanych łącznie „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, zobowiązania i koszty (w tym koszty ugody oraz jakiekolwiek opłaty prawne i inne, a także wydatki za dochodzenie lub obronę jakichkolwiek istniejących lub grożących działań) ponoszone przez Strony zwolnione z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania albo roszczeniami wynikającymi z używania przez użytkownika aplikacji TLG i/lub kont. Użytkownik dołoży swoich najlepszych starań, aby współpracować z nami w celu obrony jakiegokolwiek roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zatrudnienia na nasz własny koszt osobnego adwokata oraz przyjęcia wyłącznej obrony jakiejkolwiek kwestii, która w innym wypadku podlegałaby zwolnieniu przez użytkownika, a także kontroli nad nią.

Kwestie związane z jurysdykcją i miejscem

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Danii i zgodnie z nim będą interpretowane, bez nadawania skuteczności przepisom dotyczącym konfliktu praw. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek postępowanie według prawa lub na zasadzie słuszności wynikające z niniejszych warunków korzystania lub aplikacji TLG albo związane z nimi należy wszczynać tylko w Danii oraz że tylko tam znajduje się miejsce, a ponadto niniejszym zgadza się i przedkłada do jurysdykcji sądów duńskich w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek takich postępowań. Należy mieć na uwadze, że obowiązkowe przepisy mogą upoważniać użytkownika do wszczęcia postępowania według prawa w innych jurysdykcjach. Nie wystosowujemy żadnych oświadczeń, że Treści w jakiejkolwiek aplikacji TLG są odpowiednie lub dostępne do użytku w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. Osoby, które dokonały wyboru dotyczącego uzyskiwania dostępu do aplikacji TLG, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za wszystkie obowiązujące przepisy, w tym jakiekolwiek obowiązujące przepisy lokalne.

Zmiana

W jakimkolwiek czasie możemy wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków korzystania (w tym w formie modyfikacji, usunięcia i/lub dodania jakiejkolwiek ich części). Jeśli wprowadzimy istotną zmianę do niniejszych warunków korzystania, powiadomimy o niej użytkownika przez wysłanie wiadomości e-mail na ostatni adres podany nam i/lub przez opublikowanie zawiadomienia o takiej zmianie w witrynach internetowych objętych niniejszymi Warunkami korzystania albo za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami bądź samej aplikacji. Jakakolwiek taka zmiana niniejszych Warunków korzystania wejdzie w życie trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas powiadomienia w wiadomości e-mail do użytkownika. Używając aplikacji po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, użytkownik zgadza się na wszelkie istotne zmiany. Należy mieć na uwadze, że użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych osobowych i podanie nam swojego aktualnego adresu e-mail. W wypadku, gdy ostatni adres e-mail podany nam nie będzie ważny albo z innego powodu nie będzie możliwe dostarczenie mu wyżej wymienionego powiadomienia, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie jednak stanowić skuteczne powiadomienie o jakiejkolwiek zmianie opisanej w powiadomieniu.