Vilkår for bruk av LEGO® apper

I kraft fra mai 2019

Innledning

Denne appen leveres av LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR-nr. 47458714.

LEGO System A/S og eventuelle og alle enheter som kontrollerer, som kontrolleres av, eller som er tilknyttet eller underlagt felles kontroll, henvises samlet til i disse retningslinjene som “TLG”, “vi,” “oss” eller “vår”.

Ved å bruke en TLG-app eller ved å merke av i en boks som angir at du aksepterer eller samtykker til disse vilkårene, bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, kan du ikke bruke TLG-appen. Uten å begrense allmenngyldigheten av det foregående godtar du at slike vurderinger omfatter din bruk av TLG-appen og mottak av data, materialer og informasjon som er tilgjengelig på eller via TLG-appen.

Du kan kontakte TLG ved å skrive et brev til LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Danmark, eller ved å kontakte vår Kundeservice.

Behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler

Våre retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapsler er en integrert del av disse vilkårene og kan ses på:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy and https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Informasjon om behandling av personlige opplysninger som samles inn fra barn på Internett, finner du i våre Retningslinjer for personvern.

Eventuelle tredjeparter som handler på vegne av TLG, er underlagt de samme regler og prinsipper som TLG.

Bruk av innhold

Alle opplysninger, materialer, funksjoner og annet innhold (“Innhold”) i TLG-appen er vår eiendom og opphavsrettslig beskyttet eller våre lisensgiveres eller lisenshaveres eiendom og opphavsrettslig beskyttet. Alle varemerker, servicemerker, varenavn og vareutstyr eies av oss og/eller våre lisensgivere eller lisenshavere. Vi kan når som helst og uansett grunn avbryte din tilgang til TLG-appen eller endre TLG-appen eller slette innhold eller funksjoner.

Du samtykker til at du ikke kan kopiere, distribuere eller reprodusere Innhold eller bruke Innhold på noen måte unntatt som en integrert del av, eller som en forutsetning for å kunne bruke Innhold.

Kontoer

Visse tjenester i TLG-appen tillater eller krever at du oppretter en LEGO ID-konto for å delta eller for å få tilgang til flere fordeler. Se vilkårene for LEGO ID på https://identity.lego.com/en-US/terms.

Vi kan innstille eller avslutte din mulighet til å bruke TLG-apper eller deler av slike, dersom du ikke overholder de nevnte vilkårene for LEGO ID eller eventuelle spesialvilkår tilknyttet en bestemt tjeneste.

App-distributører og -butikker

Du samtykker til at disse vilkårene for bruk gjelder kun mellom deg og oss, og ikke overfor Appdistributører eller -butikker, inkludert Apple, Inc., Amazon, Samsung osv. («Appdistributørene»). Vi, og ikke Appdistributørene, er eneansvarlig for TLG-appen og tjenestene og innholdet som er tilgjengelig via den. Partene samtykker til at Appdistributørene ikke skal være forpliktet til å levere vedlikeholds- og supporttjenester tilknyttet TLG-appen.

I den utstrekning gjeldende lov tillater det skal ikke Appdistributørene ha noen garantiforpliktelse i forbindelse med TLG-appen.

Du samtykker til at vi, og ikke appdistributørene, er ansvarlige for å behandle krav fra deg eller tredjeparter knyttet til TLG-appen eller ditt eierskap til og/eller bruk av TLG-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav, (ii) krav dersom TLG-appen ikke oppfyller gjeldende lovbestemte eller regulatoriske krav, og (iii) krav under forbrukervern eller lignende lovgivning.

Du samtykker i at vi, og ikke Appdistributørene, skal være ansvarlig for å undersøke, forsvare, inngå forlik om og oppfylle eventuelle tredjepartskrav tilknyttet overtredelse av intellektuell eiendomsrett relatert til TLG-appen eller din besittelse og bruk av TLG-appen.

Du erklærer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er gjenstand for USA har innført embargo mot, eller som er utpekt av USAs myndigheter som «et land som huser terror», og (ii) at du ikke står på amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.

Du samtykker i å overholde alle tredjeparters gjeldende vilkår for bruk når du bruker TLG-appen (du kan for eksempel ikke bryte vilkårene for bruk av din trådløse datatjeneste når du bruker TLG-appen).

Partene er enige om at Appdistributørene og deres datterselskaper er tredjeparts begunstigede av disse vilkårene for bruk. Når du godtar vilkårene for bruk, har Appdistributørene retten til (og vil anses som å ha akseptert den retten) å holde deg ansvarlig i tråd med disse vilkårene for bruk, i kraft av å være en tredjepart begunstiget av disse vilkårene for bruk.

Du samtykker i at din bruk av TLG-appen skal være underlagt bruksreglene som er beskrevet i dagjeldende Appdistributørers tjenestevilkår for nedlasting av apper via Appdistributørene.

Skadesløsholdelse

Du er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten til personlige brukernavn, passord og konto/kontoer samt alle aktiviteter som skjer på din(e) konto(er). I den utstrekning gjeldende lov tillater det, gir du herved ditt samtykke til å godtgjøre, forsvare og holde oss, våre lisensgivere, lisenshavere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, samt hver av de forannevnte enheters respektive forhandlere, distributører, serviceleverandører og leverandører samt alle forannevnte enheters respektive tillitsvalgte, styremedlemmer, eiere, medarbeidere, agenter, representanter og assignatarer (samlet kalt “Erstatningsberettigede parter”), skadesløse for eventuelle tap, skader, erstatningsansvar og kostnader (inkludert forlikskostnader og eventuelle saksomkostninger eller andre omkostninger forbundet med etterforskning eller forsvar i eventuelle søksmål eller varslede søksmål) som de Erstatningsberettigede parter pådrar seg i forbindelse med eventuelle krav som framsettes med grunnlag i eventuelle brudd du har begått på disse vilkårene for bruk, eller krav som framsettes med grunnlag i din bruk av TLG-appen og/eller din(e) konto(er). Du skal etter beste evne samarbeide med oss i vårt forsvar mot eventuelle krav. Vi forbeholder oss retten til, på egen bekostning, å søke egen advokatbistand og påta oss eneforsvar av og kontroll over enhver sak hvor din plikt til skadesløsholdelse gjelder.

Rettskrets og verneting

Disse vilkårene for bruk er underlagt og skal fortolkes i samsvar med dansk lov, uten hensyn til eventuelle prinsipper om internasjonal privatrett. Du samtykker i at eventuelle søksmål eller sivilsaker som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk eller TLG-appen, må reises og kun føres for danske domstoler i overensstemmelse med danske vernetingsregler. Videre godtar du og gir tillatelse til bruken av personlig jurisdiksjon i disse domstolene i forbindelse med prosederingen av slike søksmål eller sivilsaker. Vær oppmerksom på at preseptorisk rett krever at du reiser søksmål i andre jurisdiksjoner. Vi gir ingen anførsler om at Innholdet i TLG-appene er egnet eller tilgjengelig for bruk på bestemte steder. De som velger å åpne en TLG-app, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for å etterleve alle gjeldende lover, inkludert eventuelle lokale lover.

Endringer

Vi kan når som helst endre disse vilkårene for bruk (inkludert ved modifisering, sletting og/eller tilføyelse av deler av vilkårene). Hvis vi foretar betydningsfulle endringer i disse vilkårene for bruk, vil vi informere deg om endringene ved å sende deg en e-post på den nyeste e-postadressen du har gitt oss, og/eller ved å publisere informasjon om endringene på nettstedene som omfattes av disse vilkårene for bruk, eller via aktuelle app-butikker eller i selve appen. Eventuelle endringer i disse vilkårene for bruk, trer i kraft tretti (30) kalenderdager etter at vi har sendt deg et e-postvarsel. Ved å bruke appen etter de tretti (30) kalenderdagenes utløp, godtar du eventuelle betydningsfulle endringer. Vær oppmerksom på at du til enhver tid er ansvarlig for å oppdatere dine personlige opplysninger, slik at vi har din nyeste e-postadresse. Skulle det vise seg at den nyeste e-postadressen du har oppgitt til oss ikke er gyldig, eller av en eller annen grunn ikke kan brukes til å sende deg ovennevnte varsel, vil vår utsendelse av en e-post med slikt varsel likevel regnes som gyldig varsling av de eventuelle endringene som står beskrevet i varslet.