Item 1 of 1
Item 1 of 1
7+年龄
7件数
880118801188011商品
LEGO®88011

火车电机

Powered UPPowered UP
7+年龄
7件数
880118801188011商品
将这款乐高® Powered Up 88011 火车电机装入你的乐高火车拼搭玩具,让它们移动起来。记得使用 88006 移动集线器或 88009 集线器为这款电机供电。
  • 包含一个火车电机、连接线和乐高® Powered Up 组件的连接点。
火车电机