Item 1 of 1
Item 1 of 1
7+年龄
1件数
880128801288012商品
LEGO®88012

乐高机械组集线器

Powered UPPowered UP
7+年龄
1件数
880128801288012商品
使用乐高 Powered Up 机械组集线器来控制你的乐高创作。此集线器包含一个集成式倾斜传感器和 4 个输入/输出端口,后者可用于对 Powered Up 传感器、电机和灯进行编程和控制。
  • 4 个输入/输出端口,可用于连接乐高 Powered Up 电机、灯和传感器。
  • 集成式倾斜传感器。
  • 可通过蓝牙连接至乐高 Powered Up 应用程序。
  • 经过专门设计,可与乐高机械组元件组合使用。
  • 查看最新的 Powered Up 元件规格以获取应用程序和组件的兼容性信息。
  • 本品需要 6 节 AA 电池(不含)。有关详细信息,请参阅产品包装。
乐高机械组集线器