Item 1 of 1
Item 1 of 1
7+年龄
1件数
880068800688006商品
LEGO®88006

移动集线器

Powered UPPowered UP
7+年龄
1件数
880068800688006商品
使用乐高® Powered Up 88006 移动集线器为你的乐高作品(配有 2 个集成式位置电机和倾斜传感器)赋予生命,使它们移动起来。将其它 Powered Up 传感器和电机连接至移动集线器, 进行更具创意的玩乐。
  • 包括带有 2 个输入/输出端口的集线器、2 个集成式位置电机、集成式倾斜传感器、连接线和乐高® Powered Up 组件的连接点。
  • 从乐高® Powered Up 通过蓝牙进行连接。
  • 本产品需要用到电池(不含)。请参阅本产品包装了解类型和数量。
移动集线器