Användningsvillkor för LEGO® appar

Gäller från maj 2019

Inledning

Den här appen tillhandahålls av LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR-nummer 47458714.

LEGO System A/S och alla enheter som kontrollerar, kontrolleras av, är partner till eller står under kontroll av LEGO System A/S kallas här gemensamt TLG, ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Genom att använda en app från TLG eller markera en ruta som anger att du accepterar eller godkänner dessa villkor, accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor får du inte använda TLG appen. Utan att det inskränker giltigheten hos det ovan sagda godkänner du att detta innefattar din användning av TLG appen och mottagandet av data, material och information som är tillgängliga i eller via TLG appen.

Du kan kontakta TLG genom att skriva till LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Danmark, eller kontakta kundtjänst.

Behandling av personuppgifter och användning av cookies

Vår sekretesspolicy och vår policy för cookies ingår i dessa villkor och kan läsas på
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy och https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

För information om behandling av personuppgifter som inhämtats på nätet från barn hänvisas till vår sekretesspolicy.

Tredje parter som agerar på uppdrag av TLG är skyldiga att följa samma regler och principer som TLG.

Användning av innehåll

Information, material, funktioner och annat innehåll (”innehåll”) i TLG appen är egendom som skyddas av vår upphovsrätt eller våra licensgivares eller licenstagares upphovsrätt. Alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn och utstyrselmärken tillhör oss och/eller våra licensgivare eller licenstagare. Vi har rätt att stoppa din fortsatta åtkomst till TLG appen, förändra TLG appen eller ta bort innehåll eller funktioner hur och när som helst, av vilket skäl som helst eller utan skäl.

Du förbinder dig att inte kopiera, sprida eller bakåtkompilera innehållet eller använda innehållet på något annat sätt än det som är nödvändigt för att innehållet ska kunna användas eller automatiskt följer av att det används.

Konton

Vissa tjänster i TLG appen innebär att du kan eller måste skapa ett LEGO ID för att delta eller få extra fördelar. Var god läs Villkor för LEGO ID på https://identity.lego.com/en-US/terms.

Om du inte följer villkoren för LEGO ID eller andra särskilda villkor som gäller för en viss tjänst kan vi tillfälligt eller permanent stoppa din åtkomst till alla TLG appar.

App-distributörer/butiker

Du är införstådd med att dessa användarvillkor gäller endast mellan dig och oss, inte mellan dig och app- distributörer/app-butiker, t.ex. Apple, Inc., Amazon, Samsung m.fl. (App-distributörer). Det är vi och inte app-distributörerna som har hela ansvaret för TLG appen och dess tjänster och innehåll. Parterna samtycker till att app-distributörerna inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för TLG appen.

App-distributörerna är helt fria från garantiansvar avseende TLG appen i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger.

Du är införstådd med att det är vi och inte app-distributörerna som har ansvaret för att hantera eventuella anspråk från dig eller någon annan tredje part som gäller TLG appen eller ditt innehav och/eller bruk av TLG appen, inklusive, men inte begränsat till i) anspråk som gäller produktansvar, ii) eventuella anspråk om att TLG appen inte uppfyller tillämpliga lagar eller regelverk samt iii) krav enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning.

Du godkänner att det är vi och inte app-distributörerna som ansvarar för utredning, försvar, förlikning och ansvarsfrihet i samband med yrkande från tredje part om intrång i upphovsrätt avseende TLG appen eller ditt innehav och bruk av TLG appen.

Du intygar och försäkrar att du i) inte befinner dig i ett land som omfattas av något embargo som beslutats av USA:s regering eller som betecknats som ett ”terroriststödjande land” av USA:s regering och att du ii) inte finns upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade parter som upprättats av USA:s regering.

Du samtycker till att följa samtliga tillämpliga avtalsvillkor från tredje part när du använder TLG appen (du får t.ex. inte bryta mot avtalsvillkoren för din trådlösa datatjänst när du använder TLG appen).

Parterna samtycker till att app-distributörerna och deras dotterbolag är tredjepartsförmånstagare till dessa användarvillkor. När du godkänt användarvillkoren har app-distributörerna rätt (och anses ha accepterat den rätten) att åberopa användarvillkoren mot dig som tredjepartsförmånstagare enligt villkoren.

Du godkänner att ditt bruk av TLG appen omfattas av de aktuella användningsbestämmelser som anges i app-distributörens användarvillkor för hämtning av appar.

Skadestånd

Du ansvarar för att skydda sekretessen för ditt/dina användarnamn, lösenord och konton och för alla aktiviteter som bedrivs inom ramen för dina konton. Du är införstådd med att du i den mån som tillämplig lagstiftning medger måste ersätta, försvara och hålla oss, våra licensgivare, licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare samt var och en av ovanstående enheters respektive återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer och leverantörer, samt alla ovanstående enheters tjänstemän, direktörer, ägare, anställda, agenter, representanter och efterträdare (gemensamt kallade ”skadeslösa parter”) skadeslösa från och mot alla eventuella förluster, skador, ansvar och kostnader (inbegripet advokatarvoden och andra avgifter och utgifter för utredning eller försvar vid några anspråk eller hot om anspråk) som belastats de skadeslösa parterna i anslutning till något anspråk på grund av att du bryter mot dessa användarvillkor eller till följd av din användning av TLG appen och/eller ditt/dina konto/konton. Du ska efter bästa förmåga samarbeta med oss i försvaret mot eventuella anspråk. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad anlita särskilda rådgivare och på egen hand sköta försvaret i ett ärende som annars skulle omfattas av ditt skadeståndsansvar.

Jurisdiktionsfrågor

Dessa användarvillkor lyder under och har utformats i enlighet med dansk lagstiftning, utan att detta påverkar eventuella lagvalsprinciper. Du är införstådd med att en eventuell talan med stöd av lag eller sedvanerätt till följd av eller i anslutning till dessa användarvillkor eller TLG appen ska anhängiggöras vid domstol i, samt att jurisdiktionsort endast föreligger i, Danmark och du godtar härmed dessa domstolars personliga jurisdiktion vid avgörandet av en sådan tvist. Observera att du enligt obligatorisk lagstiftning kan ha rätt att väcka talan inom andra jurisdiktioner. Vi lämnar inga utfästelser om att innehåll i någon TLG app är lämpligt eller tillgängligt för användning på en viss plats. Den som väljer att använda en TLG app gör det på eget initiativ och får själv ta ansvar för om det är förenligt med gällande lagar, inklusive lokalt gällande lagar.

Ändringar och tillägg

Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor (genom att ändra, ta bort eller göra tillägg till någon del av dem). Om vi gör en större ändring av användarvillkoren meddelar vi dig genom ett e-postmeddelande till den senast kända e-postadress du lämnat till oss och/eller genom att publicera ett meddelande om ändringen på de webbplatser som omfattas av användarvillkoren eller via app-butiken du använt eller i själva appen. Varje sådan ändring av användarvillkoren börjar gälla trettio (30) kalenderdagar efter det att vi skickat ett e-postmeddelande till dig. Om du använder appen efter det att trettio (30) kalenderdagar gått sedan meddelandet lämnades godkänner du alla väsentliga ändringar. Observera att du hela tiden ansvarar för att uppdatera dina personuppgifter så att vi har din aktuella e-postadress. Om den senaste e-postadress du lämnat till oss inte gäller eller om vi av någon annan anledning inte kan leverera det ovannämnda meddelandet till dig, ska vårt avsändande av e-postmeddelandet ändå anses innebära ett giltigt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet.