About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

LEGO Gruppen ökar sin energieffektivitet med 30 procent sedan 2009

Höjdpunkterna från LEGO Gruppens icke-finansiella resultat för 2013 visar på förbättringar inom de flesta områden, bland annat miljöfrågor, samarbeten med leverantörer och personalsäkerhet.

Den 27 februari publicerar LEGO Gruppen sin årsredovisning för 2013 som omfattar de ekonomiska resultaten, samt sin ansvarsrapport för 2013. I dag offentliggör företaget några av höjdpunkterna i förväg, bland annat LEGO Gruppens icke-finansiella resultat för 2013.

”Resultaten för 2013 är avgörande i vårt arbete med att förbättra vårt agerande som ansvarstagande företag. När vi expanderar globalt är vi fast beslutna att påverka samhället och planeteten vi efterlämnar åt våra barn på ett positivt sätt. Det här återspeglas i alla delar av vår verksamhet – det kan handla om leksakernas säkerhetsaspekter, att göra produktionen energieffektivare, att förbättra rutinerna för personalsäkerhet, hur vi samarbetar med leverantörer kring ett ansvarsfullt uppträdande och hur vi marknadsför våra produkter gentemot barn”, säger Jørgen Vig Knudstorp, President och CEO på LEGO Gruppen.

Utvalda höjdpunkter:
Miljö

• 2013 höjdes energieffektiviteten vid produktionsanläggningarna för LEGO med 6,7 procent
• Sedan 2009 har LEGO Gruppen totalt höjt sin energieffektivitet med över 30 procent.
• 2013 ingick LEGO Gruppen ett Climate Savers-partnerskap med Världsnaturfonden. Detta understryker koncernens åtagande att minska koldioxidutsläppen från såväl produktionsanläggningarna för LEGO som genom hela värdekedjan.

Anställda
• 2013 uppgick antalet arbetsrelaterade skador som ledde till sjukfrånvaro till 36 stycken, vilket jämfört med 2009 var en minskning med över 40 procent och motsvarar en skadefrekvens på 1,7, den lägsta någonsin.
• Sedan 2009 har LEGO Gruppen utökat personalstyrkan med ungefär 5 000 nya anställda.

Ökad energieffektivitet
”Vi anser uppriktigt att vårt största bidrag till samhället sker via de lekar våra produkter inspirerar barn runt om i världen till. De kreativa lekar som våra produkter ger upphov till ger barnen inspiration och hjälp att utvecklas. När vi når allt fler barn runt om i världen måste vi också se till att vi tillverkar och distribuerar våra produkter på ett hållbart sätt. Vi är mycket väl medvetna om att vi påverkar planeten med vår verksamhet”, säger Jørgen Vig Knudstorp.

LEGO Gruppen arbetar ständigt vidare med att höja energieffektiviteten i tillverkningen av LEGO produkter. 2013 höjde LEGO Gruppen effektiviteten med 6,7 procent.

”Det här är ett mycket tillfredställande resultat och innebär att vi på bara fem år har lyckats öka effektiviteten med mer än 30 procent. Enbart effektivitetsökningen under 2013 motsvarar i sig en minskning av våra koldioxidutsläpp med 6 500 ton”, säger Bali Padda, Executive Vice President och COO på LEGO Gruppen.

Färre skador under 2013
Förutom att se över verksamhetens miljöpåverkan ser vi på LEGO Gruppen de anställdas säkerhet som ett annat centralt område att lägga energi och arbete på. LEGO Gruppen rapporterade en skadefrekvens på 1,7 under 2013, mätt i skador per miljon arbetstimmar.

”Vår nuvarande säkerhetsnivå ligger på högsta internationella standard, men vi kan fortfarande förbättra oss. Vi hade 36 skador 2013 inom en global arbetsstyrka på 11 755 anställda. Det här innebar att vi uppnådde vår lägsta skadefrekvens någonsin, men vi lyckades inte uppnå vårt ambitiösa mål för året”, säger John Goodwin, Executive Vice President och CFO på LEGO Gruppen.

Det tar tid att få till stånd förändringar i beteende på det här området. I och med att LEGO Gruppen fortsätter att anställa ett betydande antal nya medarbetare, höja säkerhetsmedvetandet och förbättra rapportverktyg kan det leda till fler säkerhetsobservationer, rapporter om olycksrisker och personalskador. I ett kort perspektiv kommer det troligen att påverka skadefrekvensen negativt.

”Men det förändrar inte det faktum att LEGO Gruppen blev en säkrare arbetsplats under 2013, och att vi har kommit långt på bara fem år. Sedan 2009 har koncernens personalstyrka växt med fler än 5 000 nyanställda samtidigt som vi har sett en minskning på över 40 procent av de arbetsrelaterade skadorna”, säger John Goodwin.

Fördubblad effekt genom samarbete
2013 insåg vi på LEGO Gruppen att vi kan fördubbla vår positiva inverkan genom utökat samarbete med partners, leverantörer och relevanta icke-statliga organisationer. Därför ingick LEGO Gruppen år 2013 ett partnerskap med Världsnaturfonden som medlemmar i programmet Climate Savers. Där är målsättningen att minska den totala koldioxidpåverkan genom hela värdekedjan, inklusive leverantörerna. Det här samarbetet är det första i sitt slag inom leksaksbranschen.

Ambitionen är att fram till slutet av 2016 ha minskat den energi som går åt till att tillverka ett ton produkter från LEGO med 10 procent jämfört med 2012 – och att samtidigt balansera upp de direkta och indirekta koldioxidutsläppen med förnybar energi.

”Vi är hängivna att uppfylla vårt löfte om att efterlämna en bättre värld åt våra barn. Det här samarbetet anger en tydlig riktning och innebär dessutom att vi fortsätter vår nära dialog med våra partners och leverantörer under 2014”, säger Bali Padda.

Presentationen av LEGO Gruppens årsresultat direktsänds den 27 februari kl. 10.30 CET. Om du vill följa direktsändningen eller hämta en inspelning av presentationen och den ansvarsrapport för 2013 som överförs direkt efter presentationen går du in på http://aboutus.lego.com/news-room.  

Ytterligare information:
Morten Vestberg,
Communications Manager,
LEGO Gruppen,
+45 5215 9259
morten.vestberg@LEGO.com

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer,
LEGO Gruppen
+45 7950 4348
RRT@LEGO.com