OBCHODNÉ PODMIENKY VIP PROGRAMU LEGO®

OBCHODNÉ PODMIENKY VIP PROGRAMU LEGO®

Ak sa chcete zapojiť do VIP programu LEGO, je potrebné, aby ste súhlasili, že tieto Obchodné podmienky VIP programu LEGO® (ďalej iba Obchodné podmienky) budú pre vás záväzné. Pred odoslaním členskej prihlášky do VIP programu LEGO (ďalej iba Program) si tieto Obchodné podmienky dôkladne prečítajte. Ak bývate v Spojených štátoch, pozrite si dohodu o arbitráži a vzdaní sa práva na hromadnú žalobu uvedenú nižšie. Obsahom Programu sú motivačné a odmeňovacie programy opísané v týchto Obchodných podmienkach. V Obchodných podmienkach nájdete informácie o tom, kto sme, ako vám poskytujeme Program, ako je možné z našej alebo vašej strany ukončiť zmluvu, ktorú tieto Obchodné podmienky medzi nami uzatvárajú, a ďalšie dôležité informácie. Ak si myslíte, že v Obchodných podmienkach je chyba alebo ak požadujete nejaké zmeny, kontaktujte nás prostredníctvom nášho oddelenia služieb zákazníkom a prediskutujeme to. Účasťou v Programe tieto Obchodné podmienky bezvýhradne prijímate a súhlasíte, že ich budete dodržiavať.

Všeobecné

Program je vernostným a odmeňovacím členským programom, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, registračné číslo CBR 47458714 (ďalej iba „LEGO Group“ alebo „my“ a všetky tvary tohto zámena). Spoločnosť LEGO System A/S je súčasťou skupiny spoločností LEGO Group. Ďalšie informácie o nás nájdete tu. Každý odkaz na LEGO Group v týchto Obchodných podmienkach sa automaticky vzťahuje aj na spoločnosť LEGO System A/S.

V týchto Obchodných podmienkach na vás odkazujeme zámenom „vy“ (a všetkými tvarmi tohto zámena) alebo označením „Člen“.

Ak nás potrebujete kontaktovať, môžete to urobiť písomne na tejto adrese:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Oddelenie služieb zákazníkom môžete kontaktovať telefonicky na čísle 00-800-5346-555 (od pondelka do piatka v čase 9:00 – 17:00 SEČ) alebo e-mailom na adrese shoptermsandconditions@LEGO.com.

LEGO Group môže podľa svojho vlastného uváženia zrušiť, zmeniť, pozastaviť alebo upraviť ktorúkoľvek časť Programu alebo Program ako celok vrátane Odmien a/alebo Bodov zadefinovaných nižšie, za predpokladu, že okamihom zmeny nedôjde k výraznej negatívnej zmene hodnoty Členských bodov. V prípade výraznej negatívnej zmeny hodnoty Členských bodov Členovia na túto skutočnosť budú upozornení 2 mesiace vopred e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu, ktorá bude v tom čase uvedená v ich VIP účte.

Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek zmeny v nich budeme považovať za prijaté, ak použijete svoju VIP kartu na získanie alebo uplatnenie bodov, objednávku alebo na získanie Odmeny alebo výhody ponúkanej v rámci Programu alebo ak nám do 30 dní od oznámenia týchto podmienok nezašlete písomnú výhradu. Ak budú pre vás zmeny v Programe neprijateľné, svoje členstvo v Programe môžete ukončiť vymazaním svojho VIP účtu.

Súčasťou Programu sú aj všetky predajne LEGO Store vo vlastníctve LEGO Group po celom svete a tiež náš online obchod dostupný na lokalite www.LEGO.com. Zoznam týchto našich predajní LEGO zapojených do Programu nájdete tu.

Členstvo

Oprávnenost

Členom Programu sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek minimálne osemnásť (18) rokov, s pobytom na území štátu, v ktorom je Program ponúkaný. Program je poskytovaný výhradne fyzickým osobám. Nemôžu sa ho zúčastniť obchodné spoločnosti, združenia ani iné skupiny či právnické osoby. Zoznam krajín, v ktorých Program ponúkame, nájdete tu. Pobytom sa myslí skutočné fyzické bydlisko (domicil: napr. trvalý pobyt) Člena. Odoslané informácie o osobe a pobyte musia byť presné a pravdivé. LEGO Group, subjekt, ktorý LEGO Group zastupuje alebo prevádzkovateľ predajne Partnera LCS, v ktorej registrácia prebieha, majú právo požiadať o predloženie príslušného dôkazu.

O tom, či bude oprávnenej osobe udelené členstvo v Programe, rozhoduje LEGO Group. LEGO Group môže odmietnuť žiadosť ktorejkoľvek osoby nespĺňajúcej požiadavky Programu. Ak LEGO Group odmietne udeliť členstvo, môže tak urobiť bez udania dôvodu.

Člen môže podať iba jednu prihlášku za člena a na svoje zákonné meno môže mať zaregistrovaný iba jeden VIP účet. V prípade duplicitných účtov bude účet s najnižším počtom Bodov zrušený a všetky Body nahromadené na danom účte sa presunú na druhý účet.

Za správnosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých informácií zodpovedá výhradne Člen. Medzi tieto informácie patrí okrem iného krstné meno a priezvisko, poštová adresa, platná e-mailová adresa a telefónne číslo. Všetky údaje vrátane osobných údajov si budú medzi sebou navzájom vymieňať LEGO Group a všetky jej subjekty, dôveryhodní partneri, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia predajní Partnerov LCS podľa potreby Programu tak, ako sa to podrobnejšie uvádza v časti o osobných údajoch uvedenej nižšie a v dokumente Ochrana osobných údajov spoločnosti LEGO, ktorý je dostupný tu.

Ak jednotlivec, spoločnosť, združenie alebo skupina prikazuje či umožňuje jednotlivcom alebo ich nabáda k používaniu jedného VIP účtu alebo účtu LEGO (opísaný nižšie) na účely spoločného získavania Bodov alebo Odmien, považuje sa to za podvodné konanie.

Všetky Body a následné Odmeny musia byť zhromaždené, získané a použité v súlade s pravidlami uvedenými v týchto všeobecných Obchodných podmienkach. Konečné rozhodnutie o tom, či aktivita spĺňa podmienky na získanie Bodov alebo Odmien, prináleží LEGO Group.

LEGO Group nezhromažďuje žiadne osobné údaje o osobách, pri ktorých vie, že ide o deti alebo osoby mladšie ako 18 rokov.

Za podvodné, refundované alebo zrušené transakcie nie je možné získať Body.

Stratu, krádež alebo poškodenie VIP karty je nevyhnutné okamžite nahlásiť centru služieb zákazníkom. Keď Člen nahlási stratu, krádež alebo poškodenie karty, karta bude nahradená alebo opätovne vydaná. (Upozorňujeme, že LEGO Group plánuje v súlade so svojím záväzkom voči našej planéte v nasledujúcich rokoch postupne upúšťať od používania fyzických kariet). LEGO Group nezodpovedá za akékoľvek podvodné použitie VIP karty alebo za porušenie ustanovení uvedených v tomto dokumente zo strany Člena s výnimkou prípadov zapríčinených úmyselným pochybením alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany LEGO Group.

Predaj, nákup, sprostredkovanie, opätovný predaj, barterový obchod alebo výmena Bodov či Odmien za akúkoľvek náhradu je zakázaná. Pri porušení tohto ustanovenia (vrátane Členov používajúcich Body alebo Odmeny získané za finančnú odmenu alebo v barterovom obchode) sa bude uplatňovať náhrada škody a súdne trovy. Body ani Odmeny nemajú finančnú hodnotu a nemožno ich vymeniť za hotovosť alebo darčekové poukazy.

Registrácia členstva

Osoba sa môže stať Členom Programu týmito spôsobmi:

a) zaregistrovaním sa v predajni LEGO Store (najbližšiu predajňu zapojenú do programu nájdete tu) alebo zavolaním na telefónne číslo centra služieb zákazníkom (00-800-5346-555) a následným použitím odkazu, ktoré vám príde e-mailom. Po prihlásení sa v online obchode a vytvorení účtu LEGO si následne VIP kartu zaregistrujete online. Proces registrácie členstva bude ukončený až vytvorením účtu LEGO a registráciou VIP karty na tomto účte;

b) zaregistrovaním sa na stránke LEGO.com/VIP program a vytvorením účtu LEGO.

Člen musí pri registrácii poskytnúť tieto informácie:

  • celé meno (krstné meno a priezvisko),
  • platnú e-mailovú adresu,
  • dátum narodenia,
  • krajinu a oblasť pobytu

Za zachovávanie dôvernosti prihlasovacích údajov a ďalších informácií o účte zodpovedá výhradne Člen, ktorý zároveň výhradne zodpovedá za všetky aktivity svojho účtu, s výnimkou prípadov zapríčinených úmyselným pochybením alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany LEGO Group. Za udržiavanie aktuálnosti informácií v účte zodpovedá Člen. Člen súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného použitia jeho účtu alebo iného narušenia bezpečnosti okamžite upovedomí oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti LEGO.

Členstvo sa začína zriadením VIP účtu po dokončení procesu registrácie. Ak žiadateľ už je Členom Programu, žiadosť o zriadenie ďalšieho VIP účtu je neplatná – každá osoba si môže zriadiť a môže používať iba jeden účet.

VIP účet

VIP účet je účet, na ktorom sa zhromažďujú Body získané Členom v rámci Programu a ktorý možno použiť na nákupy a účely presne podľa Obchodných podmienok.

LEGO VIP karta

Po zaregistrovaní Člena do VIP programu bude vydaná elektronická VIP karta, ku ktorej je možné získať prístup prostredníctvom aplikácií Apple Passport alebo Google Pay. Ak Člen požiada o fyzickú VIP kartu, odošleme mu ju poštou. V súlade so záväzkom LEGO Group voči našej planéte však budeme v nasledujúcich rokoch od ich vydávania postupne upúšťať, a LEGO Group sa môže v istom bode rozhodnúť prestať vydávať alebo obnovovať fyzické VIP karty.

LEGO ID

Členský účet LEGO (ďalej iba „LEGO ID“) sa používa na identifikáciu osoby, napríklad pri žiadostiach o Odmeny, kontrole vášho online VIP účtu a na získanie prístupu do centra na uplatňovanie odmien vo VIP účte. Na účasť v Programe sa vyžaduje účet LEGO a s ním spojené LEGO ID. Úlohou Člena je zabrániť zneužitiu svojho LEGO ID tým, že zabezpečí, aby jeho účet LEGO nebol prístupný žiadnej tretej strane. V prípade podozrenia na zneužitie LEGO ID je potrebné okamžite upozorniť oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti LEGO.

Stav Člena

LEGO Group si vyhradzuje právo sprístupniť špeciálne Odmeny, propagačné ponuky alebo aktivity skupinám Členov na základe ich aktivity v programe, okrem iného aj na základe stavu Bodov a histórie, krajiny a oblasti pobytu, histórie nákupov alebo preferencie produktov a histórie Odmien. Obchodné podmienky týkajúce sa špeciálnych Odmien alebo propagačných ponúk či aktivít uvádzaných ďalej v tomto dokumente ako príklady typu, rozsahu, trvania a dostupnosti špeciálnych Odmien alebo propagačných ponúk či aktivít budú uvedené pri jednotlivých ponukách alebo aktivitách a môžu sa líšiť.

Získavanie bodov

Všeobecné informácie

Program umožňuje Členom zbierať a uplatňovať vernostné body (ďalej len Body), ktoré možno jednotlivo a výhradne z vlastného účtu použiť na získanie Odmeny (definované nižšie). Program môže byť skoncipovaný tak, že bude poskytovať výhody na základe aktuálneho zostatku uplatniteľných Bodov Člena (uplatniteľnými bodmi sa rozumejú Body, ktoré ešte neboli uplatnené) alebo na základe zostatku Bodov v rámci Programu (pod týmto pojmom sa rozumejú všetky body, ktoré kedy Člen nazbieral a ktorým neuplynula platnosť bez ohľadu na to, či boli uplatnené alebo nie). LEGO Group si vyhradzuje právo bez náhrady či upozornenia pozastaviť, ukončiť, prehodnotiť alebo upraviť celú štruktúru interného hodnotenia Bodov alebo Odmien alebo časť tejto štruktúry alebo ponúk, tovaru alebo služby. LEGO Group môže príležitostne Členom ponúknuť výhody alebo privilégiá za uplatnenie konkrétneho množstva Bodov a/alebo ako odmenu za presne určenú činnosť vykonanú Členom (ďalej iba Odmeny). Odmeny môžu okrem iného obsahovať: zľavy na nákupy produktov LEGO na webovej lokalite LEGO.com alebo v predajniach LEGO Store zapojených do programu, predajniach Partnerov LCS, predajniach v parkoch LEGOLAND a v centrách LEGO Discovery Center, digitálne obrázky produktov LEGO® na stiahnutie, ktoré budú k dispozícii okamžite alebo budú odoslané na e-mailovú adresu Člena, kupónové kódy na zľavy alebo tovar, ktoré je možné uplatniť na webovej lokalite LEGO.com alebo na webových lokalitách tretích strán napríklad na vstupenky do parkov LEGOLAND zapojených do Programu. Vo VIP účte Člena bude na stránke centra na uplatňovanie odmien neustále uvedený zoznam Odmien, na ktoré je možné uplatniť si Body a obchodné podmienky s odkazom na tento dokument. Charakter Odmien, počet Bodov alebo čo je potrebné na získanie výhod alebo privilégií určuje LEGO Group výhradne podľa svojho vlastného uváženia, pričom tieto skutočnosti podliehajú zmenám alebo môžu byť dostupné iba po obmedzený čas a môžu sa zmeniť. Niektoré Odmeny môžu byť dostupné iba v obmedzenom množstve, takéto Odmeny sa budú udeľovať podľa poradia, v akom o ne bol prejavený záujem („kto skôr príde“). LEGO Group si vyhradzuje právo upraviť, doplniť alebo zmeniť dostupné Odmeny. Členovia by sa nemali spoliehať na trvalú dostupnosť Odmien. Počet Bodov potrebných na získanie Odmeny sa môže výrazne zvýšiť, Odmena môže byť zrušená alebo LEGO Group či ňou poverená strana alebo tretí obchodný partner, ktorý zabezpečuje dodanie Odmeny, môže Odmenu alebo jej získanie obmedziť. Odmeny nemožno postúpiť, previesť, použiť v barterovom obchode ani predať. Odmeny, ktoré budú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami postúpené, prevedené, použité v barterovom obchode alebo predané môžu byť zhabané alebo zrušené. Ak bude pred uplatňovaním Bodov za Odmeny alebo po ňom pravidelne dochádzať k zmene adresy príslušného účtu Programu, toto konanie môže byť posúdené ako podvodné a môže viesť k ukončeniu vášho členstva v Programe. LEGO Group si vyhradzuje právo nahradiť Odmeny inými v rovnakej alebo vyššej hodnote v prípade, že niektorá z uplatnených Odmien nebude z nejakého dôvodu dostupná. Odmeny vyobrazené v predajniach, online, v televízii, tlačových reklamách, na propagačných obaloch a v ďalších materiáloch Programu slúžia iba na ilustračné účely. Skutočná Odmena sa môže od tej vyobrazenej odlišovať.

Program pri výpočtoch vychádza z počtu Bodov pripísaných na VIP účet Člena. Spôsob vypočítavania Bodov je rovnaký na celom svete, no množstvo Bodov, ktoré môže Člen získať počas nákupu príslušného produktu, sa môže v jednotlivých krajinách líšiť z dôvodu odlišných cien. Princíp prideľovania Bodov a Odmien nájdete tu a bude príležitostne aktualizovaný.

Body možno použiť iba na účely, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Obchodných podmienkach alebo na účely, ktoré môžu byť príležitostne uvedené v obchodných podmienkach týkajúcich sa konkrétnej Odmeny, propagačných ponúk alebo aktivít. Body nemajú žiadnu finančnú hodnotu, Členovia ich môžu zhromažďovať za účelom získania zľavy z nákupov spĺňajúcich podmienky alebo za účelom získania Odmien dostupných v centre na uplatňovanie odmien.

Členovia môžu začať získavať body po začatí členstva. Ak tieto Obchodné podmienky alebo obchodné podmienky týkajúce sa iných konkrétnych ponúk, aktivít alebo propagačných akcií LEGO Group neuvádzajú inak, Body je možné pripísať iba k VIP účtom jednotlivých členov za nákupy alebo aktivity, ktoré člen osobne vykonal alebo podnikol. Body sa na váš VIP účet LEGO pripočítajú pri uskutočnení platby. Pri telefonickom alebo online nákupe sa platba uskutoční pri odoslaní objednávky spĺňajúcej podmienky. Zobrazenie získaných VIP bodov na účte alebo ich sprístupnenie v centre na uplatňovanie odmien môže trvať až 24 hodín od uskutočnenia platby.

Body môžete získať za nákupy produktov LEGO® spĺňajúce podmienky v predajniach LEGO Store, v online obchode na lokalite LEGO.com, v zapojených predajniach LCS (predajniach certifikovaných spoločnosťou LEGO), v zapojených predajniach v parkoch LEGOLAND® a v centrách LEGOLAND® Discovery. Nákupy spĺňajúce podmienky sú definované ako všetky služby alebo tovar k dispozícii na zakúpenie s výnimkou darčekových poukazov. Členovia môžu občas získavať Body aj inými spôsobmi, ktoré konkrétne oznámi LEGO Group v e-mailoch alebo online príspevkoch. LEGO Group môže podľa svojho vlastného uváženia udeliť za niektoré aktivity „bonusové“ Body, napríklad za registráciu alebo za častú aktivitu. Na takéto propagačné akcie k Bodom sa môžu vzťahovať ďalšie pravidlá a obmedzenia.

Ak chce Člen získať Body za nákup v predajni LEGO Store alebo v predajni Partnera LCS, musí pri nákupe predložiť svoju VIP kartu. Ak chce Člen získať Body za online nákupy na webovej lokalite LEGO.com, musí sa pred nákupom prihlásiť do svojho účtu LEGO (označovaného ako LEGO ID).

Ak chce Člen získať Body LEGO za telefonické nákupy, je potrebné, aby mal zaregistrované VIP členstvo, pričom pri uskutočnení telefonickej objednávky musí uviesť číslo VIP karty.

Získanie Bodov inak ako v prísnom súlade s požiadavkami, ktoré stanovila a určila LEGO Group bude mať za následok ich neplatnosť. Člen sa nesmie pokúšať získať Body spôsobom, ktorý iba napodobňuje, no nespĺňa príslušné požiadavky, napríklad, okrem iného, používaním programov, botov alebo iných automatizovaných spôsobov.

LEGO Group si vyhradzuje právo odčítať alebo strhnúť Body z účtu ktoréhokoľvek Člena, ktorý ich získal neoprávnene.

Body nemožno získať za príslušné poštovné poplatky/poplatky za doručenie. V niektorých krajinách, napríklad v Kanade a Spojených štátoch, sa dane platia samostatne, nie ako súčasť kúpnej ceny, preto za ne nie je možné získať Body.

Hoci za Body nie je možné nakúpiť darčekové poukazy, pri nákupoch zaplatených darčekovým poukazom, ktoré spĺňajú podmienky môžete získať Body.

LEGO Group nie je účastníkom žiadnej dohody medzi vami a prevádzkovateľom predajne Partnera LCS a LEGO Group nenesie žiadnu zodpovednosť za tovary a služby poskytované takýmto prevádzkovateľom predajne Partnera LCS. Za služby a tovar zodpovedá ako predajca výhradne príslušný prevádzkovateľ predajne Partnera LCS.

LEGO Store nezodpovedá za Odmeny poskytované treťou stranou, ako sa opisuje v časti ‘Služby a lokality tretích strán’.

Ostatné vernostné programy

Prevádzkovatelia predajní Partnerov LCS môžu prevádzkovať podobné zákaznícke programy alebo sa do nich môžu zapájať. Členstvo v Programe však Členovi neposkytuje žiadne práva alebo výhody v iných programoch prevádzkovateľov predajní Partnerov LCS alebo ich pridružených spoločností.

Uplatňovanie bodov

Všeobecné podmienky uplatňovania bodov

Body je možné uplatniť na získanie Odmeny v našom centre na uplatňovanie bodov alebo v predajniach LEGO Store a predajniach Partnerov LCS spĺňajúcich podmienky alebo na webovej lokalite LEGO.com. Zmena a vyplatenie Bodov vo forme hotovosti alebo darčekových poukazov nie je možná. Hoci Člen môže získavať Body vo všetkých predajniach LEGO Store a predajniach Partnerov LCS spĺňajúcich podmienky alebo na webovej lokalite LEGO.com, uplatniť si ich môže iba vo svojej krajine pobytu.

Ak nie je výslovne uvedené inak v obchodných podmienkach ponuky alebo propagačnej akcie LEGO Group, Body nie je možné uplatniť počas transakcie, v rámci ktorej ste ich získali.

Body možno uplatniť len v krajinách, v ktorých je Program k dispozícii. Zoznam krajínnájdete tu spolu s hodnotou Bodov v danej krajine. Zoznam príležitostne aktualizujeme. Hodnota Bodov sa vypočíta na základe hodnoty Bodov pre danú krajinu. Upozorňujeme, že ak Člen manipuluje s Programom s cieľom získať pre seba výhodu tak, že Body získané v jednej krajine uplatní v inej krajine, prípadne si nechá do inej krajiny doručiť nákupy uskutočnené uplatnením týchto Bodov, LEGO Group to považuje za zneužitie Programu. Občasné takéto nákupy sú prípustné, ak sa však budú opakovať, budú mať za následok zrušenie vášho VIP účtu a vymazanie Bodov.

V Programe nie je možné zakúpiť Body navyše.

Ak produkt vrátite na refundáciu, Body získané za nákup tohto produktu alebo odpočítané z účtu na jeho nákup budú pripísané alebo odpočítané v súlade s reklamačným poriadkom predajne LEGO Store alebo predajne Partnera LCS, v ktorej Člen nakúpil napríklad prostredníctvom kreditu v predajni alebo kupónu. Za nákupy na webovej lokalite LEGO.com vám bude za uplatnené body vydaný kupón s kódom, ktorý si môžete uplatniť pri ďalšom nákupe. Ak boli Body použité na získanie Odmeny a obchodné podmienky Odmeny neurčujú inak, Odmenu nie je možné vrátiť a uplatnené Body nie je možné opätovne pripísať na účet.

Ak boli Body na VIP účet Člena pripísané omylom, LEGO Group si vyhradzuje právo takéto Body zrušiť alebo odstrániť. LEGO Group nebude tolerovať zámerné a vedomé zneužívanie takýchto chýb Členmi a každé takéto zneužitie môže mať za následok okamžité ukončenie členstva Člena, stratu všetkých získaných Bodov a zákaz budúcej účasti na Programe.

Dôsledky zneužitia

V prípade zneužitia, za ktoré zodpovedá Člen, si LEGO Group ponecháva právo ukončiť členstvo alebo zrušiť Body či Odmeny, odmietnuť vydať Body alebo Odmeny alebo odmietnuť akceptovať uplatnenie Bodov či Odmien.

Uplynutie platnosti bodov

Platnosť všetkých Bodov uplynie 18 mesiacov od poslednej aktivity na VIP účte. Aktivitou sa chápe získavanie alebo uplatňovanie Bodov. 18-mesačné obdobie je priebežné a obnovuje sa po novej aktivite. LEGO Group vám 3 mesiace pred uplynutím platnosti Bodov e-mailom pošle pripomienku na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom VIP účte. Ak na účte počas 18 mesiacov neprebehne žiadna aktivita, bude deaktivovaný. Údaje o VIP účte budú vymazané po 3 rokoch nečinnosti. Upozorňujeme, že niektoré súvisiace údaje, napríklad LEGO ID, údaje o nákupoch alebo iné údaje, podliehajú pravidlám uchovávania údajov pre tieto služby. Ďalšie informácie o uchovávaní údajov nájdete v našich pravidlách uchovávania údajov a v dokumente Ochrana osobných údajov. NAZBIERANÉ BODY NIE SÚ VAŠÍM MAJETKOM A MIMO PROGRAMU NEMAJÚ ŽIADNU HODNOTU. BODY SÚ KREDITY, KTORÉ MÔŽE LEGO GROUP KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ PODĽA TU UVEDENÝCH PRAVIDIEL. BODY NEMOŽNO PO SMRTI PREVIESŤ A NIE SÚ PREDMETOM DEDIČSKÉHO KONANIA.

Osobné údaje, ochrana osobných údajov a kontrola

Spoločnosť LEGO System A/S uchováva a spracováva vaše osobné údaje v súlade so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia GDPR a príslušnej národnej legislatívy na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť LEGO System A/S môže vaše osobné údaje poskytnúť a/alebo sprístupniť ostatným členom skupiny LEGO Group, prevádzkovateľom predajní Partnerov LCS, svojim dodávateľom a/alebo poskytovateľom služieb v prípade, že si to vyžaduje všeobecná prevádzka Programu, napríklad údržba Programu, analytické a marketingové služby a podobne. Spoločnosť LEGO System A/S môže na účely spravovania, ďalšieho rozvoja a propagácie Programu vaše údaje spracovávať aj v neidentifikovateľnej, agregovanej, pseudoanonymizovanej alebo anonymizovanej podobe.

Upozorňujeme, že niektoré Odmeny alebo propagačné akcie poskytujú alebo prevádzkujú pre LEGO Group nezávislé tretie strany, ktoré sa môžu riadiť inými podmienkami na ochranu osobných údajov, ktoré si budú vyžadovať ďalšie schválenie používania vašich osobných údajov. LEGO Group vám oznámi, že opúšťate jej platformu alebo webovú lokalitu. Pred súhlasením s obchodnými podmienkami si ich dôkladne prečítajte. Zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach si tiež vyžaduje, aby ste súhlasili s obchodnými podmienkami jednotlivých sociálnych sietí. LEGO Group nezodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov tretími stranami.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť LEGO System A/S spracováva vaše osobné údaje a o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba, nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov na adrese www.LEGO.com/privacy. Upozorňujeme, že dokument Ochrana osobných údajov sa môže zmeniť, preto vám odporúčame jeho pravidelnú kontrolu, aby ste mali neustále prehľad o zmenách.

Kontrola

LEGO Group si v záujme dodržiavania pravidiel Programu vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia Členovi vykonať kontrolu ktoréhokoľvek účtu v rámci Programu.

V prípade, že kontrola odhalí nezrovnalosti alebo porušenie pravidiel, spracovávanie a/alebo používanie bodov na Odmeny môžeme oddialiť až do doby, kým sa nezrovnalosti alebo porušenia pravidiel nevyriešia k našej primeranej spokojnosti. LEGO Group si vyhradzuje výhradné právo zakázať Členovi počas kontroly a až do sprístupnenia jej výsledku uplatňovanie Bodov, využívanie Odmien, služieb a výhod spojených s Programom.

LEGO Group si tiež vyhradzuje právo vymieňať si na účely kontroly informácie so subjektami patriacimi do skupiny LEGO Group, predajňami Partnerov LCS, dôveryhodnými partnermi a poskytovateľmi služieb alebo ich zástupcami.

Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti (vzťahuje sa na Členov mimo Nemecka)

LEGO Group, subjekty patriace do skupiny LEGO Group ani prevádzkovatelia predajní Partnerov LCS nezodpovedajú za stratu, výdavky (vrátane súdnych trov v plnej výške), nehody alebo nepríjemnosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím Bodov alebo Odmien následkom chyby alebo zlyhania Odmeny objednanej od Partnerov s výnimkou prípadov, kedy takáto škoda alebo strata nastane z dôvodu úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti, ak nie je uvedené inak v príslušnej legislatíve. Žiadne ustanovenie tejto Dohody neobmedzuje zodpovednosť, ktorú má LEGO Group podľa príslušného práva.

Body a Odmeny, ktoré sa stratia, sú ukradnuté alebo sa skončí ich platnosť nebudú refundované, nahradené ani ich platnosť nebude predĺžená.

LEGO Group nezodpovedá za straty alebo škody vyplývajúce zo zrušenia Programu alebo zmien v ňom, ak nie je vyššie uvedené inak a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Členovia nemôžu od LEGO Group požadovať náhradu škody za zmeny vykonané na základe právnych požiadaviek alebo odporúčaní pre danú krajinu.

Ak sa na základe týchto Obchodných podmienok alebo príslušnej legislatívy preukáže zodpovednosť LEGO Group, výhradným odškodnením Člena bude obnovenie stratených Bodov alebo Odmien (v prípade Odmien to môžu byť, v závislosti od dostupnosti, alternatívne výhody v porovnateľnej hodnote podľa uváženia LEGO Group).

Ďalšia zodpovednosť za stratu alebo škody je vylúčená s výnimkou prípadov, ktoré podľa príslušnej legislatívy nemôžu byť vylúčené.

Program a/alebo Odmeny nie sú platné v zákonom zakázaných prípadoch. Zákony platné v niektorých krajinách môžu obmedzovať podmienky uplatňovania Programu alebo členstvo v Programe. Program alebo jeho časti môžu byť v niektorých krajinách alebo pre niektorých jednotlivcov nedostupné z dôvodu miestne platných zákonov a predpisov. LEGO Group pri dodržiavaní takejto legislatívy nenesie žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo ukončiť účasť Člena v Programe a zrušiť všetky Body a Odmeny, ktoré Člen nazbieral. Ak Odmena nebude dostupná, LEGO Group ju môže nahradiť inou výhodou v rovnakej alebo vyššej hodnote. Body Programu alebo Odmeny nemožno vymeniť za hotovosť alebo darčekové poukazy.

Za nároky tretích strán (vrátane orgánov daňovej správy), vyplývajúce z členstva v Programe, Bodov alebo Odmien, nesie zodpovednosť Člen.

Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti (vzťahuje sa iba na členov z Nemecka)

LEGO Group zodpovedá za úmyselnú a hrubú nedbanlivosť. LEGO Group ďalej zodpovedá za nedbanlivé porušenie povinností nevyhnutných na zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a na plnenie ktorých sa je inak možné bežne spoľahnúť. V poslednom uvedenom prípade nesie LEGO Group zodpovednosť iba za predvídateľné, obvyklé zmluvné škody. LEGO Group nezodpovedá za menšie nedbanlivé porušenia iných povinností než je uvedené vyššie.

Vyššie uvedené výnimky pokiaľ ide o zodpovednosť neplatia v prípade ujmy na zdraví, úrazu alebo smrti. Zodpovednosť podľa legislatívy upravujúcej zodpovednosť za chybné výrobky zostáva nedotknutá.

PREVÁDZKOVANIE PROGRAMU A JEHO CHYBY

LEGO Group nenesie zodpovednosť za stratu, prerušenie, neprístupnosť alebo nedostupnosť sietí, serverov, satelitov, poskytovateľov internetových služieb, webových lokalít alebo iných pripojení, za nesprávnu komunikáciu, zlyhávajúce, zmätočné, zakódované, oneskorené či nesprávne nasmerované telefonické alebo počítačové prenosy, ani za akékoľvek technické poruchy, zlyhania alebo nepríjemnosti ani iné chyby akéhokoľvek druhu alebo povahy a rovnako nezodpovedá ani za nesprávne alebo nepresné zachytenie informácií alebo za neschopnosť zachytiť akékoľvek informácie. LEGO Group nenesie zodpovednosť ani za chyby počítačov, programov a tlačiarní ani za neúmyselné vydanie Bodov alebo Odmien. LEGO Group nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neúmyselné vydanie Bodov alebo Odmien a týmto sa zriekate akéhokoľvek nároku z tohto dôvodu. Ak Program z nejakého dôvodu nefunguje tak, ako má, či už je to z dôvodu chýb akéhokoľvek druhu, infikovania počítačovým vírusom, bugov, manipulácie, nedovolených zásahov, podvodov, technických zlyhaní alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, nad ktorými LEGO Group nemá kontrolu a ktoré poškodzujú alebo ovplyvňujú spravovanie, zabezpečenie, férovosť, integritu alebo správne fungovanie Programu, LEGO Group si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť Program alebo vykonať inú akciu, ktorá bude za daných okolností vhodnou reakciou. Ak LEGO Group už ďalej nedokáže pokračovať v poskytovaní Programu tak, ako je opísané v tomto dokumente, z príčin, nad ktorými nemá kontrolu, medzi ktoré, okrem iného, patrí požiar, povodeň, epidémia prirodzeného pôvodu alebo zapríčinená človekom, zemetrasenie, výbuch, kolektívne vyjednávanie alebo stávka, zásah vyššej moci alebo verejného nepriateľa, zlyhanie satelitov alebo zariadení, protesty alebo civilné nepokoje, teroristické hrozby a aktivity, vojna (vyhlásená alebo studená), zákon, nariadenie alebo smernica vlády, ohrozenie verejného zdravia, príkaz alebo rozsudok súdu alebo iná príčina, ktorú nedokáže LEGO Group primerane ovplyvniť (teda akýkoľvek zásah vyššej moci), LEGO Group bude mať právo čiastočne alebo úplne upraviť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Programu.

Ak sa pokúsite získať k Programu prístup prostredníctvom bota alebo iného druhu útoku hrubou silou, stratíte právo zúčastňovať sa Programu. LEGO Group si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, vylúčiť z účasti na Programe a ukončiť účasť kohokoľvek, kto (i) neoprávnene zasahuje do fungovania Programu; (ii) svojim správaním porušuje tieto Obchodné podmienky alebo Obchodné podmienky LEGO či iné príslušné zahrnuté podmienky; (iii) sa správa neeticky alebo rušivo; (iv) má v úmysle svojim správaním obťažovať, urážať, vyhrážať sa alebo prenasledovať LEGO Group, jej zástupcov alebo akúkoľvek inú osobu akýmkoľvek spôsobom spojenú s Programom; (v) neoprávnene zasahuje do počtu Bodov, pozmeňuje ho alebo sa ho pokúša pozmeniť; (vi) neoprávnene pozmeňuje Body alebo sa o to pokúša, vytvára alebo sa pokúša vytvoriť či duplikovať Body alebo (vii) tajne spolupracuje alebo sa pokúša tajne spolupracovať s jedným alebo viacerými majiteľmi účtov v Programe, aby získal neférovú výhodu zdieľaním vedomostí či iných informácií s cieľom získať Body.

Ukončenie

Ukončenie zo strany Člena

Svoje VIP členstvo môžete kedykoľvek ukončiť alebo zrušiť takto:

  • kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti LEGO Group prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu alebo webovej stránky oddelenia služieb zákazníkom. Pri kontaktovaní oddelenia služieb zákazníkom bude potrebné, aby ste odpovedali na bezpečnostné otázky týkajúce sa vášho VIP účtu a overili tak, že ide o váš VIP účet.

Upozorňujeme, že keď ukončíte alebo zrušíte svoj VIP účet, vaše Body budú vymazané. Váš účet bude vymazaný v súlade s našimi pravidlami uchovávania údajov.

Ukončenie zo strany LEGO Group

LEGO Group si vyhradzuje právo ukončiť Program a s ním aj vaše členstvo v ňom, písomným oznámením odoslaným dva (2) mesiace vopred e-mailom na e-mailovú adresu priradenú k vášmu VIP účtu.

Ak porušíte povinnosti, ktoré vám vyplývajú z týchto Obchodných podmienok, LEGO Group si vyhradzuje právo ukončiť vaše členstvo okamžite po odoslaní oznámenia na e-mailovú adresu priradenú k vášmu VIP účtu. Okrem toho si vyhradzujeme právo nedať vám príležitosť napraviť toto porušenie v prípade, že ide o porušenie zneužitím Programu tak, ako je to popísané vyššie v tomto dokumente. Žiadne ustanovenie týchto Obchodných podmienok nebráni LEGO Group uplatniť si svoje zákonné a primerané práva a prostriedky.

Pri ukončení budú vymazané aj vaše Body a LEGO Group nie je povinná ponúknuť vám za nevyužité Body akúkoľvek náhradu.

Rôzne

Služby a lokality tretích strán

Program môže sprístupňovať ponuky tretích strán alebo odkazovať na platformy tretích strán, napríklad na sociálne siete, prevádzkovateľov Odmien alebo prevádzkovateľov propagačných akcií. LEGO Group vám na obrazovke oznámi, že opúšťate našu webovú lokalitu. Upozorňujeme, že LEGO Group nemá nad webovými lokalitami tretích strán kontrolu, preto LEGO Group nezodpovedá za obsah týchto webstránok či sietí. Okrem toho upozorňujeme, že na týchto webstránkach a lokalitách sa môžu uplatňovať iné obchodné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov, na ktoré nemáme vplyv, a ktoré by ste si mali prečítať a oboznámiť sa s nimi skôr ako ich na daných lokalitách alebo službách prijmete. Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že LEGO Group nenesie zodpovednosť za presnosť, zákonnosť, vhodnosť či akýkoľvek iný aspekt obsahu či funkcie takýchto webových lokalít. Použitie takéhoto odkazu neznamená, že LEGO Group webovú lokalitu propaguje alebo že je s jej prevádzkovateľmi nejakým spôsobom spojená.

Niektoré Odmeny alebo propagačné akcie, ku ktorým máte prístup prostredníctvom Programu, ponúkajú alebo zabezpečujú partnerské tretie strany. LEGO Group nenesie zodpovednosť za dodanie takýchto Odmien alebo za akúkoľvek platbu za tovar a služby ani za akékoľvek iné podmienky, záruky alebo sťažnosti spojené s týmito Odmenami alebo propagačnými akciami. Akékoľvek záležitosti týkajúce sa týchto Odmien alebo propagačných akcií sa týkajú výhradne vás a partnerskej tretej strany ponúkajúcej alebo prevádzkujúcej Odmenu alebo propagačnú akciu.

Zákony a miestna súdna príslušnosť

Táto dohoda sa riadi výhradne dánskou legislatívou s výhradnou príslušnosťou mestského súdu v Kodani v Dánsku. Platí to, ak má Člen pobyt na území Dánska a ak nemá pobyt na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), avšak pod podmienkou, že nebude dotknutá ochrana Člena poskytovaná ustanoveniami, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou na základe príslušných zákonov platných v mieste pobytu Člena. Ak je Člen spotrebiteľom s pobytom mimo územia Dánska, ale na území EHP, Člen má možnosť uplatňovať si nároky na mestskom súde v Kodani a tiež na príslušnom súde v krajine pobytu Člena. Voči Členovi môže okrem toho byť podaná žaloba v mieste jeho zvyčajnej súdnej príslušnosti alebo na ktoromkoľvek inom mieste s právnou jurisdikciou.

V prípadoch ak ustanovenia tejto Dohody sú v rozpore so zákonmi platnými na území, kde má Člen pobyt, sa budeme riadiť príslušnými zákonmi.

Ustanovenie o arbitráži (iba pre Členov zo Spojených štátov)

Akoukoľvek svojou účasťou v Programe bezpodmienečne súhlasíte s tým, že: (1) akékoľvek nároky, spory alebo nezhody (či už zmluvné, deliktné alebo iné) so spoločnosťou LEGO Group a/alebo jej materskou, dcérskymi, pridruženými spoločnosťami alebo ich jednotlivými členmi, funkcionármi, riaditeľmi a zamestnancami (ďalej označovanými ako 'Subjekty LEGO') vznikajúce, týkajúce sa alebo spájajúce sa s Programom alebo s rozsahom platnosti tejto zmluvy sa budú riešiť výhradne konečnou a záväznou arbitrážou vykonávanou organizáciou JAMS vedenou jediným rozhodcom v súlade s pravidlami organizácie JAMS; (2) dohoda o arbitráži sa uzatvára na základe transakcie zahŕňajúcej medzištátny obchod a bude sa riadiť federálnym zákonom o arbitráži (Federal Arbitration Act, ďalej iba FAA) tak, ako je uvedené v 9. zväzku Zbierky zákonov Spojených štátov, kapitole 1, paragrafoch 1 – 16; (3) arbitráž bude prebiehať v Los Angeles v Kalifornii; (4) rozhodnutie rozhodcu sa bude riadiť obchodnými podmienkami tejto Dohody a ďalších dohôd uvedených v tomto dokumente, ktorými sa príslušný používateľ zaviazal v súvislosti s webovou lokalitou; (5) arbiter uplatní zákony štátu Kalifornia v súlade s FAA a príslušnými premlčacími lehotami a s ohľadom na zákonne uznanú imunitu; (6) o nárokoch nie je možné rozhodovať spoločne alebo združene, arbitráž môže rozhodnúť iba jednotlivých nárokoch vás a/alebo o jednotlivých nárokoch príslušného Subjektu LEGO, rozhodca však nemôže konsolidovať alebo spájať nároky s podobnými nárokmi iných osôb alebo strán; (7) rozhodca nebude môcť vám ani žiadnemu Subjektu LEGO uložiť represívne náhrady škody; (8) v prípade, že administratívne poplatky a preddavky na začatie arbitráže proti niektorému Subjektu LEGO prekročia sumu 125 USD a nemôžete si dovoliť zaplatiť ich (alebo to od vás predpisy organizácie JAMS nevyžadujú), LEGO Group súhlasí s ich zaplatením alebo prevedením vo vašom mene, na základe konečného rozhodnutia rozhodcu. Ak navyše preukážete, že arbitrážne náklady budú v porovnaní so súdnymi trovami neúmerne vyššie, LEGO Group zaplatí na základe rozhodnutia rozhodcu takú časť vašich arbitrážnych poplatkov, aby arbitrážne konanie nebolo nákladovo neúnosné; a (9) ak sa ktorákoľvek časť tohto ustanovenia o arbitráži s výnimkou podčasti č. 6. uvedenej vyššie stane neplatná, nevynútiteľná alebo protizákonná či v inom rozpore s pravidlami organizácie JAMS, zvyšná časť tohto ustanovenia o arbitráži zostane v platnosti tak, akoby neobsahovalo ustanovenie, ktoré je neplatné, nevynútiteľné, protizákonné alebo v rozpore s pravidlami. Ak sa však neplatnou, nevynútiteľnou alebo protizákonnou stane podčasť č. 6, potom je neplatné celé toto ustanovenie o arbitráži a vy ani LEGO Group nebudete mať nárok na arbitráž svojho sporu. Ďalšie informácie o organizácii JAMS a/alebo jej pravidlách nájdete na webovej lokalite organizácie JAMS na adrese www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019