Nariadenie REACH

Informácie o látkach v zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH

Nasledujúce produkty obsahujú lítiovú mincovú batériu (typu CR1216). Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „1,2-dimetoxyetán, dimetyléter etylénglykolu“ (EGDME) v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

  • 60215 – Fire station
  • 60209 – Sky Police Diamond Heist
  • 60216 – Downtown Fire Brigade
  • 60246 – Police Station

Nasledujúce produkty obsahujú lítium-polymérovú batériu. Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „propán-1,3-sultón (číslo CAS 1120-71-4)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

  • 45601 – Technic large hub
  • 45610 – Technic large hub battery
  • 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
  • 45302 – Smart Hub Rechargeable Battery
  • 51515 – Robot Inventor

Uvedené látky sú obsiahnuté v súčasnej verzii [zoznamu navrhovaných látok Európskej chemickej agentúry podľa nariadenia REACH] 1. Podľa predpisov EÚ (článok 33, nariadenie č. 1907/2006, REACH) sme povinní informovať, či takáto látka môže byť prítomná, a to aj vo veľmi malom množstve.

Neexistuje žiadne bezpečnostné riziko a ľudia nebudú za normálnych podmienok tejto látke vystavení.

Žiadne iné výrobky LEGO okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, neobsahujú žiadne látky zahrnuté v aktuálnom zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Chráňte životné prostredie tým, že nebudete likvidovať batérie ani výrobky, ktoré obsahujú batérie, spolu s domácim odpadom. Zistite si na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

Viac informácií o bezpečnosti výrobkov nájdete na www.LEGO.com/aboutus/responsibility alebo zavolajte na telefónne číslo 00800 5346 5555