Nariadenie REACH

Informácie o látkach v zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH

Všetky naše výrobky spĺňajú alebo prekračujú najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.

Štyri z našich výrobkov (60215 Hasičská stanica, 60209 Letecká polícia a krádež diamantu, 60216 Zásah hasičov v centre, 60246 Policajná stanica) obsahujú lítiovú gombíkovú batériu (typ CR1216). Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „1,2-dimetoxyetán, dimetyléter etylénglykolu“ (EGDME) v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Štyri z našich výrobkov (45601, 45610, 45678 a 45302) obsahujú lítiovo-polymérovú batériu. Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „Propán-1,3-sultón (číslo CAS 1120-71-4)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Uvedené látky sú obsiahnuté v súčasnej verzii zoznamu navrhovaných látok Európskej chemickej agentúry podľa nariadenia REACH. Podľa predpisov EÚ (článok 33, nariadenie č. 19072006, REACH) sme povinní informovať, či takáto látka môže byť prítomná, a to aj vo veľmi malom množstve.

Neexistuje žiadne bezpečnostné riziko a ľudia nebudú za normálnych podmienok tejto látke vystavení.

Žiadne iné výrobky LEGO okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, neobsahujú žiadne látky zahrnuté v aktuálnom zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Chráňte životné prostredie tým, že nebudete likvidovať batérie ani výrobky s batériami spolu s domácim odpadom. Zistite si na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

Viac informácií o bezpečnosti výrobkov nájdete na www.LEGO.com/aboutus/responsibility alebo zavolajte na telefónne číslo 00800 5346 5555