ZASADY I WARUNKI PROGRAMU LEGO® VIP

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU LEGO® VIP

Warunkiem dołączenia do programu LEGO VIP jest zobowiązanie się do przestrzegania niniejszych Zasad i warunków programu LEGO® VIP (dalej „Zasady i warunki”). Przed przesłaniem do nas zgłoszenia do uczestnictwa w programie LEGO VIP (dalej „Program”) należy uważnie przeczytać niniejsze Zasady i warunki. Osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych prosimy o zapoznanie się z umową o arbitraż oraz oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do składania pozwów zbiorowych, które opisano poniżej. Program obejmuje korzyści i nagrody opisane w niniejszych Zasadach i warunkach. W Zasadach i warunkach znajdują się informacje na temat naszej firmy, informacje o sposobach realizowania przez nas Programu, informacje o sposobie wprowadzania zmian w zawartej pomiędzy użytkownikiem a nami umowie, którą stanowią niniejsze Zasady i warunki, oraz o sposobie zakończenia tej umowy, a także inne ważne informacje. Jeśli Twoim zdaniem niniejsze Zasady i warunki zawierają błąd (lub konieczne jest wprowadzenie zmian), prosimy o skontaktowanie się z nami w celu omówienia tej sprawy za pośrednictwem naszego biura obsługi klienta. Biorąc udział w Programie, akceptujesz bezwarunkowo niniejsze Zasady i warunki oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Postanowienia ogólne

Program jest programem lojalnościowym z nagrodami dla uczestników, który stanowi własność i jest obsługiwany przez podmiot LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, numer w centralnym rejestrze firm: 47458714 (dalej „Grupa LEGO” lub „my”). Podmiot LEGO System A/S stanowi część Grupy LEGO. Więcej informacji o nas można znaleźć tutaj. Gdy w niniejszych Zasadach i warunkach jest mowa o Grupie LEGO, oznacza to automatycznie również podmiot LEGO System A/S.

W niniejszych Zasadach i warunkach użytkownik będzie nazywany „Użytkownikiem” lub „Uczestnikiem”.

Jeśli zajdzie potrzeba skontaktowania się z nami, można to zrobić, pisząc na adres:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Zawsze można skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta, dzwoniąc na numer telefonu 00-800-5346-555 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu CET) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres shoptermsandconditions@LEGO.com

Grupa LEGO może zgodnie z własnym, wyłącznym uznaniem anulować, zmienić, zawiesić lub zmodyfikować dowolny aspekt Programu, w całości lub w części (dotyczy to między innymi Nagród i/lub Punktów, zgodnie z definicjami poniżej), pod warunkiem, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na wartość Punktów członkowskich w momencie wprowadzenia zmiany. W przypadku znaczącej negatywnej zmiany wartości Punktów członkowskich Członkowie zostaną powiadomieni o takich zmianach z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail zarejestrowany w danym momencie na Koncie VIP.

Niniejsze Zasady i warunki oraz wszelkie zmiany zostaną uznane za przyjęte, jeżeli Uczestnik użyje karty VIP w celu zdobycia lub wymiany Punktów, zamówi lub wykorzysta w dowolny sposób Nagrodę lub skorzysta z ofert w ramach Programu, albo jeśli Uczestnik nie prześle do nas na piśmie sprzeciwu w ciągu 30 dni od daty powiadomienia. Jeśli Uczestnik nie może zaakceptować zmian w Programie, może zakończyć członkostwo poprzez usunięcie Konta VIP.

Ponadto w Programie uczestniczą wszystkie sklepy LEGO Store będące własnością Grupy LEGO na całym świecie, a także nasz sklep internetowy dostępny pod adresem www.LEGO.com. Spis sklepów stanowiących własność LEGO i biorących udział w Programie można znaleźć tutaj.

Uczestnictwo w Programie

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają ukończone osiemnaście (18) lat i są mieszkańcami krajów, w których oferowany jest Program. Program jest dostępny wyłącznie dla osób fizycznych. Korporacje, stowarzyszenia ani inne grupy lub podmioty prawne nie mogą brać udziału w Programie. Spis krajów, w których oferowany jest Program można znaleźć tutaj. Za miejsce zamieszkania Uczestnika uznaje się jego faktyczne fizyczne miejsce zamieszkania (miejsce stałego zamieszkania). Dane osobowe oraz adres zamieszkania należy podać w sposób ścisły i zgodny z prawdą, a na żądanie Grupy LEGO, podmiotu Grupy LEGO lub podmiotu prowadzącego Sklep certyfikowany, w którym dokonywana jest rejestracja, należy przedstawić dowód na ich potwierdzenie.

Decyzję o zatwierdzeniu uczestnictwa w Programie osoby spełniającej warunki uczestnictwa podejmuje Grupa LEGO. Grupa LEGO może odmówić przyjęcia dowolnej osobie, która nie spełnia wymogów dotyczących Programu. Grupa LEGO nie ma obowiązku podawać powodu w przypadku odmowy uczestnictwa.

Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie uczestnictwa i posiadać tylko jedno Konto VIP na swoje imię i nazwisko. W przypadku posiadania dwóch kont, konto o niższej liczbie Punktów zostanie anulowane i wszystkie zgromadzone na nim Punkty zostaną przeniesione na drugie konto.

Uczestnik potwierdza prawidłowość wszystkich podanych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu pocztowego, ważnego adresu e-mail oraz numeru telefonu, przy czym Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualną błędność, niekompletność lub nieaktualność tych informacji. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, będą wykorzystywane i udostępniane przez Grupę LEGO, podmioty Grupy LEGO, zaufanych partnerów i usługodawców oraz podmioty prowadzące Sklepy certyfikowane zgodnie z wymogami Programu, w sposób opisany szczegółowo poniżej w części Prywatność oraz w Polityce prywatności firmy LEGO dostępnej tutaj.

Zlecanie lub pozwalanie różnym osobom na wspólne korzystanie z jednego Konta VIP lub Konta LEGO (definicja w dalszej części) w celu gromadzenia Punktów lub Nagród, lub zachęcanie ich do tego przez dowolną osobę, firmę, stowarzyszenie lub grupę jest oszustwem.

Wszystkie Punkty, a następnie Nagrody muszą być zdobywane, uzyskiwane i wykorzystywane w sposób zgodny z regułami i wytycznymi zawartymi w niniejszych Zasadach i warunkach ogólnych. W gestii Grupy LEGO leży podjęcie ostatecznej decyzji o tym, czy za dane działanie przysługują Punkty i/lub Nagrody.

Grupa LEGO nie będzie gromadzić informacji umożliwiających identyfikację osób, które, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Grupę LEGO, są dziećmi lub osobami młodymi w wieku poniżej 18 lat.

Punkty nie będą przyznawane za transakcje noszące znamiona oszustwa ani za transakcje podległe zwrotowi lub anulowane.

Utratę, kradzież lub uszkodzenie Karty VIP należy niezwłocznie zgłosić w centrum obsługi klienta. Po zgłoszeniu przez Uczestnika utraty, kradzieży lub uszkodzenia Karta zostanie wymieniona/wydana ponownie (informujemy, że w najbliższych latach Grupa LEGO planuje zrezygnować z wydawania kart fizycznych w związku z inicjatywą „Our Planet”). Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Karty VIP do popełnienia oszustwa ani za niestosowanie się przez Uczestnika do treści niniejszego postanowienia, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ze strony Grupy LEGO.

Zabronione jest sprzedawanie, kupowanie, pośredniczenie, odsprzedaż, handel wymienny lub wymiana Punktów lub Nagród za jakimkolwiek wynagrodzeniem. Osoby naruszające te postanowienia, w tym Uczestnicy wykorzystujący kupione lub uzyskane poprzez handel wymienny Punkty lub Nagrody, będą ponosić odpowiedzialność za szkody oraz zostaną obciążone kosztami postępowania. Punkty i Nagrody nie mają wartości finansowej i nie można ich wymieniać na gotówkę ani na karty podarunkowe.

Rejestracja uczestnictwa

Rejestracji w celu uczestniczenia w Programie można dokonać na następujące sposoby:

a)Rejestracja w sklepie LEGO Store (tutaj można znaleźć najbliższy sklep biorący udział) lub za pośrednictwem biura obsługi klienta pod numerem 00-800-5346-555, a następnie skorzystanie z łącza w wiadomości e-mail otrzymanej po rejestracji w sklepie w celu potwierdzenia uczestnictwa poprzez utworzenie Konta LEGO i zarejestrowanie numeru Karty VIP przez Internet. Procedura rejestracji uczestnictwa zostanie ukończona dopiero po utworzeniu Konta LEGO i zarejestrowaniu Karty VIP na tym koncie.

b) Rejestracja w Programie pod adresem LEGO.com/VIP i utworzenie Konta LEGO.

Podczas rejestracji Uczestnik będzie musiał podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • ważny adres e-mail,
  • data urodzenia,
  • kraj i region zamieszkania.

Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy danych uwierzytelniających oraz innych informacji dotyczących konta i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pomocą jego konta, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ze strony Grupy LEGO. Uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualności informacji na koncie. Uczestnik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia biura obsługi klienta LEGO w przypadku nieupoważnionego użycia konta Uczestnika lub dowolnego innego naruszenia zabezpieczeń.

Uczestnictwo rozpoczyna się w momencie utworzenia Konta VIP po ukończeniu procedury rejestracji. Jeśli osoba zgłaszająca uczestnictwo jest już uczestnikiem Programu, nowe zgłoszenie w celu utworzenia kolejnego Konta VIP jest nieważne, tj. jednej osobie przysługuje tylko jedno konto.

Konto VIP

Konto VIP to konto, na którym gromadzone są Punkty zdobywane przez Uczestnika w ramach Programu, które można następnie wykorzystać przy dokonywaniu zakupów oraz do celów wyraźnie określonych w Zasadach i warunkach.

Karta LEGO VIP

GGdy Uczestnik zarejestruje Konto VIP, zostanie mu wydana elektroniczna Karta VIP, do której można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji Apple Passport lub Google Pay. Jeśli Uczestnik wystąpi o wydanie fizycznej Karty VIP, zostanie ona do niego przesłana, jednak zgodnie z podjętą przez Grupę LEGO inicjatywą Planet Promise, usługa wydawania Kart VIP będzie w najbliższych latach stopniowo wycofywana i Grupa LEGO może w pewnym momencie zdecydować, że nie będzie już wydawać ani wymieniać kart fizycznych.

IDENTYFIKATOR LEGO

Konto LEGO Uczestnika („Identyfikator LEGO”) służy do identyfikacji osoby, np. przy odbieraniu Nagród oraz sprawdzaniu Konta VIP online i uzyskiwaniu dostępu do centrum wymiany na Koncie VIP. Konto LEGO, a wraz z nim Identyfikator LEGO, jest wymagane do uczestniczenia w Programie. Obowiązkiem Uczestnika jest dbanie o to, aby Identyfikator LEGO nie był wykorzystywany w niewłaściwy sposób. W tym celu powinien upewnić się, że nieupoważnione osoby trzecie nie mają dostępu do jego Konta LEGO. W razie podejrzenia, że Identyfikator LEGO został wykorzystany w niewłaściwy sposób, należy niezwłocznie poinformować o tym biuro obsługi klienta LEGO.

MStatus Uczestnika

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do udostępniania Nagród specjalnych lub ofert promocyjnych grupom Uczestników na podstawie ich aktywności w ramach Programu, w tym między innymi stanu i historii Punktów, kraju zamieszkania, historii zakupów/preferencji dotyczących produktów oraz historii Nagród. Zasady i warunki obowiązujące w przypadku takich Nagród specjalnych lub ofert/działań promocyjnych, na przykład ich rodzaj, zakres, czas trwania oraz dostępność, zostaną podane w ramach oferty/działania i od czasu do czasu mogą się różnić.

Zdobywanie Punktów

Informacje ogólne

W ramach Programu uczestnicy mogą gromadzić i wymieniać punkty lojalnościowe („Punkty”), za które mogą uzyskiwać „Nagrody” (zgodnie z definicją poniżej) zdobywane indywidualnie i wyłącznie na własny użytek. W ramach Programu mogą być oferowane określone korzyści na podstawie aktualnego salda „nadających się do wymiany” Punktów Uczestnika (czyli Punktów, które nie zostały wcześniej wymienione) lub Punktów w ramach „Programu” (czyli wszystkich Punktów zgromadzonych dotąd przez Uczestnika, które nie utraciły ważności, bez względu na to, czy zostały wcześniej wymienione). Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, rozwiązania, zrewaluowania lub zmodyfikowania tej wewnętrznej struktury wartości Punktów lub Nagród oraz ofert i wszelkich towarów lub usług, bez odpowiedzialności wobec Uczestników ani konieczności powiadamiania ich. Od czasu do czasu Grupa LEGO może oferować Uczestnikom korzyści lub przywileje w zamian za wymianę określonej liczby Punktów Uczestnika i/lub w wyniku ściśle zdefiniowanego działania podjętego przez Uczestnika („Nagrody”). Nagrody mogą obejmować (między innymi): zniżki przy zakupie produktów LEGO w witrynie LEGO.com lub w biorących udział sklepach LEGO Store, Sklepach certyfikowanych, sklepach LEGOLAND oraz sklepach LEGO Discovery Center, pobranie obrazu cyfrowego produktów LEGO®, dostępne do pobrania natychmiast lub przesyłane na zarejestrowany adres e-mail, kody kuponów upoważniające do zniżek lub odbioru towarów na stronie LEGO.com lub w witrynach podmiotów trzecich, np. zniżek na bilety do biorących udział w Programie parków LEGOLAND. Na stronie centrum wymiany Uczestnika programu VIP zawsze dostępna będzie lista Nagród oferowanych w ramach wymiany oraz związane z tym zasady i warunki. Charakter tych Nagród oraz liczba Punktów lub działania wymagane w celu uzyskania tego rodzaju korzyści lub przywilejów zostaną ustalone przez Grupę LEGO zgodnie z jej własnym uznaniem i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie lub być zmieniane od czasu do czasu, mogą być dostępne przez ograniczony czas i mogą ulegać zmianom. Dostępna może być ograniczona liczba określonych Nagród, które będą przyznawane na zasadzie pierwszeństwa. Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do modyfikowania i korygowania dostępnych Nagród oraz wprowadzania w nich zmian. Uczestnicy nie mogą liczyć na stałą dostępność Nagród. Grupa LEGO, osoba przez nią wyznaczona lub podmiot trzeci będący dostawcą Nagrody mogą znacząco zwiększyć liczbę Punktów wymaganych do wymiany na Nagrodę, wycofać dowolną Nagrodę i wprowadzić ograniczenia w związku z dowolną Nagrodą lub wymianą na Nagrodę. Nagród nie można przydzielać, przenosić, wymieniać ani sprzedawać. Nagrody przedzielone, przeniesione, wymienione lub sprzedane w sposób naruszający niniejsze Zasady mogą zostać skonfiskowane lub anulowane. Powtarzająca się wymiana Punktów na Nagrody przed którą lub po której następuje zmiana adresu na danym koncie biorącym udział w Programie może zostać zinterpretowana jako oszustwo przy wymianie i skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie. Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do zamiany Nagród na inne o porównywalnej lub większej wartości, w razie gdyby któraś z Nagród okazała się z dowolnej przyczyny niedostępna. Wizerunki Nagród w punktach sprzedaży, online, w reklamach telewizyjnych i drukowanych, na opakowaniach promocyjnych i w innych materiałach w ramach Programu są przedstawiane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywista Nagroda może się różnić od przedstawionej.

Podstawą obliczeń w Programie są Punkty dodawane do Konta VIP Uczestnika. Metoda obliczania Punktów jest taka sama na całym świecie, ale liczba Punktów, które Uczestnik może zdobyć za zakup określonego produktu jest różna w poszczególnych krajach, ponieważ ceny są różne. Zasady przyznawania Punktów i Nagród można znaleźć tutaj i będą one co jakiś czas aktualizowane.

Punkty można wykorzystać wyłącznie do celów wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach i warunkach lub wyszczególnionych w zasadach i warunkach dotyczących danej Nagrody lub podejmowanych od czasu do czasu ofert lub działań promocyjnych. Punkty nie mają wartości pieniężnej. Uczestnicy mogą gromadzić Punkty, aby uzyskiwać za nie zniżki na zakupy spełniające odpowiednie warunki lub aby uzyskiwać za nie Nagrody dostępne w centrum wymiany.

Uczestnicy mogą zacząć zdobywać Punkty po rozpoczęciu uczestnictwa. Punkty mogą zostać przyznane na indywidualnym Koncie VIP Uczestnika za zakupy lub działania zrealizowane osobiście przez Uczestnika, chyba że w niniejszych Zasadach i warunkach lub w zasadach i warunkach dotyczących określonych ofert, działań lub promocji podejmowanych przez Grupę LEGO wyraźnie określono inaczej. Punkty zostaną dodane do Konta VIP w chwili dokonywania płatności. Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania zakupu przez telefon lub Internet płatność następuje w momencie wysyłki zamówienia spełniającego określone warunki. Zanim uzyskane Punkty pojawią się na Koncie VIP lub będą dostępne do wykorzystania w centrum wymiany, może upłynąć do 24 godzin od dokonania płatności.

Punkty można zdobyć za spełniający odpowiednie warunki zakup produktu LEGO® dokonany w sklepie LEGO Store, w witrynie LEGO.com lub w biorącym udział Sklepie certyfikowanym, a także w sklepach w parkach LEGOLAND® oraz centrach rozrywki LEGOLAND® Discovery Center. Zakupy spełniające odpowiednie warunki obejmują dowolne usługi lub towary dostępne w sprzedaży, z wyłączeniem kart podarunkowych. Uczestnicy mogą również zdobywać Punkty na inne sposoby, zgodnie z informacjami przekazywanymi od czasu do czasu przez Grupę LEGO w wiadomościach e-mail lub we wpisach online. Grupa LEGO może również, zgodnie z własnym, wyłącznym uznaniem, przyznać Punkty „premiowe” za określone działania (na przykład wczesne zgłoszenie lub częste podejmowanie działań). W przypadku promocji obejmujących tego rodzaju Punkty premiowe mogą obowiązywać dodatkowe reguły i ograniczenia.

Aby zdobyć punkty w sklepie LEGO Store lub w biorących udział Sklepach certyfikowanych, przy dokonywaniu zakupu Uczestnik powinien pokazać swoją Kartę VIP. Aby zdobyć punkty za zakupy dokonywane przez Internet w witrynie LEGO.com, Uczestnik musi zalogować się do swojego Konta LEGO (za pomocą swojego Identyfikatora LEGO) przed dokonaniem zakupu.

Aby zdobywać punkty VIP za zamówienia telefoniczne, należy być zarejestrowanym Uczestnikiem programu LEGO VIP i w chwili składania zamówienia podać przez telefon swój numer Karty VIP.

Punkty nie są ważne, jeśli nie zostały zdobyte w sposób ściśle zgodny z wymogami, ustalonymi i zamierzonymi przez Grupę LEGO, przy czym Uczestnik nie może podejmować prób zdobywania Punktów w sposób symulujący jedynie zgodność z obowiązującymi wymogami (między innymi przy użyciu skryptów, botów lub innych metod automatycznych).

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do odjęcia Punktów lub zmniejszenia liczby Punktów na koncie dowolnego Uczestnika, który uzyskał Punkty w sposób niezgodny z zasadami.

Opłaty za wysyłkę nie są uwzględniane przy naliczaniu Punktów. W niektórych krajach (na przykład w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie) podatki są naliczane oddzielnie od ceny zakupu, w związku z czym nie są uwzględniane przy naliczaniu Punktów.

Punktów nie można wprawdzie używać do zakupu kart podarunkowych, jednak można zdobywać Punkty za zakupy spełniające odpowiednie warunki dokonywane przy użyciu ważnej karty podarunkowej.

Grupa LEGO nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a podmiotem prowadzącym Sklep certyfikowany i nie ponosi odpowiedzialności za towary ani usługi dostarczone przez podmiot prowadzący Sklep certyfikowany. Podmiot prowadzący Sklep certyfikowany ponosi wyłączną odpowiedzialność jako sprzedawca w odniesieniu do towarów lub usług dostarczonych przez ten podmiot prowadzący Sklep certyfikowany.

Jak ustalono poniżej w części ‘Witryny i usługi podmiotów trzecich’, Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za Nagrody dostarczane przez podmiot trzeci.

Inne programy lojalnościowe

Podmioty prowadzące Sklepy certyfikowane mogą mieć podobne programy dla klientów lub brać udział w takich programach. Uczestnikom Programu nie przysługują żadne prawa ani korzyści w ramach tego rodzaju innych programów podmiotów prowadzących Sklepy certyfikowane lub ich podmiotów stowarzyszonych.

Wymiana Punktów

Postanowienia ogólne dotyczące wymiany Punktów

Punkty można wymieniać na Nagrody w naszym centrum wymiany, a także w uprawnionych do tego sklepach LEGO Store, Sklepach certyfikowanych lub w witrynie LEGO.com. Nie jest możliwe przeliczenie Punktów i wymienienie ich na gotówkę lub karty podarunkowe. Uczestnik może wprawdzie zdobywać Punkty we wszystkich uprawnionych do tego sklepach LEGO Store, Sklepach certyfikowanych lub w witrynie LEGO.com, jednak Punkty może wymienić tylko w swoim kraju zamieszkania.

Punkty można wymienić wyłącznie w krajach, w których Program jest dostępny. Spis tych krajów wraz z wartością Punktów w krajach biorących udział można znaleźć tutaji jest on od czasu do czasu przez nas aktualizowany. Wartość Punktów będzie obliczana według wartości Punktów dla danego kraju. Uwaga: Grupa Lego za nadużycie uważa przypadek, w którym Uczestnik Programu próbuje dokonać manipulacji w Programie na swoją korzyść, zdobywając Punkty w jednym kraju, a wykorzystując je w innym lub wysyłając zakupy dokonane przy ich wykorzystaniu do innego kraju. Sporadyczne zakupy dokonane w ten sposób są dopuszczalne, ale powtarzający się proceder może doprowadzić do zamknięcia Konta VIP i usunięcia Punktów Uczestnika.

Nie można kupować dodatkowych Punktów w ramach tego Programu.

W przypadku zwrócenia produktu w celu otrzymania zwrotu pieniędzy wszystkie Punkty zdobyte lub wymienione w ramach tego zakupu zostaną rozliczone zgodnie z zasadami zwrotów sklepu LEGO Store lub Sklepu certyfikowanego, w którym Uczestnik dokonał zakupu, np. poprzez przyznanie kredytu lub kuponu do wykorzystania w danym sklepie. W przypadku zakupów dokonanych w witrynie LEGO.com za wymienione punkty zostanie przyznany kod kuponu, który można wykorzystać przy innym zakupie. Jeśli Punkty zostały użyte do uzyskania Nagrody, takiej Nagrody nie można zwrócić w celu odzyskania wydanych Punktów, chyba że jest to dozwolone w zasadach i warunkach związanych z daną Nagrodą.

W przypadku omyłkowego dodania Punktów do Konta VIP Uczestnikach Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do anulowania lub usunięcia Punktów, które zostały dodane do konta Uczestnika omyłkowo. Grupa LEGO nie będzie tolerować umyślnego lub świadomego czerpania korzyści z takiego błędu przez Uczestnika i tego rodzaju nadużycia może skutkować natychmiastowym zakończeniem uczestnictwa, a tym samym utratą wszystkich Punktów zgromadzonych przez Uczestnika, a także zakazem uczestniczenia w Programie w przyszłości.

Konsekwencje nadużycia

W przypadku popełnienia przez Uczestnika nadużycia Grupa LEGO zachowuje prawo do zakończenia uczestnictwa lub wycofania Punktów i Nagród, odmowy wydania Punktów lub nagrody, albo odmowy realizacji wymiany Punktów lub wydania Nagrody.

Utrata ważności Punktów

Wszystkie punkty tracą ważność po 18 miesiącach braku aktywności na Koncie VIP. Aktywność zdefiniowana jest jako zdobywanie lub wymienianie Punktów. Chodzi o ciągły okres 18 miesięcy, przy czym aktywność resetuje jego naliczanie. Grupa LEGO wyśle Uczestnikowi wiadomość e-mail z przypomnieniem na adres e-mail Konta VIP na 3 miesiące przed utratą ważności Punktów. Konta nieaktywne zostaną dezaktywowane w przypadku braku aktywności przez 18 miesięcy. Dane Konta VIP zostaną usunięte po 3 latach braku aktywności. Należy pamiętać, że niektóre powiązane dane, np. Identyfikator LEGO, dane zakupów lub inne, podlegają zasadom przechowywania danych obowiązującym w przypadku takich usług. Więcej informacji na temat przechowywania danych można znaleźć w zasadach przechowywania danych oraz naszej Polityce prywatności. ZGROMADZONE PUNKTY NIE STANOWIĄ WŁASNOŚCI UCZESTNIKA I NIE MAJĄ WARTOŚCI POZA PROGRAMEM. PUNKTY MAJĄ CHARAKTER UZNANIOWY I MOGĄ ZOSTAĆ WYCOFANE PRZEZ GRUPĘ LEGO W DOWOLNYM MOMENCIE ZGODNIE Z ZAWARTYMI TUTAJ INFORMACJAMI. PUNKTY NIE PODLEGAJĄ PRZENIESIENIU W RAZIE ŚMIERCI, W RAMACH POSTĘPOWAŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM RODZINNYM ANI W INNYCH PRZYPADKACH.

Dane osobowe, ochrona danych osobowych i audyt

LEGO System A/S gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Uczestnika zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz odpowiednimi przepisami prawa krajowego w sprawie ochrony danych.

LEGO System A/S może ujawniać dane osobowe Uczestnika i/lub udostępniać je innym podmiotom należącym do Grupy LEGO, podmiotom prowadzącym Sklepy certyfikowane, naszym dostawcom i/lub usługodawcom w związku z ogólną obsługą Programu, np. utrzymaniem Programu, zadaniami analitycznymi, zadaniami związanymi z marketingiem itp. Ponadto LEGO System A/S może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w postaci uniemożliwiającej identyfikację, zagregowanej, spseudonimizowanej lub zanonimizowanej do celów związanych z zarządzaniem i dalszym rozwijaniem Programu oraz działaniami marketingowymi.

Należy pamiętać, że niektóre Nagrody, promocje lub oferty są dostarczane i obsługiwane przez podmioty trzecie spoza Grupy LEGO i mogą podlegać osobnym warunkom ochrony prywatności, a Uczestnik może zostać poproszony o wyrażenie osobnej zgody na używanie jego danych osobowych. Grupa LEGO poinformuje Uczestnika o tym, że opuszcza platformę/witrynę internetową LEGO. Przed wyrażeniem zgody należy uważnie przeczytać te zasady i warunki. Również udostępnianie treści na platformach społecznościowych będzie wymagać przestrzegania zasad i warunków obowiązujących w odniesieniu do takich platform. Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez jakiekolwiek tego rodzaju podmioty trzecie. 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez LEGO System A/S, w tym na temat praw Uczestnika jako osoby, której dane dotyczą, można znaleźć w Polityce prywatności w naszej witrynie internetowej www.LEGO.com/privacy. Uwaga: od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce prywatności, w związku z czym zalecamy częste sprawdzanie naszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Audyt

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów wszelkich kont w ramach Programu w dowolnym momencie i bez powiadamiania Uczestnika. Ma to na celu zapewnienie zgodności z regułami Programu.

Jeśli podczas audytu zostaną wykryte rozbieżności lub naruszenia, przetwarzanie i/lub korzystanie z Punktów lub Nagród może zostać przez nas odroczone do czasu rozstrzygnięcia rozbieżności lub naruszeń w satysfakcjonujący nas sposób. Podczas takiego audytu i do czasu udostępnienia wyników takiego audytu Uczestnicy mogą nie mieć możliwości wymieniania Punktów i korzystania z Nagród, usług lub korzyści związanych z Programem zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.

Grupa LEGO zastrzega sobie ponadto prawo do wymiany informacji w celach związanych z audytem z podmiotami z Grupy LEGO, partnerami prowadzącymi Sklepy certyfikowane, zaufanymi partnerami i usługodawcami lub ich agentami.

Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności (dotyczy Uczestników z krajów innych niż Niemcy)

Grupa LEGO, podmioty z Grupy LEGO ani podmioty prowadzące Sklepy certyfikowane nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, koszty (w tym między innymi koszty obsługi prawnej), wypadki lub niedogodności, które mogą pojawić się w związku z korzystaniem z Punktów lub Nagród lub w wyniku jakiejkolwiek wady lub usterki Nagród zamówionych od partnerów, w zakresie, w jakim taka wada lub usterka jest spowodowana naszą winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności Grupy LEGO wynikającej z obowiązującego prawa.

Punkty lub Nagrody, które zostały utracone, skradzione lub utraciły ważność, nie zostaną zwrócone ani wymienione, a ich ważność nie zostanie przedłużona.

Jeśli nie stoi to w sprzeczności z powyższymi postanowieniami ani obowiązującym prawem, Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z zakończenia Programu lub wprowadzenia zmian w Programie. Żadne roszczenia odszkodowawcze nie mogą zostać wniesione przez Uczestników wobec Grupy LEGO w związku ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z wymogami lub zaleceniami prawa obowiązującego w danym kraju.

Jeśli odpowiedzialność Grupy LEGO zostanie uznana w świetle niniejszych Zasad i warunków lub obowiązującego prawa, jedynym zadośćuczynieniem przysługującym Uczestnikom będzie przywrócenie utraconych Punktów lub Nagród (tych ostatnich, jeżeli będą dostępne, lub innych rozsądnych, alternatywnych i porównywalnych korzyści zgodnie z ustaleniami Grupy LEGO).

Wszelka dodatkowa odpowiedzialność za straty lub szkody zostaje wyłączona, z wyjątkiem roszczeń, których nie można wyłączyć w świetle obowiązującego prawa.

Program i/lub dowolne Nagrody zostają uznane za nieważne w przypadkach, gdy są prawnie zabronione. Prawo obowiązujące w określonych krajach może nakładać ograniczenia na warunki rządzące realizacją Programu lub uczestnictwem w Programie. Ze względu na przepisy prawa obowiązujące w danym miejscu Grupa LEGO może nie mieć możliwości udostępnienia Programu lub jego części w niektórych krajach lub niektórym osobom. Grupa LEGO nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania związane z zachowaniem zgodności z prawem obowiązującym w danym miejscu i odpowiednio zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Uczestnika w Programie oraz anulowania Punktów lub Nagród, które mógł zgromadzić dany Uczestnik. W przypadku niedostępności nagrody Grupa LEGO może zastąpić ją korzyścią o tej samej lub większej wartości. Punktów ani Nagród w Programie nie można wymieniać na gotówkę ani na karty podarunkowe.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym organów podatkowych, wynikające z uczestnictwa w Programie oraz Punktów i Nagród w Programie.

Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności (dotyczy wyłącznie Uczestników z Niemiec)

Grupa LEGO ponosi odpowiedzialność za działania umyślne oraz rażące niedbalstwo. Ponadto Grupa LEGO ponosi odpowiedzialność za wynikające z niedbalstwa niewypełnienie zobowiązań niezbędnych do zwykłego wykonania Umowy w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami, których naruszenie naraża na szwank realizację celu umowy w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami, i od której to zgodności Uczestnik może być regularnie zależny. We wspomnianym wyżej przypadku Grupa LEGO ponosi wyłącznie odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia, typowe szkody kontraktowe. Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne, wynikające z niedbalstwa naruszenia zobowiązań innych niż wymienione w powyższych zdaniach.

Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów dotyczących odpowiedzialności za wady produktu pozostaje bez zmian.

WADLIWE DZIAŁANIE PROGRAMU I POSTĘPOWANIE

Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu, przerwy w działaniu, niemożność uzyskania dostępu lub niedostępność sieci, serwerów, satelitów, usługodawców internetowych, witryn internetowych ani innych połączeń; ani za błędy w komunikacji, nieudane, zakłócone, zaszyfrowane, opóźnione lub błędnie przekierowane transmisje komputerowe, telefoniczne lub przewodowe; ani za jakiekolwiek usterki techniczne, awarie lub utrudnienia czy inne błędy dowolnego rodzaju; ani za nieprawidłowe albo nieścisłe utrwalenie informacji lub nieutrwalenie dowolnych informacji. Ponadto Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programistyczne, błędy drukarskie lub niezamierzone wydanie Punktów lub Nagród. W żadnym razie Grupa LEGO nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z niezamierzonym wydaniem Punktów lub Nagród i Uczestnik w sposób wyraźny zwalnia Grupę LEGO z wszelkich roszczeń z tego tytułu. Jeśli z dowolnej przyczyny Program nie może być realizowany zgodnie z planem, w tym z powodu błędów dowolnego rodzaju, zainfekowania wirusem komputerowym, usterek, ingerencji, nieupoważnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Grupy LEGO, które zakłócają lub mają wpływ na bezpieczeństwo, sprawiedliwość, uczciwość lub prawidłowe działanie Programu, Grupa LEGO zastrzega sobie prawo, aby zgodnie z własnym uznaniem anulować, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić Program lub zareagować w danych okolicznościach w inny sposób zgodny z uznaniem Grupy LEGO. W przypadku, gdy Grupa LEGO nie może kontynuować realizacji Programu w sposób tutaj omawiany z powodu dowolnego zdarzenia będącego poza jej kontrolą, w tym między innymi pożaru, powodzi, naturalnego lub wywołanego przez człowieka kryzysu zdrowotnego lub innego rodzaju, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu pracowniczego lub strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego, awarii satelity lub sprzętu, zamieszek lub niepokojów społecznych, zagrożeń lub działań terrorystycznych, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej) lub dowolnego prawa, rozporządzenia lub przepisu federalnego lub lokalnego, sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym, nakazu sądu lub organu prawnego, lub z innych przyczyn będących poza kontrolą Grupy LEGO (przypadki działania „siły wyższej”), Grupie LEGO przysługuje prawo do zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia Programu w całości lub w części.

Wszelkie podejmowane przez Uczestnika próby uzyskania dostępu do Programu za pomocą skryptówbotów lub innych ataków typu brute force spowodują odebranie Uczestnikowi prawa do uczestnictwa w Programie. Grupa LEGO zastrzega sobie prawo, aby zgodnie z własnym uznaniem pozbawić prawa do uczestnictwa i zakończyć uczestnictwo dowolnej osoby, w przypadku której stwierdzono, że: (i) ingerowała w działanie Programu; (ii) naruszała niniejsze Zasady i warunki Programu, Warunki świadczenia usług LEGO lub dowolne inne obowiązujące warunki; (iii) działała w sposób nieetyczny lub szkodliwy; (iv) działała z zamiarem zirytowania, znieważenia, zagrożenia lub prześladowania Grupy LEGO, jej przedstawicieli lub innych osób w dowolny sposób związany z Programem; (v) ingerowała, zmieniała lub próbowała zmieniać liczbę Punktów; (vi) ingerowała, zmieniała lub próbowała zmieniać, zwiększała, próbowała zwiększać lub powielała liczbę Punktów; (vii) była w zmowie lub próbowała wejść w zmowę z co najmniej jednym posiadaczem konta w Programie w celu uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez udostępnianie wiedzy lub innych informacji w celu zdobycia Punktów

Zakończenie

Zakończenie ze strony Uczestnika

Uczestnik może zakończyć uczestnictwo w Programie VIP w dowolnym momencie w następujący sposób:

  • kontaktując się z Grupą LEGO za pośrednictwem biura obsługi klienta telefoniczne lub za pośrednictwem poczty e-mail/witryny internetowej biura obsługi klienta. W kontaktach z biurem obsługi klienta w celu potwierdzenia własności Konta VIP należy odpowiedzieć na kilka pytań kontrolnych dotyczących Konta VIP.

Uwaga: zakończenie uczestnictwa lub anulowanie Konta VIP spowoduje usunięcie Punktów. Konto zostanie usunięte w sposób zgodny z naszymi zasadami przechowywania danych.

Zakończenie z naszej strony

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, a tym samym udziału Uczestnika w Programie za powiadomieniem przesłanym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail zarejestrowany na Koncie VIP.

W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad i warunków Grupa LEGO zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego zakończenia udziału Uczestnika w Programie za powiadomieniem przesłanym na adres e-mail zarejestrowany na Koncie VIP. Zastrzegamy sobie prawo do pozbawienia Uczestnika możliwości zadośćuczynienia, jeśli niedopełnienie to jest spowodowane popełnieniem nadużycia w ramach Programu w sposób wymieniony w niniejszych Zasadach i warunkach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Zasadach i warunkach nie ogranicza Grupie LEGO możliwości egzekwowania gwarantowanych prawem lub słusznych praw lub środków naprawczych.

Po zakończeniu Punkty Uczestnika zostaną usunięte, a Grupa LEGO nie będzie mieć obowiązku zaoferowania Uczestnikowi rekompensaty za Punkty, które pozostały niewykorzystane w momencie zakończenia.

Pozostałe postanowienia

Witryny i usługi podmiotów trzecich

W Programie mogą być udostępniane oferty podmiotów trzecich lub łącza do platform podmiotów trzecich (np. platform mediów społecznościowych oraz podmiotów obsługujących Nagrody lub promocje). Grupa LEGO poinformuje Uczestnika na ekranie o tym, że opuszcza naszą witrynę. Należy pamiętać, że inne witryny nie pozostają pod kontrolą Grupy LEGO i Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tych witrynach internetowych lub na tych platformach. Ponadto zwracamy uwagę, że na tego rodzaju witrynach internetowych lub platformach mogą obowiązywać inne zasady i warunki użytkowania oraz zasady ochrony prywatności, które są poza naszą kontrolą, w związku z czym należy zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do korzystania z takich witryn internetowych lub usług. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje fakt, że Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za ścisłość, zgodność z prawem, stosowność ani inne aspekty związane z treściami i funkcjami w takich witrynach internetowych. Umieszczenie dowolnych tego rodzaju łączy nie oznacza zatwierdzenia danej witryny internetowej przez Grupę LEGO ani jej powiązania z podmiotami zarządzającymi tą witryną.

Niektóre Nagrody lub promocje udostępniane Uczestnikowi w ramach Programu są oferowane/realizowane przez partnerów będących podmiotem trzecim. Grupa LEGO nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za dostarczanie takich nagród ani za płatności za towary lub usługi czy jakiekolwiek inne zasady, warunki, gwarancje lub skargi związane z takimi Nagrodami lub promocjami. Wszelkie sprawy związane z takimi Nagrodami lub promocjami powinny być rozstrzygane wyłącznie pomiędzy Uczestnikiem a partnerem będącym podmiotem trzecim, który oferuje lub dostarcza/realizuje Nagrodę albo promocję.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza umowa jest interpretowana wyłącznie na mocy prawa duńskiego i podlega wyłącznej jurysdykcji sądu miejskiego w Kopenhadze. Ma to zastosowanie, jeśli Uczestnik jest mieszkańcem Danii oraz jeśli Uczestnik nie jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), pod warunkiem jednak, że ochrona przysługująca Uczestnikowi na mocy postanowień, których nie można wyłączyć w umowie w związku z prawem obowiązującym w miejscu stałego zamieszkania Uczestnika pozostanie niezmieniona. Jeśli Uczestnik jest konsumentem z miejscem zamieszkania w kraju innym niż Dania, należącym jednak do EOG, Uczestnik ma możliwość składania roszczeń w sądzie miejskim w Kopenhadze, a także w sądzie właściwym w kraju, którego jest mieszkańcem. Ponadto Uczestnik może również zostać pozwany w miejscu będącym pod jurysdykcją ogólną lub w dowolnym innym miejscu, w którym obowiązuje odpowiednia jurysdykcja.

W zakresie, w jakim prawo obowiązujące w jurysdykcji w miejscu zamieszkania Uczestnika stoi w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy, zachowamy zgodność z wymogami obowiązującego prawa.

Postanowienie dotyczące arbitrażu (dotyczy wyłącznie Uczestników ze Stanów Zjednoczonych)

Jakikolwiek udział Uczestnika w Programie oznacza bezwarunkową zgody na poniższe warunki: (1) Wszelkie roszczenia lub spory (na mocy prawa kontraktowego, deliktowego lub inne) wobec Grupy LEGO i/lub jej podmiotów nadrzędnych, zależnych, stowarzyszonych oraz odpowiednio jej członków, urzędników, dyrektorów i pracowników (wszystkie te osoby i podmioty dalej zwane są łącznie „Podmiotami LEGO”)wynikłe z Programu lub związane w jakikolwiek sposób z Programem lub ustaleniem zakresu obowiązywania niniejszej umowy w arbitrażu będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu realizowanego przez instytucję JAMS i prowadzone przed jednym rozjemcą zgodnie z regułami instytucji JAMS. (2) Niniejsza umowa arbitrażowa została zawarta w odniesieniu do transakcji w handlu międzynarodowym i będzie podlegać ustawie federalnej o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act„FAA”), 9 U.S.C. §§ 1–16. (3) Arbitraż odbędzie się w Los Angeles w stanie Kalifornia. (4) Decyzja rozjemcy zostanie podjęta zgodnie z zasadami i warunkami niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów, do których są tu odniesienia oraz do których użytkownik przystąpił w związku z witryną internetową. (5) Rozjemca będzie stosować się do prawa stanu Kalifornia zgodnie z ustawą FAA oraz obowiązującymi przepisami o przedawnieniu i będzie honorować roszczenia wynikające z uprawnień przysługujących na mocy prawa. (6) Nie będzie możliwości rozstrzygania jakichkolwiek roszczeń w sposób zbiorowy lub przez przedstawiciela. W ramach arbitrażu rozstrzygnięte mogą zostać wyłącznie spory pomiędzy użytkownikiem a odpowiednim Podmiotem LEGO. Rozjemca nie może scalać ani łączyć roszczeń różnych osób lub stron, których okoliczności mogą być podobne. (7) Rozjemca nie jest upoważniony do zasądzania kar pieniężnych w odniesieniu do użytkownika ani Podmiotu LEGO. (8) Jeśli opłaty administracyjne oraz zastawy, które należy uiścić w celu rozpoczęcia arbitrażu w sporze z dowolnym Podmiotem LEGO przekroczą kwotę 125 USD, a użytkownik nie jest w stanie (lub nie jest zobowiązany według reguł instytucji JAMS) uiścić opłat i zastawów przekraczających tę kwotę, Grupa LEGO zgadza się je uiścić i/lub przekazać w imieniu użytkownika kwotę ustaloną przez rozjemcę. Ponadto jeśli użytkownik jest w stanie wykazać, że koszt arbitrażu jest zbyt wysoki w porównaniu do kosztów sporu sądowego, Grupa LEGO zapłaci taką część opłat użytkownika za obsługę arbitrażu, jaką rozjemca uzna za odpowiednią, aby koszt arbitrażu nie był nadmiernie wysoki. (9) Z wyłączeniem podpunktu (6) powyżej, jeżeli którakolwiek część postanowienia dotyczącego arbitrażu zostanie uznana za nieważną, niemożliwą do wyegzekwowania lub niezgodną z prawem, albo w inny sposób będzie stać w sprzeczności z regułami instytucji JAMS, istota tego postanowienia dotyczącego arbitrażu pozostanie w mocy i będzie obowiązywać tak, jakby nieważny, niemożliwy do wyegzekwowania, niezgodny z prawem lub sprzeczny warunek nie był tutaj zawarty. Jeśli jednak podpunkt (6) zostanie uznany za nieważny, niemożliwy do wyegzekwowania lub niezgodny z prawem, całość niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu zostanie unieważniona i ani użytkownik, ani Grupa LEGO nie będą uprawnieni do rozstrzygnięcia sporu w tym trybie. Więcej informacji na temat instytucji JAMS i/lub zasad działania instytucji JAMS można znaleźć pod adresem www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019