Licencja Open Source

Open Sans

Grupa LEGO używa rodziny fontów Open Sans w środowiskach cyfrowych.
Środowiska cyfrowe LEGO® obejmują witryny internetowe, media społecznościowe, aplikacje, gry, strony internetowe, obrazy cyfrowe, filmy online, dane cyfrowe i bazy danych.

Copyright 2020 Autorzy projektu fontu Open Sans
https://github.com/googlefonts/opensans pod kierownictwem głównego autora, Steve‘a Mattesona. Zastrzeżona nazwa fontu „Open Sans”

EXO 2.0

Grupa LEGO używa fontów Exo 2.0 w środowiskach cyfrowych:
Środowiska cyfrowe LEGO obejmują witryny internetowe, media społecznościowe, aplikacje, gry, strony internetowe, obrazy cyfrowe, filmy online, dane cyfrowe i bazy danych.
Rodzina fontów Exo 2.0

Copyright 2013 Autorzy projektu Exo 2 (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Licencję tego Oprogramowania fontu wydano na podstawie licencji SIL Open Font, wersja 1.1.
Treść licencji została skopiowana poniżej. Jest również dostępna wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania pod adresem http://scripts.sil.org/OFL.

Noto

Grupa LEGO używa fontów Google Noto w środowiskach cyfrowych.
Środowiska cyfrowe LEGO obejmują witryny internetowe, media społecznościowe, aplikacje, gry, strony internetowe, obrazy cyfrowe, filmy online, dane cyfrowe i bazy danych.
Język chiński (Noto Sans CJK TC i SC)
Język japoński (Noto Sans CJK JP i Noto Serif CJK JP)
Język koreański (Noto Sans CJK KR i Noto Serif CJK KR)
Język rosyjski (Noto Sans)

Noto jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/) z zastrzeżoną nazwą fontu: język chiński (Noto Sans CJK TC i SC), język japoński (Noto Sans CJK JP i Noto Serif CJK JP), język koreański (Noto Sans CJK KR i Noto Serif CJK KR), język rosyjski (Noto Sans)

Tłumaczenie
Poniższy tekst stanowi nieoficjalne tłumaczenie licencji SIL Open Font License dla języków „chińskiego, japońskiego, koreańskiego i rosyjskiego”. Nie został opublikowany przez organizację SIL International i pod względem prawnym nie określa warunków dystrybucji fontów, które opierają się na OFL. Wprowadzaniu fontu na podstawie licencji OFL zawsze musi towarzyszyć tekst licencji w języku angielskim.

Sądzimy jednak, że to nieoficjalne tłumaczenie umożliwi użytkownikom i projektantom nieznającym języka angielskiego lepsze zrozumienie licencji OFL SIL oraz ułatwi im używanie i wprowadzanie rodzin fontów w ramach opartego na współpracy modelu ich tworzenia. Zachęcamy projektantów, którzy rozważają wprowadzenie swoich fontów na mocy licencji OFL, do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w swojej wersji językowej, o ile są dostępne.

Oficjalna wersja licencji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne pod adresem: https://scripts.sil.org/OFL.

Licencję tego Oprogramowania fontu wydano na podstawie licencji SIL Open Font, wersja 1.1.
Treść licencji została skopiowana poniżej. Jest również dostępna wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania pod adresem http://scripts.sil.org/OFL.

Licencja SIL Open Font License

Wersja 1.1 – 26 lutego 2007 r.

Preambuła

Licencja Open Font License (OFL) ma na celu stymulowanie rozwoju współpracy w zakresie tworzenia fontów, wspieranie prac środowisk akademickich i lingwistycznych nad ich tworzeniem oraz zapewnienie bezpłatnych i otwartych ram udostępniania i doskonalenia fontów w drodze współpracy.

Licencja OFL umożliwia wykorzystywanie, analizę, modyfikację i swobodną redystrybucję fontów objętych licencją, pod warunkiem że nie są one sprzedawane osobno. Fonty, w tym wszelkie ich opracowania, można dodawać do jakiegokolwiek oprogramowania, osadzać w nim lub wraz z nim redystrybuować bądź sprzedawać, z tym zastrzeżeniem, że w opracowaniach nie można wykorzystywać żadnych zastrzeżonych nazw. Fonty i ich opracowania nie mogą być jednak udostępniane w ramach żadnego innego rodzaju licencji. Wymóg, by fonty pozostały objęte niniejszą licencją, nie ma zastosowania do żadnych dokumentów utworzonych z wykorzystaniem wspomnianych fontów lub ich opracowań.

Definicje

– „Oprogramowanie fontu” oznacza zbiór plików udostępnionych przez Właściciela(-i) praw autorskich na mocy niniejszej licencji i wyraźnie oznaczonych jako takie. Może ono obejmować pliki źródłowe, skrypty budujące i dokumentację.
– „Zastrzeżona nazwa fontu” oznacza wszelkie nazwy wymienione jako takie w informacji(-ach) o prawach autorskich.
– „Wersja oryginalna” oznacza zbiór składników Oprogramowania fontu rozpowszechnianych przez Właściciela(-i) praw autorskich.
– „Wersja zmodyfikowana” oznacza wszelkie opracowania będące skutkiem dodania, usunięcia lub zamiany — w całości lub w części — któregokolwiek ze składników Wersji oryginalnej poprzez zmianę formatów lub przeportowanie Oprogramowania fontu do nowego środowiska.
– „Autor” oznacza każdego projektanta, inżyniera, programistę, autora tekstów technicznych lub inną osobę, która przyczyniła się do stworzenia Oprogramowania fontu.

Zezwolenia i warunki

Niniejszym zezwala się każdej osobie uzyskującej kopię Oprogramowania fontu na nieodpłatne używanie, analizowanie, kopiowanie, łączenie, osadzanie, modyfikowanie, redystrybucję i sprzedaż zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych kopii Oprogramowania fontu z zastrzeżeniem następujących warunków:

  1. Oprogramowania fontu ani żadnego z jego składników, ani w Wersji oryginalnej, ani w Wersji zmodyfikowanej, nie można sprzedawać osobno.
  2. Wersję oryginalną lub Wersję zmodyfikowaną Oprogramowania fontu można dodawać do jakiegokolwiek oprogramowania, osadzać w nim lub wraz z nim redystrybuować i/lub sprzedawać, z tym zastrzeżeniem, że każda kopia musi zawierać informację o prawach autorskich oraz kopię tej licencji. Można je ująć jako samodzielne pliki tekstowe, nagłówki czytelne dla człowieka lub umieścić je w odpowiednich polach metadanych do odczytu maszynowego w plikach tekstowych lub binarnych, pod warunkiem że użytkownik będzie mógł je łatwo wyświetlić.
  3. Żadna Wersja zmodyfikowana Oprogramowania fontu nie może używać Zastrzeżonej nazwy fontu(-ów), chyba że Właściciel(-e) praw autorskich wyraźnie udzieli(-ą) na to zgody na piśmie. Ograniczenie to stosuje się wyłącznie do podstawowej nazwy fontu podawanej do wiadomości użytkowników.
  4. Posługiwanie się nazwą(-ami) bądź nazwiskiem(-ami) Właściciela(-i) praw autorskich lub Autora(-ów) Oprogramowania fontu w celu promowania, wspierania lub reklamowania jakiejkolwiek Wersji zmodyfikowanej jest zabronione, chyba że ma to służyć uhonorowaniu ich wkładu w stworzenie Oprogramowania fontu lub że wyrazili na to wyraźną zgodę na piśmie.
  5. Dystrybucja Oprogramowania fontu, zmodyfikowanego czy też nie, w całości lub w części, musi przebiegać w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej licencji, natomiast dystrybucja na mocy jakiejkolwiek innej licencji jest zabroniona. Wymóg, by fonty pozostały objęte niniejszą licencją, nie ma zastosowania do żadnych dokumentów utworzonych z wykorzystaniem Oprogramowania fontu.

Rozwiązanie licencji

Licencja traci ważność w chwili niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków.

Wyłączenie odpowiedzialności

Oprogramowanie fontu jest dostarczane w stanie „tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, między innymi wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw. Właściciel praw autorskich w żadnym wypadku nie odpowiada za żadne roszczenia, szkody ani nie ponosi odpowiedzialności z innego tytułu, w tym z tytułu odszkodowania za jakiekolwiek szkody ogólne, specjalne, pośrednie, uboczne lub wynikowe, czy to na podstawie umowy, odpowiedzialności deliktowej, czy też na innej podstawie, wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Oprogramowania fontu lub z innych działań związanych z dystrybucją fontu.