• 1
  1 czerwca 2017 r.

  Konkurs rozpoczyna się

 • 2
  30 listopada 2017 r.

  Konkurs kończy się

 • 3
  8 stycznia 2018 r.

  Informacje o zwycięzcach zostaną podane na stronie LEGO.pl/jungle

Warunki konkursu

REGULAMIN KONKURSU „LEGO® ORAZ NATIONAL GEOGRAPHIC”

§1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „LEGO® ORAZ NATIONAL GEOGRAPHIC” (dalej "Konkurs").

§2.

Organizatorem Konkursu jest LEGO® System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dania (dalej "Organizator").

Organizator oświadcza, ze powierza realizacje wybranych obowiązków związanych z prowadzeniem Konkursu firmie Brandcomm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/510 (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410716, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252527028 (dalej "Współorganizator").

Sponsorem nagród w Konkursie jest LEGO® System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dania (dalej „LEGO®” lub „Grupa LEGO®”) oraz National Geographic Partners, 10 Hammersmith Grove, London W67AP, Wielka Brytania (dalej „National Geographic).

§3.

Konkurs prowadzony jest globalnie, w tym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia niniejszego regulaminu sa zgodne z polskim prawem i dotyczą wyłącznie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej lub/i rezydentów podatkowych Rzeczpospolitej Polskiej.

§4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2017 r. a wysyłka nagród odbędzie się do dnia 18 lutego 2018r.

§5.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.LEGO.pl/jungle

§6.

Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być wyłącznie osoba w wieku 6-16 lat, która poprawnie zarejestrowała się na bezpłatnym profilu internetowym LEGO® ID dostępnym na stronie internetowej www.lego.pl lub www.lego.com i uzyskała indywidualny login LEGO® ID, niezbędny do udziału w Konkursie. Szczegółowe warunki oraz zasady rejestracji na profilu LEGO® ID określają Zasady Ochrony Prywatności Grupy LEGO®, dostępne na stronie internetowej www.lego.pl lub www.lego.com

Wszyscy Uczestnicy muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą porozumiewać się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym, co jest warunkiem niezbędnym do ewentualnego odbioru nagrody głównej.

Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w §10 jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – Uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §9 niniejszego regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsorów Nagród, LEGO® Polska Sp. z o.o. oraz firm współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§8.

Administratorem danych osobowych, podanych przez Uczestników Konkursu w ramach rejestracji LEGO® ID, jest LEGO® System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dania.

W ramach Konkursu, dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora jednorazowo, wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu tj., wyłącznie celem przyznania oraz dokonania wysyłki nagród.

Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§9.

Przez przystąpienie do Konkursu w sposób, o którym mowa w §10, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)    przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),

2)    że zdjęcia zgłoszone do Pracy Konkursowej stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3)    przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §8 niniejszego regulaminu,

4)    wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

5)    działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

6)    jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia zawartego w pkt 3) oraz 4) powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,

7)    niniejszy regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie,

8)    akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §19

9)    wyraża zgodę na nieodpłatne podanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców, która zostanie udostępniona zgodnie z niniejszym oficjalnym Regulaminem Konkursu.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że nazwa LEGO®, logo LEGO®, nazwy handlowe i znaki towarowe (razem zwane Znakami towarowymi) Grupy LEGO® są wyłączną własnością Grupy LEGO®, a Uczestnik Konkursu nie ma prawa wykorzystywać tych Znaków towarowych w żaden sposób.

Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Grupie LEGO® bezpłatnej, nieodwołalnej, ciągłej (obowiązującej przez cały okres ochrony prawami własności intelektualnej), niewyłącznej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na wykorzystywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie i prezentowanie tego zgłoszenia lub efektów Konkursu przesłanych i wytworzonych w związku z Konkursem w części lub całości, na całym świecie, oraz do uwzględniania ich w innych dziełach, o dowolnej formie, mediach i technologiach, znanych teraz bądź opracowanych w przyszłości, w celu promowania i sprzedaży produktów sponsora. Uczestnik zgadza się podpisać na życzenie wszelką dokumentację wymaganą przez Grupę LEGO® lub wyznaczone przez niego osoby w celu pełnego przekazania opisanej powyżej licencji dotyczącej zgłoszenia. Udzielając sponsorowi takiej licencji, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie pozostaje niepublikowane i w żaden sposób nie narusza własności intelektualnej żadnej strony trzeciej.

Uczestnik uprawnia Grupę LEGO® do wykorzystania wszystkich informacji przesłanych w związku z niniejszym Konkursem, w tym między innymi imion i nazwisk, kraju zamieszkania, wyglądu, podobieństwa i głosu (razem zwanych Informacjami) w dowolnej formie, na dowolnych nośnikach informacji i w dowolnych materiałach w celach komercyjnych i niekomercyjnych na całym świecie bez przekazywania mu żadnej płatności ani rekompensaty. Wszelkie materiały i efekty Konkursu, zarówno przesłane, jak i wytworzone w związku z Konkursem staną się własnością Grupy LEGO®. Grupa LEGO® będzie uprawniona do wykorzystywania, udostępniania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, kopiowania i dystrybuowania Materiałów w dowolnej formie w celach komercyjnych i niekomercyjnych na całym świecie, w tym między innymi na stronach internetowych Grupy LEGO®, w mediach społecznościowych, reklamach i promocjach, bez przekazywania Uczestnikowi żadnej płatności ani rekompensaty.

Przez wysłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu wypraw National Geographic Expeditions. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms

§10.

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

1.    W dniach od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. (decyduje data i godzina zarejestrowania zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora) poprawnie zalogować się na stronie internetowej www.LEGO.com
za pośrednictwem indywidualnego loginu LEGO® ID, a następnie wykonać zadanie konkursowe, polegające na umieszczeniu na stronie
www.LEGO.pl/jungle Pracy Konkursowej: zdjęcia budowli z klocków lub zdjęcia/skanu własnoręcznie wykonanego rysunku ilustrującego temat konkursowy „Jak wyglądałaby Twoja wymarzona przygoda w dżungli?” zgodnie z zamieszczonymi na stronie konkursowej instrukcjami (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).

2.    Poprawna Praca Konkursowa, powinna spełniać następujące wymogi:

-      model może zostać zbudowany z prawdziwych klocków LEGO® lub za pomocą programu LEGO® Digital Designer (dostępnego w języku angielskim) który można bezpłatnie pobrać ze strony: http://ldd.lego.com

-      rysunek musi zostać wykonany samodzielnie przez Uczestnika Konkursu

-      Praca Konkursowa powinna obejmować zdjęcie lub skan rysunku, zapisane w formacie .jpeg, .jpg, .gif lub .png, i nie przekraczać rozmiaru 25MB.

§11.

Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych prac. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z wymogami opisanymi w §10, zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z polityka firmy LEGO® lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i Zadania Konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Jury.

W szczególności ZGŁOSZENIE KONKURSOWE NIE ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANE, jeżeli

 • zgłoszone w ramach Pracy Konkursowej modele powiązane zostaną z wymienionymi niżej motywami:

-        polityka oraz symbole, kampanie i ruchy polityczne;

-        nawiązania religijne, w tym symbole, budynki i ludzie;

-        seks, narkotyki lub palenie tytoniu;

-        alkohol w jakiejkolwiek codziennej sytuacji;

-        wulgarny język;

-        śmierć, zabijanie, krew, terroryzm lub tortury;

-        wojna lub pojazdy wojskowe w dowolnej współczesnej lub codziennej sytuacji lub pomniki wojenne;

-        rasizm, znęcanie się bądź okrucieństwo wobec zwierząt;

-        materiały łamiące lub naruszające prawo, w tym prawa własności innej strony, w tym między innymi prawa własności intelektualnej lub prawa z zakresu ochrony prywatności i tożsamości;

 • zgłoszenie musi przedstawiać wyłącznie dzieło uczestnika, które musi być obiektem zbudowanym bądź możliwym do zbudowania z klocków i innych elementów LEGO®. W przesłanym przez uczestnika dziele można użyć wyłącznie oryginalnych klocków LEGO® i innych elementów konstrukcyjnych LEGO® (w tym elementów LEGO DUPLO®, LEGO TECHNIC® oraz LEGO MINDSTORMS®)
 • zgłoszenie nie może przedstawiać elementów umożliwiających zidentyfikowanie jakiejkolwiek prawdziwej osoby ani produktu, znaku towarowego lub własności objętej prawem autorskim należącym do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
 • zgłoszenie nie może obejmować elementów, które są niewłaściwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, nacechowane nienawiścią, niedozwolone, oszczercze, szkalujące lub zniesławiające;
 • zgłoszenie nie może obejmować materiałów promujących fanatyzm, rasizm, nienawiść albo przemoc wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby ani promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • zgłoszenie nie może obejmować materiałów, które są niezgodne z prawem bądź naruszają prawa lub przepisy kraju lub regionu, w którym to zgłoszenie utworzono;

§12.

Jeden Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w §10

§13.

Zgłoszenia Konkursowe, które dotrą do Organizatora (zostaną odnotowane w systemie informatycznym www.lego.com/jungle) w czasie innym niż wskazany w §10 lub nie spełnią wszystkich warunków opisanych w §10 nie będą uwzględniane w Konkursie.

§14.

Nagrodami w Konkursie są:

 • jedna Nagroda Główna dla Zwycięzcy Konkursu obejmująca uczestnictwo w 7-dniowej wyprawie rodzinnej National Geographic do Kostaryki dla dwojga (2) dzieci w wieku od 6 do 17 lat oraz dwojga (2) dorosłych w wieku powyżej 18 lat („Wyprawa”) („Pierwsza nagroda”), która obejmuje bilet lotniczy w dwie strony w klasie ekonomicznej na trasę pomiędzy dużym międzynarodowym portem lotniczym w pobliżu miejsca zamieszkania zwycięzcy (określonym według wyłącznego uznania Sponsorów) oraz San José w Kostaryce, zakwaterowanie w standardowych dwuosobowych pokojach hotelowych (określone według wyłącznego uznania Sponsorów) oraz wycieczki opisane w planie podróży zamieszczonym na stronie internetowej (http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail), a także roczną prenumeratę magazynu National Geographic Kids („Magazyn NG Kids”). Przybliżona wartość detaliczna Nagrody Głównej wynosi 100.000 złotych wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 11.110 złotych przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator. Wszelkie koszty niewymienione powyżej, w tym koszty transportu z domu zdobywcy nagrody głównej na lotnisko i z powrotem, pokrywa zdobywca nagrody głównej.
 • jedna Druga Nagroda - standardowy komplet klocków LEGO® City Jungle Explorers składający się z zestawów produktów LEGO® oznaczonych numerami 60156, 60157, 60158, 60159, 60160 i 60161, a także roczną prenumeratę magazynu National Geographic Kids („Magazyn NG Kids”). Przybliżona wartość detaliczna Drugiej nagrody wynosi 1.000 złotych wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 110.00 złotych przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator.
 • jedna Trzecia Nagroda - standardowy komplet klocków LEGO® City Jungle Explorers składający się zestawów produktów LEGO® oznaczonych numerami 60159, 60160 i 60161, a także roczną prenumeratę magazynu National Geographic Kids („Magazyn NG Kids”). Przybliżona wartość detaliczna Drugiej nagrody wynosi 900 złotych wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 99.99 złotych przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator.

Zdobywca Nagrody Głównej wybierze termin podróży z harmonogramu wypraw rodzinnych National Geographic do Kostaryki na rok 2018. Wybór terminu jest uzależniony od dostępności. Terminy wycieczek organizowanych w 2018 r. zostaną podane w czerwcu 2017 r. na stronie http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail. Wszystkie dzieci uczestniczące w wycieczce muszą mieć ukończone 6 lat. Pewna niewielka liczba atrakcji oferowanych podczas podróży jest przewidziana jedynie dla dzieci powyżej 7 roku życia. Wszystkie wyprawy National Geographic są prowadzone w języku angielskim. Od uczestników wyprawy oczekuje się posługiwania się w mowie językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, co pozwoli na uczestnictwo w wyprawie i skorzystanie z oferowanych w jej ramach atrakcji. Rzeczywista wartość Nagrody Głównej może być inna ze względu na wahania cen biletów lotniczych oraz odległość między portem wylotu i przylotu. W przypadku wystąpienia różnicy między faktyczną a przybliżoną wartością detaliczną zwycięzca nie otrzyma jej zwrotu. Terminy wylotu są uzależnione od dostępności. W sytuacji, gdy wyprawa stanowiąca Pierwszą nagrodę nie odbędzie się lub nie może się odbyć w ogóle bądź w zaplanowany sposób, z przyczyn obejmujących między innymi konflikty związane z harmonogramami, przypadki odwołania lub anulowania, zdarzenia „siły wyższej” lub jakiekolwiek inne powody, zamiast uczestnictwa w wyprawie Zdobywca nagrody będzie mieć możliwość wzięcia udziału w innej wyprawie lub otrzyma nagrodę o takiej samej albo wyższej wartości, zgodnie z ustaleniami dokonywanymi według wyłącznego uznania Sponsorów. Poszczególne elementy wyprawy mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania Sponsorów. Podróż należy zakończyć do dnia 31 grudnia 2018 r.; w przeciwnym razie nagroda przepada. Podróżujący zgadzają się zaakceptować regulamin wypraw National Geographic Expeditions mający zastosowanie do podróży, który jest dostępny pod adresem http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms. Wszystkie wydatki oraz dodatkowe koszty podróży, które nie zostały w sposób wyraźny wskazane w powyższym opisie pakietu, w tym między innymi koszty transportu naziemnego, posiłków, nieprzewidziane wydatki, napiwki, opłaty lub taryfy nakładane na pasażerów, opłaty paszportowe, opłaty wizowe i związane z pozwoleniem na wjazd, wydatki medyczne i koszty szczepień, ubezpieczenia bagażu/wypadkowe/kosztów rezygnacji z podróży, opłaty dodatkowe, opłaty lotniskowe, opłaty manipulacyjne lub za obsługę, wydatki osobiste, np. na napoje alkoholowe i usługi spa, koszty korzystania z internetu, opłaty za zapewnienie bezpieczeństwa, podatki oraz inne wydatki, obciążają wyłącznie Zdobywcę Nagrody Głównej. Zdobywca Nagrody Głównej wszystkie osoby towarzyszące muszą podróżować wspólnie w ramach jednego planu podróży obejmującego podróż w obie strony. Zdobywca Nagrody Głównej oraz osoby towarzyszące są zobowiązane, w stosownych przypadkach, uzyskać ważne paszporty oraz wszystkie inne dokumenty wymagane do odbycia podróży zagranicznej. Dziecko i każda osoba podróżująca muszą mieć paszport, ubezpieczenie od kosztów leczenia, szczepienia oraz dokumenty wymagane do odbycia podróży, w tym wizy. Wszyscy podróżujący przed wystawieniem biletów będą zobowiązani do przesłania oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności.

§15.

W dniu 1 grudnia 2017 r. Organizator powoła jury globalne, złożone z członków zespołu marketingowego LEGO® City (z Danii), wybranych członków towarzystwa National Geographic Society (z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) i kilku niezależnych osób (z Danii) które w jego imieniu będzie dokonywać wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłaszanych do Konkursu (dalej „Jury Globalne”).

W terminie najpóźniej do dnia 8 stycznia 2017 r. spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w Konkursie Jury Globalne wybierze kolejno trzy najlepsze, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność prac.

Uczestnik Konkursu, będący autorem kolejnego wybranego przez Jury Globalne Zgłoszenia Konkursowego, zostanie nagrodzony nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu, o której mowa w §14 punkt.

Potencjalny zdobywca Nagrody Głównej otrzyma do wypełnienia zestaw dokumentów potwierdzających status zwycięzcy, który obejmuje: (I) oświadczenie o uprawnieniu do przyjęcia nagrody, (II) oświadczenie o zwolnieniu od odpowiedzialności prawnej, (III) zgodę na podanie danych osobowych do wiadomości publicznej (z wyjątkiem krajów, gdzie jest to zabronione prawem) oraz (IV) formularz przyjęcia nagrody. Rodzic lub opiekun prawny potencjalnego zdobywcy Nagrody Głównej będzie musiał podpisać dokumenty potwierdzające status zwycięzcy. Po otrzymaniu wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia od jurorów potencjalny zdobywca nagrody głównej uzyska status oficjalnego zdobywcy nagrody głównej.

Podjęte przez Jury Globalne decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

§16.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 8 stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.LEGO.pl/jungle i w innych kanałach komunikacyjnych LEGO®.

Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pomocą
e-maila, wysłanego w terminie 2 dni od momentu wyłonienia Zwycięzców zgodnie z §15, na adres e-mail, z którego pochodziło Zgłoszenie Konkursowe, o którym mowa w §10.

Potencjalni zwycięzcy zostaną poinformowani, że w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty powiadomienia, tj, najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018 r. zobowiązani są do wypełnienia i odesłania dokumentów dotyczących zwycięstwa w konkursie, zgodnie z opisem poniżej.  Wszyscy potencjalni zwycięzcy otrzymają do wypełnienia i odesłania zestaw dokumentów dotyczących zwycięstwa w konkursie, który obejmuje: (i) oświadczenie o uprawnieniu do uczestnictwa w konkursie, (ii) oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności, (iii) zgodę na podanie danych osobowych do wiadomości publicznej (z wyjątkiem krajów, w których jest to zabronione na mocy prawa) oraz (iv) formularz przyjęcia nagrody. Rodzic lub opiekun prawny potencjalnego zwycięzcy również będzie zobowiązany do podpisania dokumentów dotyczących zwycięstwa w konkursie. Po otrzymaniu wypełnionych i podpisanych dokumentów dotyczących zwycięstwa w konkursie i potwierdzeniu przez Jurorów, potencjalny zwycięzca zostanie uznany za oficjalnego zwycięzcę („Zwycięzca”).

Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu z potencjalnymi zwycięzcami w ciągu dziesięciu (10) dni od daty powiadomienia lub jeśli potencjalni zwycięzcy nie wypełnią w sposób prawidłowy dokumentów dotyczących zwycięstwa w konkursie w terminie podanym w tych dokumentach, spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń nadesłanych w Okresie przyjmowania zgłoszeń konkursowych zostanie wybrany, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej, nowy potencjalny zwycięzca.

§17.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do każdego z nagrodzonych Uczestników Konkursu na wskazany przez Uczestnika adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji zwrotnej o której mowa w §16.

§18.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§19.

Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;

b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;

d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;

g) eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

§20.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym Uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

§21.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których Uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych lub przesyłają e-maile do Organizatora.

§22.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaświadczeniem, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Grupa LEGO® zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień wszystkich Uczestników. Grupa LEGO® zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń konkursowych od osób, które nie postąpiły zgodnie z niniejszą instrukcją lub dopuściły się oszustwa. Ponadto Grupa LEGO® zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody (i wyboru alternatywnego zwycięzcy) w przypadku uzasadnionych podejrzeń lub uzyskania informacji, że zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie.

Każde Zgłoszenie Konkursowe, które zostanie przesłane (lub zostanie podjęta próba jego przesłania) w sposób sprzeczny z duchem tego Oficjalnego regulaminu lub ze względu na swój charakter będzie niesprawiedliwe wobec innych Uczestników, zostanie uznane za nieważne i może skutkować dyskwalifikacją z Konkursu. Decyzja w tej kwestii musi zostać podjęta w oparciu o uzasadnioną opinię LEGO®.

§23

Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w terminie 2 lat od daty jego zakończenia.

§24.

Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora (Brandcomm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Słomińskiego 15/510, 00-195 Warszawa) z dopiskiem „LEGO® reklamacja”.

§25.

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§26.

Organizator oświadcza, iż wynik Konkursu nie zależy od przypadku, oraz że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

§27.

Niniejszy Regulamin oraz zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu w Internecie na stronie internetowej www.LEGO.pl/jungle oraz w siedzibie Organizatora.

W celu uzyskania listy zwycięzców należy skontaktować się z działem obsługi klienta LEGO® https://www.lego.com/service

§28.

Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.