Open Source Licentie

Open Sans

De LEGO Group gebruikt de Open Sans font family voor digitale ervaringen.
Alle LEGO digitale ervaringen omvatten websites, sociale media, apps, games, webpagina’s, digitale afbeeldingen, online video’s, digitale data en databases.

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors
https://github.com/googlefonts/opensans onder leiding van de hoofdauteur Steve Matteson. Gereserveerde lettertypenaam ‘Open Sans’

EXO 2.0

De LEGO Groep maakt voor digitale ervaringen gebruik van Exo 2.0 lettertypen:
Alle LEGO digitale ervaringen omvatten websites, sociale media, apps, games, webpagina’s, digitale beelden, online video’s, digitale data en databases.
Exo 2.0 Font Family

Copyright 2013 De Exo 2 Projectauteurs (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Deze lettertypesoftware is gelicentieerd onder de SIL Open Font License, versie 1.1.
Deze licentie staat hieronder en is ook beschikbaar met een FAQ op: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

De LEGO Groep maakt gebruik van Google Noto lettertypen voor digitale ervaringen.
Alle LEGO digitale ervaringen omvatten websites, sociale media, apps, games, webpagina’s, digitale beelden, online video’s, digitale data en databases.
Chinees (Noto Sans CJK TC & SC)
Japans (Noto Sans CJK JP en Noto Serif CJK JP)
Koreaans (Noto Sans CJK KR en Noto Serif CJK KR)
Russisch (Noto Sans)

Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), met gereserveerde font: Chinees (Noto Sans CJK TC & SC), Japans (Noto Sans CJK JP en Noto Serif CJK JP), Koreaans (Noto Sans CJK KR en Noto Serif CJK KR), Russisch (Noto Sans)

Vertaling
Dit is een onofficiële vertaling van de SIL Open Font License in de talen “Chinees, Japans, Koreaans en Russisch”. Deze werd niet gepubliceerd door SIL International en vermeldt niet de distributievoorwaarden voor lettertypen die gebruik maken van de OFL. Een uitgave onder de OFL is alleen geldig bij gebruik van de originele Engelse tekst.

We erkennen echter dat deze officieuze vertaling gebruikers en ontwerpers die niet bekend zijn met Engels zal helpen om de SIL OFL beter te begrijpen en het gemakkelijker te maken om lettertypefamilies te gebruiken en vrij te geven onder dit collaboratief ontwerpmodel voor fonts. Wij moedigen ontwerpers die overwegen om hun creatie onder de OFL vrij te geven aan om de FAQ in hun eigen taal te lezen als deze beschikbaar is.

Ga naar https://scripts.sil.org/OFL voor de officiële versie van de licentie en de bijbehorende FAQ

Deze lettertypesoftware is gelicentieerd onder de SIL Open Font License, versie 1.1.
Deze licentie staat hieronder en is ook beschikbaar met een FAQ op: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Versie 1.1 – 26 februari 2007

Preambule

De doelen van de Open Font License (OFL) zijn het stimuleren van de wereldwijde ontwikkeling van collaboratieve lettertypeprojecten, het ondersteunen van de inspanningen op het gebied van het creëren van fonts binnen de academische en taalkundige gemeenschap en het aanbieden van een gratis en open raamwerk waarin lettertypen kunnen worden gedeeld en verbeterd in samenwerking met anderen.

De OFL staat toe dat de gelicentieerde lettertypen vrijelijk worden gebruikt, bestudeerd, gewijzigd en verder verdeeld, mits zij niet los worden verkocht. De lettertypen, met inbegrip van eventuele afgeleide versies, kunnen worden gebundeld, ingebed, verder verdeeld en/of verkocht in combinatie met software, op voorwaarde dat er geen gereserveerde namen worden gebruikt door afgeleide versies. De lettertypen en afgeleide versies mogen echter niet worden vrijgegeven onder enig ander type licentie. De vereiste dat lettertypen onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten die zijn gecreëerd door gebruikmaking van de fonts en afgeleide versies.

Definities

  • ‘Lettertypesoftware’ verwijst naar de bestanden die op grond van deze licentie door de Copyrighthouder(s) zijn vrijgegeven en duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Hiertoe kunnen bronbestanden, bouwdocumenten en documentatie behoren.
  • ‘Gereserveerde lettertypenaam’ verwijst naar alle namen die als zodanig zijn aangeduid na de copyrightmelding(en).
  • ‘Originele versie’ verwijst naar de verzameling onderdelen van lettertypesoftware zoals gedistribueerd door de Copyrighthouder(s).
  • ‘Gewijzigde versie’ verwijst naar alle afgeleide versies die zijn gemaakt door toevoeging, verwijdering of vervanging – geheel of gedeeltelijk – van onderdelen van de Originele versie, door het wijzigen van de indeling of door het overbrengen van de lettertypesoftware naar een nieuwe omgeving.
  • ‘Auteur’ verwijst naar een ontwerper, technicus, programmeur, technisch schrijver of andere persoon die een bijdrage heeft geleverd aan de lettertypesoftware.

Toestemming en voorwaarden

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan eenieder die een kopie van de lettertypesoftware krijgt voor het gebruik, bestuderen, kopiëren, samenvoegen, inbedden, wijzigen, herverdelen en verkopen van gewijzigde en ongewijzigde kopieën van de lettertypesoftware, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het is niet toegestaan de lettertypesoftware of afzonderlijke onderdelen ervan, in Originele Versie of Gewijzigde Versie, los te verkopen.
  2. Het is toegestaan Originele of Gewijzigde Versies van de lettertypesoftware te bundelen, verder te verdelen en/of te verkopen in combinatie met software, mits elk exemplaar de bovenstaande copyrightmelding en deze licentie bevat. Deze kunnen worden toegevoegd als zelfstandige tekstbestanden, in de vorm van door mensen leesbare headers of door machineleesbare metadatavelden in tekst- of binaire bestanden, mits deze velden eenvoudig kunnen worden ingezien door de gebruiker.
  3. In Gewijzigde Versies van de lettertypesoftware mogen geen gereserveerde lettertypenamen worden gebruikt, tenzij expliciet toestemming is verleend door de betrokken Copyrighthouder. Deze beperking geldt alleen voor de primaire lettertypenaam die aan de gebruikers wordt getoond.
  4. Het is niet toegestaan de naam/namen van Copyrighthouder(s) of van de Auteur(s) van de lettertypesoftware te gebruiken voor het promoten, aanbevelen of adverteren van een Gewijzigde Versie, uitgezonderd om de bijdrage(n) van de Copyrighthouder(s) en Auteur(s) te erkennen, of met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  5. De lettertypesoftware, gewijzigd of ongewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mag uitsluitend op grond van deze licentie worden gedistribueerd en mag niet worden gedistribueerd op grond van enig andere licentie. De vereiste dat lettertypen onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten waarin de lettertypesoftware wordt gebruikt.

Beëindiging

Deze licentie wordt nietig indien niet wordt voldaan aan een van de bovenstaande voorwaarden.

Disclaimer

De lettertypesoftware wordt geleverd ‘in de zich alsdan bevindende staat’, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht of ander recht. In geen geval is de copyrighthouder aansprakelijk voor enige vordering, schade of andere vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van algemene, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, hetzij contractueel, als gevolg van onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de lettertypesoftware, of van andere handelingen met de lettertypesoftware.