Gebruiksvoorwaarden voor LEGO® apps

Van kracht mei 2019

Inleiding

Deze app wordt u aangereikt door LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR nr. 47458714.

LEGO System A/S en alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks controleren, gecontroleerd worden, gemeenschappelijk gecontroleerd worden of een partner zijn, worden hierin gezamenlijk “TLG”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd.

Door een TLG-app te gebruiken of op een selectievakje te klikken waarbij vermeld staat dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, verklaart u in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de TLG-app niet gebruiken. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, erkent u dat een dergelijke bepaling uw gebruik van de TLG-app en ontvangst van gegevens, materialen en informatie via de TLG-app omvat.

U kunt contact opnemen met TLG door een brief te schrijven naar LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denemarken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Verwerking van persoonlijke informatie en gebruik van cookies

Ons privacybeleid en cookiebeleid vormen een integraal deel van deze voorwaarden.
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy en https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie van kinderen die online wordt verzameld.

Derde partijen die handelen in opdracht van TLG zijn gebonden door dezelfde regels en principes als TLG.

Gebruik van inhoud

Alle informatie, materialen, functies en andere inhoud (“Inhoud”) in de TLG-app zijn het eigendom van ons of van onze licentiegevers of licentienemers, en zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en huisstijlen zijn het eigendom van ons en/of van onze licentiegevers of licentienemers. Wij hebben het recht uw verdere toegang tot de TLG-app te beëindigen en de inhoud van de TLG-app te wijzigen of te verwijderen, en dit om het even wanneer en wegens om het even welke reden, en zelfs zonder reden.

U gaat ermee akkoord de Inhoud niet te kopiëren, te distribueren, of naar de broncode terug te brengen, of de Inhoud op om het even welke manier te gebruiken, behalve de manieren die geïntegreerd zijn in of nodig zijn voor het gebruik van de Inhoud.

Accounts

Sommige diensten van de TLG-app vragen of vereisen de aanmaak van een LEGO ID-account om te kunnen deelnemen aan of aanspraak te kunnen maken op extra voordelen. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor LEGO ID op https://identity.lego.com/en-US/terms.

Als u niet voldoet aan de vermelde Algemene voorwaarden voor LEGO ID of aan speciale bepalingen met betrekking tot een specifieke dienst, kunnen wij uw gebruik van de TLG-apps opschorten of beëindigen.

App-verdelers/-winkels

U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden overeengekomen worden tussen u en ons alleen, en niet met App- Verdelers/-winkels, bijvoorbeeld Apple, Inc., Amazon, Samsung enzovoort (“App-verdelers”). Alleen wij, en niet de App-verdelers, zijn verantwoordelijk voor de TLG-app en de diensten en inhoud die erop beschikbaar zijn. De partijen gaan ermee akkoord dat de App-verdelers niet verplicht zijn onderhouds- en ondersteuningsdiensten aan te bieden met betrekking tot de TLG-app.

Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, hebben de App-verdelers geen enkele verplichting inzake garantie met betrekking tot de TLG-app.

U gaat ermee akkoord dat wij, en niet de App-verdelers, verantwoordelijk zijn voor het verwerken van eventuele claims van u of derden met betrekking tot de TLG-app of voor uw bezit en/of gebruik van de TLG-app, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) claims inzake productaansprakelijkheid, (ii) claims dat de TLG-app bepaalde wettelijke of reglementaire vereisten niet naleeft, en (iii) claims in het kader van wetgevingen op consumentenbescherming of gelijkaardig.

U gaat ermee akkoord dat wij, en niet de App-verdelers, verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken, verdedigen, regelen en afhandelen van claims aangaande inbreuken op rechten inzake intellectueel eigendom met betrekking tot de TLG-app of uw bezit en gebruik van de TLG-app.

U verklaart en garandeert dat (i) u niet woonachtig bent in een land dat onderworpen is aan een embargo opgelegd door de overheid van de VS of dat door de overheid van de VS gezien wordt als een land dat terrorisme ondersteunt, en dat (ii) u niet voorkomt op een lijst van de overheid van de VS met verboden of beperkte partijen.

U gaat ermee akkoord te beantwoorden aan alle toepasselijke gebruiksovereenkomsten van derde partijen tijdens het gebruik van de TLG-app (bv. u mag de gebruiksovereenkomsten van uw draadloze gegevensdienst niet schenden door de TLG-app te gebruiken).

De partijen gaan ermee akkoord dat de App-verdelers en hun dochterondernemingen derde begunstigden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, hebben de App-verdelers het recht (en worden zij verondersteld dit recht aanvaard te hebben) om de Gebruiksvoorwaarden, als derde begunstigde ervan, van u af te dwingen.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de TLG-app onderhevig is aan de Gebruiksregels die vermeld worden in de op dat moment actuele Gebruiksvoorwaarden van de App-verdelers voor het downloaden van apps via de App-verdeler.

Schadeloosstelling

U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnamen, wachtwoorden, accounts, en alle activiteiten die gebeuren op uw accounts. Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, gaat u ermee akkoord ons, onze licentiegevers, licentienemers, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere gemachtigde gebruikers, en alle respectieve wederverkopers, verdelers, dienstverleners en leveranciers van de hiervoor vermelde entiteiten, en alle respectieve medewerkers, directeurs, eigenaars, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en partners van de hiervoor vermelde entiteiten (samen de “Gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van kosten voor schikkingen en eventuele wettelijke of andere vergoedingen en uitgaven voor het onderzoeken of verdedigen van acties of vermeende acties) die door de Gevrijwaarde partijen opgelopen zijn in verband met een claim die voortvloeit uit een inbreuk van u op deze Gebruiksvoorwaarden of claims die voortvloeien uit uw gebruik van de TLG-app en/of uw accounts. U levert alle nodige inspanningen om met ons samen te werken aan onze verdediging tegen claims. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, een beroep te doen op derde adviseurs en de exclusieve verdediging en controle van om het even welke materie die anders onderhevig zou zijn aan schadeloosstelling door u, op ons te nemen.

Rechtsgebieden

De Gebruiksvoorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Denemarken, zonder inachtneming van principes inzake rechtsconflicten. U gaat ermee akkoord dat alle gerechtelijke of billijkerwijs toepasselijke acties (“actions at law” of “actions in equity”) die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze gebruiksvoorwaarden of de TLG-app ingediend moeten worden, en dat het rechtsgebied hiervoor uitsluitend in Denemarken ligt. U gaat hierbij akkoord met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het litigeren van dergelijke acties. Merk op dat verplichte wetgevingen u eventueel de mogelijkheid bieden om een gerechtelijke actie in te dienen in andere rechtsgebieden. Wij garanderen niet dat de Inhoud van om het even welke TLG-app geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Zij die ervoor kiezen een TLG-app te openen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgevingen, met inbegrip van eventuele plaatselijk geldende wetten.

Aanpassingen

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen (met inbegrip van wijziging, verwijdering en/of toepassing van delen ervan). Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te verzenden naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt bezorgd, en/of door een melding aangaande de wijzigingen te plaatsen op de websites die gedekt worden door deze Gebruiksvoorwaarden, of via de relevante App-winkel of de app zelf. Dergelijke aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen dertig (30) kalenderdagen na het versturen van de e-mail of het plaatsen van de melding van kracht zijn. Als u na de dertig (30) kalenderdagen durende melding de app gebruikt, gaat u akkoord met alle belangrijke wijzigingen. Merk op dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke informatie zodat wij in het bezit zijn van uw huidige e-mailadres. Als het laatste door u verstrekte e-mailadres ongeldig is of als het adres wegens om het even welke reden de hierboven beschreven melding niet aan u kan bezorgen, zal het verzenden door ons van de e-mail met de betreffende melding evenwel toch een geldige melding inhouden van de wijzigingen die beschreven worden in die melding.