Open Source License

De LEGO Groep maakt gebruik van Google Noto fonts voor digitale ervaringen:
Alle digitale ervaringen omvatten LEGO.com, LEGO App Integration Service, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/Kids, LEGO Apps en LEGO Shop
Chinees (Noto Sans CJK TC)
Japans (Noto Sans CJK JP en Noto Serif CJK JP)
Koreaans (Noto Sans CJK KR en Noto Serif CJK KR)
Russisch (Noto Sans)

Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Copyright © 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), met gereserveerde font: Chinees (Noto Sans CJK TC), Japans (Noto Sans CJK JP en Noto Serif CJK JP), Koreaans (Noto Sans CJK KR en Noto Serif CJK KR), Russisch (Noto Sans)

Deze fontsoftware is gelicentieerd onder de SIL Open Font License, versie 1.1.
Deze licentie staat hieronder en is ook beschikbaar met een FAQ op: http://scripts.sil.org/OFL

De LEGO Groep gebruikt Lato Font voor digitale en gedrukte media.

Alle digitale ervaringen omvatten LEGO.com, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/kids en LEGO Shop

Versie 2.015; Latijns+Cyrillisch+Grieks+IPA opensource

Gemaakt door: tyPoland Lukasz Dziedzic

Jaar: 2015

Copyright © 2010-2015 van tyPoland Lukasz Dziedzic met gereserveerde font ‘Lato’. Gelicentieerd onder de SIL Open Font License, versie 1.1.

Lato is een handelsmerk van tyPoland Lukasz Dziedzic.

Deze licentie staat hieronder en is ook beschikbaar met een FAQ op: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Versie 1.1 – 26 februari 2007

Preambule

De doelen van de Open Font License (OFL) zijn het stimuleren van de wereldwijde ontwikkeling van collaboratieve fontprojecten, het ondersteunen van de inspanningen op het gebied van het creëren van fonts binnen de academische en taalkundige gemeenschap en het aanbieden van een gratis en open raamwerk waarin fonts kunnen worden gedeeld en verbeterd in samenwerking met anderen.

De OFL staat toe dat de gelicentieerde fonts vrijelijk worden gebruikt, bestudeerd, gewijzigd en verder verdeeld, mits zij niet los worden verkocht. De fonts, met inbegrip van eventuele afgeleide versies, kunnen worden gebundeld, ingebed, verder verdeeld en/of verkocht in combinatie met software, op voorwaarde dat er geen gereserveerde namen worden gebruikt door afgeleide versies. De fonts en afgeleide versies mogen echter niet worden vrijgegeven onder enig ander type licentie. De vereiste dat fonts onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten die zijn gecreëerd door gebruikmaking van de fonts en afgeleide versies.

Definities

  • ‘Fontsoftware’ verwijst naar de bestanden die op grond van deze licentie door de Copyrighthouder(s) zijn vrijgegeven en duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Hiertoe kunnen bronbestanden, bouwdocumenten en documentatie behoren.
  • ‘Gereserveerde fontnaam’ verwijst naar alle namen die als zodanig zijn aangeduid na de copyrightmelding(en).
  • ‘Originele versie’ verwijst naar de verzameling fontsoftwareonderdelen zoals gedistribueerd door de Copyrighthouder(s).
  • ‘Gewijzigde versie’ verwijst naar alle afgeleide versies die zijn gemaakt door toevoeging, verwijdering of vervanging — geheel of gedeeltelijk — van onderdelen van de Originele versie, door het wijzigen van de indeling of door het overbrengen van de Fontsoftware naar een nieuwe omgeving.
  • ‘Auteur’ verwijst naar een ontwerper, engineer, programmeur, technisch schrijver of andere persoon die een bijdrage heeft geleverd aan de Fontsoftware.

Toestemming en voorwaarden

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van de Fontsoftware ontvangt voor het gebruiken, bestuderen, kopiëren, samenvoegen, inbedden, wijzigen, verder verdelen en verkopen van gewijzigde en ongewijzigde exemplaren van de Fontsoftware, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het is niet toegestaan de Fontsoftware of afzonderlijke onderdelen ervan, in Originele Versie of Gewijzigde Versie, los te verkopen.
  2. Het is toegestaan Originele of Gewijzigde Versies van de Fontsoftware te bundelen, verder te verdelen en/of te verkopen in combinatie met software, mits elk exemplaar de bovenstaande copyrightmelding en deze licentie bevat. Deze kunnen worden toegevoegd als zelfstandige tekstbestanden, in de vorm van door mensen leesbare headers of door machineleesbare metadatavelden in tekst- of binaire bestanden, mits deze velden eenvoudig kunnen worden ingezien door de gebruiker.
  3. In Gewijzigde Versies van de Fontsoftware mogen geen Gereserveerde Fontnamen worden gebruikt, tenzij expliciet toestemming is verleend door de betrokken Copyrighthouder. Deze beperking geldt alleen voor de primaire fontnaam die wordt getoond aan de gebruikers.
  4. Het is niet toegestaan de naam/namen van Copyrighthouder(s) of van de Auteur(s) van de Fontsoftware te gebruiken voor het promoten, aanbevelen of adverteren van een Gewijzigde Versie, uitgezonderd om de bijdrage(n) van de Copyrighthouder(s) en Auteur(s) te erkennen, of met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  5. De Fontsoftware, gewijzigd of ongewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mag uitsluitend op grond van deze licentie worden gedistribueerd en mag niet worden gedistribueerd op grond van enig andere licentie. De vereiste dat fonts onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten waarin de Fontsoftware wordt gebruikt.

Beëindiging

Deze licentie wordt nietig indien niet wordt voldaan aan een van de bovenstaande voorwaarden.

Disclaimer

De fontsoftware wordt geleverd ‘in de zich alsdan bevindende staat’, zonder garantie van enige aard, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van het copyright, octrooirecht, handelsmerkrecht of andere rechten. In geen geval is de copyrighthouder aansprakelijk voor enige vordering, schade of andere vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van algemene, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, hetzij contractueel, als gevolg van onrechtmatige daad of anderszins, als gevolg van het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de fontsoftware, of anderszins door de werking van de fontsoftware.