Fair Play

Geen vals spel

Bekijk ook onze Fair Play-brochure

Geachte consument, klant, bezoeker, of misschien zelfs concurrent,

Dit is een bericht over auteursrechten, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere juridische zaken. Wij zijn niet blij met alle illegale kopieën van LEGO® elementen die we vooral de laatste 25 jaar zijn tegengekomen. Dat willen we graag even toelichten.
Nationale octrooi-, ontwerp- en handelsmerkwetten verschillen sterk van land tot land en worden lang niet overal nageleefd. In sommige landen bestaat er helemaal geen regelgeving tegen oneerlijke concurrentie. De laatste tijd zorgt het gebrek aan regelgeving tegen vervalsingen, inbreuken op handelsmerken, enzovoort, voor steeds meer problemen voor de eigenaren van oorspronkelijke rechten, veroorzaakt door producenten van kopieën. Als er helemaal geen regels bestaan, is dit een regelrechte uitnodiging voor vervalsingen en kopieën. Daarom is de LEGO Groep erg blij met de stappen die nu door sommige overheden worden genomen om product- en handelsmerkbescherming op te nemen in de nationale wetgeving.

Wij ondersteunen ook de Europese Unie bij de regulering van het in beslag nemen van vervalste producten en de inspanningen van de WIPO (World Intellectual Property Organization) en de Europese Unie om de relevante wetten te harmoniseren en te versterken. Zelfs in sterk ontwikkelde markten zijn er mazen en zelfs fouten in de wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Hierdoor kunnen handhaving van de regels en de aanpassing van wetten erg langzaam verlopen.

Het verkrijgen van bescherming tegen kopieën van handelsmerken en producten is vaak een moeilijk, langdurig en duur proces. De LEGO Groep is daarom een internationale samenwerking aangegaan met andere fabrikanten van merkproducten met als doel het versterken, harmoniseren en vereenvoudigen van internationale wetgeving en handhaving.

Uit een recent onderzoek onder Europese producenten van merkproducten is gebleken dat bij meer dan 80 procent van de respondenten in de voorgaande vijf jaar ten minste eenmaal sprake is geweest van imitaties van producten. Slechts ongeveer de helft van deze producenten heeft juridische stappen tegen de producent van de kopieën genomen. De andere helft noemde omslachtige procedures, hoge kosten en een onzekere uitkomst als gevolg van sterk verschillende methoden, zelfs binnen de Europese Unie, als belangrijkste redenen voor het niet uitoefenen van hun rechten. Hieruit blijkt eens te meer dat betere regelgeving op dit gebied van groot belang is.

Gelukkig neemt de erkenning dat creatieve producten beter beschermd moeten worden steeds meer toe. De LEGO Groep is van mening dat alle originele producten beschermd moeten worden tegen het maken van kopieën zolang het product nog wordt gemaakt en verkocht. Bovendien moet het eenvoudig zijn om een eind te maken aan het maken van kopieën en andere overtredingen. Daarnaast zijn wij van mening dat ontwerpen, bedrijfsnamen en handelsmerken niet zonder toestemming van de eigenaar in niet-gerelateerde omstandigheden mogen worden gebruikt. Onze juridische afdeling behandelt honderden incidenten met betrekking tot inbreuk op onze rechten per jaar, houdt de internationale ontwikkelingen in de gaten en daagt regelmatig overtreders voor de rechtbank om ervoor te zorgen dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat alle producten met de handelsmerken of de kenmerkende producteigenschappen van de LEGO Groep merkproducten van LEGO zijn. Dit is niet alleen goed voor ons bedrijf, maar ook voor consumenten, met name kinderen, in de hele wereld. Daarom hebben we gedragingen en methoden gedefinieerd die voor eerlijke concurrentie en een eerlijke behandeling van klanten zorgen. Soms ondernemen we hiervoor juridische stappen. En soms zouden we dat graag willen kunnen doen.

Het gaat ons er uitsluitend om dat er niet wordt vals gespeeld en dat klanten bij hun aankopen over alle informatie beschikken.

Hoe fans van LEGO® op internet naar producten van LEGO kunnen verwijzen
De LEGO Groep is zich ervan bewust dat veel fans van LEGO over de hele wereld internet gebruiken om informatie en ideeën over onze producten uit te wisselen. Er zijn verschillende onofficiële homepages die veel activiteit en belangstelling trekken. Helaas worden op sommige websites het logo en de handelsmerken van LEGO zodanig gebruikt dat er onduidelijkheid kan ontstaan of deze websites worden gesteund of geautoriseerd door de LEGO Groep.

Daarom zijn er richtlijnen over het gebruik van de handelsmerken van LEGO ontwikkeld voor internetgebruikers die op hun website willen verwijzen naar producten van LEGO, zonder commerciële doeleinden. U moet er echter rekening mee houden dat het onmogelijk is om het juiste gebruik van handelsmerken zwart op wit vast te leggen. Dit komt doordat wij willen voorkomen dat onze handelsmerken in de algehele context niet duidelijk of helemaal niet meer onderscheiden kunnen worden of dat consumenten ten onrechte veronderstellen dat er sprake is van betrokkenheid of steun van de LEGO Groep. Het gebruik van handelsmerken in verschillende contexten leidt tot verschillende indrukken van de gebruiker. Hierdoor zijn algemene richtlijnen niet mogelijk. Desondanks geven we deze richtlijnen en vragen we uw steun om ervoor te zorgen dat onze handelsmerken sterk en opvallend blijven.

Wat is een handelsmerk?
Een handelsmerk is een woord, symbool of ontwerp, zoals een logo of de vorm van producten of de verpakking, waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen de producten van het ene bedrijf en het andere bedrijf. In sommige landen wordt de basissteen van LEGO beschermd door handelsmerkregistratie. Een handelsmerk kan ook worden gebruikt om te laten zien dat de eigenaar van het handelsmerk andere materialen die het handelsmerk dragen goedkeurt.

Een handelsmerk moet beschermd zijn
Een handelsmerk zorgt ervoor dat de producten van een bedrijf onderscheiden kunnen worden van de producten van een ander bedrijf. Als een handelsmerk hier niet meer voor kan zorgen, kan dit ertoe leiden dat de eigenaar niet meer kan voorkomen dat het handelsmerk door anderen gebruikt wordt. Een eigenaar moet voorkomen dat zijn handelsmerken oneigenlijk worden gebruikt om te voorkomen dat het publiek wordt misleid. Daarom is de LEGO Groep overal ter wereld actief om ervoor te zorgen dat de handelsmerken van LEGO niet worden misbruikt.

Het LEGO logo mag niet op een onofficiële website worden gebruikt
Het helderrode LEGO logo is een van de meest herkenbare handelsmerken ter wereld. Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dit logo symbool staat voor hoogwaardige creatieve producten voor kinderen. Het logo staat voor de LEGO Groep en we kunnen niet riskeren dat het onderscheidend vermogen van dit symbool verloren gaat. Daarom staan we erop dat het LEGO logo NOOIT op een onofficiële website wordt gebruikt.

De handelsmerken van LEGO mogen onder bepaalde beperkte omstandigheden op een onofficiële website worden gebruikt
De handelsmerken van LEGO (maar het niet het logo) mogen op niet-commerciële wijze gebruikt worden om te verwijzen naar producten of elementen van LEGO die op een website worden weergegeven of besproken, zolang het handelsmerk niet zodanig wordt benadrukt of gebruikt dat een gebruiker ten onrechte zou kunnen denken dat de website wordt gesteund of geautoriseerd door de LEGO Groep.

Het juiste gebruik van het handelsmerk van LEGO op een website
Als het handelsmerk van LEGO al wordt gebruikt, moet het altijd bijvoeglijk worden gebruikt, nooit als zelfstandig naamwoord. Zo kunt u bijvoorbeeld “Deze modellen zijn met LEGO stenen gebouwd” gebruiken, maar nooit “Deze modellen zijn met LEGO’s gebouwd”. Daarnaast moet het handelsmerk hetzelfde lettertype en dezelfde tekenstijl hebben als de tekst eromheen en mag dus niet geïsoleerd of onderscheiden worden van de begeleidende tekst. Met andere woorden: de handelsmerken mogen niet benadrukt of gemarkeerd worden. Ten slotte moet het handelsmerk van LEGO altijd bij elk gebruik worden vergezeld van een het symbool ®.

Het handelsmerk van LEGO mag niet in een internetadres worden gebruikt
Het handelsmerk van LEGO mag niet worden opgenomen in een internetadres. Internetadressen worden vaak gebruikt om de bron van een homepage te achterhalen. Als u “LEGO” in de domeinnaam gebruikt, zou de indruk kunnen ontstaan dat de homepage wordt gesteund door de LEGO Groep.

Gebruik een kennisgeving
Wanneer het handelsmerk van LEGO op een website wordt weergegeven, moet een kennisgeving worden gebruikt. Een goede kennisgeving is bijvoorbeeld: “LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep. Deze website wordt niet door de LEGO Groep gesteund, geautoriseerd of goedgekeurd”. Een kennisgeving kan onjuist gebruik van handelsmerken echter niet teniet doen. Het gebruik van het LEGO logo of onjuist gebruik van het handelsmerk van LEGO kan dus niet worden goedgemaakt met een kennisgeving.

Wat is auteursrecht?
Auteursrecht is het exclusieve recht om op elke mogelijke wijze kopieën te maken van oorspronkelijk geschreven en artistiek materiaal. Dit exclusieve recht omvat ook het recht om kopieën in een computergeheugen te maken.

Het scannen van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor een website
De LEGO Groep heeft auteursrecht op de bouwinstructies, publicaties en de foto’s die in onze catalogi en op onze verpakkingen worden gebruikt. Het kopiëren, scannen en distribueren van dit materiaal op internet zou een inbreuk op ons auteursrecht vormen. Desondanks maakt de LEGO Groep op dit moment geen bezwaar tegen het scannen van beperkte uittreksels van dergelijke materialen in ongewijzigde vorm voor niet-commerciële doeleinden met betrekking tot het uitwisselen van informatie of commentaar zonder bijbedoelingen. Gescande afbeeldingen of gegevens mogen echter niet zodanig aanwezig zijn dat de indruk gewekt wordt dat de website door de LEGO Groep wordt gesteund. De foto’s moeten worden gescand zonder dat deze vervormd worden en zonder dat het LEGO logo overduidelijk aanwezig is. Er moet een kennisgeving en afstandsverklaring worden weergegeven waarin staat dat het auteursrecht bij de LEGO Groep rust (bijvoorbeeld: LEGO Groep. Dit is een onafhankelijke website die niet wordt geautoriseerd of gesteund door de LEGO Groep).

Wij hopen dat met deze richtlijnen de meeste vragen over het gebruik van handelsmerken en het auteursrecht van LEGO zijn beantwoord. Wij zijn ons ervan bewust dat de meeste internetgebruikers deze rechten willen respecteren, maar dat het niet altijd duidelijk is wat is toegestaan. Internet vormt een geweldig medium voor directe communicatie waaraan iedereen op de hele wereld aan kan deelnemen. Aangezien de internationale communicatie op internet voortdurend in ontwikkeling is, kan het zijn dat we deze richtlijnen van tijd tot tijd moeten herzien. Wij stellen het op prijs dat u interesse hebt in ons bedrijf en onze producten en we hopen dat deze voortdurende dialoog bijdraagt aan het enthousiasme dat wij met onze producten proberen te creëren.