VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEGO® VIP-PROGRAMMET

VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEGO® VIP-PROGRAMMET

Hvis du ønsker å bli VIP-medlem, må du samtykke til å følge disse vilkårene og betingelsene for LEGO® VIP-programmet „vilkår og betingelser”. Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du sender oss en søknad om å bli medlem av LEGO VIP-programmet „program”. Hvis du er innbygger i USA, skal du gjennomgå voldgiftsavtalen og avvikstillatelsen om gruppesøksmål nedenfor. Programmet dekker insentivs- og belønningsordningene beskrevet i disse vilkårene og betingelsene. Vilkårene og betingelsene informerer deg om hvem vi er, hvordan vi gir deg tilgang til programmet, hvordan du eller vi kan endre på eller avslutte kontrakten som disse vilkårene og betingelsene utgjør mellom oss, samt annen viktig informasjon. Hvis du mener at det finnes feil i disse vilkårene og betingelsene [eller ønsker at noe endres], er det bare å ta kontakt med oss via kundeservicen for å diskutere. Ved å delta i programmet godtar du uten forbehold og samtykker til å overholde disse vilkårene og betingelsene.

Generelt

Programmet er et lojalitets- og belønningsmedlemsprogram som eies og drives av LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, organisasjonsnummer 47458714 („LEGO-gruppen” eller „vi”). LEGO System A/S er del av LEGO-gruppen. Du kan lese mer om oss her. Når vi henviser til LEGO-gruppen i disse vilkårene og betingelsene, inkluderer dette automatisk henvisning til LEGO System A/S.

Vi henviser til deg i disse vilkårene og betingelsene som ‘deg’ eller ‘medlemmet’.

Hvis du behøver å ta kontakt med oss, kan du gjøre dette ved å skrive til:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Du kan alltids kontakte kundeservicen vår via telefon på 00-800-5346-555 (åpningstidene er mandag–fredag fra kl. 09.00–17.00 CET) eller sende en e-post til shoptermsandconditions@LEGO.com.

LEGO-gruppen kan etter eget og absolutt skjønn kansellere, endre, sperre eller modifisere deler av programmet, delvis eller helt (inkludert alle belønninger og/eller poeng, som definert nedenfor), så fremt slike endringer ikke skaper en merkbar negativ endring i verdien av medlemspoengene ved endringstidspunktet. Hvis det utføres en merkbar negativ endring av verdien av medlemspoengene, får medlemmene to måneders forhåndsvarsel om slike endringer via e-post, som sendes til den registrerte e-postadressen på VIP-kontoen din ved tidspunktet.

Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle endringer skal ansees som godkjent når du bruker VIP-kortet til å tjene eller løse inn poeng, bestiller eller på noen måte bruker en belønning eller fordel som tilbys i programmet, eller hvis du ikke sender en skriftlig protest til oss, registrert 30 dager innen varselet utstedes. Hvis du ikke kan godta programendringene, kan du avslutte medlemskapet ved å slette VIP-kontoen din.

I tillegg deltar alle LEGO-butikker som eies av LEGO-gruppen rundt om i verden, i programmet, og det samme gjør nettbutikken vår på www.LEGO.com. Du finner en liste over våre deltakende LEGO-eide butikker her.

Medlemskap

Kvalifisering

Personer som er kvalifisert for medlemskap, er begrenset til fysiske personer som er minst atten år (18), og som er innbygger i et land der programmet tilbys. Programmet er bare tilgjengelig for fysiske personer. Selskaper, foreninger eller andre grupper eller juridiske enheter kan ikke delta i programmet. Du finner listen over land der dette programmet tilbys her. Bostedet regnes å være den faktisk, fysiske boligen (bopel: f.eks. primærboligen) til medlemmet. Detaljene om personen og bostedet må sendes inn nøyaktig og være sannferdig. Bevis må sendes på forespørsel til LEGO-gruppen eller LEGO-gruppeenheten eller LCS-butikkeiere der registreringen finner sted.

Det er LEGO-gruppens avgjørelse å gi en kvalifisert person medlemskap til programmet. LEGO-gruppen kan nekte medlemskap til personer som ikke oppfyller kravene som gjelder for programmet. Det kreves ikke at LEGO-gruppen oppgir årsaker når medlemskap nektes.

Et medlem kan bare sende inn én søknad for medlemskap, og medlemmet kan bare ha én VIP-konto under medlemmets juridiske navn. I tilfeller med flere kontoer, kanselleres kontoen med det laveste poengbeløpet, og alle poengene tjent inn på den kontoen, overføres til den andre kontoen.

Medlemmet garanterer for at all den oppgitte informasjonen er korrekt, inkludert, men ikke begrenset til, fullstendig navn, postadresse, gyldig e-postadresse og telefonnummer, og medlemmet er ene og alene ansvarlig for feil, mangler eller utdatert informasjon. Alle data, inkludert personlige opplysninger, skal brukes og utveksles av LEGO-gruppen, LEGO-gruppeenheter, pålitelige partnere og tjenesteleverandører og LCS-butikkeiere, som kreves av programmet, videre forklart i personvernerklæringen nedenfor og i LEGO-personvernerklæringen tilgjengelig her.

Det er ulovlig for enkeltpersoner eller selskap, foreninger eller grupper å lede, oppfordre eller tillate at enkeltpersoner bruker én VIP-konto eller LEGO-konto (som defineres lenger nede) til å akkumulere poeng eller belønninger for kombinert bruk. 

Alle poeng og påfølgende belønninger må anskaffes, tjenes og brukes i henhold til reglene og retningslinjene i disse generelle vilkårene og betingelsene. LEGO-gruppen har endelig autoritet til å avgjøre om en aktivitet er kvalifisert for poeng og/eller belønninger.

LEGO-gruppen samler ikke inn personopplysninger fra personer som LEGO-grupper vet er barn eller unge personer under 18 år.

Poeng gis ikke for falske eller refunderte/kansellerte transaksjoner.

Tap, tyveri eller skade på VIP-kortet må rapporteres umiddelbart til kundeservicesenteret. Når medlemmet varsler om et tapt, stjålet eller skadet kort, blir kortet erstattet?/ utstedt på nytt (merk at LEGO-gruppen planlegger å fase ut utstedelsen av fysiske kort på grunn av «Vår planet»-forpliktelsen i løpet av de kommende årene). LEGO-gruppen er ikke ansvarlig for feil bruk av VIP-kortet eller hvis medlemmet ikke overholder innholdet i dette dokumentet, med mindre dette er resultat av LEGO-gruppens grove pliktbrudd eller grove uaktsomhet.

Salg, kjøp, meglervirksomhet, videresalg, bytte eller utveksling av poeng eller belønning mot kompensering er forbudt. De som bryter med disse reglene, inkludert medlem som bruker poeng eller belønninger som er kjøpt eller byttet, skal holdes ansvarlig for erstatning og rettssakskostnader. Poeng og belønninger har ingen kontantverdi og kan aldri veksles mot kontanter eller gavekort.

Registrering av medlemskap

En person kan registrere seg for å bli medlem av programmet på følgende måter:

a) En person kan registrere seg i en LEGO Store (finn en lokal, deltakende butikk her) eller ved å ringe kundeservicen på 00-800-5346-555, og deretter bekrefter medlemskapet via en kobling i e-posten vedkommende mottar ved registrering i butikken ved å opprette en LEGO-konto og registrere VIP-kortnummeret på nett. Medlemskapsregistreringen regnes ikke som fullført før en LEGO-konto er opprettet og VIP-kortet er registrert på kontoen;

b) En person kan registrere seg på LEGO.com/VIP og opprette en LEGO-konto.

Et medlem må oppgi følgende informasjon ved registreringen:

  • Navnet på medlemmet (for- og etternavn)
  • Gyldig e-postadresse
  • Fødselsdato
  • Land og bostedsområde

Hvert medlem er ene og alene ansvarlig for å oppbevare påloggingsinformasjonen og annen kontoinformasjon konfidensielt, og alle medlemmer er ene og alene ansvarlig for all aktivitet som gjøres i kontoen, med mindre dette er resultat av LEGO-gruppens grove pliktbrudd eller grov uaktsomhet. Medlemmet skal være ansvarlig for å holde all kontoinformasjonen oppdatert. Medlemmet samtykker til å varsle LEGO-kundeservicen umiddelbart om uautorisert bruk av medlemmets konto eller andre brudd på sikkerheten.

Medlemskapet starter når en VIP-konto åpnes når registreringsprosessen fullføres. Hvis søkeren allerede er et medlem av programmet, er en ny søknad for å åpne opp enda en VIP-konto ugyldig, dvs. at bare én konto per person kan åpnes og opprettholdes.

VIP-konto

VIP-kontoen er en konto der poeng tjenes av et medlem i programmet. Poengene akkumuleres og kan brukes til kjøp og andre formål som uttrykkelig står beskrevet i vilkårene og betingelsene.

LEGO VIP-kort

Når medlemmet har registrert hans/hennes VIP-konto, utstedes det et elektronisk VIP-kort som medlemmet har tilgang til via Apple Passport-appen eller Google Pay. Hvis et medlem ber om et fysisk VIP-kort, blir det sendt til medlemmet. I tråd med LEGO-gruppens planetforpliktelse blir denne tjenesten imidlertid faset ut over de kommende årene – LEGO-gruppen kan på et tidspunkt i fremtiden bestemme seg for å ikke utstede fysiske kort?/ VIP-kort.

LEGO ID

Medlemmets LEGO-konto ('LEGO ID') brukes for personlig identifisering, f.eks. når det forespørres belønninger, og når medlemmet sjekker VIP-kontoen på nett eller bruker innløsingssenteret på VIP-kontoen. En LEGO-konto og en LEGO ID kreves for deltagelse i programmet. Medlemmet skal være ansvarlig for å unngå misbruk av LEGO ID-en ved å sikre at uautoriserte tredjeparter ikke har tilgang til LEGO-kontoen. I tilfeller med mistanke om misbruk av LEGO ID-en må LEGO-kundeservicen varsles umiddelbart.

Medlemmets status

LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å gjøre spesialbelønninger eller kampanjetilbud eller aktiviteter tilgjengelige for medlemsgrupper basert på programaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, poengstatus og -historikk, bostedsland, handelshistorikk/produktpreferanser og belønningshistorikk. Vilkårene og betingelsene for slike spesialbelønninger eller kampanjetilbud/-aktiviteter, som for eksempel kan omfatte typen, omfanget av, varigheten til og tilgjengeligheten av slike spesialbelønninger eller kampanjetilbud/-aktiviteter, følger med tilbudet/aktiviteten og kan endres fra tid til annen.

Opptjening av poeng

Generell informasjon

Gjennom programmet kan medlemmer akkumulere og løse inn lojalitetsbelønningspoeng ('poeng') for bruk mot 'belønninger' (som definert nedenfor) på individuell basis og bare for sin egen konto. Programmet kan struktureres på en måte som tilbyr visse fordeler basert på medlemmets nåværende saldo med 'innløselige' poeng (poeng som ikke tidligere er løst inn) eller «programpoeng» (tidligere, ikke-utløpte poeng akkumulert av medlemmet, enten innløst tidligere eller ikke). LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å sperre, avslutte, revaluere eller modifisere, uten ansvar eller varsel til medlemmene, hele eller deler av denne verdistrukturen for interne poeng eller belønninger samt tilbud og varer eller tjenester. Fra tid til annen kan LEGO-gruppen tilby fordeler eller privilegier til medlemmer i bytte mot innløsning av et spesifisert antall medlemspoeng og/eller som et resultat av en spesifisert handling fra medlemmet ('belønninger'). Belønninger kan omfatte (men er ikke begrenset til): en rabatt ved kjøp av LEGO-produkter på LEGO.com eller deltakende LEGO Stores, LCS-butikker, LEGOLAND-butikker og LEGO Discovery Center-butikker, en digital bildenedlasting av LEGO®-produkter, hvis nedlasting er tilgjengelig umiddelbart eller sendes til den registrerte e-postadressen, kupongkoder for rabatter eller innløselige varer på LEGO.com eller nettsteder til tredjeparter, f.eks. mot billetter til deltagende LEGOLAND-parker. Det vil alltid finnes en liste over belønninger som tilbys for innløsing samt tilknyttede vilkår og betingelser på medlemmets VIP-innløsingssenterside. Egenskapene til disse belønningene og antallet poeng eller handlingene som kreves for å skaffe slike fordeler eller privilegier, skal fastslås av LEGO-gruppen etter eget skjønn, kan endres når som helst eller fra tid til annen, kan være tilgjengelig i begrensede tidsrom og kan bli endret. Det kan være et begrenset antall av visse belønninger, og disse belønningene gis ut etter først-til-mølla-prinsippet. LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller gjennomgå belønningene som er tilgjengelige. Medlemmer skal ikke forvente at belønningene er tilgjengelige i ubegrenset tid. Antallet poeng som kreves for innløsing av en belønning, kan økes betraktelig, belønninger kan trekkes tilbake og eventuelle begrensninger på en belønning eller innløsing av en slik belønning kan innføres av LEGO-gruppen eller dens utpekte enhet eller tredjeparts forretningspartner som leverer belønningen. Belønninger kan hverken tildeles eller overføres, og skal ikke byttes eller selges. Alle belønninger som tildeles, overføres, byttes eller selges, i strid med disse vilkårene, kan konfiskeres eller kanselleres. Hvis det oppstår et mønster der poeng løses inn for belønninger før eller etter en adresseendring for den gjeldende programkontoen, kan dette ansees som innløsingssvindel og føre til at medlemskapet i programmet avsluttes. LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å erstatte belønninger med andre belønninger som har sammenlignbar eller lik verdi hvis en innløst belønning blir utilgjengelig. Belønninger som vises på salgssteder, nettet, TV og trykte annonser, kampanjematerialer og andre programmaterialer, er kun ment som illustrasjoner. Den faktiske belønningen kan variere fra belønningen som vises.

Grunnlaget for beregningen i programmet er poeng som krediteres til medlemmets VIP-konto. Beregningsmetoden for poengene er den samme globalt, men antall poeng som et medlem kan tjene på et bestemt produktkjøp, vil variere fra land til land siden prisene er forskjellige. Du finner tildelingsprinsippene for poengene og belønningene her, og disse oppdateres fra tid til annen.

Poengene kan bare brukes til de uttrykkelige formålene angitt i disse vilkårene og betingelsene, eller som spesifisert i vilkårene og betingelsene til en belønning eller kampanjetilbud eller -aktiviteter fra tid til annen. Poengene har ikke kontantverdi. Poeng kan akkumuleres for at medlemmer skal kunne tjene rabatter på kvalifiserte kjøp eller for bruk på belønninger tilgjengelig i innløsingssenteret.

Medlemmer kan begynne å tjene poeng etter at medlemskapet starter opp. Poeng kan bare krediteres til medlemmets individuelle VIP-konto for kjøp eller aktiviteter som medlemmet personlig har utført, med mindre noe annet står spesifisert i disse vilkårene og betingelsene eller i vilkårene og betingelsene som gjelder for spesifikke tilbud eller aktiviteter eller kampanjer fra LEGO-gruppen. Poengene legges til i VIP-kontoen ved betalingstidspunktet. Merk at ved kjøp over telefonen eller nettet skjer betalingen når den kvalifiserte bestillingen sendes. Det kan ta opptil 24 timer etter at betalingen er utfør før de tjente poengene vises i VIP-kontoen?/ er tilgjengelige for bruk i inntjeningssenteret.

Poeng kan tjenes for et kvalifisert kjøp av et LEGO®-produkt i en LEGO Store, på LEGO.com eller i en deltagende LCS (LEGO-sertifisert butikk) samt hos deltakende LEGOLAND® Park-butikker og LEGOLAND® Discovery Center-butikker. Kvalifiserende kjøp defineres som alle tjenester eller varer tilgjengelig for salg, med unntak av gavekort. Medlemmer kan også tjene poeng på andre måter, som spesifisert i kommunikasjonen fra LEGO-gruppen i e-poster eller nettinnlegg fra tid til annen. LEGO-gruppen kan også, etter eget og absolutt skjønn, tildele «bonuspoeng» for visse handlinger (som tidlig registrering eller hyppig aktivitet). Ytterlige regler og begrensninger kan gjelde for slike bonuspoeng-kampanjer.

For å tjene poeng i en LEGO Store eller i deltakende LCS-butikker må medlemmet vise VIP-kortet ved kjøpstidspunktet. For å tjene poeng for nettkjøp på LEGO.com må medlemmet logge på LEGO-kontoen sin (LEGO ID) før kjøpet utføres.

For å tjene poeng for telefonkjøp må medlemmets VIP-medlemskap registreres og medlemmet må oppgi VIP-kortnummeret når bestillingen legges inn over telefonen.

Poeng er ikke gyldig med mindre de tjenes i streng overholdelse med kravene, som fastsatt og som uttrykt av LEGO-gruppen, og medlemmet skal ikke forsøke å tjene poeng på noen som helst måte (inkludert, uten begrensning, ved bruk av skript, boter eller andre automatiserte måter) som bare simulerer overholdelse med de gjeldene kravene.

LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å ta bort eller redusere poeng fra kontoen til medlem som har anskaffet poeng på urettmessig vis.

Gjeldende porto-/fraktkostnader ekskluderes fra inntjening av poeng. I enkelte land (for eksempel USA og Canada) er mva.-beløpene adskilt fra kjøpsprisene og er derfor ekskludert fra inntjening av poeng. 

Selv om poeng ikke kan brukes til å kjøpe gavekort, kan poeng tjenes på kvalifiserte kjøp som gjøres med et kvalifisert gavekort.

LEGO-gruppen er ikke en part i potensielle avtaler du inngår med en LCS-butikkeier, og LEGO-gruppen bærer intet ansvar for varer eller tjenester som leveres av slike LCS-butikkeiere. LCS-butikkeieren skal ene og alene ha ansvar som selger i forbindelse med varer og tjenester levert av den aktuelle LCS-butikkeieren.

Som forklart videre under ‘Tredjeparts nettsteder og tjenester’, er ikke LEGO-gruppen ansvarlig for belønninger som leveres av tredjeparter.

Andre lojalitetsprogram

LCS-butikkeierne kan ha eller delta i lignende kundeprogrammer. Medlemskap i programmet tildeler ikke rettigheter eller fordeler i andre programmer til LCS-butikkeiere eller filialer av disse butikkene.

Innløsing av poeng

Generelle bestemmelser for innløsing av poeng

Poeng kan løses inn i innløsingssenteret vårt for belønninger eller i kvalifiserte LEGO Stores, LCS-butikker eller på LEGO.com. Konvertering og utbetaling av poeng til kontanter eller gavekort er ikke mulig. Et medlem kan tjene poeng i alle kvalifiserte LEGO Stores, LCS-butikker eller på LEGO.com, men poengene kan bare løses inn i medlemmets bostedsland.

Det er ikke mulig å løse inn poeng i samme transaksjon som poengene blir opptjent, med mindre noe annet står spesifisert i vilkårene og betingelsene til et tilbud eller en kampanje laget av LEGO-gruppen.

Poeng kan bare løses inn i landene der programmet er tilgjengelig. Du finner en liste over disse landene her samt poengverdien per deltakerland, oppdatert fra tid til annen av oss. Poengverdien blir beregnet ved å bruke poengverdien for det landet. Merk at LEGO-gruppen anser det et misbruk av programmet når et medlem prøver å manipulere programmet til medlemmets fordel ved å tjene poeng i ett land og løse inn poengene, eller legge inn sendebestillinger ved å løse inn, i et annet land. Sporadiske kjøp som dette er tillatt, men et mønster av slik aktivitet kan føre til at vi avslutter VIP-kontoen din og sletter poengene dine.

Ekstrapoeng kan ikke kjøpes i dette programmet.

Hvis et produkt returneres for refusjon, behandles eventuelle tjente eller innløste poeng for kjøpet i henhold til returretningslinjene til LEGO-butikken eller LCS-butikk hvor medlemmet utførte kjøpet, f.eks. gjennom kreditt eller en kupong i butikk. For kjøp som utføres på LEGO.com, utstedes det en kupongkode for innløste poeng, slik at poengene kan brukes på et annet kjøp. Hvis poeng er blitt brukt på en belønning, kan ikke en slik belønning returneres, og innløste poeng kan ikke returneres, med mindre dette tillates i vilkårene og betingelsene for belønningen.

Hvis poeng krediteres til medlemmets VIP-konto utilsiktet, forbeholder LEGO-gruppen seg retten til å kansellere eller fjerne slike poeng som er blitt utstedt til medlemmets konto utilsiktet. LEGO-gruppen tillater ikke at medlemmet med hensikt misbruker slike feil, og slikt misbruk kan føre til at medlemmets medlemskap avsluttes umiddelbart. Dermed mister kunden også alle inntjente poeng, og medlemmet utestenges fra fremtidig medlemskap i programmet.

Konsekvenser av misbruk

Hvis det forekommer feil bruk som medlemmet er ansvarlig for, forbeholder LEGO-gruppen seg retten til å avslutte medlemskapet eller trekke tilbake poengene eller belønningene, nekte å utstede poeng eller en belønning eller nekte å godta innløsingen av poeng eller en belønning.

Utløp av poeng

Alle poeng utløper etter 18 måneder uten aktivitet i VIP-kontoen. Aktivitet defineres som inntjening eller innløsing av poeng. 18-månedersperioden er rullerende og tilbakestilles hver gang det registreres aktivitet. LEGO-gruppen sender deg en påminnelse per e-post til VIP-kontoens e-postadresse 3 måneder før poengene utløper. Inaktive kontoer blir deaktivert hvis de er inaktive i 18 måneder. VIP-kontodataene slettes etter 3 år med inaktivitet. Vær klar over at enkelte tilkoblingsdata, f.eks. LEGO ID, kjøpsdata eller andre data, er underlagt retningslinjer for oppbevaring av data for disse tjenestene. Se retningslinjene for oppbevaring av data og personvernerklæringen vår for mer informasjon om oppbevaring av data. OPPSAMLEDE POENG REGNES IKKE SOM DIN EIENDEL OG HAR IKKE VERDI UTENFOR PROGRAMMET. POENG ER KREDITT SOM LEGO-GRUPPEN KAN TREKKES TILBAKE NÅR SOM HELST I HENHOLD TIL DETTE DOKUMENTET. POENG KAN IKKE OVERFØRES VED DØDSFALL, SOM DEL AV HJEMLIGE FORHOLD ELLER AV ANDRE ÅRSAKER.

Personopplysninger, datavern og granskning

LEGO System A/S samler inn, oppbevarer og behandler personopplysninger om deg i henhold til alle gjeldende datavernlover, inkludert personvernforordningen (GDPR) og gjeldende nasjonal lovgivning om datavern.

LEGO System A/S kan dele personopplysningene dine og/eller gjøre dem tilgjengelig til andre medlemmer av LEGO-gruppen, LCS-butikkeierne, leverandørene våre og/eller tjenesteleverandører i tilknytning til den generelle driften av programmet, f.eks. vedlikehold av programmet, analyseoppgaver, markedsføringsøyemed osv. I tillegg kan LEGO System A/S behandle personopplysningene dine på en av-identifisert, samlet, pseudomisert eller anonymisert måte for administrering, videre utvikling og markedsføring av programmet. 

Merk at enkelte belønninger eller kampanjer eller tilbud leveres og driftes av uavhengige tredjeparter til LEGO-gruppen og kan være underlagt separate personvernsforhold og kan be om separat samtykke for bruken av personopplysningene dine. LEGO-gruppen vil informere deg om du forlater LEGO-plattformen/-nettstedet. Sørg for at du leser vilkårene og betingelsene nøye før du godtar. Likeledes kreves det at du godtar vilkårene og betingelsene til sosiale medieplattformer når du deler innhold på slike plattformer. LEGO-gruppen skal ikke holdes ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine fra slike tredjeparter. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan LEGO System A/S behandler personopplysninger, inkludert rettighetene dine som en registrert person, kan du se personvernerklæringen vår på nettstedet vårt www.LEGO.com/privacy. Merk at vi kan endre personvernerklæringen vår fra tid til annen. Derfor anbefaler vi at du sjekker personvernerklæringen vår ofte for å sikre at du er klar over potensielle endringer.

Granskning

LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å granske alle kontoer i programmet til enhver tid og uten forvarsel til medlemmet, for å sikre overholdelse med programreglene.

Hvis en granskning skulle påvise avvik eller brudd, kan behandlingen og/eller bruken av poengene eller belønningene holdes tilbake av oss frem til avvikene eller bruddene er løst til vår rimelige tilfredsstillelse. I løpet av en slik granskning, og frem til resultatet av en slik granskning er tilgjengelig, kan medlemmer nektes å løse inn poeng og bruke belønninger, tjenester eller fordeler knyttet til programmet, etter vårt skjønn.

LEGO-gruppen forbeholder seg også retten til å utveksle informasjon med våre LEGO-gruppeenheter, LCS-butikkpartnere, pålitelige partnere og tjenesteleverandører eller deres agenter, for granskningsformål.

Ansvar og begrensning av ansvar (gjelder for medlemmer som ikke er i Tyskland)

Hverken LEGO-gruppen, LEGO-gruppeenhetene eller LCS-butikkeierne skal holdes ansvarlig for tap, utgifter (inkludert, uten begrensning, advokatutgifter), ulykker eller ubeleiligheter som kan oppstå tilknyttet bruken av poeng eller belønninger, eller som resultat av defekt eller feil på belønninger bestilt fra partnere, med mindre slik skade eller tap oppstår fra grove pliktbrudd eller grov uaktsomhet fra vår side, unntatt der noe annet fremkommer av gjeldende lover. Ingenting i denne avtalen skal begrense LEGO-gruppens ansvar ifølge gjeldende lover.

Tapte, stjålne eller utløpte poeng eller belønninger blir ikke refundert, erstattet eller utvidet.

Med unntak av der noe annet oppgis, og underlagt gjeldende lover, skal LEGO-gruppen ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som resulterer fra avslutning av eller endring i programmet. Det skal ikke rettes erstatningskrav mot LEGO-gruppen av medlemmer som resultat av endringer grunnet juridiske grunnlag eller landsspesifikke endringer.

Hvis LEGO-gruppen under disse vilkårene og betingelsene eller under gjeldende lover regnes som ansvarlig, skal medlemmets kompensasjon betales i tapte poeng eller belønninger (det siste, hvis tilgjengelig, eller andre rimelige, alternative og sammenlignbare fordeler som fastsatt av LEGO-gruppen).

Videre ansvar for tap eller skade er ekskludert, med unntak av krav som ikke kan ekskluderes under gjeldende lover. .

Programmet og/eller belønninger er ugyldige der det er forbudt i henhold til loven. Lover som gjelder i enkelte land, kan innføre begrensninger på vilkårene som styrer implementeringen eller medlemskap i programmet. På grunn av lokale lovverk og forskrifter kan det hende at LEGO-gruppen ikke kan gjøre programmet eller deler av programmet tilgjengelig i enkelte land eller til visse enkeltpersoner. LEGO-gruppen holdes ikke ansvarlig når gruppen overholder slike lokale lover og forbeholder seg derfor retten til å avslutte et medlems deltakelse i programmet og kansellere poeng eller belønninger slike medlemmer kan ha akkumulert. Hvis en belønning blir utilgjengelig, kan LEGO-gruppen bytte den ut med en fordel med lik eller høyere verdi. Programpoeng eller belønninger kan ikke løses inn for kontanter eller gavekort.

Medlemmet er ansvarlig for alle krav fra tredjeparter, inkludert skattemyndighetene, som oppstår fra medlemskap i programmet, tilhørende poeng og/eller belønninger.

Ansvar og begrensning av ansvar (gjelder for medlemmer som er i Tyskland)

LEGO-gruppen er ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet. Videre er LEGO-gruppen ansvarlig for uaktsomt brudd på forpliktelser der disse er viktige for alminnelig oppfyllelse av kontrakten i henhold til disse vilkårene og betingelsene, hvis brudd setter utførelsen av formålet til kontrakten i fare i henhold til disse vilkårene og betingelsene, og hvis samsvar du regelmessig kan regne med skal overholdes. I det sistnevnte tilfellet er LEGO-gruppen bare ansvarlig for forutsigbare, kontraktsmessige skader. LEGO-gruppen er ikke ansvarlig for lett uaktsomt brudd på andre forpliktelser enn de som er nevnt i setningene ovenfor.

De ovennevnte ansvarseksklusjonene gjelder ikke ved tilfeller av skade på liv, legeme og helse. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven påvirkes ikke.

FEIL I PROGRAM

LEGO-gruppen er ikke ansvarlig for tapt, avbrutt, utilgjengelige nettverk, servere, satellitter, internettleverandører, nettsteder eller tilkoblinger; eller for feilkommunikasjon eller mislykket, kryptert, forvrengt, forsinket eller feilsendt overføring via PC, telefon eller kabel; eller for tekniske defekter, feil eller vanskeligheter, eller andre feil av andre typer eller arter; eller for feil eller unøyaktig registrering av informasjon, eller hvis informasjonen ikke kan registreres. I tillegg er LEGO-gruppen ikke ansvarlig for feil med PC, programmering, skrivere eller utstedelsen av utilsiktede poeng eller belønninger. LEGO-gruppen skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for, og du frigir uttrykkelig LEGO-gruppen fra, alle krav ved utlevering av utilsiktede poeng eller belønninger. Hvis, uansett årsak, programmet ikke kjøres som planlagt, inkludert på grunn av feil av alle slag, infeksjon på PC fra virus, feil, tukling, uautorisert avbrudd, svindel, tekniske feil eller alle andre årsaker utenfor kontrollen til LEGO-gruppen som korrumperer eller påvirker administreringen, sikkerheten, rimeligheten, integriteten eller ivaretakelsen av programmet, forbeholder LEGO-gruppen seg retten etter eget skjønn å kansellere, avslutte, modifisere eller midlertidig stoppe programmet, eller på annen måte svare på omstendighetene slik LEGO-gruppen regner som passende. Hvis LEGO-gruppen forhindres fra å fortsette med programmet som beskrevet i dette dokumentet, av årsaker utenfor gruppens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, flom, naturlige eller menneskeskapte helseepidemier eller andre epidemier, jordskjelv, eksplosjoner, arbeidstvister eller streik, force majeure eller handling fra samfunnsfiender, satellitt- eller utstyrssvikt, opptøyer eller tumulter, terroristtrusler eller -aktivitet, krig (erklært eller ikke erklært) eller statlige eller lokale lover, befalinger eller forskrifter, offentlige helsekriser, befalinger fra rettsvesen eller domsmakter, eller andre årsaker som innen rimelighetens grenser ikke faller inn under LEGO-gruppens kontroll (alle 'force majeure'-hendelser), skal LEGO-gruppen ha rett til å modifisere, sperre eller avbryte programmet, delvis eller helt.

Alle forsøk fra deg på å få tilgang til programmet via botskripter eller andre angrep med rå kraft fører til at du mister kvalifikasjonen til å delta i programmet. LEGO-gruppen forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å diskvalifisere og avbryte deltakelsen til personer som (i) tukler med driften av programmet, (ii) handler i strid med disse programvilkårene eller LEGO-tjenestevilkårene eller andre innarbeidede vilkår, (iii) handler på en uetisk eller forstyrrende måte, (iv) handler med hensikt å plage, misbruke, true eller trakassere LEGO-gruppen, dets representanter eller andre personer som på noen som helst måte er tilknyttet programmet, (v) tukler med, endrer på eller prøver å endre på poengsaldoer, (vi) tukler med, endrer på eller prøver å endre på, lage eller prøve å lage dupliserte poeng, eller (vii) konspirerer eller prøver å konspirere med én eller flere programkontoinnehavere for å skaffe en urettferdig fordel ved å dele kunnskap eller annen informasjon for å tjene poeng.

Oppsigelse

Din oppsigelse

Du kan når som helst si opp eller avslutte VIP-medlemskapet ditt ved å:

  • kontakte LEGO-gruppen via kundeservicen, enten via telefon eller e-post / nettsiden til kundeservicen. Når du kontakter kundeservice, blir du stilt sikkerhetsspørsmål knyttet til VIP-kontoen for å bekrefte at det er din VIP-konto;

Merk at når du sier opp eller avslutter VIP-kontoen din, slettes poengene dine. Kontoen din blir slettet i samsvar med retningslinjene våre for oppbevaring av data.

Vår oppsigelse

LEGO-gruppen forbeholder seg retten til å si opp programmet og med dette medlemskapet ditt med 2 (to) måneders skriftlig forvarsel via e-post til e-postadressen som er registrert på VIP-kontoen din.

LEGO-gruppen forbeholder seg også retten til å si opp medlemskapet ditt umiddelbart etter utsendt varsel til e-postadressen registrert på VIP-kontoen din ved brudd på pliktene dine i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Vi forbeholder oss retten til å unnlate å gi deg muligheten til å rette opp bruddet hvis bruddet skyldes ditt misbruk av programmet som beskrevet i disse vilkårene og betingelsene. Ingenting som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene, skal begrense LEGO-gruppens utøvelse av juridiske eller rimelige rettigheter eller rettsmidler.

Ved oppsigelse blir poengene dine slettet, og LEGO-gruppen har ingen forpliktelser til å tilby deg kompensasjon for ubrukte poeng ved oppsigelsestidspunktet.

Diverse

Tredjeparts nettsteder og tjenester

Programmet kan tilgjengeliggjøre tilbud fra tredjeparter eller koble til tredjeparters plattformer (f.eks. sosiale medieplattformer, leverandører av belønninger eller kampanjer). LEGO-gruppen informerer deg på skjermen når du forlater nettstedet vårt. Merk at disse og andre nettsteder ikke er under LEGO-gruppens kontroll, og LEGO-gruppen har ikke ansvar for innholdet på slike nettsider og plattformer. Videre gjør vi deg oppmerksom på at slike nettsider og plattformer kan være underlagt andre vilkår og betingelser for bruk og personvern som faller utenfor vår kontroll, og som du bør lese og gjøre deg kjent med før du godtar bruken av slike nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og samtykker også til at LEGO-gruppen ikke er ansvarlig for hvor nøyaktig, lovlig og passende innholdet eller funksjonen på slike nettsider er, eller andre aspekter ved slikt innhold eller slik funksjon på slike nettsider. Selv om slike koblinger er tatt med, betyr det ikke at LEGO-gruppen støtter nettstedet eller har tilknytning til driften.

Noen av belønningene eller kampanjene som er tilgjengelig for deg i programmet, tilbys/leveres av en tredjeparts partner. LEGO-gruppen skal ikke holdes ansvarlig overfor deg ved leveringen av slike belønninger eller for betaling for varer eller tjenester samt andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike belønninger eller kampanjer. Alle saker knyttet til slike belønninger eller kampanjer skal bare være en sak mellom deg og tredjepartspartneren som tilbyr eller leverer belønningen eller kampanjen.

Lov, alminnelig verneting

Denne avtalen dekkes eksklusivt av loven i Danmark med enekompetanse av Københavns Byret i Danmark. Dette gjelder hvis medlemmet er innbygger i Danmark, og hvis medlemmet ikke er innbygger i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men forutsatt at beskyttelsen som gis til medlemmet i henhold til loven som gjelder på stedet der medlemmet er bosatt, som det ikke kan fravikes fra i avtalen, skal forbli upåvirket. Hvis medlemmet er en forbruker med bosted utenfor Danmark, men innenfor EØS, har medlemmet muligheten til å fremsette et krav i Københavns Byret i Danmark, samt hos en kvalifisert domstol i landet der vedkommende er innbygger. Medlemmet kan i tillegg bli saksøkt i vedkommendes generelle jurisdiksjon eller andre steder der det foreligger jurisdiksjon.

Der de gjeldende lovene i jurisdiksjonen der medlemmet bor ikke samsvarer med bestemmelsene i denne avtalen, overholder vi kravene under de gjeldende lovene.

Bestemmelse om megling (bare for medlemmer i USA)

Ved å delta i dette programmet på noen som helst måte samtykker du til og godtar, uten forbehold, at: (1) alle krav, tvister eller kontroverser (enten i kontrakt, rettsstridig forhold eller andre forhold) du har mot LEGO-gruppen og/eller dets morselskap, datterselskap, filialer og hvert av deres respektive medlemmer, sjefer, direktører og ansatte (alle slike enkeltpersoner og enheter kalles samlet i dette dokumentet for 'LEGO-enheter') som oppstår fra, er relatert til eller er på noen som helst måte knyttet til programmet eller fastsettelsen av virkeområdet eller anvendelsen av denne avtalen for å megle, vil bli løst bare av endelig og bindende megling administrert av JAMS og utført med én megler i samsvar med reglene til JAMS; (2) denne meglingsavtalen er i samsvar med en transaksjon som omfatter handel mellom delstater, og skal reguleres av Federal Arbitration Act ('FAA') – nasjonal vedtekt om megling i USA), 9 U.S.C. §§ 1–16; (3) meglingen skal finne sted i Los Angeles i California; (4) meglerens avgjørelse skal styres av vilkårene og betingelsene i denne avtalen og i de andre avtalene som det henvises til i dette dokumentet som den gjeldende brukeren kan ha inngått i tilknytning til nettstedet; (5) megleren skal benytte lovverket i California, i samsvar med FAA og gjeldende foreldelseslov, og skal respektere hevdelse om fritak som godtas av loven; (6) krav som rettes på gruppebasis eller representativ basis, skal ikke være gjeldende, megling kan bare avgjøre dine og/eller den gjeldende LEGO-enhetens enkelte krav, megleren kan ikke samle eller kombinere kravene til andre personer eller parter som er i samme situasjon; (7) megleren skal ikke ha makt til å tildele straffeerstatning mot deg eller LEGO-enheter; (8) hvis de administrative avgiftene og depositumene som må betales for å starte meglingen mot en LEGO-enhet, overstiger USD 125, og du ikke kan (eller ikke må, i henhold til JAMS-reglene) betale avgifter og depositum som overstiger dette beløpet, samtykker LEGO-gruppen til å betale disse og/eller videreføre dem på vegne av deg, underlagt full tildeling av megleren. I tillegg: Hvis du kan demonstrere at kostnadene av meglingen vil være forebyggende sammenlignet med kostnadene av rettssak, betaler LEGO-gruppen så mye av avgiftene for saksomkostninger og høring i forbindelse med megleren som megleren anser som rimelig for å hindre at meglingen blir for kostnadskrevende; og (9) med unntak av del (6) ovenfor, hvis en del av denne meglingsbestemmelsen ansees som ugyldig, ikke-tvangskraftig eller ulovlig, eller på andre måter er i konflikt med reglene til JAMS, skal balansen av denne meglingsbestemmelsen fortsatt gjelde og skal fortolkes i samsvar med dens vilkår som om den ugyldige, ikke-tvangskraftige, ulovlige eller uoverensstemmende bestemmelsen ikke stod i dette dokumentet. Hvis del (6) regnes som ugyldig, ikke-tvangskraftig eller ulovlig, skal hele denne meglingsbestemmelsen imidlertid bli kjent død og maktesløs, og hverken du eller LEGO-gruppen skal få rett til å megle tvisten. For mer informasjon om JAMS og/eller reglene til JAMS kan du gå til nettstedet www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019