Åpen kildekode-lisens

LEGO Gruppen bruker Google Noto skrifttyper for digitale opplevelser:
Alle digitale opplevelser inkluderer LEGO.com, LEGO App Integration Service, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/Kids, LEGO Apps og LEGO Shop
Kinesisk (Noto Sans CJK TC)
Japansk (Noto Sans CJK JP og Noto Serif CJK JP)
Koreansk (Noto Sans CJK KR og Noto Serif CJK KR)
Russisk (Noto Sans)

Noto er et varemerke tilhørende Google Inc. Copyright © 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), med reservert skrifttypenavn: Kinesisk (Noto Sans CJK TC), japansk (Noto Sans CJK JP og Noto Serif CJK JP), koreansk (Noto Sans CJK KR og Noto Serif CJK KR), Russisk (Noto Sans)

Denne skrifttypeprogramvaren er lisensiert under SIL Open Font License, Version 1.1.
Denne lisensen er kopiert nedenfor, og er også tilgjengelig med FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL

LEGO konsernet bruker skriftserien Lato på digitalt og trykket innhold.

LEGO.com, LEGO Account, LEGO Life, LEGO.com/kids og LEGO Shop utgjør til samme alle digitale opplevelser

Versjon 2.015; Latinsk+Kyrillisk+Gresk+IPA opensource

Opprettet: tyPoland Lukasz Dziedzic

Opprettelsesår: 2015

Copyright © 2010-2015 by tyPoland Lukasz Dziedzic with Reserved Font Name “Lato”. Lisensiert under SIL Open Font License, Version 1.1.

Lato er et varemerke for tyPoland Lukasz Dziedzic.

Denne lisensen er kopiert nedenfor og er også tilgjengelig med FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Versjon 1.1 – 26. februar 2007

Innledning

Formålet med Open Font License (OFL) er å stimulere til en verdensomspennende utvikling av samarbeidsprosjekter tilknyttet skrifter, å støtte skriftutviklingen i akademiske og lingvistiske miljøer og å tilby et gratis og åpent rammeverk hvor skrifter kan deles og forbedres i samarbeid med andre.

Med OFL kan lisensierte skrifter brukes, studeres, modifiseres og distribueres på nytt gratis så lenge de ikke selges for seg. Skriftene, inkludert eventuelle bearbeidelser, kan buntes, bygges inn, distribueres på nytt og/eller selges med allslags programvare forutsatt at eventuelle reserverte navn ikke benyttes i bearbeidelser. Det er ikke tillatt å publisere skriftene og bearbeidelsene under noen annen type lisens. Kravet om at skrifter skal forbli underlagt denne lisensen gjelder ikke eventuelle dokumenter opprettet ved bruk av skriftene eller skriftenes bearbeidelser.

Definisjoner

  • «Skriftprogramvaren» henviser til settet med filer som er utgitt av rettighetshaver(ne) under denne lisensen og klart merket som dette. Dette kan inkludere kildefiler, byggeskript og dokumentasjon.
  • «Reservert skriftnavn» henviser til alle navn som er spesifisert som dette i opphavsrettserklæringen(e).
  • «Original versjon» henviser til samlingen med skriftprogramvare-komponentene slik de distribueres av rettighetshaver(ne).
  • «Modifisert versjon» henviser til eventuelle bearbeidelser laget ved å tilføye, slette eller bytte ut – delvis eller helt – komponenter i originalversjonen gjennom å endre formater eller ved å flytte skriftprogramvaren til et nytt miljø.
  • «Forfatter» henviser til alle designere, ingeniører, programmerere, tekniske forfattere eller andre personer som har bidratt til skriftprogramvaren.

Tillatelse og vilkår

Enhver person som anskaffer seg en kopi av skriftprogramvaren, gis herved tillatelse til, gratis, å bruke, studere, kopiere, kombinere, bygge inn, modifisere, distribuere på nytt og selge modifiserte og umodifiserte kopier av skriftprogramvaren, forutsatt at følgende vilkår overholdes:

  1. Verken skriftprogramvaren eller noen av dens enkeltkomponenter, i original versjon eller modifisert versjon, kan selges for seg.
  2. Original versjon eller modifisert versjon av skriftprogramvaren kan buntes, distribueres på nytt og/eller selges sammen med programvare, forutsatt at hver kopi inneholder ovennevnte opphavsrettserklæring og denne lisensen. Disse kan inkluderes som frittstående tekstfiler, menneskelesbare topptekster eller i relevante maskinlesbare metadatafelt i tekst eller binære filer, forutsatt at slike felter er lett tilgjengelige for brukeren.
  3. Ingen modifisert versjon av skriftprogramvaren kan benytte det reserverte skriftnavnet med mindre aktuell(e) rettighetshaver(e) har gitt uttrykkelig tillatelse til dette i skriftlig form. Denne begrensningen omfatter kun det primære skriftnavnet som presentert for brukerne.
  4. Navnet/navnene på rettighetshaver(ne) eller forfatter(ne) av skriftprogramvaren kan ikke brukes for å promotere, støtte eller reklamere for en modifisert versjon, unntatt for å bekrefte bidraget/bidragene fra rettighetshaver(ne) og forfatter(ne) eller med deres uttrykkelige tillatelse.
  5. Skriftprogramvaren, i modifisert eller umodifisert versjon, i enkeltdeler eller i sin helhet, skal kun distribueres under denne lisensen og kan ikke distribueres under noen annen lisens. Kravet om at skrifter skal forbli underlagt denne lisensen gjelder ikke eventuelle dokumenter opprettet ved bruk av skriftprogramvaren.

Opphør

Denne lisensen opphører å gjelde dersom en eller flere av de ovennevnte vilkårene ikke oppfylles.

Ansvarsfraskrivelse

Skriftprogramvaren tilbys «som den er» (as is), uten noen form for garanti, verken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller garanti mot brudd på opphavsrett, patentrettigheter, varemerkerettigheter eller andre rettigheter. Ikke under noen omstendighet skal rettighetshaver være ansvarlig for eventuelle krav, skadeerstatning eller ha annet ansvar, inkludert generelle, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader, på grunnlag av kontrakt, skadevoldende handling eller annet, som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke skriftprogramvaren eller fra andre handlinger i skriftprogramvaren.