Åpen kildekode-lisens

Open Sans

LEGO konsernet bruker skrifttypeserien Open Sans i sine digitale opplevelser.
Alle digitale LEGO® opplevelser innbefatter nettsteder, sosiale medier, apper, spill, nettsider, digitale bilder, nettvideoer, digitale data og databaser.

Med enerett (2020). Open Sans’ prosjektforfattere
https://github.com/googlefonts/opensans ved hovedforfatter Steve Matteson. Reservert skrifttypenavn: «Open Sans»

EXO 2.0

LEGO konsernet bruker Exo 2.0-skrifttyper i sine digitale opplevelser:
Alle digitale LEGO opplevelser inkluderer nettsteder, sosiale medier, apper, spill, nettsider, digitale bilder, nettvideoer, digitale data og databaser.
Exo 2.0-skrifttyper

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Denne skriftprogramvaren er lisensiert under SIL Open Font License, Version 1.1.
Denne lisensen er kopiert nedenfor og er også tilgjengelig med FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

LEGO konsernet bruker Google Noto-skrifter i sine digitale opplevelser.
Alle digitale LEGO opplevelser inkluderer nettsteder, sosiale medier, apper, spill, nettsider, digitale bilder, nettvideoer, digitale data og databaser.
Kinesisk (Noto Sans CJK TC og SC)
Japansk (Noto Sans CJK JP og Noto Serif CJK JP)
Koreansk (Noto Sans CJK KR og Noto Serif CJK KR)
Russisk (Noto Sans)

Noto er et varemerke tilhørende Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), med reservert skrifttypenavn: kinesisk (Noto Sans CJK TC og SC), japansk (Noto Sans CJK JP og Noto Serif CJK JP), koreansk (Noto Sans CJK KR og Noto Serif CJK KR), Russisk (Noto Sans)

Oversettelse
Dette er en uoffisiell oversettelse av SIL Open Font-lisensen til «kinesisk, japansk, koreansk og russisk». Den er ikke utgitt av SIL International og utgjør ingen juridisk angivelse av distribusjonsvilkårene for skrifter som benytter OFL. En utgivelse under OFL er kun gyldig når den engelske kildeteksten brukes.

Vi erkjenner imidlertid at denne uoffisielle oversettelsen vil hjelpe brukere og designere som ikke kan engelsk, med å forstå SIL OFL bedre og gjøre det enklere å bruke og utgi skriftserier under denne samarbeidsmodellen for skriftdesign. Vi oppfordrer designere som vurderer å gi ut sin design under OFL, til å lese FAQ (Vanlige spørsmål) på sitt eget språk der dette er mulig.

Besøk https://scripts.sil.org/OFL for å lese den offisielle versjonen av lisensen med tilhørende FAQ

Denne skriftprogramvaren er lisensiert under SIL Open Font License, Version 1.1.
Denne lisensen er kopiert nedenfor og er også tilgjengelig med FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Versjon 1.1 – 26. februar 2007

Innledning

Formålet med Open Font License (OFL) er å stimulere til en verdensomspennende utvikling av samarbeidsprosjekter tilknyttet skrifter, å støtte skriftutviklingen i akademiske og lingvistiske miljøer og å tilby et gratis og åpent rammeverk hvor skrifter kan deles og forbedres i samarbeid med andre.

Med OFL kan lisensierte skrifter brukes, studeres, modifiseres og distribueres på nytt gratis så lenge de ikke selges for seg. Skriftene, inkludert eventuelle bearbeidelser, kan buntes, bygges inn, distribueres på nytt og/eller selges med allslags programvare forutsatt at eventuelle reserverte navn ikke benyttes i bearbeidelser. Det er ikke tillatt å publisere skriftene og bearbeidelsene under noen annen type lisens. Kravet om at skrifter skal forbli underlagt denne lisensen gjelder ikke eventuelle dokumenter opprettet ved bruk av skriftene eller skriftenes bearbeidelser.

Definisjoner

  • «Skriftprogramvaren» henviser til settet med filer som er utgitt av rettighetshaver(ne) under denne lisensen og klart merket som dette. Dette kan inkludere kildefiler, byggeskript og dokumentasjon.
  • «Reservert skriftnavn» henviser til alle navn som er spesifisert som dette i opphavsrettserklæringen(e).
  • «Original versjon» henviser til samlingen med skriftprogramvare-komponentene slik de distribueres av rettighetshaver(ne).
  • «Modifisert versjon» henviser til eventuelle bearbeidelser laget ved å tilføye, slette eller bytte ut – helt eller delvis – komponenter i originalversjonen gjennom å endre formater eller ved å flytte skriftprogramvaren til et nytt miljø.
  • «Forfatter» henviser til alle designere, ingeniører, programmerere, tekniske forfattere eller andre personer som har bidratt til skriftprogramvaren.

Tillatelse og vilkår

Enhver person som anskaffer en kopi av skriftprogramvaren, gis herved tillatelse til, gratis, å bruke, studere, kopiere, kombinere, bygge inn, modifisere, distribuere på nytt og selge modifiserte og umodifiserte kopier av skriftprogramvaren, forutsatt at følgende vilkår overholdes:

  1. Verken skriftprogramvaren eller noen av dens enkeltkomponenter, i original versjon eller modifisert versjon, kan selges for seg.
  2. Original versjon eller modifisert versjon av skriftprogramvaren kan buntes, distribueres på nytt og/eller selges sammen med programvare, forutsatt at hver kopi inneholder ovennevnte opphavsrettserklæring og denne lisensen. Disse kan inkluderes som frittstående tekstfiler, menneskelesbare topptekster eller i relevante maskinlesbare metadatafelt i tekst eller binære filer, forutsatt at slike felter er lett tilgjengelige for brukeren.
  3. Ingen modifisert versjon av skriftprogramvaren kan benytte det reserverte skriftnavnet med mindre aktuell(e) rettighetshaver(e) har gitt uttrykkelig tillatelse til dette i skriftlig form. Denne begrensningen omfatter kun det primære skriftnavnet som presentert for brukerne.
  4. Navnet/navnene på rettighetshaver(ne) eller forfatter(ne) av skriftprogramvaren kan ikke brukes for å promotere, støtte eller reklamere for en modifisert versjon, unntatt for å bekrefte bidraget/bidragene fra rettighetshaver(ne) og forfatter(ne) eller med deres uttrykkelige tillatelse.
  5. Skriftprogramvaren, i modifisert eller umodifisert versjon, i enkeltdeler eller i sin helhet, skal kun distribueres under denne lisensen og kan ikke distribueres under noen annen lisens. Kravet om at skrifter skal forbli underlagt denne lisensen gjelder ikke eventuelle dokumenter opprettet ved bruk av skriftprogramvaren.

Opphør

Denne lisensen opphører å gjelde dersom en eller flere av de ovennevnte vilkårene ikke oppfylles.

Ansvarsfraskrivelse

Skriftprogramvaren tilbys «som den er» («as is»), uten noen form for garanti, verken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller garanti mot brudd på opphavsrett, patentrettigheter, varemerkerettigheter eller andre rettigheter. Under ingen omstendighet skal rettighetshaver være ansvarlig for eventuelle krav, skadeerstatning eller ha annet ansvar, inkludert generelle, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader, på grunnlag av kontrakt, skadevoldende handling eller annet, som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke skriftprogramvaren eller fra andre handlinger i skriftprogramvaren.