Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 8. veebruar 2024

1. JAGU: ANDMEKAITSESEADUS JA TEIE DIGITAALSED ÕIGUSED

Milles see poliitika seisneb?

Tere tulemast meie privaatsuspoliitika lehele! Tore, et soovite rohkem teada saada selle kohta, kuidas teie andmeid turvalisena hoiame. See poliitika annab teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmete eest hoolitseme, kui külastate või kasutate meie teenuseid või meie rakendusi. Samuti kirjeldab privaatsuspoliitika teile teie privaatsusõigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Lõpetuseks hõlmab see privaatsuspoliitika nii meie veebipõhiseid kui ka võrguühenduseta andmete kogumise tegevusi, sealhulgas isikuandmeid, mida võime koguda oma erinevate kanalite kaudu, nagu veebisaidid, rakendused, kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud, jaemüügikauplused, müügikohad ja üritused.

See on meie üldine privaatsuspoliitika. Mõne jurisdiktsiooni puhul kohaldatakse täiendavaid riigi/osariigi erisätteid. Klõpsake siin, et vaadata neid konkreetseid sätteid.

Teisisõnu, kui otsite lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja jagame, siis on see teie jaoks õige koht!

Kes vastutab teie isikuandmete eest?

LEGO Group koosneb paljudest erinevatest juriidilisest isikutest, mis paiknevad kogu maailmas. Lisateavet LEGO Groupi kohta leiate siit: https://www.lego.com/aboutus.

See privaatsuspoliitika on välja antud kõigi LEGO Groupi ettevõtete nimel, kus LEGO System A/S on vastutav töötleja (see, kes vastutab andmete eest). Mõnel juhul on kohalik LEGO Groupi üksus kindlaks määranud oma vastutava töötleja kohalikus riigis, kus toimub kohalik töötlemine. Kui kasutame selles privaatsuspoliitikas sõnu „me“ või „meie“, mõtleme LEGO System A/S-i.

Oleme määranud andmekaitseametniku, kes vastutab selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste järelevalve eest. Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust. Võite ka saata andmekaitseametnikule kirja aadressile:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Taani
   Adressaat: DPO

Lisage oma nimi ja riik, millega teie päring on seotud.

Teie privaatsusõigused

Andmesubjektina on teil teie kohta säilitatavate isikuandmete osas järgmised õigused.

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame. Paljudel juhtudel on see teave teile juba meie veebiteenustes olemas. Teie juurdepääsuõigust võivad siiski piirata õigusaktid, teiste isikute privaatsuse kaitse ja LEGO Groupi äritavade, oskusteabe, ärisaladuste ning sisehinnangute arvesse võtmine.

 • Taotleda ebaõigete või mittetäielike andmete parandamist. Kui teie kohta käivad andmed on ebaõiged või puudulikud, on teil õigus nõuda andmete parandamist õigusaktidest tulenevate piirangutega.

 • Taotleda kustutamist Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui:

 1. isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, millega seoses neid koguti või muul viisil töödeldi;
 2. võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ja töötlemiseks ei ole muud õiguspärast põhjust;
 3. esitate vastuväite töötlemise suhtes ja töötlemise jätkamiseks ei ole mõjuvat põhjust; või
 4. töötlemine on ebaseaduslik.

Võtke arvesse, et teatud juhtudel võime olla kohustatud osasid teie isikuandmeid säilitama pärast seda, kui olete taotlenud kustutamist, et täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi. Samuti võivad kohaldatavad seadused lubada meil säilitada osasid teie isikuandmeid, et rahuldada meie ärivajadusi.

 • Piirata isikuandmete töötlemist. Kui vaidlustate meie poolt teie kohta registreeritud andmete õigsuse või töötlemise seaduslikkuse või kui olete esitanud vastuväiteid andmete töötlemisele vastavalt oma õigusele esitada vastuväiteid, võite taotleda meilt nende andmete töötlemise piiramist. Töötlemine piirdub ainult säilitamisega, kuni andmete õigsust on võimalik kindlaks teha või saab kontrollida, kas meie õigustatud huvid kaaluvad üles teie huvid. Isegi kui teie andmete töötlemine on eespool kirjeldatud viisil piiratud, võib LEGO Group töödelda teie andmeid muul viisil, kui see on vajalik õigusliku nõude jõustamiseks või varem kogutud andmete töötlemiseks, kui olete varem oma nõusoleku andnud.
 • Esitada vastuväiteid töötlemisele meie õigustatud huvi alusel. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil. Kui töötleme teie andmeid otseturunduse ja sellise turundusega seotud profiilianalüüsi eesmärgil, jääb teie vastuväide alati jõusse. Muudel eesmärkidel töötlemise suhtes esitatud vastuväidete korral viime läbi õigustatud huvide tasakaalustatuse testi ja hindame, kas toetada teie vastuväidet.
 • Andmete ülekantavus. Teil on õigus saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud, masinloetavas vormingus. See õigus kehtib isikuandmetele, mida töödeldakse ainult automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu täitmise alusel.
 • Muud õigused. Teil on õigus esitada kaebus Taani andmekaitseametile, kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Taani andmekaitseameti kontaktandmed leiate aadressilt www.datatilsynet.dk.

Lisateave: värskendused

Kui muudame teie isikuandmete töötlemise viisi, uuendame seda privaatsuspoliitikat. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi oma tavades ja selles privaatsuspoliitikas, nii et kontrollige seda lehte sageli, et näha meie privaatsuspoliitika värskendusi või muudatusi.


2. JAGU: ISIKUANDMED

Milliseid isikuandmeid LEGO Group kogub?

Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet isiku kohta, mille põhjal on võimalik seda isikut tuvastada. Võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid isikuandmeid, mille oleme rühmitanud järgmiselt.

 • Identiteediandmed sisaldavad eesnime, perekonnanime, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, perekonnaseisu, tiitlit, sünniaega ja sugu.
 • Kontaktandmed hõlmavad arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid või muid sarnaseid kontaktandmeid.
 • Finantsandmed hõlmavad pangakonto ja maksekaardi andmeid.
 • Tehinguandmed sisaldavad üksikasju teile ja teilt tehtud maksete kohta ning muid üksikasju meilt ostetud toodete ja teenuste kohta.
 • Tehnilised andmed sisaldavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi, kasutaja ID-d, MAC-i ID-d ning muud tehnoloogiat seadmetes, mida kasutate sellele veebisaidile pääsemiseks.
 • Profiiliandmed hõlmavad teie kasutajanime ja parooli.
 • Ostjaandmed hõlmavad teie tehtud oste või tellimusi, taotletud teenuseid, taotletud või kasutatud preemiaid või hüvesid, teie huvisid, eelistusi ning tagasisidet või küsitluste vastuseid.
 • Kasutusandmed hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate.
 • Turundus- ja kommunikatsiooniandmed sisaldavad teie eelistusi meilt ja meie kolmandatelt osapooltelt turundussõnumite saamisel, loosimistel ja muudel auhinnakonkurssidel osalemisel ning teie kommunikatsioonieelistusi.
 • Jälgimisandmed hõlmavad andmeid selle kohta, milliseid lehti külastasite enne meie veebisaitidele maandumist või kuhu liikusite edasi pärast meie veebisaidi külastamist, samuti selle kohta, kuidas käitusite meie saadetud e-kirjade või muude sõnumitega (nt kas kustutasite või avasite e-kirja).

Samuti kogume, kasutame ja jagame koondandmeid (nt statistilisi või demograafilisi andmeid) mis tahes eesmärgil. Koondandmed võivad pärineda teie isikuandmetest, kuid neid ei loeta isikuandmeteks, kuna need andmed ei avalda otseselt ega kaudselt teie identiteeti. Näiteks võime koondada teie kasutusandmeid, et arvutada nende kasutajate protsenti, kes kasutavad konkreetset veebisaidi funktsiooni. Kui aga kombineerime või ühendame koondandmeid teie isikuandmetega, et teid saaks otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Kasutame pseudonüümitud andmeid, et minimeerida mõju teie privaatsusele.

Pseudonüümimine on meetod, mis asendab või eemaldab andmekogumis üksikisikut tuvastava teabe, kuid võimaldab vastutaval töötlejal või kolmandal osapoolel isikuandmeid mõistliku vaevaga uuesti tuvastada. Oluline on olla teadlik, et erinevalt anonüümimisest ei eemalda pseudonüümimine andmetest kogu identifitseerivat teavet, vaid vähendab andmekogumi seotavust üksikisiku identiteediga.

Me ei kogu ennetavalt teie kohta isikuandmete eriliike (see hõlmab üksikasju teie rassi või rahvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuuluvuse, teie tervise või geneetilise teabe kohta, biomeetrilisi andmeid identifitseerimiseks või teavet kriminaalkaristuste ja süütegude kohta).

Kui te ei esita meile vajalikke isikuandmeid (teavitame teid sellisel juhul, näiteks tehes selle teabe meie registreerimisvormides selgeks), ei pruugi meil olla võimalik teile oma kaupu ja/või teenuseid pakkuda.

Kuidas LEGO Group teilt isikuandmeid kogub?

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest.

 • Veebisaitidelt, mille hulka kuuluvad kõik LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad veebisaidid, sealhulgas saidid, mida haldame oma domeenide/URL-ide all, ja minisaidid, mida käitame kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis.
 • Mobiilimängudest või -rakendustest, mille hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad mobiilimängud või -rakendused, näiteks nutitelefonirakendused.
 • Meili-, tekst- ja muudest elektroonilistest sõnumitest, mille hulka kuulub elektrooniline suhtlus teie ja LEGO Groupi vahel.
 • Klienditeeninduselt, mille hulka kuuluvad kõned või veebivestlused meie klienditeeninduse töötajatega.
 • Jaekauplustest, mille hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad kauplused.
 • Veebipõhistest registreerimisvormidest, sisaldavad LEGO Insidersi konto registreerimist, LEGO® Life Magazine’i tellimusi.
 • Võrguvälistest registreerimisvormidest, mille hulka kuuluvad trükitud registreerimisvormid ja sarnased vormid, mida kogume näiteks posti teel, kaupluses toimuvate demonstratsioonide, võistluste ja muude kampaaniate või ürituste kaudu.
 • Veebipõhistest tarbijatele suunatud võistlustest ja loosimistest
 • Meie LEGO® Insidersi programmi kaudu, mille hulka kuuluvad teie tegevused programmis.
 • Uuringute kaudu, milles teie ja/või teie lapsed võivad osaleda nii isiklikult kui ka veebis.

Isikuandmed, mida LEGO Group võib koguda kolmandatelt osapooltelt

Võime saada teie isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt osapooltelt ja avalikest allikatest, mis on välja toodud allpool.

 • Tehnilised andmed järgmistelt osapooltelt:
 1. analüütikapakkujatelt;
 2. reklaamivõrgustikelt; ja
 3. otsinguteabe pakkujatelt.
 • Kontakti-, finants- ja tehinguandmed tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste pakkujatelt.
 • Identiteedi- ja kontaktandmed andmevahendajatelt või -koondajatelt.
 • Identiteedi- ja kontaktandmed avalikult kättesaadavatest allikatest.
 • Identiteedi-, kontakt- ja sisselogimisandmed kolmandatelt osapooltelt keda olete juhendanud meiega andmeid jagama (näiteks oma LEGO kontole sisselogimiseks, kasutades kolmanda osapoole mängu- või sotsiaalmeediateenust, nagu Epic Games või Facebook).
 • Identiteedi, kontakt- ja ostja andmed jaemüügi- ja meelelahutuspartneritelt, nagu Merlin Entertainments ja LEGO kinnitatud kaupluse partnerid.
 • Jälgimisandmed kolmandate osapoolte platvormidelt, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidelt või otsingumootoritelt või veebisaitidelt, näiteks partnerite veebisaitidelt või rakendustest.

Kuidas LEGO Group teie isikuandmeid kasutab?

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

LEGO® rakendused ja veebikanalid
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Kasutate LEGO® rakendust või võrgukanalit
 • Tehnilised andmed
 • Kasutusandmed
 • Jälgimisandmed
 • Ostuandmed
 • Identiteediandmed
 • Profiili andmed
 • Lisaks kogutakse meie rakendustes või veebisaitidel andmeid küpsiste* abil (sel määral, nagu olete nõustunud küpsiste kasutamisega). Lisateavet küpsiste toimimise ja nende kogutavate andmete kohta leiate käesoleva poliitika 3. jaost või meie küpsiste poliitikast.
 • Kui soovite seadistada LEGO® Insidersi konto meie rakendustes ja võrgukanalites kasutamiseks, töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ning profiiliandmeid, mida esitate LEGO® Insidersi konto registreerimisel või profiili muutmisel.
*Kui alaealine kasutab võrgukanalit, mis on mõeldud lastele ja kus kehtib vanusepiirang, hangime enne lapse isikuandmete kogumist lapsevanema nõusoleku (vt lisateavet käesoleva poliitika 4. jaost).
 • Optimeerida meie rakenduste kasutuskogemust ja funktsionaalsust
 • Pakkuda täisealistele kohandatud turundussisu (sealhulgas ümbersuunamist), kui olete andnud meile oma nõusoleku (lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste avaldust)
 • Pakkuda täisealistele kohandatud veebisisu ja kogemusi, mis põhinevad andmetel, mis meil teie kohta on.
 • Parandada ja kohandada teie kasutusvõimalusi meie rakendustes, veebisaitidel ja teenustes (nt LEGO® Insidersi programm ja saidi LEGO.com eelistuskeskus)
 • Tagada, et meie rakenduste ja veebisaitide sisu on teie ja teie arvuti või seadme jaoks optimeeritud
 • Võimaldada teil kasutada interaktiivseid funktsioone, kui otsustate seda teha
 • Aidata teil LEGO® Insidersi kontot seadistada
 • Kontrollida ja dokumenteerida, et LEGO® Insidersi konto looja ei ole alla 16-aastane laps
 • Et saaksime luua koondandmetel põhinevat statistikat ja ülevaateid, et mõista meie ettevõtte seisundit ning mõõta meie reklaamikampaaniate tõhusust
 • Selleks, et pakkuda täiskasvanutele asjakohast turundust, kui suhtlete meiega meie enda kanalites või kolmandate osapoolte kanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia, otsingusaidid, poed)
 • Selleks, et leida/värvata potentsiaalseid uusi kliente, kes näevad välja nagu meie praegused kliendid
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses küpsiste kasutamisega (niivõrd, kui selline nõusolek on antud)
 • Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) seoses kohandatud kasutuskogemuse pakkumisega veebisaidil.
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on suuta optimeerida ja täiustada oma rakendusi ja veebikanaleid, olla meie tarbijate jaoks võimalikult asjakohane meie turundustegevuses nii meie enda kui ka kolmandate osapoolte kanalites, tagada, et meie rakendused ja veebisaidid töötavad tarbijate jaoks tõrgeteta ning tagada, et me ei töötleks alla 16-aastase lapse isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta.

Tellimuse täitmine
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Esitate meile tellimuse
 • Identiteediandmed ja kontaktandmed
 • Ostja andmed
 • Finantsandmed
 • Kui soovite seadistada LEGO® Insidersi konto meie rakendustes ja võrgukanalites kasutamiseks, töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ning profiiliandmeid, mida esitate LEGO® Insidersi konto registreerimisel või profiili muutmisel.
 • Tehinguandmed
 • Tehnilised andmed
 • Teiega sõlmitud ostulepingu täitmiseks, mis hõlmab tellimuste töötlemist ja saatmist ning kaupade tagastamise või kaebuse esitamise õiguste haldamist
 • Selliste õigusaktide järgimiseks, mis käsitlevad näiteks toodete tagasikutsumist, raamatupidamist ja tarbijaõigusi
 • Et teada saada, kes on meie ostjad
 • Et võimaldada teil salvestada oma makseandmeid, identiteedi- ja kontaktandmeid või muud sarnast, et hõlbustada tulevasi oste või suhtlust meiega
 • Pettuste ennetamiseks mõeldud tegevuste läbiviimiseks
 • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse ostulepinguga
 • Juriidiline kohustus, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c, seoses selliste õigusaktide järgimisega, mis käsitlevad näiteks toodete tagasikutsumist, raamatupidamist ja tarbijaõigusi
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tunda oma ostjaid ja pakkuda neile sujuvat ostukogemust
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on vältida pettusi seoses meie veebisaitidel tehtud ostudega

Klienditugi
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Kasutate meie klienditoe funktsioone
 • Identiteediandmed ja kontaktandmed
 • Tehinguandmed
 • Kasutusandmed
 • Tehnilised andmed ja teave tehniliste probleemide kohta
 • Tootega seotud küsimused/kaebused
 • Tagasiside (nt edastatakse meie suhtluskanalite või sotsiaalmeedia kaudu)
 • Üldised küsimused
 • Muu teave või sisu teie päringu põhjuse kohta
 • Teile toe pakkumiseks
 • Tellimuste leidmiseks või teile asendustoodete saatmiseks
 • Ülevaate saamiseks selle kohta, kuidas saaksime oma tooteid ja teenuseid täiustada
 • Tarbijakaebustele vastamisel kehtivate õigusnormide kohaselt tegutsemiseks
 • Lepingu täitmiseks, mille oleme teiega sõlminud seoses meie kaudu tehtud ostuga
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, kui võtate ühendust meie klienditoega ja annate meile teavet oma tugiteenuse taotluse kohta
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on täiustada oma klienditeenindust ja tooteid
 • Juriidiline kohustus, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c, seoses meiepoolse õigusaktide järgimisega
 • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse ostulepinguga

Digiturunduse teated (nt e-post, SMS-id, tõukesõnumid rakenduse sõnumites või muu sarnane otseturundus)
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
 • Olete tellinud ühe või mitu meie digitaalset turundusteadet, kui liitumine on seadusega nõutav
 • Te ei ole loobunud ühe või mitme meie digitaalse turundusteate või uudiskirja saamisest
 • Turundus- ja kommunikatsiooniandmed
 • Vajalikud identiteediandmed
 • Teave selle kohta, millist tüüpi turundussõnumeid avate ja kuidas sisule reageerite
 • Selleks, et saaksime teile edastada meie digitaalse turunduse teateid
 • Sisemise statistika käitamiseks ja ülevaadete saamiseks ning nii meie uudiskirja sisu kui ka edastamise optimeerimiseks ja kohandamiseks neile, kes soovivad seda saada
 • Selleks, et pakkuda teile asjakohast turundust, mis põhineb teie huvidel ja eelistustel nii meiega suhtlemisel meie enda LEGO® kaubamärgiga kanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia, otsingusaidid, poed)
 • Potentsiaalsete uute klientide leidmiseks/värbamiseks, kes näevad välja nagu meie praegused kliendid („näevad välja sarnased“) või selleks, et meie praeguseid kliente ei sihitaks ebaoluliste turundussõnumitega („sulustamine“)
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, mis antakse uudiskirja tellimisel
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, et mõista turunduse tõhusust väljaspool meie enda kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või poodide kaudu)
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, mis võimaldab meil sihtida teid isikupärastatud turundusega väljaspool meie enda kaubamärgiga kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või poodide kaudu)
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi pakkuda teile teie turundussõnumi asjakohast sisu, mis põhineb meie veebisaidil ostjatelt ja kasutajatelt saadud koondteadmistel
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on saada statistikat ettevõttesiseseks kasutamiseks, et parandada oma tooteid ja teenuseid

Postiturundus, sealhulgas kataloogid
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
 • Teete oste meie veebisaidil
 • Pole loobunud meilt postiturunduse saamisest
 • Taotlesite LEGO® kataloogi saamist
 • Lubate kolmandast osapoolest andmevahendajal teile turunduskatalooge saata
 • Turundus- ja kommunikatsiooniandmed
 • Vajalikud identiteedi- ja kontaktandmed
 • Et saata teile meie postiturundust, sh katalooge
 • Jagada seda teavet meie kolmandatest osapooltest andmevahendajate ning andmekoondajatega, tagamaks, et teile ei saadeta samal ajal meilt mõlemalt LEGO® kataloogi (seda nimetatakse ka andmete sulustamiseks) või edastada neile teie loobumistaotlus (kui nad on teie isikuandmete vastutavad töötlejad)
 • Koondandmete põhjal mõista meie turunduse asjakohasust ja tõhusust teie jaoks, et leida uusi teiega sarnaseid kliente
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kui saadame teile postiturundust, sh kataloogi, mis sisaldab varem ostetud toodetele sarnaseid tooteid (võimaldades teil hiljem sellest loobuda)
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kui saadame teile postiturundust, sealhulgas katalooge, mida olete meilt selgesõnaliselt taotlenud
 • Teie nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a), et võimaldada meil kasutada muid andmeid, mis meil teie kohta on, et konkreetselt kohandada teile saadetava kataloogi sisu
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kui soovime tagada hea LEGO® brändikogemuse
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, et mõista meie postiturunduse üldist tõhusust.
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kui kasutame teie andmeid olemasoleva kliendi omaduste ja eelistuste paremaks mõistmiseks ning teiega sarnaste uute klientide leidmiseks
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, et võimaldada meil kasutada muid andmeid, mis meil teie kohta on, et konkreetselt kohandada teile saadetava postiturunduse, sh kataloogi sisu

LEGO® Insidersi konto haldamine ning statistika ja ülevaated
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
LEGO® Insidersi konto loomine ja selle kasutamine
 • Töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ja profiiliandmeid, mida edastate LEGO® Insidersi konto registreerimisel või profiili muutmisel
 • Teave teie LEGO® Insidersi programmis osalejate kaardi numbri kohta
 • Tehinguandmed ja ostja andmed, kui olete ostudega seoses kasutanud LEGO® Insidersi liikmesust
 • Küpsiste abil kogutud teave (sel määral, nagu olete nõustunud küpsiste kasutamisega)
 • Et saaksime hallata teie LEGO® Insidersi liikmesust ja pakkuda teile juurdepääsu LEGO Insidersi liikmesusega kaasnevatele eelistele
 • Et saaksime teiega teie LEGO® Insidersi liikmesuse osas suhelda
 • Et näha, kuidas olete oma LEGO® Insidersi punkte teeninud ja kulutanud
 • Et luua kohandatud keskkond, kui olete oma LEGO® Insidersi kontole sisse logitud, mis hõlmab teile meeldida võivate toodete näitamist
 • Et luua koondandmetel põhinevat statistikat ja ülevaateid LEGO® Insidersi programmi täiustamiseks ja meie registreerunud ostjatele suurema väärtuse loomiseks. Näiteks hõlmab see tulevaste preemiate valiku täiustamist ja LEGO® Insidersi programmi poliitika muudatusi. Teeme seda selleks, et saaksime hinnata ja optimeerida LEGO® Insidersi programmi seisundit ning programmi hallata, arendada ja turustada
 • Selleks, et pakkuda teile asjakohast turundust, mis põhineb teie huvidel ja eelistustel nii meiega suhtlemisel meie enda LEGO® kaubamärgiga kanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia, otsingusaidid, poed)
 • Potentsiaalsete uute klientide leidmiseks/värbamiseks, kes näevad välja nagu meie praegused kliendid („näevad välja sarnased“) või tagada, et meie praeguseid kliente ei sihitaks ebaoluliste turundussõnumitega („sulustamine“)
 • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, mis on meie ja teie vaheline leping LEGO® Insidersi konto kohta.
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on anda teile asjakohast teavet meie platvormide kasutamisel
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses küpsiste kasutamisega (niivõrd, kui selline nõusolek on antud)
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses koondandmetel põhineva statistika ja ülevaadete loomisega
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kui kasutame teie andmeid olemasoleva kliendi omaduste ja eelistuste paremaks mõistmiseks ning teiega sarnaste uute klientide leidmiseks
 • Meie õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, et mõista turunduse tõhusust väljaspool meie enda kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või poodide kaudu)
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, mis võimaldab meil sihtida teid isikupärastatud turundusega väljaspool meie enda kaubamärgiga kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või poodide kaudu)

LEGO® Insidersi konto isikupärastatud kasutuskogemus ja turundus
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Kasutate oma LEGO® Insidersi kontot, olles andnud meile nõusoleku pakkuda teile asjakohast sisu ja kasutuskogemust
 • Tehinguandmed, jälgimisandmed ja ostja andmed, kui olete ostudega seoses kasutanud oma LEGO® Insidersi liikmesust, mille hulka kuulub teave selle kohta, millistel veebilehtedel sirvite saiti LEGO.com ja millistel toodetel klõpsate, kui olete oma LEGO Insidersi kontole sisse logitud
 • Teave selle kohta, milliseid e-kirju või muid turundussõnumeid avate ja klõpsate
 • Küpsiste abil kogutud teave (sel määral, nagu olete nõustunud küpsiste kasutamisega)
 • Teave selle kohta, millistel võistlustel või millistes loosimistes osalete
 • Teave selle kohta, millised tooted olete LEGO® Insidersi kontol registreerinud
Selleks et saaksime automaatselt kohandada oma turundussisu ja teie kasutuskogemusi teie ja teie huvide jaoks, prognoosides teie eelistusi teie isikuandmete põhjal, sealhulgas Insidersi punktide saldode, LEGO® Insidersi punktide lunastamise ajaloo, LEGO Insidersi liikme tegevuse, ostuajaloo, toote-eelistuste, veebi sirvimisel küpsiseandmete (kui nendega on eraldi nõustutud), teie asukohaandmete ja muu teie LEGO Insidersi kontoga seotud teabe põhjal
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a seoses täpsemate analüüsidega. Saate nõusolekut anda LEGO® Insidersi konto loomisel või LEGO Insidersi konto lehel
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõige 1 punkt a, seoses isikupärastamise vooga lehel LEGO.com
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses küpsiste kasutamisega (niivõrd, kui selline nõusolek on antud)

Võistlused, loosimised, turundus ja muud kampaaniad
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Osalete võistlusel või loosimisel või saate meilt teavet võistluste, loosimiste või kampaaniate kohta
 • Identiteediandmed
 • Kontaktandmed
 • Võistluste ja loosimiste korraldamiseks
 • Koondandmetel põhineva statistika ja ülevaadete loomiseks, et saaksime teha kindlaks oma ettevõtte ning kampaaniate seisundi
 • Teiega ühenduse võtmiseks, kui võidate auhinna
 • Regulatiivsete nõuete täitmiseks
 • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, milleks on teiega sõlmitud leping võistluse või loosimise tingimuste osas
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses koondandmetel põhineva statistika ja ülevaadete loomisega ning seoses teiega ühenduse võtmisega, kui võidate auhinna
 • Juriidiline kohustus, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c.

LEGO Groupi enda suhtlusvõrgustikud
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs/th>
Suhtlete LEGO Groupi suhtlusvõrgustikes (nt LEGO Life, LEGO Insiders Club, LEGO Insidersi kogukond ja LEGO® Ideas).Teie avaldatud teave, mis võib hõlmata kommentaare, pilte, kujundusi, reaktsioone, meie sotsiaalmeediakonto postituste jagamist või muud kasutaja loodud sisu
 • Teie küsimustele vastamiseks
 • Kasutajate platvormil kaasatuse hindamiseks ja analüüsimiseks
 • Võimaldamaks teil mõjutada, milliseid uusi tooteid välja anname
 • Võimaldamaks jagada teil teavet teiste kasutajatega
 • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses teie küsimustele vastamisega ja kasutajate kaasatuse hindamise ning analüüsimisega
 • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, milleks on teiega sõlmitud leping intellektuaalomandi õiguste loovutamise osas
 • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses täiustatud analüüsiteabe ja sisuga, mille postitate meie sotsiaalvõrgustikesses

Kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikud
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Kasutate kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike funktsioone, nt meeldivaks märkimise funktsiooni*

*Sotsiaalmeedia platvormid võivad LEGO Groupi sotsiaalvõrgustiku kontolt kogutud isikuandmeid kasutada oma platvormil oma eesmärkidel, nagu on kirjeldatud nende privaatsuspoliitikas
 • Teie avaldatud teave, mis võib hõlmata demograafilist teavet teie ja teie elukoha kohta, teie kommentaare, reaktsioone, meie sotsiaalmeediakonto postituste jagamist või muud kasutaja loodud sisu
 • Sotsiaalmeedia postituste ja digitaalsete reklaamide analüütilised jõudlusandmed
 • Kasutajate kaasatuse hindamiseks ja analüüsimiseks seoses platvormidel postitatud sisuga
 • Võimaldamaks teil mõjutada, milliseid uusi tooteid välja anname
Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses kasutajate kaasatuse ja postituste tulemuslikkuse hindamise ning analüüsimisega

Otseülekanded (kaupluses ja veebis)
Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
Osalete vahetult otseülekandes või teid jäädvustatakse selle publikus või taustal juhuslikult*

*Alad on selgelt märgistatud ja hangime vahetult kaasatud inimestelt nõusoleku

Sündmuse otseülekanne video teel, mis hõlmab salvestatud alas olevaid inimesi.
 • Identiteediandmed
 • Kontaktandmed
 • Jälgimisandmed
 • Otseülekannete teostamiseks, et suhelda tarbijatega
  • Teie nõusolek, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses teie vahetu osalemisega sellistes otseülekannetes
  • Õigustatud huvid, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses isikutega, keda jäädvustatakse otseülekande publikus või taustal juhuslikult

  Videovalve (kauplustes ja muudes asjakohastes LEGO Groupi asukohtades)
  Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
  Külastate meie LEGO® kauplusi või mõnda muud avalikult juurdepääsetavat LEGO Groupi hoonetVideosalvestus meie ruumidestÄra hoida ja dokumenteerida kuritegusid, sealhulgas sissemurdmisi, röövimisi, vargusi, kallaletunge või pettusi, ning tagada töötajate turvalisus ja ohutus. Poes liikumise, poe paigutuse ja poes pakutavate teenuste analüüsimiseks, et võimaldada parimat võimalikku poekogemustÕigustatud huvid, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses seaduserikkumise või kuritegude ärahoidmisega LEGO® asukohtades

  Äripartnerid ja ärisuhted
  Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
  Sõlmite meiega ärisuhte ettevõtte või eraisikuna
  • Identiteediandmed
  • Kontaktandmed
  • Tehinguandmed
  • Ostja andmed
  • Muud isikuandmed, mida meile esitate
  • Teie või teie ettevõttega sõlmitud ärisuhte haldamiseks
  • Ärisuhtes oma kohustuste täitmiseks
  • Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse lepingulise suhtega
  • Õigustatud huvi, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on hallata suhteid teiega või teie ettevõttega

  Uurimistöö
  Teie tegevusKogutavad andmedKogumise põhjusÕiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
  Osalete küsitlustes, fookusgrupi intervjuudes või muudes uuringutes
  • Identiteediandmed
  • Kontaktandmed
  • Fotod või videod (kui uuring viiakse läbi näost näkku)
  • Muud isikuandmed, mida meile esitate
  • Olemasolevate toodete ja teenuste täiustamiseks
  • Uute toodete arendamiseks ja täiustamiseks
  Lepingu täitmine, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses turu-uuringutes osaleja teabe avaldamisega

  Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas juriidiliste, regulatiivsete, maksu-, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks. Võime teie isikuandmeid pikemat aega säilitada kaebuse korral või kui me põhjendatult usume, et on olemas võimalus kohtuvaidluseks seoses meie suhtega teiega.

  Isikuandmete asjakohase säilitusaja kindlaksmääramiseks arvestame isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamisest või avalikustamisest tuleneva võimaliku kahju ohtu, teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja seda, kas suudame neid eesmärke saavutada muul viisil, ning kohaldatavaid juriidilisi, regulatiivseid, maksu-, raamatupidamis- või muid nõudeid.

  Kellega LEGO Group isikuandmeid jagab?

  Teabe jagamine LEGO Groupi ettevõtetega

  Meie tütarettevõtted (muud LEGO Groupi ettevõtted) võivad mõnikord vajada juurdepääsu teie teabele, et pakkuda teile teenuseid meie või nende enda nimel. Nad vajavad teie isikuandmeid, et meie või nemad saaksid teha ülaltoodud tabelis loetletud tegevusi, näiteks järgmist:

  • pakkuda tooteid ja teenuseid, mida olete taotlenud;
  • võtta teiega ühendust teie konto või tehingute osas;
  • saata teile teavet meie saitide, rakenduste ja poliitikate kohta;
  • saata teile otseturundussõnumeid;
  • saata teile tootekatalooge ja muid trükitud turundusmaterjale;
  • Töödelda teavet, mida tütarettevõte on lepingu alusel ametlikult kohustatud meie nimel töötlema, nt teostada teie esitatud ostu, hallata teie LEGO® konto, LEGO Insidersi konto tegevust ja/või hallata teie eelistusi meie eelistuskeskuses saidil LEGO.com või meie küpsiste seadetes;
  • tuvastada, läbi vaadata ja peatada mis tahes tegevusi, mis võivad rikkuda meie poliitikaid või seadust.

  Andmete edastamine LEGO Groupi ettevõtetele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda põhineb siduvatel kontsernisisestel eeskirjadel.

  Teabe jagamine teiste ettevõtetega

  Vaadake üle kategoorialoend, kus on toodud usaldusväärsed kolmandad osapooled, kellega võime teie teavet jagada. Töötleme isikuandmeid kolmandate isikute/teenusepakkujatega, kes kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

  • IT-teenuste pakkujad Kasutame mitmeid usaldusväärseid partnereid üle kogu maailma, kes pakuvad meile IT-teenuseid ja süsteemihaldusteenuseid – seda nii meie klientidele ja partneritele suunatud tegevustes kui ka asutusesisestes IT- ja haldussüsteemides.
  • Globaalsete makseteenuste pakkujad ja töötlemispartnerid Nad aitavad meil tagada turvalise ja tõhusa makseprotsessi nii veebis, meie kauplustes kui ka arvete või rahaülekannete kaudu.
  • Pilvesalvestuspartnerid. Hoiame enda ja teie andmeid turvalistes andmekeskustes.
  • Pettuste ennetamise ja avastamise partnerid ja asutused. Nad teevad LEGO Groupiga koostööd, et tagada, et LEGO Groupi ei petetaks.
  • Ladustamis-, pakkimis-, saatmis- ja tarnepartnerid. Nad aitavad meil oma tooted klientide ja äripartnerite kätte toimetada.
  • Kataloogide trükkimis-, saatmis- ja postipartnerid. Nad aitavad meil tagada, et kataloogid, ajakirjad või muud trükitud turundusmaterjalid jõuaksid teieni.
  • Andmevahenduse ja andmekogumise partnerid. Nad aitavad meil jõuda potentsiaalsete uute ostjateni kataloogide, ajakirjade ja muu trükitud või veebipõhise turundus- ning reklaamsisu abil. Nad aitavad meil ka näiteks vältida olukorda, et teile saadetakse samaaegselt mitu LEGO® kataloogi.
  • Turundus- ja reklaamipartnerid. Nad aitavad meil pakkuda kohandatud reklaame, soodustusi, loosimisi, võistlusi ja kampaaniaid siis, kui suhtlete LEGO Groupiga veebiplatvormidel, sotsiaalmeedias, kaupluses või muul viisil. Nad aitavad meil ka leida uusi potentsiaalseid ostjaid, kellele turundussõnumeid edastada („näevad välja sarnased“) või aitavad meil paremini tagada, et me ei edasta turundussõnumeid ostjatele, kes pole kõnealusest tootest või teenusest huvitatud („sulustamine“).
  • B2B partnerid, sealhulgas Merlin Entertainments ja LEGO® kinnitatud kaupluste partnerid. Nad aitavad meil hallata soodustusi, loteriisid, võistlusi ja kampaaniaid, sealhulgas LEGO Insidersi lojaalsusprogrammi või LEGO Family Clubi, ning aitavad meil pakkuda kohandatud reklaame ja ostjate ülevaateid.
  • Sotsiaalmeediapartnerid ja veebipõhised otsinguplatvormid Nad aitavad meil kohal olla, võimaldavad teil LEGO Groupiga suhelda platvormidel, kus te viibite, ja võimaldavad meil pakkuda oma toodetele kohandatud turundust ning annavad meile laiema arusaama sellest, kuidas meie ostjad ja tarbijad meiega nende platvormide ja partnerite kaudu suhtlevad.
  • Küsitluste, küsimustike ja tootearvustuste pakkujad. Nad aitavad meil saada teie LEGO® kogemuse kohta väga olulist tagasisidet.
  • Maksu- ja tolliametid, reguleerivad asutused ja muud asutused kogu maailmas. Nad nõuavad teatavatel juhtudel töötlemistoimingute aruandlust.
  • Professionaalsed nõustajad, sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad üle kogu maailma, Nad pakuvad LEGO Groupile konsultatsiooni-, pangandus-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid.
  • Mänguplatvormi partnerid. Nad aitavad meil kohal olla, võimaldavad teil LEGO Groupiga suhelda ja siduda oma LEGO® konto mänguplatvormi kontoga, kus see funktsioon on saadaval.

  Muud kasutusviisid ja avalikustamine

  Kasutame ja avalikustame isikuandmeid ka nii, nagu peame vajalikuks või asjakohaseks: a) kohaldatavate õigusaktide järgimiseks (mis võivad hõlmata õigusakte väljaspool teie elukohariiki); b) kohaliku omavalitsuse ja riiklike asutuste päringutele reageerimiseks (mis võivad hõlmata asutusi väljaspool teie elukohariiki); c) õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks; (d) meie ja meie sidusettevõtete, teie või teiste õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks.

  Lisaks kasutame, avalikustame või edastame isikuandmeid kolmandale osapoolele ümberkorraldamise, liitumise, müügi, ühisettevõtte või ülevõtmise korral.

  Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

  LEGO Group võib edastada isikuandmeid organisatsioonidele, mis asuvad niinimetatud kolmandates riikides (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid). Selliseid andmete edastamisi saab teha siis, kui täidetud on mõni järgmistest tingimustest:

  • Euroopa Komisjon on otsustanud, et kõnealuses riigis on olemas piisav kaitsetase; või
  • kehtestatud on siduvad kontsernisisesed eeskirjad (ettevõtetevaheliste edastamiste puhul); või
  • kasutatakse lepingu tüüptingimusi (EL-i näidisklauslid); või
  • eriolukordades rakendatakse erandeid, näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui nõustute konkreetse edastamisega.

  3. JAGU: KÜPSISED JA SARNASED TEHNOLOOGIAD (EDASPIDI „KÜPSISED“) Küpsised on väikesed andmefailid, mida teie brauser teie arvutisse või seadmesse paigutab. Küpsis ise ei sisalda ega kogu teavet, ent kui server seda veebibrauseri kaudu loeb, võib see aidata veebisaidil pakkuda kasutajasõbralikumat teenust – näiteks jättes meelde varasemaid oste või kontoandmeid.

  Lisateavet küpsiste ja nende haldamise kohta leiate meie täielikust küpsiste poliitikast ning küpsiste avaldusest või klõpsates küpsiste sätteid saidil LEGO.com või digitaalses mängus või rakenduses (vajaduse korral).


  4. JAGU: INFO LAPSEVANEMATELE

  Teave lapsevanematele: kuidas LEGO Group laste isikuandmeid töötleb

  Laste turvalisuse tagamine veebis

  Hoolime väga sellest, et lapsed oleksid veebis kaitstud ja oleme kehtestanud täiendavad privaatsuseeskirjad, et tagada meie nooremate fännide turvalisus sel ajal, kui nad meie veebikanaleid kasutavad. Õigupoolest on mõnedel funktsioonidel vanusepiirangud, et lapsed ei saaks selliseid funktsioone kogemata kasutada. Püüame ka mõistlikkuse piires tagada, et me teadlikult ei koguks, talletaks, kasutaks ega töötleks selliste laste isikuandmeid, kes võivad neid funktsioone kasutada ilma nõuetekohase vanemliku nõusolekuta.

  Oleme liitunud digitaalse lastekaitseprogrammiga, mille raames kontrollitakse meie ettevõtet igal aastal, veendumaks, et järgime lastega veebis suhtlemise eeskirju.

  Isikuandmetega seoses küsime vanema nõusolekut kõigilt, kes on nooremad kui 16 aastat (või vanemad neis riikides, kus kohalikud seadused seda nõuavad).

  Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust.

  Laste isikuandmete töötlemisel rakendame nende privaatsuse kaitsmiseks täiendavaid meetmeid, sealhulgas:

  • selgitame vanematele kindlasti seda, milliseid isikuandmeid me nende lapse kohta kogume, talletame, kasutame ja töötleme, ning selgitame, kas jagame neid andmeid;
  • täidame õiguslikke nõudeid, paludes vanemlikku nõusolekut lapse andmete kogumiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks ning paludes nõusolekut nende lastele meie toodete ja teenuste kohta teabe saatmiseks;
  • piirame seda, kuidas me laste isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja töötleme, et kogutaks ainult andmeid, mis on mõistlikult vajalikud selleks, et lapsed saaksid osa võtta veebitegevusest;
  • anname vanematele juurdepääsu või võimaluse paluda juurdepääsu nende lapse kohta kogutud isikuandmetele – vanemad võivad paluda ka oma laste isikuandmeid muuta või kustutada.

  Laste kohta info kogumine ja kasutamine

  Kui mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on loodud igas vanuses peredele ja kasutajatele, on teised mõeldud peamiselt laste jaoks. Iga kord, kui kogume lapse isikuandmeid, säilitame andmeid ainult nii kaua, kui vajame neid teenuse osutamiseks või nii kaua, kui nende säilitamine on seadusega nõutav.

  Kuigi lapsed saavad valida, kas jagada oma teavet meiega, siis mõned meie veebisaitide funktsioonid ei toimi, kui nad pole meile oma teavet andnud. Kui funktsioonide toimimiseks on vaja isikuandmeid, küsime ainult andmeid, mis on tegevuses osalemiseks mõistlikult vajalikud.

  Siin on mõned näited kordadest, mil me kogume laste andmeid:

  • Kui lapsed registreeruvad veebis. Lapsed saavad registreeruda meie veebisaitidel, et pääseda juurde mitmesugustele teenustele, sealhulgas sisule, mängudele ja võistlustele. Registreerumisel võime lapsel paluda esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, lapse eesnime, soo, sünnikuupäeva, kasutajanime ja parooli. Kasutame seda teavet turvalisuse tagamiseks ja teatiste saatmiseks. Julgustame lapsi looma kasutajanime, mis ei sisalda isikuandmeid.
  • Kui lapsed jagavad sisu, mille nad on ise loonud. Mõned meie veebisaidid võimaldavad lastel ise sisu luua või kasutada. Kuna ainult mõned nendest funktsioonidest nõuavad lapse isikuandmeid, ei nõua kõik tegevused lapsevanema või eestkostja nõusolekut. Iga kord, kui tegevus võib lubada lapsel isikuandmeid jagada, küsime vanemalt või eestkostjalt „tõendatavat vanemlikku nõusolekut“ (mis on vanemliku nõusoleku kõrgem tase). Isikuandmeteks võivad näiteks olla lood, vabas vormis tekstiväljad, joonistused, mis võimaldavad teksti või vabas vormis teabe sisestamist, fotod lapsest, heliklipid, filmifailid või mis tahes tüüpi sisu või muud püsiidentifikaatorid, mis aitavad last mingil viisil selgelt identifitseerida.
  • Kui lapsed osalevad võistlustel ja loosimistel. Kui laps soovib võistlusel osaleda, küsime isikuandmeid, mida vajame lapse osalemiseks. Tavaliselt küsime ainult lapse eesnime (et saaksime eristada sama pere lapsi) ja vanema või eestkostja meiliaadressi (et täita juriidilisi nõudeid, mis on seotud vastutava täiskasvanu teavitamisega). Me võtame vanemaga ühendust ainult siis, kui laps võidab võistluse või loosimise, et teada saada, kuhu auhind saata. Kui võistlusel palutakse lapsel osalemiseks luua sisu, siis peame võib-olla eelnevalt e-posti teel küsima vanemlikku nõusolekut, tagamaks, et täidame privaatsusnõudeid, mis kehtivad sisule, mida lapsed on ise loonud (vaadake ülalolevat teavet laste loodud sisu kohta). Ilma nõusolekuta ei saa lapsed meie võistlustel osaleda.
  • Kui lapsed saavad meilt e-kirju. Võimalik, et peame küsima lapse kontaktandmeid (sh tema e-posti aadressi), et saaksime vastata küsimusele, mille ta on meile esitanud. Kui meil on vaja lapsega teist korda ühendust võtta, näiteks täiendavatele küsimustele vastamiseks, palume tema vanemalt või eestkostjalt meiliaadressi. Sel juhul säilitame lapse veebipõhist kontaktteavet ainult nii kaua, kui meil läheb aega tema taotluse täitmiseks, ja me ei kasutaks seda teavet ühelgi muul eesmärgil. Kui me kunagi vajame lapse veebipõhist kontaktteavet pidevaks teabevahetuseks, küsime me esimesel võimalusel vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime hoida täiskasvanut kursis andmetega, mida me kogume, ja anda vanemale võimalus paluda meil andmete kogumine lõpetada. Vanemad või eestkostjad võivad igal ajal loobuda mis tahes suhtlusest, mida nende lapsega peame, järgides igas suhtlustüübis tellimuse tühistamise juhiseid (kui suhtlustüüpe on rohkem kui üks, peab täiskasvanu võib-olla igast neist eraldi loobuma). Alternatiivina võivad nad võtta ühendust meie LEGO® klienditeeninduse meeskonnaga.
  • Kui lapsed saavad rakenduse tõukemärguandeid. Paljud rakendused saadavad tõukemärguandeid oma klientide mobiiltelefonidele või seadmetele, et teavitada neid värskendustest (mõnikord isegi siis, kui rakendust ei kasutata). Mõned meie rakendused on mõeldud laste jaoks. Palume lastel esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime täiskasvanut teavitada tema lapse taotlusest enne, kui saadame lastele oma rakendustest tõuketeatisi. Me ei lingi seadmeidentifikaatorit muude isikuandmetega ilma vanemliku nõusolekuta. Kui soovite, et teie lapsele ei saadetaks mõnest meie rakendusest enam tõuketeatisi, saate igal ajal muuta sätteid seadmes, mida teie laps kasutab.
  • Kui kogume asukohateavet. Mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on mõeldud lastele. Enne lapse tänavanime, aadressi või koordinaatide kohta teabe kogumist küsime lapsevanema või eestkostja nõusolekut meili teel. Teeme seda seetõttu, et selline teave võimaldab meil tulemuslikult kindlaks teha konkreetse lapse. Teisest küljest ei nõua me vanema nõusolekut, et koguda teavet lapse linna, riigi või piirkonna kohta, kuni see pole otseselt seotud konkreetse lapsega. Põhjuseks on see, et selline üldine teave ei võimalda meil konkreetset last tuvastada. Kui soovite, et lõpetaksime seda tüüpi asukohateabe kogumise, saate igal ajal kohandada sätteid seadmes, mida teie laps kasutab. Alternatiivina võtke ühendust meie LEGO klienditeeninduse meeskonnaga.
  • Kui kogume „püsivaid identifikaatoreid“. Selleks, et pakkuda meie veebikanalite külastajatele asjakohasemat ja isikupärasemat veebikogemust, kogume teatud tüüpi teavet (nt teave IP-aadresside, mobiilseadme identifikaatori, brauserite, Interneti-teenuse pakkujate, suunavate lehtede, väljumislehtede, külastajate sageduse, operatsioonisüsteemide, kuupäevatemplite, ajatemplite ja klikivoo andmete kohta). Kasutame selle teabe kogumiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, pikslid, välkküpsised, veebimajakad, ja muid ainuidentifikaatoreid (mida määratleme selle privaatsuspoliitika jaotises „Küpsised“). Võime seda teavet koguda ise või paluda kolmandal osapoolel töödelda andmeid meie nimel. Kasutame neid andmeid selleks, et anda lastele juurdepääs veebipõhistele funktsioonidele ja tegevustele, kohandada sisu, täiustada oma veebikanaleid, analüüsida oma veebikanali jõudlust ja luua anonüümseid aruandeid. Kui soovime kunagi koguda laste isikuandmeid mingil põhjusel, siis võtame eelnevalt nõusoleku saamiseks ühendust lapse vanema või eestkostjaga. Loendi kolmandatest osapooltest operaatoritest, kes koguvad meie saitidel ja rakendustes püsivaid identifikaatoreid, leiate meie küpsiste poliitikast ja küpsiste avaldusest.

  Vanema nõusoleku küsimine

  Kasutame erinevat tüüpi vanemlikku nõusolekut olenevalt sellest, milliseid laste andmeid ja mis eesmärgil me töötleme.


  Vanema nõusoleku küsimine e-posti teel
  Kui meil on vaja koguda lapse isikuandmeid, et pakkuda lapse taotletud teenust, küsime vanemlikku nõusolekut vastavalt õiguslikele nõuetele (nt COPPA USA-s ja GDPR EL-is). Saadame lapse vanemale või eestkostjale e-kirja, milles selgitame, millist teavet me kogume ja kuidas kavatseme seda kasutada, ning palume vanemal oma nõusoleku anda või sellest keelduda. Kui me ei saa vanemlikku nõusolekut mõistliku aja jooksul, kustutame kogu teabe, mida oleme lapse kohta kogunud, sealhulgas täiskasvanu kontaktteabe, mida me nõusoleku taotlemiseks küsisime.


  Vanema kinnitatud nõusoleku küsimine
  Kui laps soovib jagada isikuandmeid avalikult või kolmanda osapoolega mõne meie veebisaidi või digitaalse lahenduse kaudu, küsime kõrgema tasemega vanemlikku nõusolekut kui eespool kirjeldatud meilitaotluse puhul. Võime paluda kinnitamist krediitkaardi või muu makseviisi teel (sellega kaasneb nominaalne tasu) või vanema riiklikult väljastatud isikutunnistuse ülevaatamist.


  Mis siis, kui vanema või eestkostjaga ei ole nõusoleku saamiseks ühendust võetud?
  Kui alla 16-aastane laps kasutab võrgukanalit, mis on mõeldud lastele ja kus kehtib vanusepiirang, saadame enne lapse isikuandmete kogumist lapse vanemale või eestkostjale e-kirja. Kui arvate, et teie laps osaleb veebitegevuses, mille käigus kogutakse tema isikuandmeid ning teie või mõni teine vanem/eestkostja ei ole saanud e-kirja, millega küsitakse teie nõusolekut, võtke meiega ühendust. Me ei kasuta vanemliku nõusoleku andmisel esitatud meiliaadresse ühelgi muul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui täiskasvanu on selgesõnaliselt nõustunud turundusmeilidega või osalenud tegevuses, mis lubab meili teel ühendust võtta.

  Vanemate valikud ja vanemlik järelevalve

  Lapsevanemad või eestkostjad võivad igal ajal keelduda meil lubamast lapse täiendavaid isikuandmeid kasutada ja koguda. Vanemad või eestkostjad võivad paluda meil oma registrist kustutada isikuandmed, mida oleme kogunud seoses nende lapse kontoga. Kuna mõnede teenuste puhul on isikuandmed nõutavad, ei pruugi lapse andmete kustutamise järel konto, liikmesus või teenus olla lapsele tulevikus kättesaadav.
  Kui lapsel on registreeritud LEGO konto, võivad vanemad või eestkostjad kasutada, muuta või kustutada isikuandmeid, mida oleme nende lapse kohta kogunud, tehes järgmist:

  • kasutades oma lapse kasutajanime ja parooli, et logida sisse lapse LEGO kontole; või
  • võttes ühendust LEGO klienditeeninduse meeskonnaga.

  Kui eelistate meiega ühendust võtta, siis andke meile teada oma lapse kasutajanimi koos oma telefoninumbri ja meiliaadressiga. Enne lapse isikuandmetele juurdepääsu andmist peame kinnitama, et olete lapse vanem või eestkostja. Vastame teie taotlusele mõistliku aja jooksul.


  5. JAGU: TEAVE LASTELE

  Teave lastele: Lapsesõbralik privaatsusteave

  Kes me oleme?

  Oleme LEGO Group ja soovime inspireerida ning arendada homseid ehitajaid. Valmistame palju tooteid, mille hulka kuuluvad LEGO® klotsid ja komplektid, samuti digitaalsed rakendused ning mängud. Lisaks haldame jaekauplusi üle kogu maailma ja internetis, ning haldame veebisaiti LEGO.com.

  See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas teie isikuandmeid kasutame, et teaksite, mis nendega juhtub, kui need meile edastate.

  Mõnikord on linke teistele lehtedele. Võite täiskasvanult abi küsida, kuna need võivad vahel segadust tekitada.

  Isikuandmed? Mis need on?

  Isikuandmed on kõiksugused andmed, mida saab kasutada teie tuvastamiseks. Võib-olla teate juba, et selleks võib näiteks olla teie nimi või foto, kuid samuti ka teie meiliaadress või kasutajanimi veebis.

  LEGO Group kasutab palju isikuandmeid. Kui soovite rohkem teada saada, paluge täiskasvanul aidata teil kogu privaatsuspoliitika läbi lugeda.

  Miks te vajate minu isikuandmeid?

  Peamine põhjus, miks peame teie isikuandmeid kasutama, on teada saada, kes te olete.

  Kui olete mõnda meie rakendusse või mängu sisse logitud, kasutame teie isikuandmeid, et jälgida teie edenemist mängus, aidata teil rakenduses või mängus sõpradega ühenduses püsida või võimaldada teil salvestada oma LEGO kontole üleslaaditud sisu.

  Mõnikord kasutame teie isikuandmeid ka ürituse tõttu, milles osalete, või meie korraldatava võistluse tõttu, et saaksite võidu korral oma auhinna kätte.

  Kui meil pole teie isikuandmeid, tähendab see, et me ei pruugi saada teie heaks teatud asju teha. Me ei pruugi meelde jätta, kui kaugele te teatud mängus jõudsite, või lasta teil fotosid sõpradega jagamiseks üles laadida.

  Kui soovite lisateavet selle kohta, mida teie isikuandmetega teeme, võite paluda täiskasvanul lugeda teiega koos täielikku privaatsuspoliitikat, et aidata teil üksikasjadest aru saada.

  Kas saate minu isikuandmeid ükskõik milleks kasutada?

  Ei! Saame teie isikuandmeid kasutada ainult teatud põhjustel.

  Pakume palju veebiteenuseid ja mõned reeglid ütlevad, et peame kasutama teie isikuandmeid oma töö tegemiseks ja teile teenuse osutamiseks ning saame seda teha ilma teilt luba küsimata.

  Teinekord peame saama nõusoleku teie vanematelt. Kui teie või teie vanemad (või eestkostjad) ütlevad ei, siis ei kasuta me teie isikuandmeid (ja me ei saa seda teha).

  Kas keegi teine näeb minu isikuandmeid?

  Vahel peame oma töö tegemiseks jagama teie isikuandmeid. Oleme sel puhul väga ettevaatlikud, mis tähendab, et reegleid on veelgi rohkem.

  Võib-olla peame teie andmeid teie perega jagama, kui nad teid aitavad. Lisaks peame võib-olla jagama teie andmeid teiste inimestega. Paluge täiskasvanul aidata teil lugeda meie täielikku privaatsuspoliitikat ja küpsiste poliitikat ning küpsiste avaldust.

  Kas säilitate minu isikuandmeid igavesti?

  Meil on lubatud teie isikuandmeid säilitada ainult nii kaua, kui me neid vajame. Olenevalt asjaoludest võib see ajavahemik varieeruda.

  Kas ma saan kaasa rääkida, mis minu isikuandmetega juhtub?

  Jah, saate küll. Kui kasutame teie andmeid, kehtivad teile õigused. Üks neist on õigus teada, mida andmetega teeme. Selleks see lehekülg mõeldud ongi.

  Võite paluda meil teile öelda, millised isikuandmed meil teie kohta on, või võite meile öelda, et lõpetaksime nende kasutamise või kustutaksime need. Kui teie isikuandmed on valed või ebaõiged, võite meile sellest teada anda ja me parandame need.

  Teie õigused sõltuvad sellest, milleks teie andmeid kasutame, ja sellest privaatsuspoliitikast leiate palju rohkem teavet. Paluge täiskasvanul aidata teil seda lugeda.

  Kes hoolitseb selle eest, et järgiksite kõiki reegleid?

  LEGO Groupis töötab andmekaitseametnik, kelle ülesandeks on teie andmed kaitsta. See tähendab, et ta tagab, et järgime kõiki reegleid ja et teie andmed on kaitstud. Kui ta näeb, et midagi on valesti, annab ta meile teada, kuidas probleemi lahendada.

  Meie jaoks on väga oluline teie andmeid kaitsta ja järgida kõiki reegleid. Kui olete mures selle pärast, mida me teie isikuandmetega teeme, siis võtke meiega ühendust.

  Lisaks on olemas riigiasutus, mille ülesanne on tagada, et meiesugused ettevõtted järgivad reegleid ja meid eksimuste korral parandada. Võite neile ka e-kirja saata või kirjutada. Nende kontaktandmed leiate aadressilt www.datatilsynet.dk.

  Meie veebisaidi kohta

  Nagu paljud veebisaidid, laadib ka meie veebisait teie arvutisse alla väikesed failid, mida nimetatakse „küpsisteks“. Need aitavad meie veebisaidil teie jaoks korralikult töötada. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie Captain Safety videost siin.


  LEGO BrickLink, Inc. privaatsuspoliitika
  LEGO Educationi privaatsuspoliitika