Avatud lähtekoodiga litsents

Open Sans

LEGO Group kasutab digitaalsete lahenduste jaoks Open Sans fondiperet.
Kõik LEGO digitaalsed kasutuskogemused hõlmavad veebisaite, sotsiaalmeediat, rakendusi, mänge, veebilehti, digitaalseid pilte, veebivideoid, digitaalandmeid ja andmebaase.

Copyright 2020 Open Sans projekti autorid
https://github.com/googlefonts/opensans põhiautori Steve Mattesoni käe all . Reserveeritud fondi nimi ‘Open Sans’

EXO 2.0

LEGO Group kasutab digitaalsete lahenduste jaoks Exo 2.0 fonte.
Kõik LEGO digitaalsed kasutuskogemused hõlmavad veebisaite, sotsiaalmeediat, rakendusi, mänge, veebilehti, digitaalseid pilte, veebivideoid, digitaalandmeid ja andmebaase.
Exo 2.0 fondipere

Autoriõigus 2013, Exo 2 projekti autorid (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

See fonditarkvara on litsentsitud SIL-i avatud fondilitsentsi versiooni 1.1 alusel.
See litsents on kopeeritud allpool ja on saadaval ka KKK aadressil: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

LEGO Group kasutab digitaalsete lahenduste jaoks Google Noto fonte.
Kõik LEGO digitaalsed kasutuskogemused hõlmavad veebisaite, sotsiaalmeediat, rakendusi, mänge, veebilehti, digitaalseid pilte, veebivideoid, digitaalandmeid ja andmebaase.
Hiina (Noto Sans CJK TC ja SC)
Jaapani (Noto Sans CJK JP ja Noto Serif CJK JP)
Korea (Noto Sans CJK KR ja Noto Serif CJK KR)
Vene (Noto Sans)

Noto on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Autoriõigus (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), reserveeritud fondi nimi: hiina (Noto Sans CJK TC ja SC), jaapani (Noto Sans CJK JP ja Noto Serif CJK JP), korea (Noto Sans CJK KR ja Noto Serif CJK KR), vene (Noto Sans)

Tõlge
See on SIL-i avatud fondilitsentsi mitteametlik tõlge „hiina, jaapani, korea ja vene keeles“. Seda ei avaldanud SIL International ja see ei sätesta juriidiliselt OFL-i kasutavate fontide levitamistingimusi. OFL-i all olev redaktsioon kehtib ainult algse ingliskeelse teksti kasutamisel.

Kuid me mõistame, et see mitteametlik tõlge aitab kasutajatel ja disaineritel, kes ei tunne inglise keelt, mõista SIL-i OFL-i paremini ja lihtsustada fondiperede kasutamist ja vabastamist selle koostööpõhise fondi kujundamismudeli alusel. Me julgustame disainereid, kes kaaluvad oma loomingu OFL-i all avaldamist, lugema KKK oma keeles, kui see on saadaval.

Litsentsi ametlikku versioon ja kaasasolevat KKK vaadake aadressil https://scripts.sil.org/OFL

See fonditarkvara on litsentsitud SIL-i avatud fondilitsentsi versiooni 1.1 alusel.
See litsents on kopeeritud allpool ja on saadaval ka KKK aadressil: http://scripts.sil.org/OFL

SIL-i avatud fondilitsents

Versioon 1.1 – 26 veebruar 2007

Preambul

Avatud fondilitsentsi (OFL) eesmärkideks on stimuleerida ülemaailmsete koostööpõhiste fondiprojektide arengut, toetada akadeemiliste ja keeleliste kogukondade fondi loomise püüdlusi ning pakkuda vaba ja avatud raamistikku, kus saab fonte jagada ja koostöös teistega täiustada.

OFL võimaldab litsentsitud fonte kasutada, uurida, muuta ja levitada vabalt, kui neid ise ei müüda. Fonte, sealhulgas tuletatud teoseid, võib ühendada, manustada, levitada ja/või müüa mis tahes tarkvaraga eeldusel, et tuletatud teosed ei kasuta ühtegi reserveeritud nime. Fonte ja tuletatud teoseid ei saa aga välja anda mis tahes muud tüüpi litsentsi alusel. Nõuet, et fondid peavad jääma selle litsentsi alla, ei rakendata ühelegi dokumendile, mis on loodud fontide või nendest tuletatud teoste abil.

Määratlused

  • „Fonditarkvara“ tähistab nende failide komplekti, mille autoriõiguse omanik(ud) on selle litsentsi alusel välja andnud ja selgelt märgistanud. See võib hõlmata lähtefaile, järguskripte ja dokumentatsiooni.
  • „Reserveeritud fondi nimi“ tähistab nimesid, mis on sellisena nimetatud pärast autoriõiguse avaldust.
  • „Algne versioon“ tähistab fonditarkvara komponentide kogu, mida levitab autoriõiguse omanik.
  • „Muudetud versioon“ tähistab mis tahes tuletatud teost, mis on saadud algse versiooni komponentide täieliku või osalise lisamise, kustutamise või asendamise teel, muutes vorminguid või viies fonditarkvara üle uude keskkonda.
  • „Autor“ tähistab mis tahes disainerit, inseneri, programmeerijat, tehnilist kirjutajat või muud isikut, kes on aidanud kaasa fonditarkvara loomisele.

Luba ja tingimused

Käesolevaga antakse tasuta luba kõigile isikutele, kes hangivad fonditarkvara eksemplari selleks, et kasutada, uurida, kopeerida, ühendada, manustada, muuta, levitada ja müüa fonditarkvara muudetud ja muutmata eksemplare järgmistel tingimustel.

  1. Ei fonditarkvara ega selle üksikuid komponente ei tohi ise müüa algses või muudetud versioonis.
  2. Fonditarkvara algseid või muudetud versioone võib ühendada, levitada ja/või müüa mis tahes tarkvaraga eeldusel, et iga eksemplar sisaldab ülaltoodud autoriõiguse teatist ja seda litsentsi. Neid saab lisada kas eraldiseisvate tekstifailidena, inimloetavate päistena või sobivatel masinloetavatel metaandmete väljadel teksti- või kahendfailides, kui kasutaja saab neid välju hõlpsasti vaadata.
  3. Ükski fonditarkvara muudetud versioon ei tohi kasutada reserveeritud fondi nime(sid), välja arvatud juhul, kui vastav autoriõiguse omanik on andnud selgesõnalise kirjaliku loa. See piirang rakendub ainult kasutajatele esitletud esmasele fondi nimele.
  4. Autoriõiguse omaniku või omanike või fonditarkvara autori(te) nime(sid) ei tohi kasutada muudetud versiooni toetamiseks ega reklaamimiseks, välja arvatud autoriõiguse omaniku või omanike ja autori(te) panuse tunnustamiseks või nende selgesõnalise kirjaliku loaga.
  5. Fonditarkvara (muudetud või muutmata kujul, osaliselt või tervikuna) tuleb täielikult levitada selle litsentsi alusel ja seda ei tohi levitada ühegi muu litsentsi alusel. Nõuet, et fondid peavad jääma selle litsentsi alla, ei rakendata ühelegi dokumendile, mis on loodud fonditarkvara abil.

Lõpetamine

See litsents muutub õigustühiseks, kui mõni ülaltoodud tingimustest pole täidetud.

Lahtiütlus

Fonditarkvara on saadaval „olemasoleval kujul“ ilma ühegi otsese või kaudse garantiita, sealhulgas garantiita turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse ning autoriõiguse, patendi, kaubamärgi või muu õiguse rikkumise puudumise kohta. Autoriõiguse omanik ei vastuta ühelgi juhul mis tahes nõude, kahju ega muu kohustuse eest, sealhulgas üldiste, eriliste, kaudsete, kaasnevate või tegevusest tulenevate kahjude eest, olenemata sellest, kas tegemist on lepingulise, lepinguvälise või muu kahjuga, mis tuleneb fonditarkvara kasutamisest, suutmatusest seda kasutada või muust fonditarkvaraga seotud tegevusest.