Νομική Γνωστοποίηση

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε σχετικά με το Έντιμο Παιχνίδι

Φυλλάδιο για το Έντιμο Παιχνίδι

Όροι Χρήσης Εφαρμογών

Cookies

Responsible Disclosure Policy

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Τοποθεσία, υποδηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, μην χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία.

Η Τοποθεσία ανήκει και λειτουργεί από την LEGO A/S, μία εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει της νομοθεσίας της Δανίας, με έδρα στη Δανία. Η LEGO A/S διατηρεί την Τοποθεσία για την προσωπική σας ψυχαγωγία και πληροφόρηση. Είστε ελεύθεροι να περιηγηθείτε στην Τοποθεσία. Μπορείτε να προβείτε σε λήψη υλικού που εμφανίζεται στην Τοποθεσία για μη εμπορική, οικιακή προσωπική χρήση μόνο, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε άθικτες όλες τις επισημάνσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλες επισημάνσεις κυριότητας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο των περιεχομένων της παρούσας Τοποθεσίας συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη γραπτή άδεια της LEGO A/S. Για υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος LEGO Group στο shop.LEGO.com, μια οντότητα του ομίλου LEGO Group ενδέχεται να ενεργεί ως τοπικός έμπορος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του shop.LEGO.com. Η οντότητα του ομίλου LEGO Group που ενεργεί ως έμπορος θα δηλώνεται σαφώς στην τοπική τοποθεσία shop.LEGO.com.

Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα Τοποθεσία προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η LEGO A/S δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση των υλικών που εμφανίζονται στην παρούσα Τοποθεσία δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων μερών που δεν αποτελούν ιδιοκτησία ούτε συνδέονται με την LEGO A/S. Οι εικόνες είτε αποτελούν ιδιοκτησία της LEGO A/S είτε χρησιμοποιούνται με άδεια από αυτήν. Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από εσάς, απαγορεύεται εκτός κι αν συγκεκριμένα επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων ενδέχεται να παραβιάζει νόμους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμους εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί ιδιωτικού βίου και δημοσιότητας και κανονισμούς και νόμους περί επικοινωνιών.

  2. Η LEGO A/S καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στην Τοποθεσία. Ωστόσο, η LEGO A/S δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών. Η LEGO A/S δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα της παρούσας Τοποθεσίας.

  3. Περαιτέρω, η εκ μέρους σας χρήση και περιήγηση στην παρούσα Τοποθεσία γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η LEGO A/S ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που ενέχεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση της Τοποθεσίας ευθύνεται για τυχόν άμεση, έμμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ζημία ή ζημία με χαρακτήρα κύρωσης που προκύπτει από την εκ μέρους σας πρόσβαση ή χρήση της Τοποθεσίας. Χωρίς περιορισμό στα προαναφερθέντα, τα πάντα στην Τοποθεσία παρέχονται σε εσάς “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Σημειώστε ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, και κατά συνέπεια ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν σε εσάς. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους σας για τυχόν όρια ή περιορισμούς σχετικά με την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων. Επίσης, η LEGO A/S δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημία ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλα αγαθά εξαιτίας της εκ μέρους σας πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στην Τοποθεσία ή της εκ μέρους σας λήψης τυχόν υλικών, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου από την Τοποθεσία.

  4. Τυχόν επικοινωνία ή υλικό το οποίο μεταδίδετε στην Τοποθεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, συστάσεων, ή των παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Ο,τιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την LEGO A/S ή τις συνδεόμενες εταιρείες της για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής και ανάρτησης. Περαιτέρω, η LEGO A/S είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τυχόν ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τυχόν επικοινωνία που αποστέλλετε στην Τοποθεσία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων χρησιμοποιώντας τέτοιες πληροφορίες.

  5. Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Τοποθεσία είναι εμπορικά σήματα του ομίλου LEGO Group. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Τοποθεσία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως χορήγηση, εμμέσως, βάσει της αρχής του estoppel ή με διαφορετικό τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τυχόν εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στην Τοποθεσία χωρίς τη γραπτή άδεια του ομίλου LEGO Group ή εκείνου του τρίτου μέρους στο οποίο ενδέχεται να ανήκουν τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Τοποθεσία. Σχετικά με τη χρήση των εμπορικών σημάτων, δείτε την Πολιτική περί Έντιμου Παιχνιδιού του ομίλου LEGO Group.

  6. Ο όμιλος LEGO Group δεν έχει επιθεωρήσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την Τοποθεσία και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιωνδήποτε σελίδων που βρίσκονται εκτός της τοποθεσίας ή οποιωνδήποτε άλλων τοποθεσιών που συνδέονται με την Τοποθεσία. Η σύνδεσή σας με οποιεσδήποτε άλλες σελίδες που βρίσκονται εκτός της τοποθεσίας ή με άλλες τοποθεσίες γίνεται με δική σας ευθύνη.

  7. Η παρούσα Τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που λειτουργούν από τρίτα μέρη εκτός του ομίλου LEGO Group. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Ο όμιλος LEGO Group δεν ελέγχει τέτοιες διαδικτυακές τοποθεσίες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Το γεγονός ότι η παρούσα Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες δεν σημαίνει ότι ο όμιλος LEGO Group εγκρίνει, υποστηρίζει ή συνιστά αυτές τις τοποθεσίες, ούτε υπονοεί οποιαδήποτε σχέση με τους παρόχους τους. Ο όμιλος LEGO Group αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηλών, ως προς την ακρίβεια, νομιμότητα, αξιοπιστία ή εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία και αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν απώλεια, βλάβη, αξίωση, υποχρέωση ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από οποιεσδήποτε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων μερών ή από το περιεχόμενο σε αυτές και που άμεσα ή έμμεσα προσπελαύνονται μέσω συνδέσμων στην παρούσα Τοποθεσία.

  8. Ο όμιλος LEGO Group ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μέσω επικαιροποίησης της παρούσας ανάρτησης. Δεσμεύεστε από τυχόν τέτοιες αναθεωρήσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις με τους οποίους δεσμεύεστε.

Παίξτε Καλά!

©2022 The LEGO Group

Τα TM και ® υποδεικνύουν εμπορικά σήματα του ομίλου LEGO Group