Τρίτα Μέρη

Χρησιμοποιούμε τρίτες εταιρείες ως προμηθευτές για ορισμένες από τις λειτουργίες μας. Τα ακόλουθα παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε cookies και τις εταιρείες που παρέχουν τη λειτουργία.

Adobe Analytics (Trackman)

Perception (έρευνα NPS)
Optimizely
Sentry (παρακολούθηση σφαλμάτων)