Vyhrajte skvělou stavebnici LEGO® Lamborghini Sián FKP 37!

  Soutěž trvá od 3. – 17. 12. 2021 pouze v OC WESTFIELD CHODOV. Oddělte hrací kartu od letáku, odpovězte na soutěžní otázku, vyplňte osobní údaje. Kartu pak zaneste do zóny LEGO s modelem. Každý den vylosujeme 1 výherce stavebnice LEGO.


  Detailní pravidla:


  PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „Vyhraj LEGO Lamborghini Sián 37“


  Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují soutěž „Vyhraj LEGO Lamborghini Sián 37“ (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument.

  1. Pořadatel

  1.1. Pořadatel Soutěže je společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem Boudníkova 180 00, 180 00 Praha 8-Palmovka, IČ 25093762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 119016, vložka 49132 (dále jen "Pořadatel").

  1.2. Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Squadra Production, s.r.o., se sídlem Praha 4, nám. Prezidenta Masaryka 106, IČ 27614450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 119016 (dále jen "Organizátor").

  1.3. Partnerem soutěže je OC Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, P-4,148 00


  1. Doba platnosti Soutěže

  Soutěž probíhá od 3. 12. 2021 do 17.12. 2021 včetně, dále jen „doba soutěže“. Soutěž se uskuteční výhradně v obchodním centru Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, P-4,148 00


  1. Účastníci

  3.1. Účastníky mohou být podle Pravidel a podmínek zletilé svéprávné fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, které jednají jako zákonní zástupci nezletilých dětí.


  3.2. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci nebo partneři Pořadatele nebo obchodní společnosti podílející se na pořádání Soutěže, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.


  3.3. Nejbližšími rodinnými příslušníky podle bodu se rozumí přímí předkové, potomci, sourozenci, manželé, sourozenci a rodiče manželů a osoby ve vztahu osvojení, jedná se o osoby vyjmenované v ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.


  1. Pravidla Soutěže

  4.1. Pro přihlášení do Soutěže musí každý zájemce splnit body uvedené níže, na jejichž základě se stane účastníkem Soutěže. Přesný postup v Soutěži je uveden zde:


  (i) účastník musí získat v obchodním Centru Chodov hrací kartu a tu vyplnit dle pokynů na kartě. Karta je součástí informačního letáku k akci LEGO Lamborghini Sián 37. Hrací karta je k oddělení perforací.


  (ii) na kartě je uvedena otázka, na kterou musí účastník soutěže správně odpovědět


  (iii) správnou odpověď pak zapsat na hrací kartu


  (iv) během doby soutěže je ve Westfield Chodov umístěn model Lamborghini Sián 37 v životní velikosti, 1:1


  (v) v rámci této LEGO zóny je umístěno losovací osudí


  (vi) po vyplnění odpovědi na hrací kartu pak vyplní účastník osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu


  (vii) takto vyplněnou hrací kartu odnese a vhodí do slosovatelného osudí v LEGO zóně


  (viii) ze všech karet, vhozených do osudí, Organizátor každý den vylosuje jednoho výherce, který získá výhru


  1. Výhry, výběr výherců

  5.1 Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tyto výhry:

  Na každý den, od 3.12. – 17.12. 202, jednu výhru, slovy patnáct výher:

  LEGO® Lamborghini Sián FKP 37 42115 Technic – 1 ks – Doporučená prodejní cena 9 999,- Kč

  LEGO® ART 31198 The Beatles– 1ks – Doporučená prodejní cena 3 299,- Kč

  LEGO® Helma průzkumného vojáka Star Wars™ 75305 – 3 ks – Doporučená prodejní cena 1 329,- Kč

  LEGO® Rukavice nekonečna 76191 – 3 ks - Doporučená prodejní cena 1 799,- Kč

  LEGO® Bonsaj 10281 Creator Expert – 1 ks - Doporučená prodejní cena 1 329,- Kč

  LEGO® Santova návštěva 10293 Creator Expert – 3 ks - Doporučená prodejní cena 2 399,- Kč

  LEGO® McLaren GTR™ 42123 Technic – 1 ks - Doporučená prodejní cena 1 329,-

  LEGO® Darth Vader™ a jeho meditační komora 75296 Star Wars™ - 1 ks - Doporučená prodejní cena 1 899,- Kč

  LEGO® Spěšný vlak do Bradavic 75955 Harry Potter™ - 1 ks - Doporučená prodejní cena 1 999,- Kč

  Celkem je do Soutěže vloženo 15 výher, o které proběhne losování.


  5.2. Soutěžit může jeden účastník pouze 1x denně. Pokud bude vylosován či jinak identifikován účastník, který v soutěži již vyhrál a byl v průběhu soutěže již vylosován a výhru získal, bude ze soutěže vyloučen a případná výhra se dostane v pořadí dalšímu vylosovanému.


  5.3 Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta Pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
  5.4 Ze Soutěže budou bez dalšího vyřazeni ti účastníci, jejichž účast v Soutěži bude jakýmkoli způsobem odporovat podmínkám účasti v Soutěži dle těchto Pravidel.
  5.5 Vyplněním hrací karty projevuje každý účastník souhlas s těmito úplnými Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  1. Převzetí cen

  6.1. Výherci, kteří budou vylosováni, budou ještě týž den kontaktování Organizátorem. Výhru si budou moci vyzvednout každý den v Lego zóně od 9.00 do 21.00., kde bude vždy přítomen minimálně jeden zástupce Organizátora. Pokud osobní převzetí výhry nebude možné, výhry budou odeslány na adresy výherců, které sdělí Organizátorovi (či jsou vyplněné na hrací kartě), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výherců příslušného dne. Výhry budou doručovány prostřednictvím České pošty, s.p. V případě, že výherce nezareaguje na oznámení o výhře a sdělení doručovací adresy nejpozději do 14 dnů, ztrácí výherce nárok na výhru. Ceny, které nebudou doručeny na adresu výherců nebo převzaty z důvodů ležících na straně výherců, zůstávají majetkem Pořadatele a nebudou předány.

  6.2 Pořadatel nenese odpovědnost za případnou změnu místa bydliště nebo jiných osobních údajů poskytnutých účastníkem, která mu znemožní účastníka kontaktovat a zaslat mu cenu. Pořadatel nenese odpovědnost za případy, kdy si účastník cenu nepřevezme nebo nemůže převzít. V takových případech účastník ztrácí na cenu nárok.

  1. Osobní údaje vyplněním soutěžní karty do Soutěže, uděluje účastník:

  a) Osobní údaje vyplněním soutěžní karty do Soutěže, uděluje soutěžící:

  a) Pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a Nařízením EU č. 2016/679 „GDPR“, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 1 roku. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (Organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Účastník má vedle práva svůj souhlas odvolat i právo požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje účastníka zpracovává, požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka, vyžádat si u Pořadatele přístup k osobním údajům účastníka a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů účastníka po skončení platnosti uděleného souhlasu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; a uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

  Vyplněním soutěžní karty do Soutěže projevuje každý účastník souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat


  1. Ostatní ustanovení a podmínky

  a. Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.

  b. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

  c. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny doby soutěže, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webové stránce Soutěže.

  d. Organizátor si vyhrazuje v případě, že Soutěž nebude probíhat tak, jak bylo plánováno, z jakéhokoli důvodu jakékoli povahy, který je mimo přiměřenou kontrolu Organizátora nebo Pořadatele, a které poškozují nebo ovlivňují organizaci, bezpečnost nebo řádné fungování Soutěže, tuto Soutěž dle uvážení Organizátora bez náhrady zrušit nebo pozastavit, případně upravit tato Pravidla.

  e. Účastníci Soutěže, kteří nevyhoví podmínkám Soutěže uvedeným v těchto pravidlech, ať již z jakýchkoliv důvodů, budou ze Soutěže bez náhrady vyloučeni.

  f. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na stránkách https://lego.build/lamborghinisoutez


  Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.


  V Praze dne 11.11. 2021