Zásady ochrany osobních údajů

Poslední úprava: 14. listopadu 2022

ODDÍL 1: ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE DIGITÁLNÍ PRÁVA

Čeho se týkají tyto zásady?

Vítejte u našich zásad ochrany osobních údajů! Je skvělé, že se chcete dozvědět více o tom, jak chráníme vaše údaje. V těchto zásadách najdete informace o tom, jak spravujeme vaše osobní údaje, když navštívíte nebo použijete naše služby nebo naše aplikace. V zásadách ochrany osobních údajů také naleznete informace o vašich právech na soukromí a zákonné ochraně. A konečně, tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše on-line i off-line aktivity shromažďování údajů, včetně osobních údajů, které můžeme shromažďovat prostřednictvím našich různých kanálů, jako jsou webové stránky, aplikace, sociální sítě třetích stran, maloobchodní prodejny, prodejní místa a akce.

Toto jsou naše souhrnné zásady ochrany osobních údajů. Pro některé jurisdikce platí dodatečná ustanovení specifická pro zemi/stát. Po kliknutí sem budete přesměrováni na tato specifická ustanovení.

Jinými slovy, pokud hledáte více informací o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, jste na správném místě!

Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?

LEGO Group tvoří několik různých právních subjektů po celém světě. Další informace o LEGO Group najdete zde https://www.LEGO.com/aboutus.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vydávají jménem všech společností v LEGO Group, pro které je správcem údajů (odpovědným za údaje) společnost LEGO System A/S. Za některých okolností místní subjekt LEGO Group identifikoval svého vlastního správce údajů pro svoji zemi, kde dochází k místnímu zpracování. Pokud pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů používáme výrazy „my“, „nás“ nebo „naše“, mluvíme o společnosti LEGO System A/S.

Určili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), který je odpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás. Můžete také zaslat dopis pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Dánsko
   Att: DPO

Uveďte prosím své jméno a zemi, které se váš dotaz týká.

Vaše práva na soukromí

Jako subjekt údajů máte ve vztahu k osobním údajům, které o vás uchováváme, následující práva:

 • Požadovat přístup ke svým osobním údajům. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. V mnoha případech vám tyto informace již dáváme k dispozici ve vašich on-line službách. Vaše právo na přístup však může být omezeno právními předpisy, ochranou soukromí jiných osob a zohledněním obchodních praktik, know-how, obchodních tajemství a interních hodnocení LEGO Group.

 • Požadovat opravu nesprávných nebo neúplných údajů. Pokud jsou údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu údajů s omezeními, která vyplývají z právních předpisů.

 • Požadovat výmaz Máte právo požádat o vymazání svých údajů, pokud:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný jiný oprávněný důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitku proti zpracování a neexistuje žádný oprávněný důvod pro pokračování ve zpracování; nebo
 4. zpracování je protiprávní.

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom uchovali některé z vašich osobních údajů poté, co jste požádali o vymazání, abychom splnili naše zákonné nebo smluvní povinnosti. Platné zákony nám také mohou povolit uchovávat některé vaše osobní údaje, abychom uspokojili naše obchodní potřeby.

 • Omezení zpracování osobních údajů. Pokud zpochybníte správnost údajů, které jsme o vás zaregistrovali, nebo zákonnost zpracování, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů v souladu s vaším právem vznést námitku, můžete nás požádat o omezení zpracování těchto údajů. Zpracování bude omezeno pouze na ukládání, dokud nebude možné zjistit správnost údajů nebo zkontrolovat, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy. I když bylo zpracování vašich údajů omezeno, jak je popsáno výše, LEGO Group může vaše údaje zpracovávat jinými způsoby, pokud je to nezbytné pro vymáhání právního nároku nebo pro zpracování dříve shromážděných údajů, pokud jste dříve udělili svůj souhlas.
 • Vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů o vás, které je založeno na oprávněném zájmu. Pokud zpracováváme vaše údaje pro přímý marketing a profilování v souvislosti s takovým marketingem, vaše námitka bude vždy trvalá. V případě námitek proti zpracování pro jiné účely provedeme test rovnováhy oprávněných zájmů a zvážíme, zda vaši námitku podpoříme.
 • Přenositelnost dat. Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na osobní údaje zpracovávané pouze automatizovanými prostředky a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy.
 • Další práva. Máte právo podat stížnost u dánského úřadu pro ochranu údajů, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. Kontaktní údaje dánského úřadu pro ochranu údajů naleznete na adrese www.datatilsynet.dk.

Další informace: aktualizace

Pokud změníme způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, zaktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny našich postupů a těchto zásad ochrany osobních údajů, proto se prosím často vracejte, abyste viděli aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.


ODDÍL 2: OSOBNÍ ÚDAJE

Jaké osobní údaje LEGO Group shromažďuje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace o osobě, ze kterých lze tuto osobu identifikovat. Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili následujícím způsobem:

 • Údaje o totožnosti zahrnují křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Údaje o transakcích zahrnují údaje o platbách vám a od vás a další údaje o produktech a službách, které jste od nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze modulů plug-in prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie v zařízeních, která používáte pro přístup na tyto webové stránky.
 • Údaje profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo.
 • Údaje kupujícího zahrnují nákupy nebo objednávky, které jste provedli, vaše zájmy, preference a zpětnou vazbu nebo odpovědi na průzkumy.
 • Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran, účasti v loteriích a jiných soutěžích o ceny a vaše komunikační preference.

Také shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, pro jakýkoli účel. Agregované údaje mohou být získány z vašich osobních údajů, ale nepovažují se za osobní údaje, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalí vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o používání za účelem výpočtu procenta uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webových stránek. Pokud však zkombinujeme nebo propojíme agregované údaje s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáme pseudonymizované údaje, abychom minimalizovali dopad na vaše soukromí.

Pseudonymizace je metoda, která v datovém souboru nahrazuje nebo odstraňuje informace, které identifikují jednotlivce, ale umožňuje správci údajů nebo třetí straně s přiměřeným úsilím osobní údaje znovu identifikovat. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od anonymizace pseudonymizace neodstraňuje z údajů všechny identifikační informace, ale snižuje propojitelnost datové sady s totožností jednotlivce.

Nikdy o vás aktivně neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vašem rasovém nebo etnickém původu, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví, nebo genetické informace, biometrické údaje pro identifikační účely, nebo informace rozsudcích v trestních věcech nebo trestné činy).

Pokud nám neposkytnete nezbytné osobní údaje (budeme vás o tom informovat, například jasným sdělením v našich registračních formulářích), nemusíme být schopni vám poskytovat naše produkty nebo služby.

Jak LEGO Group vaše osobní údaje shromažďuje?

Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:

 • Webové stránky zahrnují jakékoli webové stránky provozované LEGO Group nebo pro ni, včetně stránek, které provozujeme pod vlastními doménami / adresami URL, a ministránek, které provozujeme na sociálních sítích třetích stran, jako je Facebook.
 • Mobilní hry/aplikace zahrnují mobilní hry nebo aplikace provozované LEGO Group nebo pro ni, jako jsou aplikace pro chytré telefony.
 • E-mailové, textové a jiné elektronické zprávy zahrnují elektronickou komunikaci mezi vámi a LEGO Group.
 • Zákaznický servis zahrnuje telefonáty nebo on-line chaty s pracovníky našeho zákaznického servisu.
 • Maloobchodní prodejny, které zahrnují prodejny spravované LEGO Group nebo pro ni.
 • On-line registrační formuláře včetně registrace účtu LEGO® Account, registrace VIP věrnostního programu, předplatného časopisu LEGO Life.
 • Off-line registrační formuláře zahrnují tištěné registrační a podobné formuláře, které shromažďujeme například prostřednictvím pošty, ukázek v obchodech, soutěží a dalších propagačních nebo jiných akcí.
 • On-line spotřebitelské soutěže a loterie
 • Náš VIP věrnostní program včetně vašich aktivit v rámci programu.
 • Výzkum, kterého se můžete vy nebo vaše děti účastnit, a to jak osobně, tak on-line.

Osobní údaje, které může LEGO Group shromažďovat od třetích stran

Osobní údaje o vás můžeme získat od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:

 • Technické údaje od následujících stran:
 1. poskytovatelů analytických služeb;
 2. reklamních sítí; a
 3. poskytovatelů vyhledávacích informací.
 • Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.
 • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.
 • Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.
 • Identifikační, kontaktní údaje a údaje o kupujících od maloobchodních a zábavních partnerů, jako jsou Merlin Entertainments a partneři certifikovaných LEGO prodejen.

Jak LEGO Group vaše osobní údaje používá?

Účely a právní základy zpracování

LEGO® aplikace a on-line kanály
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Používáte LEGO® aplikaci nebo on-line kanál
 • Technické údaje
 • Údaje o používání
 • Kromě toho se údaje shromažďují pomocí souborů cookie* v našich aplikacích nebo na webových stránkách (pokud souhlasíte s používáním souborů cookie). Další informace o tom, jak fungují soubory cookie a jaké typy dat shromažďují, viz oddíl 3 těchto zásad nebo naše zásady používání souborů cookie.
 • Pokud si chcete nastavit účet LEGO® Account pro použití v našich aplikacích a on-line kanálech, zpracováváme určité údaje o totožnosti, kontaktní údaje a údaje profilu, které poskytujete při registraci účtu LEGO Account nebo při úpravě svého profilu.
*Pokud dítě mladší 16 let použije on-line kanál určený pro děti s využitím omezení věku, před shromážděním osobních údajů od dítěte získáme souhlas rodičů (další informace viz oddíl 4 v těchto zásadách).
 • Abychom optimalizovali uživatelský zážitek a fungování našich aplikací a
 • Abychom poskytovali marketing na míru, včetně retargetingu, pokud jste nám poskytli svůj souhlas (další informace viz naše Prohlášení k souborům cookie)
 • Abychom zlepšili a přizpůsobili váš zážitek v našich aplikacích, webových stránkách a službách (jako je LEGO® VIP program a LEGO.com Preference Center)
 • Abychom zajistili, že obsah z našich aplikací a webových stránek bude optimalizován pro vás a pro váš počítač nebo zařízení
 • Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních prvků, pokud se tak rozhodnete
 • Abychom vám pomohli nastavit účet LEGO® Account
 • Abychom ověřili a zdokumentovali, že tvůrcem účtu LEGO® Account není dítě mladší 16 let.
 • Abychom mohli vytvářet statistiky a informační přehledy založené na agregovaných údajích, abychom porozuměli zdraví našeho podnikání a měřili efektivitu našich reklamních kampaní a propagačních akcí
 • Abychom vám mohli poskytovat relevantní marketing, a to jak při komunikaci na našich kanálech, tak prostřednictvím kanálů třetích stran (např. sociální média, vyhledávací stránky, online tržiště)
 • Abychom mohli najít/získat potenciální nové zákazníky, kteří se podobají našim současným zákazníkům
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení GDPR, v souvislosti s naším používáním souborů cookie (pokud tento souhlas poskytnete)
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je být schopni optimalizovat a zlepšovat naše aplikace a on-line kanály, být co nejrelevantnější pro naše spotřebitele v našem marketingovém úsilí na našich vlastních kanálech i na kanálech třetích stran, zajistit, že naše aplikace a webové stránky budou pro spotřebitele hladce fungovat, a zajistit, že nebudeme zpracovávat žádné osobní údaje dítěte mladšího 16 let bez souhlasu rodičů.

Plnění objednávek
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Objednáváte u nás
 • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje
 • Údaje o kupujícím
 • Finanční údaje
 • Pokud si chcete nastavit účet LEGO® Account pro použití v našich aplikacích a on-line kanálech, zpracováváme určité údaje o totožnosti, kontaktní údaje a údaje profilu, které poskytujete při registraci účtu LEGO Account nebo při úpravě svého profilu.
 • Údaje o transakcích
 • Technické údaje
 • Abychom plnili s vámi uzavřenou kupní smlouvu, která zahrnuje zpracování a odeslání vašich objednávek a správu vašich práv na vrácení zboží nebo podání reklamace
 • Abychom dodržovali právní předpisy týkající se např. stažení produktů, vedení účetnictví a práv spotřebitelů
 • Abychom věděli, kdo jsou naši zákazníci
 • Abychom vám umožnili ukládat vaše platební, identifikační a kontaktní nebo podobné údaje pro usnadnění příštích nákupů nebo interakcí s námi
 • Abychom prováděli činnosti v oblasti prevence podvodů
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, ve vztahu k naší vzájemné kupní smlouvě
 • Právní povinnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, ve vztahu k našemu dodržování právních předpisů týkajících se např. stažení produktů, vedení účetnictví a práv spotřebitelů
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je znát naše zákazníky a poskytovat jim bezproblémové nakupování
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zabránit podvodným aktivitám v souvislosti s nákupy na našich webových stránkách

Zákaznická podpora
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Jste v kontaktu s našimi funkcemi zákaznické podpory
 • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje
 • Údaje o transakcích
 • Údaje o používání
 • Technické údaje a informace o technických problémech
 • Dotazy/stížnosti k produktům
 • Zpětná vazba (např. předávaná prostřednictvím našich komunikačních kanálů nebo sociálních médií)
 • Obecné otázky
 • Další informace nebo obsah týkající se důvodu vašeho dotazu
 • Abychom vám poskytovali podporu
 • Abychom vyhledali objednávky nebo vám zaslali náhrady
 • Abychom získali poznatky o tom, jak můžeme zlepšovat naše produkty a služby
 • Abychom jednali v souladu s platnými právními předpisy při reakci na stížnosti spotřebitelů
 • Abychom plnili dohodu, kterou jsme s vámi uzavřeli ohledně vašeho nákupu od nás
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, když kontaktujete naši zákaznickou podporu a poskytnete nám informace o své žádosti o podporu
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizovat naše zákaznické služby a produkty
 • Právní povinnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, v souvislosti s naším dodržováním právních předpisů
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, ve vztahu k naší vzájemné kupní smlouvě

Digitální marketingová sdělení (např. prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, push oznámení nebo podobný přímý marketing)
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
 • Přihlásit se k odběru jedné nebo více našich digitálních marketingových sdělení, kde je ze zákona vyžadováno přihlášení k odběru
 • Neodhlásit se z odběru jednoho nebo více našich digitálních marketingových sdělení nebo newsletterů
 • Marketingové a komunikační údaje
 • Nezbytné identifikační údaje
 • Informace o tom, který typ marketingového sdělení otevíráte a jak reagujete na obsah
 • Abychom vám mohli zasílat naše digitální marketingová sdělení
 • Abychom mohli vést interní statistiky, měli přehled a mohli optimalizovat a přizpůsobovat obsah i zasílání našeho informačního newsletteru těm, kteří jej chtějí dostávat
 • Abychom vám mohli poskytovat relevantní marketing na základě vašich zájmů a preferencí, a to jak při komunikaci na našich kanálech značky LEGO®, tak prostřednictvím kanálů třetích stran (např. sociální média, vyhledávací stránky, online tržiště)
 • Abychom mohli najít/získat potenciální nové zákazníky, kteří se podobají našim současným zákazníkům (neboli „look alike“), nebo zajistit, abychom našim stávajícím zákazníkům nezasílali nerelevantní marketingové zprávy (nebo „potlačení“)
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který je poskytován při přihlášení k odběru marketingových sdělení
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na pochopení účinnosti našeho marketingu mimo naše vlastní kanály (např. přes sociální média, vyhledávače nebo online tržiště)
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení GDPR s tím, že vám můžeme zasílat personalizovaný marketing mimo naše vlastní značkové kanály (např. prostřednictvím sociálních médií, vyhledávačů nebo online tržišť)
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem poskytovat vám relevantní obsah v rámci marketingových sdělení na základě agregovaných poznatků od zákazníků a uživatelů na našich webových stránkách
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je získávat statistiky pro interní použití za účelem zlepšování našich produktů a služeb

Katalogy
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
 • Aktivně nakupujete na našich webových stránkách
 • Neodhlašujete se z odběru katalogu od nás
 • Aktivně žádáte o obdržení LEGO® katalogu
 • Povolujete zprostředkovateli dat třetí strany, aby vám zasílal marketingové katalogy
 • Marketingové a komunikační údaje
 • Nezbytné identifikační a kontaktní údaje
 • Abychom vám mohli zasílat naše katalogy a sdíleli je s našimi zprostředkovateli a agregátory dat třetích stran, aby vám nebyl zasílán LEGO® katalog od nás obou současně (také označováno jako potlačení údajů), nebo jim předali vaši žádost o odhlášení (pokud jsou správci vašich osobních údajů)
 • Abychom mohli na základě agregovaných údajů porozumět relevanci a účinnosti našeho marketingu ve vztahu k vám, abychom našli nové zákazníky podobné, jako jste vy
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, při zasílání katalogu obsahujícího podobné produkty, jaké jste si zakoupili (přičemž máte možnost se následně odhlásit)
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, na zasílání katalogu, který jste si od nás výslovně vyžádali
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR s tím, že můžeme používat další údaje, které o vás máme, abychom vám přizpůsobili na míru obsah katalogu, který vám zasíláme
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, při zajišťování dobrého zážitku ze značky LEGO®
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, na pochopení obecné marketingové účinnosti našich katalogů.
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, na používání vašich údajů k lepšímu pochopení vlastností a preferencí našich stávajících zákazníků a jejich použití k nalezení nových zákazníků, kteří se vám podobají
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR s tím, že můžeme používat další údaje, které o vás máme, abychom vám přizpůsobili na míru obsah katalogu, který vám zasíláme

Správa LEGO® VIP účtu a statistiky a informační přehledy
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Zaregistrujete si LEGO® VIP účet a používáte ho
 • Zpracováváme určité údaje o totožnosti, kontaktní údaje a údaje profilu, které nám poskytujete při registraci VIP účtu nebo při úpravě svého profilu
 • Informace o čísle vaší VIP karty
 • Údaje o transakcích a údaje o kupujícím, pokud jste v souvislosti s nákupy využili své VIP členství
 • Kromě toho se údaje shromažďují pomocí souborů cookie (pokud souhlasíte s používáním souborů cookie).
 • Abychom mohli spravovat vaše LEGO® VIP členství a poskytovat vám přístup k výhodám VIP členství
 • Abychom s vámi mohli komunikovat o vašem VIP členství
 • Abych viděli, jak jste získali a utratili své VIP body
 • Abychom vám vytvořili zážitek na míru, když jste přihlášeni ke svému VIP účtu, což zahrnuje zobrazování produktů, které by se vám podle našeho názoru mohly líbit
 • Abychom generovali statistiky a informační přehledy na základě agregovaných dat za účelem zlepšování VIP programu a vytváření větší hodnoty pro naše nakupující, kteří se zaregistrují. To zahrnuje například zlepšování budoucí nabídky odměn a změny zásad VIP programu. Děláme to proto, abychom dokázali posoudit a optimalizovat zdraví VIP programu a spravovat, rozvíjet a nabízet program.
 • Abychom vám mohli poskytovat relevantní marketing na základě vašich zájmů a preferencí, a to jak při komunikaci na našich kanálech značky LEGO®, tak prostřednictvím kanálů třetích stran (např. sociální média, vyhledávací stránky, online tržiště)
 • Abychom mohli najít/získat potenciální nové zákazníky, kteří se podobají našim současným zákazníkům (neboli „look alike“), nebo zajistit, abychom stávajícím zákazníkům nezasílali nerelevantní marketingové zprávy (nebo „potlačení“)
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, kterou je naše dohoda s vámi o vašem VIP
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat vám relevantní informace při používání našich platforem
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení GDPR, v souvislosti s naším používáním souborů cookie (pokud tento souhlas poskytnete)
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s generováním statistik a informačních přehledů na základě agregovaných údajů
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, na používání vašich údajů k lepšímu pochopení vlastností a preferencí našich stávajících zákazníků a jejich použití k nalezení nových zákazníků, kteří se vám podobají
 • Náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na pochopení účinnosti našeho marketingu mimo naše vlastní kanály (např. přes sociální média, vyhledávače nebo online tržiště)
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení GDPR s tím, že vám můžeme zasílat personalizovaný marketing mimo naše vlastní kanály (např. prostřednictvím sociálních médií, vyhledávačů nebo online tržišť)

Pokročilá analýza LEGO® VIP účtu
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Používáte svůj LEGO® VIP účet a zároveň jste nám poskytli svůj souhlas s prováděním pokročilých analýz
 • Údaje o transakcích a údaje o kupujícím, pokud jste v souvislosti s nákupy využili své VIP členství, což zahrnuje informace o tom, které webové stránky si prohlížíte na LEGO.com a na které produkty klikáte, když jste přihlášeni ke svému VIP účtu
 • Informace o tom, které newslettery otevíráte a klikáte v nich
 • Kromě toho se údaje shromažďují pomocí souborů cookie (pokud souhlasíte s používáním souborů cookie).
 • Informace o tom, kterých soutěží nebo loterií se účastníte
Abychom mohli přizpůsobit náš marketing vám a vašim osobním zájmům pomocí předvídání vašich preferencí na základě vašich osobních údajů, včetně informací týkajících se zůstatků VIP bodů, historie uplatňování VIP bodů, aktivity VIP členů, historie nákupů, produktových preferencí, údajů o souborech cookie pro prohlížení on-line (pokud jste se k nim samostatně přihlásili), údajů o vaší poloze a jakýchkoli dalších informací spojených s vaším účtem LEGO Account a/nebo LEGO VIP účtem
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, v souvislosti s pokročilými analýzami. Svůj souhlas můžete udělit vyjádřením souhlasu při vytváření VIP účtu nebo vyjádřením souhlasu na stránce vašeho VIP účtu
 • Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm a) nařízení GDPR, v souvislosti s naším používáním souborů cookie (pokud tento souhlas poskytnete)

Soutěže, loterie, marketingové a jiné propagační akce
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Zúčastníte se soutěže nebo loterie nebo od nás dostáváte sdělení o soutěžích, loteriích, kampaních nebo propagačních akcích
 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Abychom spravovali soutěže a loterie
 • Abychom vytvářeli statistiky a informační přehledy na základě na agregovaných údajů, abychom mohli určit zdraví našeho podnikání a našich kampaní a propagačních akcí
 • Abychom vás mohli kontaktovat, pokud vyhrajete cenu
 • Splnění regulačních požadavků
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, což je naše dohoda s vámi o podmínkách soutěže nebo loterie
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s vytvářením statistik a informačních přehledů na základě agregovaných dat a v souvislosti s tím, že vás budeme v případě výhry kontaktovat
 • Právní povinnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, v souvislosti s našimi

vlastními sociálními sítěmi LEGO Group
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Komunikujete se sociálními sítěmi LEGO Group (například LEGO® Life a LEGO Ideas)Informace, které jste zpřístupnili a k nimž mohou patřit komentáře, reakce, sdílení příspěvků z našich účtů v sociálních médiích nebo jiný uživatelem vytvářený obsah
 • Abychom odpověděli na vaše otázky
 • Abychom vytvářeli sestavy a analýzy zapojení uživatelů na dané platformě
 • Abychom vám dali možnost ovlivnit, které nové produkty uvedeme na trh
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti se zodpovídáním vašich dotazů a tvorbou sestav a analýz zapojení uživatelů
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, což je naše dohoda s vámi o postoupení práv duševního vlastnictví

Sociální sítě třetích stran
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Interagujete s funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako je funkce „To se mi líbí“*

*Platformy sociálních médií mohou používat osobní údaje shromážděné z účtu LEGO Group na sociální síti na své platformě pro své vlastní účely, jak je popsáno v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.
 • K informacím, které dáváte k dispozici, mohou patřit demografické informace o vás a vašem bydlišti, vaše komentáře, reakce, sdílení našich příspěvků z účtů v sociálních médií nebo jiný uživatelem vytvářený obsah
 • Analytické údaje o výkonnosti příspěvků v sociálních médiích a digitálních reklam
 • Abychom vytvářeli sestavy a analýzy zapojení uživatelů do obsahu zveřejněného na dané platformě
 • Abychom vám dali možnost ovlivnit, které nové produkty uvedeme na trh
Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s analyzováním a tvorbou sestav o zapojení uživatelů a výkonnosti příspěvků

Živě streamované akce (v prodejnách a on-line)
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Zúčastníte se přímo nebo jste náhodně zachyceni v publiku nebo v pozadí živě streamované akce*

*Oblasti budou jasně označeny a získáme souhlas od přímo zahrnutých osob

Živý videopřenos akce, který zahrnuje osoby v zaznamenané oblasti.Abychom mohli pořádat živě streamované akce a mohli oslovit spotřebitele
 • S vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, v souvislosti s vaší přímou účastí na takových živě streamovaných akcích
 • Oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s osobami náhodně zachycenými v publiku nebo v pozadí živě streamované akce

Video monitoring (v prodejnách a dalších relevantních lokalitách LEGO Group)
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Navštívíte naše prodejny LEGO® nebo jiné veřejně přístupné zařízení LEGO GroupVideozáznam našich prostorKvůli prevenci a dokumentaci trestné činnosti, včetně násilného vstupu, loupeže, krádeže, napadení nebo podvodu, a k zajištění bezpečnosti zaměstnancůOprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s předcházení porušování zákona nebo trestným činům spáchaným v prostorách LEGO®

Obchodní partneři a obchodní vztahy
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Uzavíráte s námi obchodní vztah jako společnost nebo soukromá osoba
 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Další osobní údaje, které nám poskytnete
 • Abychom mohli řídit obchodní vztah s vámi nebo vaší společností
 • Abychom plnili naše závazky v obchodním vztahu
 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, ve vztahu k našemu vzájemnému smluvnímu vztahu
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je řídit náš vztah s vámi nebo vaší společností

Výzkum
Co děláteCo shromažďujemeProč je shromažďujemePrávní základ
Účast ve výzkumných průzkumech, tematických skupinách nebo jiném výzkumu
 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Fotografie nebo videa (pokud je výzkum prováděn osobně)
 • Další osobní údaje, které nám poskytnete
 • Abychom zlepšovali naše stávající produkty a služby
 • Abychom vyvíjeli a zlepšovali nové produkty
Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, ve vztahu ke zveřejnění účastníka průzkumu trhu

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude přiměřeně nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně účelů splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo oznamovacích požadavků. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat delší dobu v případě stížnosti nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje vyhlídka na soudní spor týkající se našeho vztahu s vámi.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní, regulační, daňové, účetní nebo jiné požadavky.

S kým bude LEGO Group sdílet osobní údaje?

Sdílení informací se společnostmi LEGO Group

Naše dceřiné společnosti (další společnosti v LEGO Group) mohou někdy potřebovat přístup k vašim informacím, aby vám mohly poskytovat služby naším nebo svým jménem. Potřebují vaše osobní údaje, abychom my nebo oni mohli provádět činnosti uvedené v tabulce výše, jako například:

 • Poskytování vyžádaných produktů a služeb
 • Kontakt ohledně účtů a transakcí
 • Odesílání informací o našich webech, aplikacích a zásadách
 • Zasílání zpráv v rámci přímého marketingu
 • Zasílání katalogů produktů
 • Zpracovávat informace, které je dceřiná společnost formálně smluvně vázána zpracovávat naším jménem, např. zpracovat váš nákup, spravovat aktivity na účtu LEGO® Account nebo údaje o VIP účtu, nebo řídit vaše preference v našem centru preferencí na LEGO.com.
 • Interní výzkum, analýzy a reporting
 • Identifikace, kontrola a ukončení aktivit, které mohou porušovat naše zásady nebo zákon

Předání společnostem LEGO Group mimo Evropský hospodářský prostor jsou založena na závazných podnikových pravidlech.

Sdílení informací s jinými společnostmi

Seznam kategorií důvěryhodných třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše informace, najdete zde. Zpracováváme osobní údaje s dodavateli v následujících kategoriích:

 • Poskytovatelé IT služeb. Využíváme celosvětovou síť partnerů, kteří nám poskytují IT služby a služby správy systémů – s ohledem na aktivity pro zákazníky i partnery a také interní IT systémy a systémy správy.
 • Globální poskytovatelé a zpracovatelé plateb. Pomáhají nám při zajištění bezpečných a efektivních procesů plateb on-line i v našich prodejnách nebo prostřednictvím faktur nebo peněžních převodů.
 • Poskytovatelé cloudových úložišť. Naše i vaše údaje ukládáme v bezpečných datových centrech.
 • Agentury a partneři pro zjišťování a prevenci podvodů. Pracují s LEGO Group, aby se LEGO Group nestala obětí podvodu.
 • Partneři pro skladování, balení, dopravu a doručování. Pomáhají nám dostat naše produkty do rukou našich zákazníků a obchodních partnerů.
 • Partneři pro tisk katalogů a poštovní partneři. Pomáhají nám zajistit, že se k vám dostanou naše katalogy a časopisy.
 • Partneři, zajišťující zprostředkování dat a agregaci dat. Pomáhají nám oslovit potenciální nové zákazníky pomocí katalogů, časopisů a dalšího marketingu a reklamy. Také nám pomáhají zabránit tomu, abyste např. současně obdrželi víc než jeden LEGO® katalog.
 • Marketingoví a reklamní partneři. Pomáhají nám při poskytování přizpůsobených reklam, propagačních akcí, loterií, soutěží a kampaní, pokud jste v interakci s LEGO Group na on-line platformách, v sociálních médiích, v prodejnách nebo jinak. Také nám pomáhají najít nové potenciální zákazníky, kterým zobrazují marketingová sdělení (nazývané také „look alike“), nebo nám pomáhají lépe zajistit, abychom neposkytovali marketingovou zprávu zákazníkům, kteří o daný produkt nebo službu nemají zájem (nazývané také „potlačení“).
 • B2B partneři včetně Merlin Entertainments a certifikovaných LEGO® prodejen. Pomáhají nám provozovat propagační akce, loterie, soutěže a kampaně, včetně věrnostního programu LEGO VIP a také nám pomáhají poskytovat přizpůsobené reklamy a informační přehledy o zákaznících.
 • Partneři pro sociální média a on-line vyhledávací platformy. Pomáhají nám, abychom byli vidět, umožňují vaši interakci s LEGO Group na platformách, které používáte a umožňují nám poskytovat přizpůsobený marketing našich produktů.
 • Poskytovatelé průzkumů, dotazníků a recenzí produktů Pomáhají nám získávat vaši důležitou zpětnou vazbu o zkušenostech s LEGO®.
 • Daňové a celní úřady, regulační a další orgány Za určitých okolností vyžadují hlášení ohledně aktivit zpracovávání.
 • Profesionální poradci. Včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťovatelů. Ti poskytují LEGO Group poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

Další použití a zveřejnění

Osobní údaje budeme také používat a zveřejňovat, pokud to budeme považovat za nezbytné nebo vhodné, abychom: (a) vyhověli platným zákonům (kam mohou patřit také zákony mimo zemi, ve které žijete); (b) reagovali na žádosti veřejných a vládních orgánů (které mohou zahrnovat orgány mimo zemi, ve které žijete); c) spolupracovali s donucovacími orgány; (d) chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a práva, soukromí, bezpečnosti nebo majetek našich přidružených společností, vás nebo jiných osob.

Kromě toho použijeme, zveřejníme nebo předáme osobní údaje třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení.

Předání do třetích zemí

LEGO Group může předávat osobní údaje organizacím v takzvaných třetích zemích (zemích mimo Evropský hospodářský prostor). Tato předání lze provést, pokud platí některá z následujících podmínek:

 • Evropská komise rozhodla, že v dané zemi existuje odpovídající úroveň ochrany; nebo
 • jsou zavedena závazná podniková pravidla (BCR) (pro převody mezi společnostmi); nebo
 • se používají standardní smluvní doložky (vzorové doložky EU); nebo
 • Ve zvláštních situacích platí výjimky, jako je plnění smlouvy s vámi nebo váš souhlas s konkrétním předáním.

ODDÍL 3: SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE („COOKIE“) Soubory cookie jsou malé datové soubory, které prohlížeč umístí do vašeho počítače nebo zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Pokud ho ale prostřednictvím webového prohlížeče přečte server, mohou webové stránky nabídnout uživatelsky přívětivější službu, např. si mohou zapamatovat předchozí nákupy či údaje o zákazníkovi.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak je spravovat, naleznete v našich úplných zásadách používání souborů cookie a Prohlášení o souborech cookie nebo klikněte na nastavení souborů cookie na LEGO.com nebo v digitální hře nebo aplikaci (je-li to relevantní).


ODDÍL 4: INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče: jak LEGO Group nakládá s osobními údaji dětí

Bezpečnost dětí on-line

Velmi nám záleží na tom, aby byly děti na internetu v bezpečí. Zavedli jsme dodatečné postupy ochrany soukromí, abychom zajistili, že jsou naši mladší fanoušci při používání našich on-line kanálů v bezpečí. Některé funkce jsou omezeny na základě věku, aby děti nemohly tyto funkce použít nedopatřením. Také vynakládáme přiměřenou péči k zajištění toho, abychom vědomě neshromažďovali, neukládali, nepoužívali nebo nezpracovávali osobní údaje od dětí, které využily těchto funkcí bez náležitého souhlasu rodičů.

Přidali jsme se k digitálnímu programu ochrany dětí, který každoročně kontroluje naši společnost, abychom měli jistotu, že při naší on-line interakci s dětmi postupujeme podle pravidel.

Pokud jde o osobní údaje, považujeme kohokoli mladšího 16 let za dítě a žádáme o souhlas rodičů.

Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

Pokud stále máte dotazy ohledně soukromí a údajů, které jsme uspokojivě nevyřešili, kontaktujte (zdarma) externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Chcete-li zobrazit seznam vlastností krytých naším poskytovatelem řešení sporů, klikněte na pečeť v horní části této sekce.

Když zpracováváme osobní údaje dětí, provádíme dodatečné kroky k ochraně jejich soukromí, mezi které patří:

 • Informování rodičů, jaké osobní údaje od dětí shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme, a vysvětlení, zda tyto informace sdílíme;
 • Splnění právních požadavků požádáním o souhlas rodiče se shromažďováním, používáním a zpracováváním údajů dětí a požádáním o souhlas se zasíláním informací o produktech a službách dětem;
 • Omezení způsobu, jakým shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme osobní údaje od dětí, aby byly shromažďovány pouze údaje, které jsou nutné k tomu, aby se děti mohly účastnit on-line aktivit;
 • Udělení přístupu rodičům nebo poskytnutí možnosti, aby rodiče mohli požádat o přístup k osobním údajům, které jsme od dětí shromáždili. Rodiče také mohou požádat, aby osobní údaje jejich dětí byly změněny nebo odstraněny.

Shromažďování a používání informací o dětech

Ačkoli jsou některé naše weby, kanály a aplikace určeny pro rodiny a uživatele každého věku, jiné jsou určeny primárně pro děti. Kdykoli získáme osobní údaje od dítěte, uchováváme je pouze po dobu nezbytnou pro poskytování služby, nebo po dobu vyžadovanou zákonem.

Ačkoli si děti můžou vybrat, zda s námi informace budou sdílet, na našich webech existují funkce, které nebudou fungovat, pokud nám své informace neposkytnou. U funkcí, které k fungování potřebují osobní údaje, budeme žádat pouze informace, které jsou přiměřeně nutné k účasti na aktivitě.

Zde jsou některé příklady toho, kdy shromažďujeme údaje dětí:

 • Když se děti registrují on-line. Děti se mohou na našich webech registrovat, aby mohly využívat různé funkce, včetně obsahu, her a soutěží. Během registrace můžeme děti požádat o zadání e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků a křestního jména, pohlaví, data narození, uživatelského jména a hesla dítěte. Tyto informace používáme z bezpečnostních důvodů a pro rozesílání upozornění. Důrazně dětem doporučujeme, aby si vytvořily uživatelské jméno, které nebude obsahovat žádné osobní údaje.
 • Když děti sdílejí jimi vytvořený obsah Některé weby umožňují dětem vytvářet nebo používat vlastní obsah. Protože osobní údaje od dětí vyžadují jen některé z těchto funkcí, ne všechny aktivity vyžadují souhlas rodiče nebo opatrovníka. Ve všech případech, kdy by nějaká aktivita mohla dítěti umožnit sdílení osobních údajů, požádáme rodiče nebo opatrovníka o „ověřitelný souhlas rodičů“ (což je vyšší úroveň souhlasu rodičů). Mezi typy osobních údajů by mohly patřit příběhy, pole umožňující zadání textu, obrázky umožňující zadání textu a dalších informací, fotografie dítěte, zvukové záznamy, video a jiné typy obsahu nebo trvalé identifikátory, které nějakým způsobem dítě jasně identifikují.
 • Když se děti přihlásí do soutěže nebo losování. Pokud se chce dítě zúčastnit soutěže, požádáme o osobní údaje, které potřebujeme, aby se dítě mohlo zúčastnit. Obvykle se ptáme pouze na křestní jméno dítěte (abychom mohli odlišit děti ze stejné rodiny) a e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka (abychom splnili právní povinnost upozornit odpovědnou dospělou osobu). Rodiče budeme kontaktovat pouze v případě, že dítě soutěž nebo losování vyhraje, abychom zjistili, kam máme odeslat cenu. Pokud soutěž pro účast vyžaduje od dětí vytvoření obsahu, můžeme předem požádat o souhlas rodičů e-mailem, abychom splnili požadavky na soukromí obsahu, který děti vytvořily (informace o obsahu vytvořeném dětmi najdete výše). Bez souhlasu se děti nebudou moci soutěží zúčastnit.
 • Když od nás děti dostávají e-maily. Může být nutné požádat o kontaktní údaje dětí (včetně jejich e-mailové adresy), abychom mohli odpovědět na jejich otázky. Pokud se s dítětem potřebujeme opět spojit, například odpovědět na další otázky, vyžádáme si e-mailovou adresu od rodiče nebo opatrovníka. Poté uchováváme on-line kontaktní údaje dětí pouze po dobu nutnou k vyřízení jejich žádosti a nepoužijeme dané informace k žádným jiným účelům. Pokud bychom potřebovali on-line kontaktní údaje dětí pro probíhající komunikaci, požádáme při nejbližší příležitosti o e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka, abychom informovali dospělé osoby o údajích, které shromažďujeme, a abychom rodičům poskytli možnost požádat nás o ukončení shromažďování údajů. Rodiče nebo opatrovníci se mohou kdykoli odhlásit z našich komunikací s jejich dětmi podle pokynů k odhlášení v daných komunikacích (pokud existuje více než jeden typ komunikace, může být nutné, aby dospělá osoba provedla odhlášení jednotlivě). Případně mohou kontaktovat tým LEGO® zákaznického servisu.
 • Když děti dostanou nabízené oznámení aplikace. Mnoho aplikací odesílá uživatelům nabízená oznámení na mobilní telefony či zařízení zákazníků, aby je informovaly o aktualizacích (někdy i v případech, že není aplikace používána). Některé naše aplikace jsou navrženy pro děti. Žádáme děti, aby poskytly e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků, abychom je mohli informovat o žádosti jejich dítěte před odesláním nabízených oznámení z našich aplikací. Bez svolení rodičů nespojujeme identifikátor zařízení s žádnými jinými osobními údaji. Pokud chcete, aby vaše dítě nabízená oznámení z některé z našich aplikací již nedostávalo, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá.
 • Když shromažďujeme informace o poloze. Některé naše weby, kanály a aplikace jsou určeny pro děti. Před shromažďováním názvu ulice, adresy nebo geografických souřadnic dítěte vyžadujeme souhlas rodiče nebo opatrovníka e-mailem. Činíme tak proto, že takové informace nám umožňují identifikovat konkrétní dítě. Oproti tomu nevyžadujeme souhlas rodičů při shromažďování informací o městě, zemi nebo regionu dítěte, pokud nejsou tyto informace přímo spojeny s konkrétním dítětem. Důvodem je to, že takto obecné informace nám neumožňují identifikovat konkrétní dítě. Pokud chcete, abychom přestali shromažďovat tento typ informací o poloze, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá. Případně můžete kontaktovat tým LEGO zákaznického servisu.
 • Když shromažďujeme trvalé identifikátory. Abychom mohli návštěvníkům našich on-line kanálů poskytovat relevantnější a přizpůsobené on-line zážitky, shromažďujeme určité typy informací (například informace o IP adresách, identifikátorech mobilních zařízení, prohlížečích, poskytovatelích internetových služeb, odkazujících stránkách, četnosti návštěv, operačních systémech, datových razítkách, časových razítkách a datech o navštívených stránkách). Tyto informace shromažďujeme pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely, soubory Flash cookie, webové signály (beacons) a další jedinečné identifikátory (které jsou definované v části Soubory cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů). Tyto informace můžeme shromažďovat sami nebo požádat třetí stranu, aby je zpracovala naším jménem. Tyto údaje používáme, abychom dětem umožnili přístup k on-line funkcím a aktivitám, k přizpůsobení obsahu, k vylepšení našich on-line kanálů, k analýze výkonu našich on-line kanálů a k vytvoření anonymních hlášení. Pokud bychom kdykoli chtěli z nějakého důvodu shromažďovat osobní údaje dětí, budeme předem kontaktovat rodiče nebo opatrovníky dítěte a vyžadovat jejich souhlas. Seznam externích provozovatelů, kteří shromažďují trvalé identifikátory na našich webech a v aplikacích, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie a Prohlášení o souborech cookie.

Vyžádání souhlasu rodičů

Používáme různé typy souhlasu rodičů v závislosti na tom, jaký typ údajů o dětech zpracováváme a za jakým účelem.


Žádost o souhlas rodičů e-mailem
Pokud potřebujeme shromáždit osobní údaje dítěte, abychom mohli poskytovat službu požadovanou dítětem, požádáme o souhlas rodičů v souladu se zákonnými požadavky (např. COPPA pro USA a GDPR pro EU). Rodičům či opatrovníkům dětí zašleme e-mail s vysvětlením toho, jaké informace shromažďujeme a jak je plánujeme použít, a požádáme rodiče o udělení nebo odmítnutí souhlasu. Pokud v přiměřeném čase nezískáme souhlas rodičů, odstraníme všechny informace získané od dítěte, včetně kontaktních údajů dospělé osoby, které jsme si vyžádali, abychom mohli požádat o souhlas.


Žádost o „ověřený souhlas rodičů“
Pokud dítě chce sdílet osobní údaje veřejně nebo se třetí stranou prostřednictvím jedné z našich webových stránek nebo digitálních zážitků, vyžadujeme vyšší stupeň souhlasu rodičů, než je výše popsaná žádost e-mailem. Můžeme požádat o ověření kreditní kartou nebo jinou platební metodou (s nominálním poplatkem) nebo o kontrolu státem vydaného průkazu totožnosti rodiče.


Co se stane v případě, že rodiče nebo opatrovníci nebyli požádáni o souhlas?
Pokud osoba mladší 16 let použije on-line kanál určený pro děti, protože používá omezení věku, před shromážděním osobních údajů od dítěte zašleme e-mail rodičům nebo opatrovníkům. Pokud se domníváte, že se vaše dítě účastní on-line aktivity, která shromažďuje jeho osobní údaje, a vy ani jiný rodič/opatrovník jste neobdrželi e-mail žádající o souhlas, kontaktujte nás. E-mailové adresy poskytnuté za účelem souhlasu rodičů nebudeme používat za žádným jiným účelem, pokud se dospělá osoba výslovně nepřihlásí k odběru marketingových e-mailů nebo se nezúčastní aktivity, která umožňuje kontakt e-mailem.

Rodičovská nastavení a kontrola

Rodiče nebo opatrovníci mohou kdykoli odmítnout nám povolit používání a shromažďování dalších osobních údajů od jejich dětí. Rodiče nebo opatrovníci nás mohou požádat o odstranění osobních údajů, které jsme získali v souvislosti s účtem jejich dítěte, z našich záznamů. Protože některé naše služby vyžadují osobní údaje, odstranění záznamů dítěte může vést k budoucí nedostupnosti účtu, členství nebo služby.
Pokud má dítě registrovaný účet LEGO Account, rodiče nebo opatrovníci mohou následujícími způsoby zobrazovat, měnit nebo odstraňovat osobní údaje, které jsme získali od jejich dítěte:

 • Přihlášením se k účtu LEGO Account dítěte s použitím uživatelského jména a hesla dítěte; nebo
 • Kontaktováním týmu zákaznického servisu LEGO

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, sdělte nám uživatelské jméno dítěte spolu s vaším telefonním číslem a e-mailovou adresou. Před udělením přístupu k osobním údajům dítěte musíme ověřit vaši identitu jako rodiče nebo opatrovníka dítěte. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené době.


ODDÍL 5: INFORMACE PRO DĚTI

Informace pro děti: Informace o ochraně osobních údajů přizpůsobené pro děti

Kdo jsme?

Jsme LEGO Group a chceme inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka. Vyrábíme spoustu produktů, jako jsou kostky a stavebnice LEGO® nebo digitální aplikace a hry. Také provozujeme maloobchodní prodejny po celém světě a na internetu a provozujeme webové stránky LEGO.com.

Z těchto zásad ochrany osobních údajů se dozvíš, jak používáme tvoje osobní údaje, abys věděl, co se s nimi stane, když nám je poskytneš.

Někdy jsou zde odkazy na jiné stránky. U nich možná budeš potřebovat pomoc dospělého, protože mohou být někdy matoucí.

Osobní údaje? Co to je?

Cokoli, co lze použít ke zjištění, kdo jsi, jsou tvoje osobní údaje. Možná už víš, že to může být třeba tvoje jméno nebo tvoje fotografie, ale jsou to také takové věci, jako tvoje e-mailová adresa nebo on-line uživatelské jméno.

LEGO Group používá mnoho osobních údajů. Jestli se chceš dozvědět další informace, požádej nějakého dospělého, aby ti pomohl si přečíst celé zásady ochrany osobních údajů.

Proč potřebujete moje osobní údaje?

Tím hlavním důvodem, proč potřebujeme používat tvoje osobní údaje, je to, abychom tě poznali.

Pokud se přihlásíš do některé z našich aplikací nebo her, slouží nám tvoje osobní údaje k tomu, abychom sledovali tvůj postup ve hře, pomohli ti zůstat ve spojení s přáteli v aplikaci nebo hře nebo abychom ti umožnili ukládat obsah, který nahráváš na svůj účet LEGO Account.

Někdy také používáme tvoje osobní údaje kvůli akci, které se účastníš, nebo soutěži, kterou pořádáme, abychom měli jistotu, že když vyhraješ, dostaneš svoji výhru.

Pokud tvoje osobní údaje nemáme, znamená to, že pro tebe nemusíme být schopni některé věci udělat. Možná si nebudeme moci vzpomenout, jak daleko ses v některé hře dostal(a), nebo tě nenecháme nahrát fotky a sdílet je s přáteli.

Jestli se chceš dozvědět více o tom, co s tvými osobními údaji děláme, můžeš požádat nějakého dospělého, aby s tebou pročetl celé zásady ochrany osobních údajů a pomohl ti pochopit podrobnosti.

Takže vy můžete moje osobní údaje použít k čemukoli?

Ne! Tvoje osobní údaje můžeme použít pouze z určitých důvodů.

Poskytujeme mnoho on-line služeb a existují určitá pravidla, která říkají, že potřebujeme tvoje osobní údaje používat, abychom mohli dělat svoji práci a poskytovat ti službu, a že tohle můžeme dělat, aniž bychom tě o to předem žádali.

V jiných případech potřebujeme získat souhlas tvých rodičů. Pokud ty nebo tvoji rodiče (nebo opatrovníci) řeknete ne, nebudeme (a nemůžeme) tvoje osobní údaje používat.

Může moje osobní údaje vidět ještě někdo další?

Někdy potřebujeme sdílet tvoje osobní údaje, abychom mohli dělat svou práci. Jsme velmi opatrní v tom, jak to děláme, což znamená, že existují ještě další pravidla.

Možná budeme muset sdílet tvoje údaje s tvojí rodinou, pokud ti pomáhá. Také možná budeme potřebovat sdílet tvoje údaje s jinými lidmi. Požádej nějakého dospělého, aby ti pomohl přečíst naše úplné zásady ochrany osobních údajů, zásady používání souborů cookie a Prohlášení o souborech cookie.

Uchováváte moje osobní údaje napořád?

Tvoje osobní údaje můžeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme. V závislosti na okolnostech se tato doba může lišit.

Mohu nějak rozhodnout o tom, co se s mými osobními údaji stane?

Ano, můžeš. Když používáme tvoje údaje, máš to, čemu se říká „práva“. Jedním z nich je právo vědět, co s údaji děláme. Právě k tomu slouží tato stránka.

Můžeš nás požádat, abychom ti sdělili, jaké osobní údaje o tobě máme, nebo nás můžeš vyzvat, abychom je přestali používat nebo je vymazali. Pokud jsou tvoje osobní údaje nesprávné, můžeš nám to sdělit a my je opravíme.

Práva, která máš, závisí na tom, k čemu tvoje údaje používáme, a v těchto zásadách ochrany osobních údajů je mnohem více informací. Požádej nějakého dospělého, aby pomohl s jejich čtením.

Kdo se postará o to, abyste všechna ta pravidla dodržovali?

V LEGO Group máme člověka, kterému se říká pověřenec pro ochranu osobních údajů, a ten má na starost ochranu tvých údajů. To znamená, že se stará o to, abychom dodržovali všechna pravidla a tvoje údaje byly v bezpečí. Pokud vidí, že je něco špatně, řekne nám, jak to můžeme napravit.

Je pro nás velmi důležité, abychom uchovávali tvoje údaje v bezpečí a dodržovali všechna pravidla. Pokud máš starosti, co děláme s tvými osobními údaji, kontaktujte nás.

Existuje také vládní úřad, který se stará o to, aby společnosti jako my dodržovaly pravidla, a opravuje nás, pokud něco děláme špatně. Také tam můžeš poslat e-mail nebo dopis. Jeho kontaktní údaje najdeš na www.datatilsynet.dk.

O našich webových stránkách

Stejně jako mnoho dalších webových stránek, také naše webové stránky stahují do tvého počítače malé soubory nazývané „cookie“. Ty pomáhají našim webovým stránkám, aby pro tebe správně fungovaly. Více o souborech cookie se dozvíš v našem videu s Kapitánem Bezpečákem zde.


LEGO BrickLink, Inc. Privacy Policy
Zásady ochrany osobních údajů LEGO vzdělávání