Licence typu Open Source

EXO 2.0

Společnost LEGO Group používá pro digitální platformy fonty Exo 2.0:
Digitální platformy provozované společností LEGO zahrnují weby, sociální sítě, aplikace, hry, webové stránky, digitální obrázky, online videa, digitální data a databáze.
Skupina fontů Exo 2.0

Copyright 2013, autoři projektu Exo 2 (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Tento fontový software je licencován v rámci licence SIL Open Font License, verze 1.1.
Text této licence je uveden níže a je k dispozici společně s často kladenými dotazy také na adrese: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

Společnost LEGO Group používá pro digitální platformy fonty Google Noto.
Digitální platformy provozované společností LEGO zahrnují weby, sociální sítě, aplikace, hry, webové stránky, digitální obrázky, online videa, digitální data a databáze.
Čínština (Noto Sans CJK TC a SC)
Japonština (Noto Sans CJK JP a Noto Serif CJK JP)
Korejština (Noto Sans CJK KR a Noto Serif CJK KR)
Ruština (Noto Sans)

Noto je ochrannou známkou společnosti Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), s vyhrazeným názvem fontu: Čínština (Noto Sans CJK TC a SC), japonština (Noto Sans CJK JP a Noto Serif CJK JP), korejština (Noto Sans CJK KR a Noto Serif CJK KR), ruština (Noto Sans)

Překlad
Toto je neoficiální překlad licence SIL Open Font License do „čínského, japonského, korejského a ruského“ jazyka. Nebyl publikován společností SIL International a právně nestanovuje podmínky pro distribuci fontů, které používají licenci OFL. Vydávání fontů v rámci licence OFL je platné pouze při použití originálního anglického textu.

Jsme si nicméně vědomi skutečnosti, že tento neoficiální překlad pomůže uživatelům a designérům, kteří neovládají anglický jazyk, lépe porozumět licenci SIL OFL a usnadní jim používání a vydávání skupin fontů v rámci tohoto modelu spolupráce při vytváření fontů. Designérům, kteří uvažují o vydání své tvorby v rámci licence OFL, doporučujeme, aby si přečetli často kladené dotazy v jejich rodném jazyce, pokud jsou k dispozici.

Oficiální verzi licence a doprovodné často kladené dotazy naleznete na adrese https://scripts.sil.org/OFL.

Tento fontový software je licencován v rámci licence SIL Open Font License, verze 1.1.
Text této licence je uveden níže a je k dispozici společně s často kladenými dotazy také na adrese: http://scripts.sil.org/OFL

Licence SIL Open Font License

Verze 1.1 – 26. února 2007

Úvodní ustanovení

Cílem licence Open Font License (OFL) je stimulovat celosvětový rozvoj společných projektů týkajících se fontů, podporovat úsilí akademických a jazykových komunit při tvorbě fontů a poskytovat volný a otevřený prostor, v němž je možné fonty sdílet a upravovat ve spolupráci s ostatními.

Licence OFL umožňuje použití, studium, modifikaci a další volnou distribuci licencovaných fontů za předpokladu, že nejsou dále samostatně prodávány. Fonty, včetně všech odvozených děl, je možné spojovat, vkládat, dále distribuovat a/nebo prodávat s jakýmkoli softwarem za předpokladu, že nejsou v těchto odvozených dílech použity vyhrazené názvy. Fonty a z nich odvozená díla však není možné vydávat pod jiným typem licence. Požadavek, podle kterého musí být fonty zastřešeny touto licencí, se nevztahuje na dokumenty vytvořené s využitím těchto fontů nebo odvozených fontů.

Definice

– „Fontovým softwarem“ se rozumí sada souborů, které na základě této licence zveřejní držitel(é) autorských práv a které tak zřetelně označí. Může se jednat o zdrojové soubory, build skripty a dokumentaci.
– „Vyhrazeným názvem fontu“ se rozumí všechny názvy takto označené a uvedené po prohlášení(ch) o autorských právech.
– „Původní verzí“ se rozumí soubor složek fontového softwaru dodávaný držitelem (držiteli) autorských práv.
– „Modifikovanou verzí“ se rozumí jakákoli odvozená verze vytvořená přidáním, odstraněním nebo nahrazením části nebo celku jakékoli složky původní verze, změnou formátu nebo přenesením fontového softwaru do nového prostředí.
– „Autorem“ se rozumí každý tvůrce, projektant, dokumentarista nebo jiná osoba, která přispěla k vytvoření fontového softwaru.

Oprávnění a podmínky

Tímto se jakékoli osobě uděluje bezplatné oprávnění k získání kopie fontového softwaru, k jeho používání, studiu, kopírování, spojování, vkládání, modifikaci, další distribuci a prodeji modifikovaných i původních verzí, a to za následujících podmínek:

  1. Fontový software ani žádnou z jeho jednotlivých složek, ať již v původní, nebo modifikované verzi, není možné samostatně prodávat.
  2. Původní i modifikovanou verzi je možné spojovat, dále distribuovat a/nebo prodávat společně s jakýmkoli softwarem za předpokladu, že každé vydání obsahuje výše uvedené prohlášení o autorských právech a tuto licenci. Je možné je zahrnout jako samostatné textové soubory, v okem čitelných záhlavích nebo ve vhodných strojově čitelných metadatových polích v textu nebo jako binární soubory, za předpokladu, že bude uživatel schopen tato pole snadno zobrazit.
  3. Žádná modifikovaná verze fontového softwaru nesmí používat vyhrazené názvy fontů, pokud to není výslovně povoleno držitelem (držiteli) autorských práv. Toto omezení se týká pouze primárního názvu fontu tak, jak se zobrazí uživatelům.
  4. Jména držitele (držitelů) autorských práv nebo autora (autorů) fontového softwaru není povoleno používat k propagaci, podpoře ani inzerci modifikované verze, s výjimkou přiznání jejich přispění nebo s výslovným souhlasem držitele (držitelů) autorských práv nebo autora (autorů).
  5. Fontový software, ať již v modifikované, nebo v nemodifikované verzi, ať již vcelku, nebo částečně, musí být vždy distribuován zcela pod touto licencí a není možné jej distribuovat pod jinou licencí. Požadavek, podle kterého musí být fonty zastřešeny touto licencí, se nevztahuje na dokumenty vytvořené s využitím fontového softwaru.

Ukončení

Tato licence se stane neplatnou v případě, že nebude splněna jakákoli z výše uvedených podmínek.

Upozornění

Fontový software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať již vyjádřené či implicitní, včetně, ne však výhradně implicitních záruk prodejnosti, způsobilosti ke konkrétnímu účelu, či neporušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranné známce nebo jiných práv. Držitel autorských práv nebude v žádném případě odpovědný za žádný nárok, škodu ani jinou odpovědnost, včetně obecných, zvláštních, nepřímých, náhodných a následných škod, za žalobu na základě smlouvy, přečinu nebo na jiném základě, vyplývající z fontového softwaru, z jeho použití nebo z neschopnosti jeho použití nebo z jakýchkoli jiných záležitostí souvisejících s fontovým softwarem.