Právní oznámení

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si o fér jednání

Brožura na téma fér jednání

Podmínky použití aplikací

Cookies

Responsible Disclosure Policy

Před použitím webových stránek si prosím pozorně pročtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem na tyto webové stránky projevujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, web nepoužívejte.

Stránky vlastní a provozuje LEGO A/S, korporace zapsaná podle dánských zákonů se sídlem v Dánsku. LEGO A/S spravuje tyto webové stránky pro vaši osobní zábavu a informace. Prohlížejte si prosím tyto webové stránky bez omezení. Materiál zobrazený na stránkách si můžete stáhnout pouze pro nekomerční, domácí osobní použití za předpokladu, že ponecháte beze změn všechna upozornění týkající se autorských práv, obchodních značek a další vlastnické informace. Nesmíte však žádným způsobem napodobovat, množit, opětovně publikovat, nahrávat jinam, přenášet ani jinak šířit obsah těchto stránek včetně textu, obrázků, zvukových souborů a videosouborů pro veřejné nebo komerční účely bez písemného svolení LEGO A/S. U služeb poskytovaných společností LEGO Group na webu shop.LEGO.com může subjekt LEGO Group vystupovat jako místní obchodník v obchodních záležitostech webu shop.LEGO.com. Subjekt LEGO Group vystupující jako obchodník bude jasně uveden na místním webu shop.LEGO.com.

Smluvní podmínky

  1. Měli byste mít za to, že všechno, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, je chráněno autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a smí se použít pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami. LEGO A/S nezaručuje ani nevyjadřuje, že použitím materiálů zobrazených na těchto stránkách neporušíte práva třetích stran, které nejsou vlastněny ani přičleněny k LEGO A/S. Ilustrace jsou buď majetkem, nebo použity se svolením LEGO A/S. Použití těchto ilustrací vámi nebo jinou osobou vámi pověřenou je zakázáno, pokud tak výslovně nepovolují tyto smluvní podmínky. Každé neoprávněné použití ilustrací může představovat porušení autorských práv, práv k obchodní značce, práv týkajících se soukromí a propagace a komunikačních předpisů a statutů.

  2. Společnost LEGO A/S vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto stránkách uváděla přesné a aktuální informace. LEGO A/S však nečiní žádné záruky ani prohlášení týkající se přesnosti informací. LEGO A/S nenese žádnou zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek.

  3. Dále platí, že tyto stránky používáte a prohlížíte na vlastní riziko. LEGO A/S ani žádná jiná strana zapojená do tvorby, výroby či zprostředkování této stránky nezodpovídá za případné přímé, nepřímé, vedlejší, následné či trestné škody vyplývající z vašeho vstupu či používání stránky. Ve vztahu k výše uvedenému vyjádření je veškerý obsah na této stránce uveřejněn „TAK, JAK JE,“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ ČI IMPLICITNÍ, VČETNĚ, NE VŠAK VÝHRADNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, ČI NEPORUŠENÍ PRÁV. Je třeba vzít v úvahu, že některé jurisdikce nemusí umožňovat vyloučení implicitních záruk, takže se vás některé z výše uvedených vyloučení nemusejí týkat. Konzultujte místní právní předpisy, pokud jde o případný zákaz či omezení týkající se vyloučení implicitních záruk. LEGO A/S také nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude zodpovědná za škody, ani za viry, které mohou infikovat váš počítačový systém nebo jiný majetek, k němuž máte přístup a který používáte k prohlížení stránek nebo stahování materiálů, dat, textů, ilustrací, videosouborů nebo audiosouborů z těchto stránek.

  4. Sdělení nebo materiály, které přenesete na stránky elektronickou poštou nebo jinak, včetně dat, dotazů, komentářů, návrhů nebo podobně, se považují a budou považovány za nedůvěrné a nechráněné zákonem. Vše, co zašlete elektronicky či poštou, může LEGO A/S či její přidružené organizace použít k libovolnému účelu, včetně, ne však výhradně k reprodukci, odhalení, přenosu, publikování, vysílání či vyvěšení. Dále má LEGO A/S právo použít nápady, koncepce, know-how nebo metody obsažené ve sdělení, které jste zaslali na stránky, pro jakýkoli účel včetně, mimo jiné, k vývoji, výrobě a prodeji výrobků s využitím těchto informací.

  5. Ochranné známky a loga umístěná na stránce jsou ochrannými známkami LEGO Group. Nic na těchto stránkách by se nemělo vykládat jako poskytnutí, implicitně, ze zásady „estoppel“, nebo jinak, licence nebo práva použít obchodní značku uvedenou na stránkách bez písemného souhlasu LEGO Group nebo třetí strany, která může vlastnit obchodní značky uvedené na stránkách. Pokud jde o používání ochranných známek, nahlédněte do zásad férového jednání společnosti LEGO Group.

  6. LEGO Group nezkoumá veškeré stránky propojené odkazy se svou stránkou a neodpovídá za obsah těchto či dalších stránek. Přechod na jiné stránky pouze na vlastní riziko.

  7. Tento web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované jinou třetí stranou než LEGO. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro vaši informaci. LEGO nekontroluje tyto webové stránky a nenese odpovědnost za jejich obsah. Skutečnost, že tyto stránky obsahují odkazy na jiné stránky, neznamená, že LEGO schvaluje, podporuje nebo doporučuje tyto stránky, ani to neznamená žádné spojení s jejich provozovateli. Společnost LEGO Group se distancuje od veškerých záruk, vyjádřených či implicitních, pokud jde o přesnost, zákonnost, spolehlivost či platnost obsahu na jiných stránkách, a zříká se odpovědnosti za případnou ztrátu, újmu, nároky, rizika či poškození jakéhokoli druhu vyplývající z webových stránek třetích stran či obsahu přímo či nepřímo dostupného prostřednictvím této stránky.

  8. LEGO Group může kdykoli přezkoumat tyto smluvní podmínky a aktualizovat jejich znění. Takové úpravy podmínek jsou pro vás závazné, a proto byste měli tuto stránku s obchodními podmínkami pravidelně navštěvovat, abyste případné změny zaregistrovali.

Dobře si hrajte!

©2022 The LEGO Group

TM a ® představují ochranné známky společnosti LEGO Group