Fér jednání

Fér jednání, prosím

Viz také naše brožura Fér jednání

Vážený spotřebiteli, zákazníku, surfaři – nebo snad i konkurente:

Toto je sdělení týkající se autorských práv, obchodních značek, nekalé soutěže a dalších právních záležitostí. Nelíbí se nám všechny ty pirátské kopie LEGO® kostek a dílků, které se objevily zejména v posledních 25 letech. Chtěli bychom vám vysvětlit proč.
Zákony v oblasti patentů, vzorů a obchodních značek – a to nezmiňujeme ani dodržování těchto zákonů a souvisejících předpisů – se velmi výrazně v jednotlivých zemích liší. V řadě zemí dokonce ani neexistují zákony proti nekalé soutěži. V nedávné době tato absence předpisů proti padělání, porušování práv k obchodní značce atd. postavila vlastníky původních práv před rostoucí problémy ze strany výrobců kopií. Protože naprostý nedostatek předpisů jasně vybízí k padělání a výrobě kopií, LEGO Group přirozeně vítá kroky, které v současnosti podnikají některé vlády v oblasti zakotvování ochrany výrobků a obchodních značek ve vnitrostátních právních předpisech.

Také podporujeme nařízení Evropské unie o zabavování padělaných výrobků a úsilí Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Evropské unie s cílem posílit a harmonizovat příslušné zákony. Dokonce i na vysoce vyspělých trzích mají zákony o ochraně duševního vlastnictví mezery a vady. Proto může být proces zajištění prosazování zákonů a úprav právních předpisů velmi pomalý.

Získání ochrany proti kopírování obchodních značek a výrobků je také příliš často obtížný, časově náročný a nákladný proces. LEGO Group proto v mezinárodním měřítku spolupracuje s dalšími výrobci značkových výrobků s cílem posílit, harmonizovat a zjednodušit mezinárodní právní předpisy a jejich prosazování.

Nedávný průzkum mezi evropskými společnostmi vyrábějícími značkové zboží ukázal, že více než 80 procent respondentů vidělo nejméně jednou během předchozích pěti let napodobeninu více svých výrobků. Pouze polovina z nich podnikla právní kroky proti padělatelům. Druhá polovina uvedla jako hlavní důvody, proč svá práva nehájila, složité postupy, vysoké náklady a nejistý výsledek kvůli velmi rozmanité právní praxi, dokonce i v rámci Evropské unie. To ukazuje stále více, že je potřeba zlepšit právní předpisy v této oblasti.

Avšak naštěstí se všeobecné povědomí toho, že originální výrobky si zasluhují lepší ochranu, zvyšuje. V LEGO Group jsme přesvědčeni, že původní vzor výrobku by se měl chránit proti kopírování tak dlouho, dokud se výrobek vyrábí a prodává. A že by mělo být snadno možné zabránit takovému kopírování a jiným porušením pravidel. Také jsme přesvědčeni, že vzory, názvy firem a obchodní značky by se neměly používat v nesouvisejících prostředích bez souhlasu vlastníka. Každý rok naše právní oddělení vyřizuje stovky případů, kdy dochází k porušení našich práv, sleduje stopu událostí po celém světě a pravidelně vede soudní spory s těmi, kdo pravidla porušují, aby zajistilo, že spotřebitelé budou mít důvěru v to, že vše, co nese obchodní značky nebo charakteristické rysy výrobku LEGO, je skutečně značkovým výrobkem LEGO. To je v nejlepším zájmu nejen naší společnosti, ale také spotřebitelů, v prvé řadě dětí, po celém světě. Pro tento účel jsme stanovili postoje a postupy s cílem zajistit spravedlivou soutěž a férové jednání se spotřebiteli. Některé z nich můžeme prosadit právní cestou – a také to děláme. Jiné bychom rádi prosadili, pokud k porušení dojde.

Žádáme pouze o to, aby existovala možnost fér jednání a aby spotřebitelé měli dostatek informací k rozhodování o tom, co si koupí.

Jak mohou LEGO® nadšenci odkazovat na výrobky LEGO na internetu
V LEGO Group jsme si vědomi, že mnoho nadšenců LEGO po celém světě používá internet ke sdílení informací a nápadů týkajících se našich výrobků. Vzniklo několik neoficiálních webových stránek, o které, jak se zdá, je velký zájem a panuje na nich značná aktivita. Bohužel některé z těchto webů používají logo a obchodní značky LEGO takovým způsobem, že dochází k nejasnostem, jestli tyto weby LEGO Group sponzoruje nebo autorizuje.

Proto jsme vytvořili tyto pokyny na pomoc internetovým uživatelům, kteří chtějí informovat o výrobcích LEGO pro nekomerční účely, aby věděli, jak správně uvádět obchodní značky LEGO. Měli byste však vědět, že není možné stanovit pevné a rychlé zásady ohledně správného používání našich obchodních značek. Jde o to, že naším cílem je zabránit používání, které v celkovém kontextu může vést ke znejasnění nebo ztrátě výraznosti našich obchodních značek nebo může u spotřebitelů vyvolat mylný dojem, že existuje spojení s LEGO Group nebo sponzorství z naší strany. Protože používání v různých kontextech může na příjemce působit různým dojmem (nebo vést ke špatnému výkladu), zobecnění nemusí být vždy v konkrétním případě přesné. Nicméně vám tyto pokyny nabízíme a žádáme vás o pomoc, abychom zachovali sílu a odlišnost našich obchodních značek.

Co je obchodní značka?
Obchodní značka je slovo, symbol nebo vzor, včetně loga, tvaru zboží nebo jeho obalu, které odlišuje zboží jedné společnosti od zboží jiné společnosti. V některých zemích je registrací obchodní značky chráněna základní kostka LEGO. Obchodní značka se může také používat k vyjádření podpory nebo souhlasu vlastníka obchodní značky s materiály, které obchodní značku nesou.

Obchodní značku je nutno chránit
Obchodní značka musí dokázat odlišit zboží jedné společnosti od zboží jiné společnosti. Jestliže obchodní značka tuto schopnost ztratí, vlastník může zjistit, že už nedokáže nadále zabránit druhým, aby obchodní značku používali. Vlastník musí zabránit nesprávnému použití svých obchodních značek, aby nedocházelo ke klamání veřejnosti. Proto LEGO Group působí velmi aktivně ve světě, aby nedocházelo ke zneužívání jejích obchodních značek.

Logo LEGO se nesmí používat na neoficiální webové stránce
Jasně červené logo LEGO se stalo jednou z nejuznávanějších obchodních značek na světě. Vynakládáme velké úsilí, aby se toto logo stalo symbolem kvalitních kreativních výrobků pro děti. Logo je symbolem LEGO Group a my nemůžeme riskovat tím, že bychom dovolili, aby se výraznost tohoto symbolu oslabila. Musíme proto trvat na tom, aby se logo LEGO NIKDY nepoužívalo na neoficiálních webových stránkách.

Obchodní značky LEGO se mohou za jistých omezených okolností objevit na neoficiálních webových stránkách
Obchodní značky LEGO (ale ne logo) se mohou používat nekomerčním způsobem k odkazování na výrobky nebo prvky LEGO, které jsou zobrazené na webové stránce nebo se o nich diskutuje, pokud není tato obchodní značka nevhodně zdůrazňovaná nebo používaná tak, aby pozorovatel nabyl mylného dojmu, že jde o web, který je sponzorovaný nebo autorizovaný LEGO Group.

Správné použití obchodní značky LEGO na webové stránce
Jestliže se už obchodní značka LEGO používá, měla by být vždy použita jako přívlastek, ne jako jméno podstatné. Například uvedete „MODELY POSTAVENÉ Z KOSTEK LEGO“. Nikdy neuvádějte „MODELY POSTAVENÉ Z LEGA“. Obchodní značka by se také měla objevit psaná stejným druhem písma jako okolní text a neměla by být oddělena ani nijak odsazena od okolního textu. Jinak řečeno, obchodní značky by se neměly nijak zdůrazňovat ani zvýrazňovat. A konečně, obchodní značka LEGO by se měla při každém použití objevit se symbolem ®.

Obchodní značka LEGO se nesmí používat v internetové adrese
Obchodní značka LEGO by se neměla stávat součástí internetové adresy. Internetové adresy se staly užitečnými nástroji, podle kterých lidé určují zdroj webové stránky. Pokud byste použili „LEGO“ v názvu domény, vyvolali byste mylný dojem, že webovou stránku sponzoruje LEGO Group.

Použijte prohlášení o popření právního nároku
Pokud se na webové stránce objeví obchodní značka LEGO, měli byste použít prohlášení o popření právního nároku. Správné prohlášení by mělo znít: „LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.“ Prohlášení však nijak neodčiní nevhodné použití obchodní značky. Proto použitím prohlášení nemůžete napravit použití loga LEGO ani nesprávné použití obchodní značky LEGO.

Co je autorské právo?
Autorské právo je výlučné právo k vytváření nebo šíření kopií původních psaných nebo uměleckých materiálů, a to jakýmkoli způsobem. Toto výlučné právo zahrnuje právo vytvářet kopie v počítačové paměti.

Skenování materiálů chráněných autorským právem na webovou stránku
LEGO Group vlastní autorská práva k návodům na stavění, publikacím a fotografiím použitým v našich katalozích nebo na našich obalech. Kopírování, skenování nebo šíření těchto materiálů na internetu by bylo porušením našich autorských práv. Nicméně v současnosti nemá LEGO Group námitky proti skenování omezených výňatků z těchto materiálů v nezměněné podobě pro nekomerční účely sloužící k výměně informací nebo jejich komentování v dobré víře. Skenované obrázky nebo informace by však neměly mít takové výsadní místo, aby vyvolaly dojem, že webovou stránku sponzoruje LEGO Group. Chtěli bychom požádat, aby fotografie byly skenovány bez zkreslení nebo přehnaného zdůrazňování loga LEGO. Je nutno připojit prohlášení s poznámkou, která uvádí, že vlastníkem autorských práv je LEGO Group (např. LEGO Group. Toto je nezávislý web, který neautorizovala ani nesponzoruje LEGO Group).

Doufáme, že tyto pokyny zodpoví nejčastěji kladené otázky týkající se používání obchodních značek a autorských práv LEGO. Víme, že většina uživatelů internetu chce tato práva respektovat, ale ne vždy jsou si jistí, co je přípustné. Internet zajišťuje skvělou novou příležitost pro okamžitou globální komunikaci, díky které může být slyšet hlas každého jednotlivce. Protože internet jako způsob světové komunikace se stále vyvíjí, může časem nastat situace, kdy bude potřeba tyto pokyny upravit. Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše výrobky a doufáme, že tento pokračující dialog zvýší rozmanitost, jakou se snažíme našimi výrobky vytvořit.