Legal

Právní oznámení

LEGO Group - pravidla nakládání s osobními údaji
Fér jednání, prosím
Podmínky použití pro LEGO aplikací

Před použitím webových stránek si prosím pozorně pročtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem na tyto webové stránky projevujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, web nepoužívejte. 


Stránky vlastní a provozuje LEGO A/S, korporace zapsaná podle dánských zákonů se sídlem v Dánsku. LEGO A/S spravuje tyto webové stránky pro vaši osobní zábavu a informace. Prohlížejte si prosím tyto webové stránky bez omezení. Materiál zobrazený na stránkách si můžete stáhnout pouze pro nekomerční, domácí osobní použití za předpokladu, že ponecháte beze změn všechna upozornění týkající se autorských práv, obchodních značek a další vlastnické informace. Nesmíte však žádným způsobem napodobovat, množit, opětovně publikovat, nahrávat jinam, přenášet ani jinak šířit obsah těchto stránek včetně textu, obrázků, zvukových souborů a videosouborů 
pro veřejné nebo komerční účely bez písemného svolení LEGO A/S. 

Smluvní podmínky 

1. Měli byste mít za to, že všechno, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, je chráněno
autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a smí se použít pouze v souladu s těmito
smluvními podmínkami. LEGO A/S nezaručuje ani nevyjadřuje, že použitím 
materiálů zobrazených na těchto stránkách neporušíte práva třetích stran, které 
nejsou vlastněny ani přičleněny k LEGO A/S. Ilustrace jsou buď majetkem, nebo použity 
se svolením LEGO A/S. Použití těchto ilustrací vámi, nebo jinou osobou 
vámi pověřenou, je zakázáno, pokud tak specificky nepovolují tyto 
smluvní podmínky. Každé neoprávněné použití ilustrací může představovat porušení autorských 
práv, práv k obchodní značce, práv týkající se soukromí a propagace, a komunikačních 
předpisů a statutů. 

2. Společnost LEGO A/S používá přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto stránkách uváděla přesné a aktuální
informace. LEGO A/S však nečiní žádné záruky ani
prohlášení týkající se přesnosti informací. LEGO A/S nenese žádnou
zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek. 

3. Dále platí, že tyto stránky používáte a prohlížíte na vlastní riziko.
LEGO A/S ani jiná strana zapojená do tvorby, výroby nebo dodávání
stránek nenese žádnou zodpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné ani trestné 
škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu na tyto stránky nebo jejich používání. Aniž je omezeno 
výše uvedeným, všechno na těchto stránkách je poskytováno „TAK JAK JE“, BEZ ZÁRUKY
JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉHO, 
IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEEXISTENCE PORUŠENÍ PŘEDPISŮ. Rádi bychom upozornili, že některé 
jurisdikce nepovolují vyloučení implikovaných záruk, proto některá
výše uvedená vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Prostudujte si místní zákony v otázce omezení
nebo promlčení týkajících se vyloučení implikovaných záruk. LEGO A/S také 
nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude zodpovědná za škody, ani za viry, 
které mohou infikovat váš počítačový systém nebo jiný majetek, k němuž máte 
přístup a který používáte k prohlížení stránek nebo stahování materiálů, 
dat, textů, ilustrací, videosouborů nebo audiosouborů z těchto stránek. 

4. Sdělení nebo materiály, které přenesete na stránky elektronickou poštou nebo 
jinak, včetně dat, dotazů, komentářů, návrhů nebo podobně, se považují
a budou považovany za nedůvěrné a nechráněné zákonem. Cokoli, co
přenesete nebo zašlete, může LEGO A/S nebo její sesterské společnosti využít pro jakékoli účely,
včetně, mimo jiného, k množení, zveřejnění, přenosu, 
publikování, vysílání a vyvěšování. Dále má LEGO A/S právo
použít nápady, koncepce, know-how nebo metody obsažené ve 
sdělení, které jste zaslali na stránky, pro jakýkoli účel včetně,
mimo jiné, k vývoji, výrobě a prodeji výrobků 
s využitím těchto informací. 


5. Obchodní značky a loga uvedené na stránkách jsou obchodními značkami
LEGO Group. Nic na těchto stránkách by se nemělo vykládat jako poskytnutí,
implicitně, ze zásady „estoppel“, nebo jinak, licence nebo práva použít obchodní značku
uvedenou na stránkách bez písemného souhlasu LEGO Group
nebo třetí strany, která může vlastnit obchodní značky uvedené na stránkách.
Pokud jde o použití obchodních značek, viz Práva k duševnímu vlastnictví. 

6. LEGO Group nekontrolovala všechny stránky napojené na tyto webové stránky a
nenese zodpovědnost za obsah žádného z offsite odkazů ani jiných stránek napojených na
tento web. Napojení se na jiné offsite odkazy nebo stránky provádíte na vlastní riziko. 

7. Tento web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované jinou třetí stranou 
než LEGO. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro vaši informaci. LEGO nekontroluje
tyto webové stránky a nenese odpovědnost za jejich obsah. Skutečnost, že tyto 
stránky obsahují odkazy na jiné stránky, neznamená, že LEGO schvaluje, podporuje 
nebo doporučuje tyto stránky, ani to neznamená žádné spojení s jejich provozovateli. 
LEGO odmítá všechny záruky, výslovné nebo implicitní, z hlediska přesnosti, zákonnosti, 
spolehlivosti nebo platnosti obsahu jiných stránek a odmítá veškerou
zodpovědnost za ztráty, úrazy, reklamace, finanční závazky nebo škody jakéhokoli
druhu, které vzniknou jako důsledek webových stránek třetí strany nebo jejich obsahu, k němuž uživatel přímo nebo
nepřímo přistoupí prostřednictvím odkazů na tomto webu. 

8. LEGO Group může kdykoli přezkoumat tyto smluvní podmínky
a aktualizovat jejich znění. Tyto revize jsou pro vás závazné, a měli byste
tudíž pravidelně navštěvovat tyto stránky a ověřit si platné smluvní 
podmínky, kterými jste vázáni. 

Dobře si hrajte! 

® 1999 The LEGO Group 
TM a ® označuje obchodní značky LEGO Group