Soutěž - Potkej se s designérem stavebnice LEGO Technic

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA NÁZEV: Soutěž – Potkej se s designérem stavebnic LEGO Technic ÚČAST V SOUTĚŽI ANI PŘEDÁNÍ VÝHRY NEJSOU PODMÍNĚNY NÁKUPEM. 1. Shrnutí: Soutěž pro děti mezi 5 a 17 roky, v níž lze vyhrát možnost setkání s designérem stavebnice LEGO Technic, a to v Praze dne 12.11.2017. Poznámka: Bližší místo bude sděleno po ohlášení výherců.](dále jen „Soutěž“). 2. Tuto Soutěž pořádá LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dánsko (dále jen „Pořadatel“). Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Ogilvy Public Relations, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2A/1064, PSČ 170 00, IČ 251 20 158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51364 (dále jen "Organizátor"). Účastí v této Soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním následujících Oficiálních pravidel. 3. Právo účasti: Této Soutěže se můžete účastnit, pokud je vám 5 nebo více let, máte doručovací adresu v České republice nebo Slovenské republice a zašlete platný příspěvek do Soutěže. 4. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci, partneři a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Skupiny LEGO nebo jakýchkoliv dalších společností nebo agentur přímo spojených s přípravou nebo správou této Akce. 4. Termín pro zasílání příspěvků: Svůj příspěvek musíte zaslat v období od 19.10.2017 od 8:00 hodin do 3.11.2017 do 17:00 hodin (“Doba platnosti Soutěže”). Příspěvky doručení po uplynutí uvedeného časového úseku jsou neplatné. 5. Jak se účastnit Soutěže: V Době platnosti Soutěže jednoduše stáhněte do Vašeho chytrého telefonu, tabletu aplikaci LEGO Life, přihlašte se za pomocí existujícího LEGO ID nebo vytvořte nové LEGO ID, abyste mohli do aplikace nahrávat fotografie. Na hlavní stránce naleznete stavitelskou výzvu s názvem Soutěž – Potkej se s designérem stavebnic LEGO Technic. Vaším úkolem je přes tuto stavitelskou výzvu nahrát fotografie modelu postaveného z LEGO kostek s tématem „Český designér Milan Reindl se potřebuje dostat z dánského Billundu na setkání v Praze. Jaký dopravní prostředek by měl použít? Postavte auto, letadlo, neexistující stroj se speciální funkcí – kreativitě se meze nekladou. (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Pro přihlášení se vyžaduje LEGO ID. LEGO ID můžete zdarma získat zde: https://www.LEGO.cz/life. 6. Omezení účasti: Každý účastník se smí Soutěže zúčastnit jen s jedním Soutěžním příspěvkem. Pokud soutěžící do Soutěže zašle více než jeden Soutěžní příspěvek, bude akceptován jen první Soutěžní příspěvek a následující Soutěžní příspěvky budou neplatné. 7. Soutěžící mladší 18 let se Soutěže mohou účastnit pouze s vědomím a se souhlasem svých zákonných zástupců. Podmínky účasti: • Soutěžní příspěvky jsou zasílány v češtině nebo slovenštině; • [POKUD JE SOUČÁSTÍ VIDEO] Video nesmí být delší než [pět (5) minut] a tento limit bude přísně dodržován; • [POKUD JSOU SOUČÁSTÍ DIGITALIZOVANÉ OBRÁZKY] Obrázky musí být ve formátu.jpeg, .tiff nebo a nesmí být větší než dvacet pět MB, a; • Soutěžní příspěvky nesmí být dříve zveřejněny nebo použity v jakékoliv Soutěži jakéhokoliv druhu. Obsahová omezení: • Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat materiál, který narušuje nebo zasahuje do práv jiné osoby, například do soukromých, marketingových nebo duševních práv; • Soutěžní příspěvek nesmí být namířen proti Pořadateli nebo jakémukoliv jinému subjektu přidruženému k Pořadateli; • Soutěžní příspěvek smí zachycovat výhradně výtvor účastníka, který musí představovat objekt, který je nebo může být sestaven z kostek LEGO® a dalších prvků LEGO®. Účastník může ve svém výtvoru použít pouze originální kostky LEGO® a další stavební prvky hraček LEGO® (zahrnující prvky LEGO® DUPLO®, LEGO® Technic, a LEGO® MINDSTORMS®). Soutěžní příspěvek nesmí zachycovat žádný identifikovatelný rys žádné osoby, produkty, ochranné známky nebo autorského díla jiné osoby nebo podnikatelského subjektu. • Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat materiál, který je nevhodný, nemravný, obscénní, nenávistný, škodlivý, či pomlouvačný; • Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat materiál propagující fanatismus, rasismus, nenávist nebo násilí proti skupině nebo jedinci nebo propagující diskriminaci na základě rasy, pohlaví, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku; a • Soutěžní příspěvky nesmí obsahovat materiál protizákonný, odporující nebo porušující zákony a předpisy České republiky, resp. Slovenské republiky. 7. Duševní vlastnictví: Nahráním svého Soutěžního příspěvku udělujete Pořadateli bezúplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci, k níž lze udělit podlicenci, k užívání, pořizování rozmnoženin, úpravy, zveřejnění a vystavení takového Soutěžního příspěvku, a to vcelku nebo zčásti, bez územního a časového omezení (nebo trvající po dobu existence práv duševního vlastnictví), a na zahrnutí do jiných děl, v jakékoliv formě, prostřednictvím jakéhokoliv média nebo technologie nyní známé nebo později vyvinuté pro Soutěžní nebo marketingové účely pro produkty Pořadatele. Účastník se zavazuje na žádost Pořadatele podepsat jakékoliv potřebné dokumenty, pokud se Pořadatel nebo osoba jím určená rozhodne výhradně využít výše udělené licence k Soutěžnímu příspěvku (Pro podpis takovýchto dokumentů ze strany účastníků mladších 18 let se vyžaduje vědomí a souhlas zákonného zástupce.). Udělením shora uvedené licence Pořadateli účastník prohlašuje a zaručuje, že Soutěžní příspěvek nezveřejní, a že žádným způsobem nezasahuje do žádných práv duševního vlastnictví žádné třetí osoby. 8. Výhra (výhry): Výherce získá setkání s českým designérem stavebnic LEGO Technic, které se uskuteční v Praze, a to dne 12.11.2017. Výhra je nepřevoditelná a nelze namísto ní vyplatit peněžitou částku. Výhra je závislá na dostupnosti a Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru alternativní výhrou stejné nebo vyšší hodnoty. 9. Výběr potenciálních výherců a pravděpodobnost výhry: Potenciální výherce (výherci) bude vybrán členy Marketingového Týmu LEGO (dále jen „Porota“). Váš Soutěžní příspěvek bude hodnocen podle následujících kritérií: Originalita - 30%; Kreativita - 40%; a Vztah k uvedenému tématu - 30%. V případě remízy vítězí přihláška s vyšším hodnocením v kategorii Kreativita. Pravděpodobnost výhry závisí na dovednosti a talentu účastníka, které budou vyhodnoceny Porotou, a na počtu doručených způsobilých Soutěžních příspěvků. Výhry, které nebudou doručeny na adresu výherců nebo převzaty z důvodů ležících na straně výherců, zůstávají majetkem Pořadatele. Pořadatel nenese odpovědnost za případnou změnu místa bydliště nebo jiných osobních údajů poskytnutých Výhercem, která mu znemožní Výherce kontaktovat a zaslat mu cenu. Pořadatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Výherce cenu nepřevezme nebo nemůže převzít. V takových případech Výherce ztrácí na cenu nárok. 10. Uplatnění nároku na výhru: Potenciální výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy Uchazeče, a to nejpozději do 5.11.2017. Pokud nelze potenciálního výherce kontaktovat nebo pokud nepotvrdí svou doručovací adresu do deseti (10) dní od vyrozumění o výhře, bude ze zbývajících způsobilých Soutěžních příspěvků přijatých před skončením Soutěže vybrán nový potenciální výherce v souladu s výše popsaným hodnotícím postupem. 12 . Ochrana údajů: Účastí v Soutěži souhlasíte, že vaše osobní údaje mohou být použity pro účely specifikované v těchto Oficiálních pravidlech a v souladu s naší Politikou ochrany osobních údajů, kterou naleznete na adrese https://www.lego.com/cs-cz/legal/legal-notice/privacy-policy-full Společností odpovědnou za zpracování všech osobních údajů je LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dánsko. Osobní údaje budou pro osoby s adresou bydliště na území Slovenské republiky získávány a zpracovány v souladu s legislativou platnou na území Slovenské republiky, zejména zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platném znění. Účastí v soutěži potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte Politice ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejími podmínkami. 13. Další pravidla • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny Doby platnosti soutěže, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění oznámení o změně. • Soutěžní příspěvky se nevracejí. Všechny Soutěžní příspěvky, s výjimkou obrázků zaslaných v souvislosti se Soutěží se stávají majetkem Pořadatele a mohou být použity pro další marketingové činnosti. • Pokud jste Výhercem, souhlasíte s tím, že Pořadatel může použít vaše příjmení a město nebo kraj bydliště pro oznamování Výherce této Soutěže. • Pořadatel neodpovídá za ztrátu, špatně odeslané, zkreslené, neúplné nebo nezpůsobilé Soutěžních příspěvků, které tak nebudou doručeny před ukončením Soutěže. • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním Výher ze Soutěže. • Vymáhání jakýchkoliv nároků z účasti na téhle Soutěži včetně nároku na Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ně žádný právní nárok • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnut jakékoliv otázky související se Soutěží dle vlastní úvahy a bez uvedení důvodů. • Výhercům nevzniká právo Výhry reklamovat. • Účastníci Soutěže, kteří nevyhoví podmínkám Soutěže uvedeným v těchto pravidlech, ať již z jakýchkoliv důvodů, budou ze Soutěže bez náhrady vyloučeni. • Přiznání výhry a uhrazení příslušných daní, vládních poplatků a dalších nákladů vyplývajících ze zisku výhry je výhradní odpovědností Výherce, pokud není uvedeno něco jiného; Výhercům se doporučuje, zjistit si místní daňové dopady. Pro účastníky Soutěže s adresou bydliště na území Slovenské republiky platí právní úprava dle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmu v platném znění. • Seznam Výherců vám poskytnou Zákaznické služby (https://www.lego.com/cs-cz/service?ignorereferer=true ). • Tato Oficiální pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky a pro účastníky s adresou bydliště na území Slovenské republiky v souladu s právní úpravou Slovenské republiky. LEGO je ochranná známka LEGO Group. © 2016 The LEGO Group.

Parádní věcičky!